IPPB2/4514-602/15-4/MM | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-602/15-4/MMinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 26 lutego 2016 r. (data wpływu 29 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 23 lutego 2016 r. (skutecznie doręczone 25 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości oraz autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego jest :

 • prawidłowe – w części dotyczącej transakcji nabycia praw autorskich do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej transakcji nabycia Nieruchomości.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości oraz autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w W. (dalej: Wnioskodawca, Spółka lub Nabywca) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Obecnie Spółka prowadzi negocjacje ze spółką I. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, będącą czynnym podatnikiem VAT (dalej: Zbywca), dotyczące nabycia nieruchomości położonej we W. (dalej: Transakcja). Zbywca i Nabywca są podmiotami niepowiązanymi.

Przedmiotem planowanej Transakcji ma być w szczególności: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we W. przy ul. Z., o powierzchni 0,1356 ha, działka nr 23/3, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy oraz autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę.

W wypisie z rejestru gruntów z 13 października 2015 r. działka nr 23/3 została opisana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (oznaczenie Bp). Grunt jest objęty formą ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 12 wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 23/3. W świetle § 17 wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ustalono następujące przeznaczenie:

 • Zamieszkiwanie,
 • Usługi,
 • Kultura,
 • Nauka,
 • Hotele,
 • Poradnie medyczne,
 • Pracownie medyczne,
 • Zieleń,
 • Telekomunikacja,
 • Urządzenia infrastruktury technicznej,
 • Infrastruktura drogowa.

Na działce znajdują się: płyta fundamentowa, drogi z kostki betonowej oraz stacja trafo, będąca urządzeniem przesyłowym i niestanowiąca przedmiotu własności Zbywcy. Budynek, w którym znajduje się stacja trafo składa się z dwóch pomieszczeń z osobnymi wejściami - w jednym są urządzenia energetyczne (Zbywca nie ma do nich dostępu), natomiast w drugim znajduje się pomieszczenie gospodarcze. Wnioskodawca pragnie wskazać, że własność wskazanych naniesień również, o ile w dacie Transakcji naniesienia będą mogły być przedmiotem transferu do Nabywcy, zostanie przeniesiona na Nabywcę.

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę nastąpiło w drodze decyzji z 19 października 2012 r., w świetle której pozwolenie obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwoma kondygnacjami garaży, z przebudową stacji trafo, budową przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznego układu komunikacyjnego z wjazdem. Zaświadczenie z 27 listopada 2012 r. potwierdza, że wskazana decyzja wobec nie wniesienia odwołania w ustawowym terminie stała się decyzją ostateczną w dniu 25 listopada 2012 r. Ponadto, Zbywca zobowiązał się, iż działając w dobrej wierze na podstawie oraz zgodnie z pisemnymi wytycznymi Spółki będzie dążyć do sporządzenia projektu budowlanego zamiennego i uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę w celu dokonania zmiany pozwolenia na budowę przed datą zawarcia Transakcji.

Pismem z dnia 16 listopada 2015 r. Zbywca zawiadomił o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (data wpływu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta W. - 20 listopada 2015 r.), wskazując jako termin rozpoczęcia robót budowlanych dzień 20 listopada 2015 r., jednakże na dzień finalizacji Transakcji budowa nie zostanie ukończona.

Zbywca nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz ze znajdującą się na gruncie stacją trafo w czerwcu 2008 r. od osoby fizycznej. W związku z nabyciem został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, a tym samym Zbywca nie odliczył podatku od towarów i usług (dalej: VAT). Po nabyciu prawa użytkowania wieczystego Zbywca wykonał prace mające na celu przygotowanie gruntu pod budowę. Wykonano m.in. odwierty geologiczne, obmiary geodezyjne oraz prowadzono prace archeologiczne. W związku z tymi pracami odliczono VAT. Następnie nie doszło do rozpoczęcia budowy budynku z uwagi na uchylenie pozwolenia na budowę z 2008 roku. W latach 2008-2012 sprzedano część materiału rozbiórkowego (puzzle betonowe z nawierzchni).

Zbywca nie zawarł umów najmu, użytkowania gruntu, a tym samym takie umowy nie będą przedmiotem Transakcji. Jako użytkownik wieczysty gruntu Zbywca uzyskuje przychody z odpłatnej służebności, która została ustanowiona dla osoby fizycznej.

Zbywca, w celu umożliwienia jego przedsiębiorstwu funkcjonowania, korzysta m.in. z usług księgowych, które nie zostaną przeniesione w ramach Transakcji. Dodatkowo, w ramach transakcji nie zostaną przeniesione księgi rachunkowe Zbywcy ani ewentualne umowy dotyczące najmu powierzchni biurowej dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej Zbywcy.

Po Transakcji Nabywca już we własnym zakresie zawrze umowę/umowy związane z realizacją budowy budynku na działce, której prawo użytkowania wieczystego zostanie zakupione.

Zamiarem stron Transakcji nie jest również, co do zasady, przenoszenie na Nabywcę należności Zbywcy, rachunków bankowych czy środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku Zbywcy.

