IPPB3/423-232/10-2/JB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) spowoduje po stronie Spółki wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19.04.2010r. (data wpływu 23.04.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, jakie konsekwencje podatkowe spowoduje po stronie Spółki wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jej jedynego udziałowca – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.04.2010r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie podatkowych konsekwencji dla Spółki w związku z wydaniem przez nią majątku polikwidacyjnego na rzecz jej jedynego wspólnika.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

H.Sp. z o.o. (dalej: H. lub Spółka), jest użytkownikiem wieczystym działki zabudowanej nr 31 i współużytkownikiem wieczystym działki zabudowanej drogą nr 12/5 zlokalizowanych w Warszawie przy ulicy Żaryna oraz właścicielem wybudowanej na działce nr 31 nieruchomości komercyjnej w postaci trzech połączonych budynków biurowych (budynki A1, A2 i A3 obecnie funkcjonujące pod komercyjną nazwą M — Faza I dalej: Nieruchomości).

Podstawową działalnością H. jest wynajem powierzchni biurowych w Nieruchomości na własny rachunek oraz udostępnianie najemcom infrastruktury technicznej. Obecnie całość powierzchni handlowo-usługowych Nieruchomości jest wynajęta na rzecz podmiotów trzecich.

Udziałowiec H. rozważa sprzedaż Spółki na rzecz podmiotu trzeciego. Podmiotem z którym w chwili obecnej prowadzone są rozmowy na temat nabycia Spółki jest C. Sp. z o.o. oddział w Polsce (dalej: R.) - oddział spółki reprezentującej interesy niemieckiego funduszu inwestycyjnego dokonującego inwestycji między innymi, w nieruchomości komercyjne położone w Polsce.

Obecnie trwa proces negocjacji pomiędzy udziałowcem Spółki a R. w zakresie konkretnych warunków sprzedaży. Według wiedzy H., intencją R. jest wejście w posiadanie Nieruchomości jako właściciel i kontynuowanie działalności prowadzonej obecnie przez H. w zbliżonym zakresie. Jednakże - ze względu na fakt, iż do sprzedaży zostały wystawione wyłącznie udziały w Spółce - R. jest zdecydowany na nabycie udziałów H.

W związku z powyższym, w celu uproszczenia struktury własnościowej, ograniczenia kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów (Spółki i R.) oraz dążąc do zminimalizowania ryzyk biznesowych R. prawdopodobnie podejmie decyzję o likwidacji Spółki po nabyciu jej udziałów.

W toku postępowania likwidacyjnego, zobowiązania H. wobec jej wierzycieli zostaną spłacone ze środków pieniężnych Spółki (w tym celu rozważane jest dofinansowanie H. przez R. w drodze podniesienia kapitału zakładowego Spółki). Uzyskane w ten sposób fundusze, H. przeznaczy na spłatę zobowiązań Spółki wobec jej wierzycieli. Powyższe działanie będzie miało na celu umożliwienie jak najszybszej likwidacji H., a w związku z tym uproszczenie struktury R. w Polsce, ograniczenia kosztów funkcjonowania dwóch podmiotów (Spółki i R.) oraz zminimalizowanie ryzyk biznesowych.

W ten sposób zostaną zaspokojone roszczenia wierzycieli H. (a tym samym zostanie zrealizowany cel postępowania likwidacyjnego). Nie będzie więc konieczności zbywania majątku H. podmiotom trzecim. W konsekwencji, majątek H. pozostały po spłacie I zabezpieczeniu wierzycieli H. obejmujący w szczególności prawo własności Nieruchomości oraz prawo wieczystego użytkowania działki przy ulicy Żaryna w Warszawie będzie mógł zostać przekazany R. w naturze. W wyniku likwidacji H., R. - jako podmiot przejmujący cały majątek H. pozostały po spłacie i zabezpieczeniu wierzycieli - stałby się również stroną wszystkich umów najmu zawartych przez H.

Według wiedzy H., po zakończeniu procesu likwidacji H., R. planuje kontynuować, przy użyciu otrzymanego majątku, działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych Nieruchomości (co było pierwotnym celem R.).

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOP) spowoduje po stronie Spółki wydanie majątku polikwidacyjnego na rzecz jedynego udziałowca...

Stanowisko Wnioskodawcy

Spółka stoi na stanowisku, iż przekazanie jedynemu udziałowcowi H. majątku Spółki (w tym Nieruchomości) w związku z likwidacją Spółki nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP. Przychód powstanie natomiast po stronie udziałowca. Przychód ten będzie podlegać opodatkowaniu 19% PDOP, a Spółka - jako płatnik tego podatku - będzie zobowiązana pobrać podatek w odpowiedniej wysokości i wpłacić go do urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP, wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej stanowi dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu PDOP na poziomie udziałowca Spółki.

Jednocześnie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o PDOP stanowi, że do przychodów podlegających opodatkowaniu PDOP nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej w części stanowiącej koszt nabycia bądź objęcia udziałów w likwidowanej spółce. W odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego oznacza to w praktyce, że przychodem podlegającym opodatkowaniu po stronie wspólnika będzie podlegać różnica między wartością majątku otrzymanego w wyniku likwidacji Spółki a kosztem nabycia oraz objęcia udziałów (ceną należną za udziały oraz wydatkami na podwyższenie kapitału zakładowego).

Zgodnie z art. 22 podatek dochodowy wynosi 19%, chyba że spełnione są przesłanki dla zwolnienia dochodu z tytułu likwidacji z PDOP wskazane w art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP:

 1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1) jest spółka podlegająca w Polsce lub w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
 3. spółka, o której mowa w pkt 2), posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1),
 4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka, o której mowa w pkt 2) albo zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2).

