IPPB3/423-655/14-2/MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia : czy wniesienie aportem nieruchomości do spółki komandytowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IPPB3/423-655/14-2/MCinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. działalność gospodarcza
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. nieruchomości
 5. opodatkowanie
 6. przychód
 7. udział
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko — przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2014 r. (data wpływu 25 czerwca 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia :

 • czy wniesienie aportem nieruchomości do spółki komandytowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • czy przychody z udziału w spółce komandytowej będą podlegać łączeniu z innymi przychodami wnioskodawcy z działalności gospodarczej, proporcjonalnie do określonego w umowie spółki prawa do udziału w zysku i czy zasada ta będzie miała analogiczne zastosowanie do obliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżeń dochodów, podstawy opodatkowania lub podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy wniesienie aportem nieruchomości do spółki komandytowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz czy przychody z udziału w spółce komandytowej będą podlegać łączeniu z innymi przychodami wnioskodawcy z działalności gospodarczej, proporcjonalnie do określonego w umowie spółki prawa do udziału w zysku i czy zasada ta będzie miała analogiczne zastosowanie do obliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżeń dochodów, podstawy opodatkowania lub podatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

L. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca”, „Spółka”, „L.”) jest dystrybutorem sprzętu oświetleniowego oraz scenicznego zajmującym się projektowaniem oraz realizacją technologii scenicznych, dystrybucją i serwisowaniem sprzętu oświetleniowego i scenicznego oraz organizowaniem szkoleń z zakresu obsługi technologii scenicznych. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym oraz czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT. Jest również właścicielem dwóch nieruchomości, które wykorzystuje na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Pierwszą z nieruchomości, w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu (dalej: „Grunt I”) wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku (dalej: „Budynek I”) Spółka nabyła w dniu 11 grudnia 2008 r. (dalej razem: „Nieruchomość I”). Następnie, w dniu 9 lutego 2009 r. Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego kolejnego gruntu (dalej: „Grunt II”) wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku (dalej: „Budynek II”) (dalej razem: „Nieruchomość II”). Dostawa na rzecz Spółki Nieruchomości I i II (dalej razem: „Nieruchomości”) korzystała odpowiednio ze zwolnienia z VAT, jako dostawa towaru używanego na podstawie art. 43 ust 1 pkt 2 Ustawy o VAT oraz na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, obowiązujących w czasie dokonywania poszczególnych dostaw. Zarówno Grunty I i II (dalej razem: „Grunty”) jak i Budynki I i II (dalej razem: „Budynki”) zostały wprowadzone przez Spółkę do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przy czym do podatkowych kosztów uzyskania przychodów zaliczane są, zgodnie z przepisami, jedynie odpisy amortyzacyjne dotyczące Budynków. Spółka nie ponosiła na ulepszenie Budynków wydatków, które stanowiłyby przynajmniej 30 procent wartości początkowej Budynków.

Z uwagi na planowane przedsięwzięcia inwestycyjne, Spółka rozważa przystąpienie do/zawarcie wraz z innymi podmiotami umowy spółki komandytowej, utworzonej na gruncie prawa polskiego (dalej: „Spółka Komandytowa”) oraz wniesienie do Spółki Komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości (dalej: „Aport”). Inne składniki majątku Spółki (w tym między innymi inne środki trwałe, środki obrotowe, zobowiązania, zawarte przez Spółkę umowy z pracownikami, umowy z klientami Spółki, umowy z bankiem, umowy dotyczące prowadzenia ksiąg, audytu, obsługi prawnej, środki na rachunku bankowym) nie będą przedmiotem Aportu. Biorąc pod uwagę praktykę stosowaną przez dostawców, umowy dotyczące dostaw mediów do Nieruchomości będą musiały najprawdopodobniej zostać rozwiązane przez L., a następnie zawiązane przez Spółkę Komandytową, przy czym dla zapewnienia ciągłości dostaw mediów do Nieruchomości stanie się to po dokonaniu Aportu. Intencją Spółki jest wniesienie aportem do Spółki Komandytowej składnika majątkowego (Nieruchomości), nie zaś całego przedsiębiorstwa Spółki, czy też zorganizowanej części takiego przedsiębiorstwa. Spółka będzie nadal kontynuować swoją działalność gospodarczą w oparciu o posiadane składniki majątkowe. Natomiast wskutek dokonania Aportu, Nieruchomości będą stanowić majątek Spółki Komandytowej, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), która będzie wykorzystywać Nieruchomości do działalności gospodarczej.

Wartość Nieruchomości zostanie określona w umowie Spółki Komandytowej. W zamian za wniesiony aport, Spółka nabędzie wiązkę uprawnień w Spółce Komandytowej (w tym w szczególności udział w zysku). Oprócz Wnioskodawcy, wspólnikami w Spółce Komandytowej będą inne podmioty (osoba lub osoby fizyczne i/lub osoba lub osoby prawne). Przyszli wspólnicy ustalają obecnie, w zgodzie z KSH, warunki uczestnictwa w Spółce Komandytowej, w tym: strukturę udziałów poszczególnych wspólników w przychodach i kosztach Spółki Komandytowej, jak również status poszczególnych wspólników (komandytariuszy i komplementariuszy). Ustalenia w tym zakresie zostaną zawarte w umowie Spółki Komandytowej, która zostanie podpisana w formie aktu notarialnego.

