IPPB3/423-1110/11-2/PK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dla Spółki kapitałowej 1 kosztem uzyskania przychodu z tytułu wniesienia Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej 2 będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu (tj. Nieruchomości) wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki kapitałowej 1 pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu do Spółki kapitałowej 2 sumę odpisów amortyzacyjnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko osoby fizycznej planującej utworzenie spółki przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2011 r. (data wpływu 30 grudnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia aportem w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część nieruchomości stanowiącej u wnoszącego aport środek trwały – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia aportem w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część nieruchomości stanowiącej u wnoszącego aport środek trwały.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, osoba fizyczna, działając jako zainteresowany, o którym mowa w art. 14b 1 Ordynacji podatkowej, planujący utworzenie spółki (art. 14n 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej), występuje o interpretację indywidualną dotyczącą działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którą może niebawem założyć <dalej: Spółka kapitałowa 1>.

W przyszłości Spółka kapitałowa 1, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca, może otrzymać od udziałowców wkład niepieniężny w postaci nieruchomości (dalej: Nieruchomość), przy wnoszeniu którego może zostać wykorzystany mechanizm agio (tj. część wartości Nieruchomości przekazana zostanie na kapitał zakładowy Spółki kapitałowej 1, pozostała część natomiast przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy). Nieruchomość wykorzystywana będzie przez Spółkę kapitałową 1 do prowadzenia działalności gospodarczej, a ponieważ spełnione zostaną wszystkie warunki, o których mowa w art. 16a ustawy o PDOP, zostanie zakwalifikowana przez Spółkę kapitałową 1 jako środek trwały.

Nie jest wykluczone, iż w dalszej kolejności Spółka kapitałowa I zostanie udziałowcem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka kapitałowa 2). Udziały w Spółce kapitałowej 2 zostałyby objęte przez Spółkę kapitałową 1 w zamian za aport w postaci Nieruchomości. Wkład niepieniężny do Spółki kapitałowej 2 nie przyjąłby formy ani przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy dla Spółki kapitałowej 1 kosztem uzyskania przychodu z tytułu wniesienia Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej 2 będzie wartość początkowa przedmiotu wkładu (tj. Nieruchomości) wynikająca z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki kapitałowej 1 pomniejszona o dokonaną przed wniesieniem wkładu do Spółki kapitałowej 2 sumę odpisów amortyzacyjnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodu dla Spółki kapitałowej 1 z tytułu wniesienia Nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki kapitałowej 2 będzie wartość początkowa wnoszonej Nieruchomości, określona w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki kapitałowej 1, pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych przez Spółkę kapitałową 1 przed wniesieniem aportu do Spółki kapitałowej 2.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie przyszłym przychód jaki Spółka kapitałowa 1 uzyska wnosząc wkładem niepieniężnym Nieruchomość do Spółki kapitałowej 2 powstanie zgodnie z przepisami zawartymi w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP. W takiej sytuacji, w ocenie Wnioskodawcy, dla określenia kosztu uzyskania przychodu w opisywanym zdarzeniu przyszłym należy zastosować art. 15 ust 1j ustawy o PDOP, który stanowi, że „w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów (akcji), wkładów - ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokości:

pkt 1) wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16 h ust. 1 pkt 1, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne (...)”.

Jak zostało wspomniane, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów/akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o PDOP, wartość początkowa wkładu zaktualizowana zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszona o dokonane przez Spółkę kapitałową I odpisy amortyzacyjne. Zdaniem Wnioskodawcy, przepis ten należy zastosować w przypadku każdego środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej, uprzednio otrzymanych jako wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) i następnie wniesionych jako wkład niepieniężny (inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część) - niezależnie od tego, czy Spółka kapitałowa otrzyma przedmiot wkładu w taki sposób, że w całości zostanie on przeznaczony na kapitał zakładowy, czy też przedmiot wkładu zostanie w części przeznaczony na kapitał zakładowy, a w części na kapitał zapasowy (z wykorzystaniem mechanizmu agio).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy w przypadku gdyby doszło do powstania przychodu z tytułu wniesienia przez Spółkę kapitałową 1 aportu do Spółki kapitałowej 2 w postaci Nieruchomości, taki przychód powinien zostać pomniejszony o koszt uzyskania przychodu, odpowiadający wartości początkowej przedmiotu wkładu (wartość ustalona na dzień wniesienia przez udziałowca wkładu niepieniężnego, nie wyższa jednak od wartości rynkowej przedmiotu) pomniejszony o dokonaną przed wniesieniem tego wkładu sumę odpisów amortyzacyjnych.

Na potwierdzenie wyżej przedstawionej argumentacji, Wnioskodawca przywołuje stanowisko tutejszego organu podatkowego, który w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego zajął stanowisko analogiczne do prezentowanego przez Wnioskodawcę: interpretacja Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 roku sygn. IPPB3/423-1621/08-2/JG. Podobny pogląd wyraził również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 4 lutego 2011 r. (sygn. ILPB4/423-289/10-2/ŁM).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Dodatkowo organ interpretacyjny pragnie w tym miejscu odnieść się do stanowiska Wnioskodawcy w zakresie sposobu określenie kosztów podatkowych, stanowiących różnicę pomiędzy wartością początkową przedmiotu wkładu wynikającą z ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a wartością dokonanych przed wniesieniem wkładu do Spółki sumy odpisów amortyzacyjnych. Podkreślić bowiem należy, iż pojęcie sumy odpisów amortyzacyjnych pomniejszających wartość początkową przedmiotu wkładu dotyczy wszelkich odpisów amortyzacyjnych, również tych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Powyższe znajduje swoje normatywne źródło w treści art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej ustawa o CIT), do którego odsyła powołany przez Wnioskodawcę w treści wniosku art. 15 ust. 1j ustawy o CIT. Zgodnie z brzmieniem wyżej wymienionego przepisu art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji, Wnioskodawca przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, winien wartość początkową przedmiotu wkładu pomniejszyć o sumę odpisów amortyzacyjnych obejmujących również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.