Możliwość zwolnienia z podatku przychodu uzyskanego z likwidacji spółki zależnej potwierdzona została w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów, m.in. w:

Na Spółce, jako na podmiocie wypłacającym przychód w postaci majątku Spółki, będą ciążyły obowiązki płatnika. Oznacza to że Spółka będzie obowiązana w chwili wydania majątku na rzecz wspólnika pobrać podatek i wpłacić go w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego właściwego zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o PDOP).

Spółka będzie również zobowiązana przesłać odpowiednie informacje do wspólnika oraz urzędu skarbowego zgodnie z art. 26 ust. 3a, art. 26 ust. 3c, art. 26a ustawy o PDOP.

Zdaniem Spółki, poza opisanymi powyżej konsekwencjami podatkowymi polegającymi na obowiązku pobrania przez Spółkę podatku przy przekazaniu jej majątku na rzecz wspólnika oraz jego zapłaty do urzędu skarbowego (chyba że zostaną spełnione warunki dla zwolnienia z PDOP), nie wystąpią po jej stronie inne skutki podatkowe. W szczególności wydanie majątku Spółki w trakcie procedury jej likwidacji nie spowoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP po stronie H. jako podmiotu likwidowanego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 (który nie znajduje zastosowania w przedmiotowym stanie faktycznym), są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z powszechnie akceptowanym w praktyce organów podatkowych oraz sądów administracyjnych poglądem, przychodami podatkowymi (w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP) są wszelkie przysporzenia, które powodują trwały przyrost aktywów podatnika.

W przedstawionym w niniejszym wniosku zdarzeniu przyszłym, Spółka zostanie zlikwidowana zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH), natomiast majątek pozostający w Spółce po jej likwidacji zostanie przekazany — w naturze — jedynemu wspólnikowi Spółki. W celu rozstrzygnięcia czy takie zdarzenie może rodzić po stronie Spółki przychód podatkowy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PDOP, należy rozważyć, czy likwidacja Spółki oraz przekazanie wspólnikowi Spółki majątku pozostałego po jej likwidacji (w tym Nieruchomości) spowoduje przyrost aktywów Spółki.

Tryb likwidacji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany przepisami KSH. Zgodnie z art. 272 KSH, rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. W myśl art. 282 § 1 KSH, likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki.

Pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli majątek jest dzielony pomiędzy wspólników spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Podział majątku nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli (art. 286 KSH). Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa handlowego, „podział majątku może nastąpić bądź przez wypłatę wszystkim wspólnikom przypadających im kwot w pieniądzu, bądź przez przydzielenie poszczególnych przedmiotów majątkowych (Andrzej Szajkowski / Monika Tarska w: „Kodeks Spółek Handlowych Tom II. Komentarz do artykułów 151 — 300; Wydawnictwo C.H. Beck; Warszawa 2005).

W świetle powyższego, Spółka stoi na stanowisku, iż przekazanie majątku pozostałego po likwidacji Spółki jedynemu jej wspólnikowi w trybie przewidzianym przepisami KSH nie spowoduje powstanie po stronie Spółki jakiegokolwiek przysporzenia. W szczególności, przekazanie majątku w związku z likwidacją nie będzie związane z wypłatą na rzecz Spółki wynagrodzenia i rekompensaty w jakiejkolwiek formie. Przeprowadzenie likwidacji ma na celu zakończenie działalności Spółki, a nie generowanie przychodów.

W konsekwencji, likwidacja Spółki oraz związane z nią przekazanie majątku H. nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.

Przedstawione powyżej stanowisko zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w piśmie z 22 sierpnia 2001r. stanowiącym odpowiedź na zapytanie poselskie (Serwis Podatkowy 2002.7.25).

W piśmie tym Minister Finansów wyraził pogląd, zgodnie z którym „bez względu na wartość dzielonego majątku w likwidowanej spółce nie wystąpi przychód, gdyż w zamian za dzielony i przekazywany majątek spółka ta nieotrzymuje zapłaty i w wyniku likwidacji przestaje istnieć jako podatnik”.

Stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w szeregu interpretacji organów podatkowych, w szczególności:

 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15.01.2010r. (IPPB3/423-746/09-2/PD);
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14.04.2009r. (IPPB3/423-82/09-2/ER);
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30.09.2008r. (IPPB3-423-1126/08-2/AG);
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24.06.2008r. (IP-PB3-423-439/08-5/AG);
 • interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30.05.2008r. (ITPB3/423-185/08/MT);

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, iż w przypadku, gdyby wspólnik podjął decyzję o likwidacji H. w sposób opisany w przedstawionym stanie faktycznym, konsekwencje w PDOP będą przedstawiały się następująco:

 1. różnica między wartością majątku otrzymanego przez wspólnika w wyniku likwidacji Spółki a ceną nabycia oraz objęcia udziałów Spółki będzie stanowić dla wspólnika przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, który podlega opodatkowaniu 19% PDOP (bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów); chyba że zastosowanie będzie miało zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o PDOP;
 2. w związku z opodatkowaniem wspólnika z tytułu likwidacji, Spółka jako płatnik podatku będzie zobowiązana pobrać przy przekazaniu majątku na rzecz wspólnika należny podatek oraz zapłacić go do właściwego urzędu skarbowego oraz wypełnić inne obowiązki administracyjne wskazane w art. 26 i 26a ustawy o PDOP;
 3. przekazanie wspólnikowi całego majątku pozostałego po likwidacji H. nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.