IPPB3/423-956/14-2/GJ | Interpretacja indywidualna

1. Czy zawarcie umowy przekazania nieruchomości na mocy postanowień, której użytkownik wieczysty nieodpłatnie przeniesie na gminę lub Skarb Państwa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie art. 9021 §1 KC podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli tak jaką wartość nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym P. sp. z o. o. należy przyjąć dla wyliczenia kwoty podatku bieżącą czy archiwalną?
IPPB3/423-956/14-2/GJinterpretacja indywidualna
  1. Skarb Państwa
  2. gmina
  3. nieruchomości
  4. przekazanie
  5. użytkowanie wieczyste
  6. wartość
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Sprzedaż nieruchomosci i praw majątkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnego przeniesienia na gminę lub Skarb Państwa prawa wieczystego użytkowania gruntów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu z tytułu nieodpłatnego przeniesienia na gminę lub Skarb Państwa prawa wieczystego użytkowania gruntów .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Przedsiębiorstwo (dalej „P.” lub „Spółka”) zawarła umowy nieodpłatnego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntów o nr ew. działek 640/24, 640/29, 592/10, 592/13, 591/2, 7795/1,458/84,1153/8 z likwidatorem Przedsiębiorstwa w M.. Na mocy postanowień umów Przedsiębiorstwo w M. w likwidacji na podstawie przepisów ustawy z dn. 12.10.1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz. 567) nieodpłatnie przeniosło na rzecz P. sp. z o. o. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o numerach ewidencyjnych działek 640/24, 640/29,592/10, 592/13, 591/2, 7795/1, 458/84, 1153/8 a P. sp. z o. o. nabyła prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości.

W związku z podwyższeniem opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, jak również brakiem uzasadnionych ekonomicznie przesłanek do dalszego wykorzystywania nieruchomości na działalność statutową P. sp. z o. o., Zarząd Spółki podjął decyzję o zawarciu umowy przekazania nieruchomości na mocy postanowień, której użytkownik wieczysty nieodpłatnie przeniesie na gminę lub Skarb Państwa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie art. 9021 § 1 KC.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zawarcie umowy przekazania nieruchomości na mocy postanowień, której użytkownik wieczysty nieodpłatnie przeniesie na gminę lub Skarb Państwa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie art. 9021 § 1 KC podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeśli tak jaką wartość nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym P. sp. z o. o. należy przyjąć dla wyliczenia kwoty podatku bieżącą czy archiwalną...
  2. Czy przekazanie nieruchomości w związku z zawarciem umowy pokazania nieruchomości na mocy postanowień, której użytkownik wieczysty nieodpłatnie przeniesie na gminę lub Skarb Państwa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie art. 9021 § 1 KC stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.) i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Przedmiotem niniejszej interpretacji są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie nr 1); w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Z przestawionego w pytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza przekazać nieodpłatnie na rzecz gminy lub Skarbu Państwa, w trybie art. 9021 kodeksu cywilnego, prawo wieczystego użytkowania gruntu. Katalog przychodów podlegających opodatkowaniu, określony został w art. 12 i 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn.: Dz. U. 2014 r. poz. 851.). W świetle przytoczonych powyżej regulacji kodeksu cywilnego, podstawowym elementem umowy przekazania jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do innego świadczenia w przyszłości, przy czym to świadczenie drugiej strony nie musi mieć charakteru majątkowego, może być np. korzyścią osobistą. Wobec powyższego, stwierdzić należy, iż czynność polegająca na przekazaniu nieruchomości w trybie art. 9021 kodeksu cywilnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem w jej efekcie nie powstanie po stronie przekazującego, tj. po stronie Spółki, przychód podlegający opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.