IPPB3/423-249/12-5/DP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2012 r. (data wpływu 23 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka Akcyjna (dalej: „Wnioskodawca”, „M. SA”) prowadzi działalność gospodarczą i jest właścicielem nieruchomości (dalej: „Nieruchomość”). M. SA zamierza przystąpić do spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „SKA”), w której to zostanie akcjonariuszem.

Wnioskodawca zamierza wnieść do SKA Nieruchomość w formie wkładu niepieniężnego. W zamian za wniesienie wkładu w postaci Nieruchomości, Wnioskodawca obejmie akcje SKA.

Nie jest wykluczone, że wartość wniesionego do SKA wkładu niepieniężnego wskazana w umowie SKA co do zasady odpowiadająca wartości rynkowej tego wkładu będzie wyższa od wartości nominalnej obejmowanych w zamian za ten wkład akcji SKA. W takim wypadku, część wartości wkładu niepieniężnego określonej w umowie SKA zostanie przeznaczona na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Wnioskodawcy, natomiast nadwyżka wartości tego wkładu nad wartością nominalną obejmowanych akcji (tzw. agio) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki w oparciu o art. 396 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94 poz. 1037, ze zm., dalej „KSH”).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki komandytowo-akcyjnej spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu podatkowego...

Zdaniem Spółki, wniesienie przez Wnioskodawcę jako osobę prawną Nieruchomości jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej będzie neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych tzn. nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, „do przychodów nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki”.

W myśl art. 4 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.), spółkami kapitałowymi są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Natomiast do spółek osobowych zalicza się: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo - akcyjną (art. 4 § 1 pkt 1 tej ustawy). Ponadto, analizując przepisy Kodeksu spółek handlowych, należy stwierdzić, iż generalnie w przypadku spółek osobowych nie występuje pojęcie kapitału zakładowego. Pojęcie takiego kapitału występuje przede wszystkim w spółkach kapitałowych, tj. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 152 Kodeksu spółek handlowych) i spółce akcyjnej (art. 302 Kodeksu spółek handlowych). Jednakże w drodze regulacji szczególnej kapitał zakładowy występuje również w spółkach komandytowo-akcyjnych (art. 126 Kodeksu spółek handlowych)

Wskazać należy także, iż spółka komandytowo-akcyjna jako osobowa spółka prawa handlowego, nieposiadająca osobowości prawnej, jest transparentna podatkowo, a podatnikami są w tym wypadku wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej. Z uwagi na okoliczność, że wspólnikiem w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będzie osoba prawna (Wnioskodawca) spółka akcyjna - skutki podatkowe związane z wniesieniem aportu do spółki komandytowo-akcyjnej rozpatrywać należy w oparciu o przepisy ustawy CIT.

Zatem, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci Nieruchomości do spółki komandytowo-akcyjnej, tytułem wkładu niepieniężnego, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy.

Planowane działanie będzie stanowić dla Wnioskodawcy czynność neutralną podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stanowisko powyższe znajduje potwierdzenie w wydanych interpretacjach indywidualnych:

  • Interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. IPTPB3/423-228/11-2/IR,
  • Interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. sygn. IPPB3/423-568/11-2/DP,
  • Interpretacja indywidualna Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 maja 2011 r. IPP3/423 102/11-2/DP
  • Interpretacja indywidualna Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 29 września 2011 r. sygn. ILPB4/423-225/11-3/MC
  • Interpretacja indywidualna Ministra Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2011 r. sygn. IPPB3/423-137/11-2/DP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzeMlarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.