IPPB3/423-857/14-2/EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej w drodze zasiedzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2014r. (data wpływu 21 sierpnia 2014r.) w sprawie o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej w drodze zasiedzenia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej w drodze zasiedzenia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa na mocy wyroku sądowego nabyła przez zasiedzenie z dniem 01 stycznia 2011 r. własność nieruchomości stanowiącej działkę nr 172. , co zostało stwierdzone postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilno-Odwoławczy z dn. 22.05.2014 SYGN AKT. IV . Postanowienie sądowe jest prawomocne z dniem 06 maja 2014 r., zgodnie z klauzulą prawomocności z dnia 22 maja 2014r. W dniu 5 sierpnia 2014r. Zarząd Spółdzielni złożył w Sądzie Rejonowym (w Wydziale Ksiąg Wieczystych) wniosek o wpis w księdze wieczystej prawa własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Spółdzielni. Przedmiotowa nieruchomość jest od lat 60-tych ub. w. użytkowana przez Spółdzielnię i jej Członków, a ww. postanowienie sądowe stanowi formalną podstawę do uregulowania statusu terenowo-prawnego przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

Działka Nr 172 o powierzchni 482 m. kw. stanowiła w latach 60-tych zaplecze budowlane dla budowy bloku mieszkalnego na sąsiedniej działce znajdującego się w zasobach SBM. Po zakończeniu budowy została uporządkowana przez naszą

Spółdzielnię i przystosowana do wykorzystania na potrzeby Członków Spółdzielni.

Teren działki jest zapleczem gospodarczo - technicznym dla budynku mieszkalnego.

Na działce stoją pojemniki na śmieci segregowane do wykorzystania dla lokali mieszkalnych i użytkowych. W latach 1975-1980 Członkowie Spółdzielni na terenie działki 172 postawili kilka garaży blaszanych na potrzeby własne, z których jeden z nich został przejęty przez Spółdzielnię. Garaż ten o powierzchni całkowitej 15 m. kw. służy jako pomieszczenie gospodarcze. Składowane są tam narzędzia, drabiny, kosiarka i stoły montażowe. Garaż wykorzystywany jest jako magazyn oraz warsztat służący Spółdzielni do drobnych prac związanych z bieżącymi naprawami i pracami konserwacyjnymi dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania i utrzymania spółdzielczych terenów, budynków mieszkalnych i lokali.

Pozostałe garaże (szt. 6) zajmowane są przez Członków Spółdzielni mieszkańców budynku i służą im do przechowywania pojazdów mechanicznych.

Przez środek działki 172 przebiega asfaltowa droga o szerokości 3,5-4 m ciągnąca się dalej wzdłuż tyłów całego budynku. Droga stanowi wjazd do śmietnika znajdującego się na posesji dla samochodów służb oczyszczania miasta oraz dla samochodów dostawczych do znajdujących się tu zapleczy lokali użytkowych. Należy zaznaczyć, iż właściciele lokali użytkowych są Członkami naszej Spółdzielni - osoby prawne. Droga ta pełni również funkcję drogi przeciwpożarowej umożliwiając dojazd wozom straży do całego budynku od tyłu posesji. Pozostałą znaczną część działki stanowią zadrzewione tereny zielone porośnięte trawą wykorzystywane przez Członków jako zielony plac rekreacyjny. Na placu znajduje się konstrukcja metalowa stale związana z gruntem – trzepak, wykorzystywany przez Członków na potrzeby własne do trzepania dywanów.

Działki 11/15 i 15/17 są łącznie całkowicie ogrodzone przez Spółdzielnię, stanowią spójny teren, od strony wschodniej funkcjonuje brama wjazdowa umożliwiająca dojazd do śmietnika, garaży oraz zaplecza lokali użytkowych.

Na ogrodzeniu działki 15/17 znajdują się banery reklamowe - wynajem powierzchni reklamowej na podstawie stosownych umów z osobami prawnymi, dla których Spółdzielnia wystawia faktury Vat a przychody po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług są przeznaczane na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni. Banery te są przymocowane do ogrodzenia od strony wschodniej w sposób łatwo demontowalny, w dowolnym momencie możemy je usunąć i wypowiedzieć umowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z nabyciem nieruchomości gruntowej o statusie zurbanizowane tereny niezabudowane w drodze zasiedzenia Spółdzielnia ma obowiązek uregulować podatek dochodowy od osób prawnych i w jakiej wysokości...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym czynność jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Pojęcie zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne lecz również inne znajdujące się poza nimi.

