IPPB2/4514-73/16-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 oraz art. 14r ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku wspólnym z dnia 9 lutego 2016 r. (data wpływu 12 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek wspólny o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Kupujący lub Nabywca) zamierza nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Zbywca lub Sprzedający), nieruchomość wchodzącą w skład kompleksu biurowego funkcjonującego pod nazwą „A...” (dalej: Nieruchomość).

Nabywca oraz Zbywca w dalszej części wniosku będą określani również łącznie jako Strony Transakcji.

Nabywca i Zbywca planują przeprowadzić Transakcję w 2016 r. W dacie Transakcji Nieruchomość obejmować będzie:

 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych 52/18 (dalej: Działka 1), 52/20 (dalej: Działka 2), 52/21 (dalej: Działka 3), 52/23 (dalej: Działka 4), objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych,
 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych 52/22 (dalej: Działka 5), 52/24 (dalej: Działka 6), objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych,
  - w dalszej części niniejszego wniosku wskazane powyżej Działka 1, Działka 2, Działka 3, Działka 4, Działka 5 oraz Działka 6 określane są również łącznie jako Działki;
 • prawo własności znajdujących się na określonych Działkach: budynku biurowego A3 (dalej: Budynek A3), budynku biurowego A4 (dalej: Budynek A4), budynku biurowego A5 (dalej: Budynek A5) wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami oraz budowli w szczególności w postaci dróg, placu manewrowego wewnętrznego układu drogowego, chodników, parkingów, zbiornika retencyjno-rozsączeniowego, zbiornika retencyjnego wody deszczowej z terenu, pylonów reklamowych, murka klinkierowego, śmietników wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami (dalej: Budowle), oraz innych obiektów budowlanych.
  - w dalszej części niniejszego wniosku Budynek A3, Budynek A4 oraz Budynek A5 określane są również łącznie jako Budynki.

Na wszystkich Działkach posadowione są Budynki lub Budowle.

Niektóre ze wskazanych powyżej Budowli znajdują się w części na działkach gruntu należących do podmiotu trzeciego. Dla uniknięcia wątpliwości, w ramach Transakcji, Nabywca nie nabędzie prawa własności/prawa użytkowania wieczystego działek innych niż Działki (z zastrzeżeniem działki 52/16, o której mowa poniżej), niemniej jednak nabędzie Budowle w całości wraz z ich częściami posadowionymi poza granicami Działek.

Ponadto, przedmiotem Transakcji mogą być także inne obiekty lub urządzenia zlokalizowane w całości na działkach należących do innych niż Sprzedający podmiotów (i tym samym niewchodzących w zakres Transakcji) m.in. przyłącza teletechniczne, wodne, kanalizacyjne, deszczowe. Prawo do korzystania z nich przez każdoczesnego właściciela oraz użytkownika wieczystego Nieruchomości regulują między innymi stosowne służebności gruntowe ujawnione w księgach wieczystych prowadzonych dla Nieruchomości.

W ramach Transakcji na Nabywcę przeniesione zostanie przez Zbywcę również prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 52/16 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg I Wieczystych) - działka ta sąsiaduje z Działkami, ale nie wchodzi w zakres Nieruchomości opisanej powyżej i jako taka nie jest przedmiotem zapytania sformułowanego w niniejszym wniosku.

Należy dodatkowo uzupełnić, że na Działkach może znajdować się także związana z Budynkami infrastruktura techniczna, która zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm., dalej: KC lub Kodeks cywilny) wchodzi w skład przedsiębiorstwa przesyłowego i tym samym, nie stanowi przedmiotu Transakcji.

Prawo użytkowania wieczystego zabudowanych opisanymi Budynkami lub Budowlami Działek, wraz z prawem własności Budynków lub Budowli, zostało nabyte przez Zbywcę od Torus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Poprzedni Właściciel), na mocy umów sprzedaży zawartych w formie aktów notarialnych z dnia 17 maja 2012 r. oraz z dnia 8 maja 2013 r. (dalej łącznie: Umowy Sprzedaży Torus). Sprzedaż została opodatkowana VAT a Zbywca odliczył VAT naliczony z tytułu nabycia Nieruchomości (co zostało potwierdzone uzyskanymi przez Zbywcę interpretacjami indywidualnymi Ministra Finansów sygn. IPPP2/443-1224/12-2/BH, IPPP2/443-28/12-7/IG).