Przed powołaniem Spółki Komandytowej, intencją L. jest potwierdzenie skutków podatkowych Aportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy transakcja obejmująca wniesienie aportem Nieruchomości do Spółki Komandytowej nie będzie objęta wyłączeniem z opodatkowania VAT, o którym mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT...
 2. Czy wniesienie aportem Nieruchomości do Spółki Komandytowej będzie stanowić odpłatną dostawę towarów w rozumieniu Ustawy o VAT, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych, co oznacza, że Aport Nieruchomości będzie podlegać zwolnieniu z VAT, o ile Wnioskodawca oraz Spółka Komandytowa nie złożą przed dniem Aportu właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego prawidłowego oświadczenia, o którym mowa w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT...
 3. Czy podstawę opodatkowania VAT Aportu będzie stanowić wyrażona w pieniądzu wartość Nieruchomości określona w umowie Spółki Komandytowej...
 4. Czy wniesienie Aportem Nieruchomości do Spółki Komandytowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...
 5. Czy przychody L. z udziału w Spółce Komandytowej będą podlegać łączeniu z innymi przychodami L. z działalności gospodarczej, proporcjonalnie do określonego w umowie Spółki Komandytowej prawa do udziału w zysku (udziału) i zasada ta będzie miała również analogiczne zastosowanie do obliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych, oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku...
 6. Czy wniesienie Nieruchomości Aportem nie będzie miało wpływu na wskaźnik struktury sprzedaży u Wnioskodawcy i pozostanie bez wpływu na jego prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego...

Niniejsza interpretacja została wydana w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i jest odpowiedzią na pytania nr 4 i 5.

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie Aportem Nieruchomości do Spółki Komandytowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka zauważa, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c Ustawy o PDOP, do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

W myśl powyższych przepisów, wkłady niepieniężne do spółek komandytowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, przy czym bez znaczenia dla konsekwencji podatkowych wynikających z powyższego przepisu jest fakt, czy będące przedmiotem aportu aktywa stanowią przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też nie. W Ustawie o PDOP brak jest rozróżnienia konsekwencji podatkowych w zależności od rodzaju przedmiotu wkładu niepieniężnego do spółki komandytowej.

W konsekwencji, wniesienie do Spółki Komandytowej (będącej spółką osobową a nie kapitałową) Aportu nie będzie generować przychodu podatkowego dla Spółki na gruncie Ustawy o PDOP.

Jednocześnie, w ocenie Wnioskodawcy, przychody L. z udziału w Spółce Komandytowej będą podlegać łączeniu z innymi przychodami L. z działalności gospodarczej, proporcjonalnie do określonego w umowie Spółki Komandytowej prawa do udziału w zysku (udziału). Zasada ta będzie miała również analogiczne zastosowanie do obliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych, oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 1 Ustawy o PDOP, podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej. Podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych są też spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Powyższe oznacza, że spółki komandytowe, jako podmioty nieposiadające osobowości prawnej, nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Podatnikami tego podatku są natomiast wspólnicy wchodzący w skład tych spółek.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku ustawodawca doprecyzował zasady określania przychodów i kosztów wspólników spółek osobowych, w ten sposób, że zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 Ustawy o PDOP:

 1. przychody ze spółki osobowej dzieli się na każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku (udział);
 2. koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zwolnienia i ulgi wspólnicy spółki osobowej rozliczają proporcjonalnie do swoich udziałów w zysku;
 3. prawo do obniżenia dochodu lub podstawy opodatkowania w związku z uczestnictwem w spółce osobowej następuje proporcjonalnie do udziału w zysku; a
 4. jeśli z żadnych dokumentów dotyczących spółki osobowej nie wynika, jaki jest udział w zysku poszczególnych wspólników, to przyjmuje się, że udziały wspólników są w nim równe.

W ten sposób wyeliminowane zostały wątpliwości dotyczące wiązania podziału przychodów, kosztów i innych odliczeń z wartością wniesionych do spółki osobowej przez wspólników wkładów. W przypadku, gdy umowa spółki osobowej określa prawo do udziału w zysku w inny sposób niż wynikający z parytetu wniesionych przez wspólników wkładów, przychody, koszty oraz inne wymienione wyżej wielkości wchodzące w skład stosunku prawnopodatkowego dotyczącego spółki osobowej są uwzględnianie w rozliczeniach podatkowych wspólników według ustalonego w umowie spółki podziału zysku (udział). Zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy o PDOP, wielkości uzyskane w wyniku zastosowania powyższych zasad dodaje się u każdego wspólnika spółki osobowej do analogicznych wielkości uzyskanych z działalności gospodarczej tego wspólnika będącego podatnikiem PDOP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.