Według nas obowiązek podatkowy w tym konkretnym przypadku nie istnieje, ponieważ wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów a wszystkie posadowione na ww działce naniesienia (garaże Członków, garaż wykorzystywany jako pomieszczenie gospodarcze Spółdzielni, trzepak, tereny zielone, droga i ogrodzenie z bramą) są wykorzystywane na potrzeby gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Ministerstwo Finansów w interpretacji DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82 z dnia 5 marca 2008 r. przedstawiło interpretację obowiązku podatkowego w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz przedstawiło pojęcia gospodarki zasobami mieszkaniowymi, gdzie zawarte są między innymi garaże, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki, inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia.

Jednoznacznie stwierdza się również, że wartość otrzymanego nieodpłatnie np. przez zasiedzenie gruntu wykorzystywanego na potrzeby mieszkaniowe stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zdaniem Spółdzielni, zawarte w ww. interpretacji wyjaśnienia uzasadniają jednoznacznie stanowisko spółdzielni.

Zyski spółdzielni z tytułu najmu powierzchni reklamowej banerów znajdujących się na ogrodzeniu stanowią kwotę w wysokości 10,00 zł. netto miesięcznie. Przy tej wysokości opłat można uznać, iż działalność gospodarcza jest znikoma.

Dodatkowo powierzchnia reklamowa wynajmowana w części osobom fizycznym i prawnym służy celom mieszkaniowym, gdyż banery znajdują się na ogrodzeniu obejmującym gospodarkę zasobami mieszkaniowymi a dodatkowo zyski netto przeznaczane są na niedobory powstałe na gospodarce zasobami mieszkaniowymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do treści art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1222, z późn. zm.), celem spółdzielni mieszkaniowej, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przedmiotem działalności spółdzielni może być:

 1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,
 2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
 3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
 4. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
 5. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.

Jak wynika z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści ww. przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie.

Powyższe oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Uwzględniając charakter opłat (czynszów) oraz pokrywanych z nich kosztów uzasadnione jest rozumienie pojęcia „zasoby mieszkaniowe” nie tylko jako lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające jego sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, balkony, loggie, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki-doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków, rurociągi i przewody sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telefoniczne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe, budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci).

Związane z tymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 oraz art. 15 ust. 1 z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Do takich rodzajów dochodów należy zaliczyć również opłaty, czynsze oraz odsetki za zwłokę od nieterminowych ich wpłat.

Jak wynika z treści wyżej powołanego przepisu, aby dochód podmiotów, o których mowa w tym przepisie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a także
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga, że oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Z powołanego przepisu wynika więc, że istotny dla zwolnienia z podatku jest nie tylko cel, na jaki ma być przeznaczony dochód (to jest cel związany z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych), ale również źródło pochodzenia tego dochodu. Dochody zwolnione z podatku dochodowego mogą pochodzić wyłącznie z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód osiągnięty z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkalnymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

Wskazać należy, iż pojęcie „zasoby mieszkaniowe” obejmuje nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie.

Za nierozerwalnie i trwale związany z budynkami mieszkalnymi należy również traktować grunt, na którym budynki te zostały wybudowane. W związku z powyższym grunt wchodzi w skład zasobów mieszkaniowym.

Możliwość nabycia własności nieruchomości gruntowej przez zasiedzenie dała Spółdzielni nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873), która wprowadziła art. 35 ust. 41. W myśl tego przepisu, spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej, wybudowała budynek, nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające nabycie własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.

Tutejszy organ, odnosząc przedstawiony wyżej stan prawny do stanu faktycznego ujętego we wniosku, stwierdza, że budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami oraz urządzeniami, nierozłącznie i trwale związane są z gruntami, na których zostały one zbudowane. Oznacza to, że grunty wraz ze znajdującymi się na nich budynkami mieszkalnymi wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych. Tym samym wartość otrzymanego przez Spółdzielnię nieodpłatnie na własność gruntu, stanowiącego zaplecze gospodarczo-techniczne dla lokali znajdujących się w zasobach Spółdzielni (przez jego zasiedzenie) stanowi przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Odnosi się to również do nabycia na własność przez zasiedzenie, w trybie przewidzianym w art. 35 ust. 41 oraz ust. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, nieruchomości gruntowej posiadanej przez spółdzielnię mieszkaniową co najmniej od 5 grudnia 1990 r., należącą do Skarbu Państwa, gminy albo nieznanego właściciela.

Reasumując, dochód Spółdzielni z tytułu nieodpłatnego otrzymania gruntu poprzez zasiedzenie może być zwolniony od podatku dochodowego, pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.