Wchodzące w skład Nieruchomości Budynki i Budowle zostały wybudowane przez Poprzedniego Właściciela i oddane do użytkowania na podstawie ostatecznych decyzji z grudnia 2009 r. i z marca 2010 r.

Zarówno Zbywca, jak i Poprzedni Właściciel ponosili wydatki na ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) Budynków i Budowli posadowionych na Nieruchomości.

Wydatki poniesione przez Zbywcę na ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) poszczególnych Budynków i Budowli od momentu ich wybudowania są niższe (i będą niższe na dzień Transakcji) niż 30% ich wartości początkowej.

Nieruchomość wraz ze składnikami majątkowymi wskazanymi w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego jest (i będzie w dacie Transakcji) wykorzystywana przez Zbywcę do wykonywania czynności opodatkowanych VAT. W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z Nieruchomością, wykorzystywanych przez Zbywcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości), Zbywcy przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług. Z prawa tego korzystał również Poprzedni Właściciel m.in. w stosunku do wydatków poniesionych na budowę Budynków i Budowli.

Większość powierzchni Nieruchomości (Budynków i Budowli) jest lub była w przeszłości przedmiotem odpłatnych umów najmu (niektóre z wynajmowanych powierzchni zostały oddane do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu zawartych przez Poprzedniego Właściciela). W odniesieniu do części z ww. wynajmowanych powierzchni, oddanie ich najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu miało miejsce w okresie wcześniejszym niż dwa lata przed dniem planowanej Transakcji a w odniesieniu do części - wydanie takie nastąpiło lub nastąpi w okresie krótszym niż dwa lata przed datą Transakcji). Pozostała cześć Nieruchomości (Budynków i Budowli) nie była dotąd przedmiotem umów najmu (nie można jednak wykluczyć, że na dzień Transakcji zostanie również wynajęta).

Sprzedający i Nabywca będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w dacie Transakcji.

Nabywca i Sprzedający zrezygnują ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybiorą opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy Budynków i Budowli wchodzących w skład Nieruchomości. W tym celu, Nabywca i Sprzedający złożą, jako podatnicy VAT czynni, przed dniem Transakcji właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w zakresie zwolnionym od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

Na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, wskutek nabycia Nieruchomości, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartych umów najmu dotyczących powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości.

Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych oraz kaucje pieniężne najemców;
 • prawa i obowiązki Sprzedającego z porozumienia zawartego z Jeppesen Poland Sp. z o.o. (tj. jednym z najemców), związanego ściśle z umowa najmu tego najemcy i ewentualnie (o ile będą) prawa i obowiązki Sprzedającego z innych porozumień/umów dodatkowych zawartych z najemcami, związanych umowami najmu dotyczącymi Nieruchomości;
 • ewentualnie prawa i obowiązki Sprzedającego z umów najmu dotyczących Nieruchomości, o ile przedmiot najmu nie zostanie wydany najemcom przed datą Transakcji;
 • prawa z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wynikające z Umów Sprzedaży Torus lub umów budowlanych lub innych dotyczących Nieruchomości, w tym (o ile będą) prawa z gwarancji bankowych lub kaucji pieniężnych ustanowionych w związku z ww. Umowami Sprzedaży Torus lub umowami budowlanymi lub innymi umowami;
 • prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz ewentualnie prawa własności przemysłowej ściśle związane z Nieruchomością;
 • domena www i (o ile będą) prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do materiałów znajdujących się na stronie internetowej, na której znajdują się informacje dot. Budynków;
 • ewentualnie prawa z licencji lub inne prawa dotyczące pewnych urządzeń lub systemów znajdujących się na terenie Nieruchomości;
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza;
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością (w szczególności z Budynkami) służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu;
 • ewentualnie prawa i obowiązki z umowy z ENERGA-OPERATOR S.A. dot. udostępnienia części Nieruchomości dla potrzeb posadowienia urządzeń elektroenergetycznych.

W związku z Transakcją na Nabywcę mogą ewentualnie zostać przeniesione przez Zbywcę, zgodnie z art. 134 ust. 2 Prawa wodnego i art. 189 Prawa ochrony środowiska, prawa i obowiązki z pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego Nieruchomości. Ponadto możliwe jest, że w związku z Transakcją na Nabywcę zostaną przeniesione inne decyzje administracyjne dotyczące Nieruchomości np. pozwolenia na budowę.

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Zbywcy.

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia Nieruchomości;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów m.in.
  • w zakresie dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne),
  • usług serwisowych.

Przedmiotem Transakcji nie będą również prawa i obowiązki Zbywcy z umowy pożyczki zabezpieczonej hipoteką na prawie użytkowania wieczystego Działek i prawie własności Budynków.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Po Transakcji, na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości (w szczególności umowę związaną z zarządzaniem Nieruchomością) w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Nie wyklucza się jednak tymczasowego korzystania przez Nabywcę z praw wynikających z powyższych umów (na podstawie odpowiednich porozumień zawartych z dostawcami lub Zbywcą, przy zachowaniu odpowiednich rozliczeń pomiędzy stronami) - do czasu zawarcia odpowiednich umów przez Nabywcę. Sytuacja taka może mieć miejsce w szczególności, gdy ze względu na moment zawarcia transakcji zakupu Nieruchomości wystąpią trudności z zawarciem nowych umów. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Sprzedający rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego, jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Sprzedającym i Nabywcą nie będą prawa, obowiązki, zobowiązania należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, doradczych,
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców lub wykonawców),
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów związanych z przedmiotową Nieruchomością,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Sprzedającego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego.

Sprzedający nie zatrudnia pracowników.

Sprzedający nie prowadzi osobnych ksiąg w stosunku do Nieruchomości.

Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowi formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Nieruchomość nie będzie stanowiła formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności gospodarczej prowadzonej przez Nabywcę.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą do rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości oraz do rozliczenia czynszów najmu należnych za miesiąc, w którym zostanie dokonana Transakcja.

Zbywca i Nabywca są w trakcie negocjacji dotyczących niewynajętych powierzchni Nieruchomości mających na celu ustalenie między Zbywcą a Nabywcą mechanizmu zakładającego wyrównywanie czynszu za niewynajętą powierzchnię Nieruchomości.

Przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedającego jest między innymi wynajem powierzchni komercyjnych wchodzących w skład Nieruchomości. W skład Nieruchomości nie wchodzą obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Nie jest planowana likwidacja Sprzedającego bezpośrednio po Transakcji. Nie jest również planowane ograniczenie statutowego przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedającego.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT polegającą na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

Planowana Transakcja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez Sprzedającego, przy czym intencją Nabywcy oraz Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z VAT w stawce 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy jeżeli Zbywca i Nabywca złożą oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy Budynków i Budowli spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej...
 2. Czy Nabywca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 3. Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 4 maja 2016 r. Nr IPPP3/4512-110/16-2/PC.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT lub jeżeli przynajmniej jedna strona jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wykazano powyżej, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać w całości opodatkowaniu VAT. Konsekwentnie, Transakcja nie będzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC a na Nabywcy nie będzie ciążyć obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości (z tytułu Transakcji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Kupujący lub Nabywca) zamierza nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Zbywca lub Sprzedający), nieruchomość wchodzącą w skład kompleksu biurowego funkcjonującego pod nazwą „A...” (dalej: Nieruchomość).

W interpretacji indywidualnej z dnia 4 maja 2016 r. Nr IPPP3/4512-110/16-2/PC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „(...) planowana sprzedaż Nieruchomości będzie objęta zakresem zwolnienia z opodatkowania VAT, przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT. Niemniej jednak, strony będą uprawnione do rezygnacji z powyższego zwolnienia oraz wyboru opcji opodatkowania przedmiotowej Transakcji VAT według podstawowej stawki, na podstawie art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT. Jeżeli zatem strony Transakcji wybiorą opcję opodatkowania VAT, Transakcja będzie opodatkowana VAT w całości, według stawki podstawowej, na podstawie art. 41 ust. 1 Ustawy o VAT w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT.

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402