Jednocześnie, Zbywca nie zatrudnia pracowników, zatem nie nastąpi także przeniesienie zakładu pracy.

Po zawarciu Transakcji, nie jest planowana likwidacja Zbywcy. Zakładana jest kontynuacja prowadzenia działalności gospodarczej, jednak nie można wykluczyć, że będzie ona prowadzona w innym zakresie niż przed Transakcją.

Składniki majątku będące przedmiotem Transakcji, nie były i nie są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Zbywcy pod względem organizacyjnym, finansowym lub funkcjonalnym, w szczególności nie stanowiły i nie stanowią oddziału/oddziałów.

Po nabyciu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę, Spółka będzie realizować budowę budynku na działce, a następnie przy wykorzystaniu powstałego budynku będzie prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży bądź wynajmie, tj. będzie wykorzystywała grunt (jeśli zostanie nabyty) dla celów sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, że w stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego wystąpił również Zbywca. Ponadto, strony Transakcji złożyły naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla Nabywcy zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania VAT dostawy prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z naniesieniami i prawami autorskimi do projektu budowlanego.

Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 23 lutego 2016 r. Nr IPPP3/4512-1079/15-2/ISK oraz IPPB2/4514-602/15-2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie:

 1. Czy posadowione na przedmiotowej nieruchomości: płyta fundamentowa i droga z kostki betonowej - w myśl art. 3 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) - stanowią budowle lub ich części...
 2. Jeżeli odpowiedź na ww. pytanie jest pozytywna, to:
  1. czy ww. obiekty były posadowione na przedmiotowej nieruchomości w chwili jej nabycia przez Zbywcę (I. Sp. z o.o.), a jeśli tak, to czy przed ich zakupem nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. obiektów...
   Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z powołanym wyżej art. 2 pkt 14 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.
  2. czy przysługiwało Zbywcy prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia/budowy przedmiotowych obiektów...
  3. czy Zbywca ponosił nakłady na ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) ww. obiektów... Jeśli Zbywca ponosił takie wydatki, to czy w stosunku do nich miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz czy były one wyższe czy niższe niż 30% wartości początkowej danego obiektu...
  4. czy obiekty posadowione na przedmiotowej nieruchomości Zbywca wykorzystywał /wykorzystuje w działalności gospodarczej... Jeśli tak, to jaka to była/jest działalność i czy była/jest to działalność wyłącznie zwolniona od podatku...
  5. czy ww. obiekty na moment planowanej transakcji będą posadowione na przedmiotowym gruncie, a zatem będą przedmiotem zbycia...
 3. Informacje objęte pytaniami 2a-2e należy podać odrębnie w odniesieniu do każdego obiektu znajdującego się na przedmiotowej nieruchomości.
 4. Czy Zbywca jest właścicielem budynku, w którym znajduję się stacja trafo, a jeśli tak to:
  1. czy budynek posadowiony na przedmiotowej nieruchomości Zbywca wykorzystywał /wykorzystuje w działalności gospodarczej... Jeśli tak, to jaka to była/jest działalność i czy była/jest to działalność wyłącznie zwolniona od podatku...
  2. czy przed nabyciem przez Zbywcę budynku nastąpiło jego pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług...
  3. czy ponosił nakłady na ulepszenie (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) ww. obiektu... Jeśli Zbywca ponosił takie wydatki, to czy w stosunku do nich miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz czy były one wyższe czy niższe niż 30% wartości początkowej obiektu...
  4. czy ww. budynek na moment planowanej transakcji będzie posadowiony na przedmiotowym gruncie, a zatem będzie przedmiotem zbycia...
 5. Czy odpłatna służebność gruntowa, z tytułu której Zbywca uzyskuje przychody stanowi czynność opodatkowaną podatkiem VAT...
 6. W jakim zakresie została ustalona ww. służebność, tj. odnosi się do całości nieruchomości czy do jej konkretnej części, jeśli do części to należy wskazać jakiej...

Braki uzupełniono w wyznaczonym terminie (data nadania 26 luty 2016 r.). W kwestii doprecyzowania wyjaśniono, że:

Zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) za budowle uważa się każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zdaniem Spółki płyta fundamentowa i drogi z kostki betonowej nie wypełniają powyższej definicji, a tym samym nie powinny być uznane za budowle lub ich części.

Niemniej, z ostrożności procesowej, na wypadek gdyby uznano, że drogi z kostki betonowej stanowią budowle, Spółka w odniesieniu do nich odpowiada na pytania oznaczone w Wezwaniu numerami 2a) -2e).

Ad. 2 a)

Drogi z kostki betonowej były posadowione na nieruchomości w chwili jej nabycia przez Zbywcę. Były one użytkowane przez spółkę będącą użytkownikiem wieczystym nieruchomości przed osobą fizyczną, która zbyła prawo użytkowania wieczystego na rzecz Zbywcy (dalej: Pierwotny użytkownik wieczysty). Przedmiotowe drogi to pozostałość kostki betonowej (pokrywającej w przeszłości powierzchnię całej nieruchomości), która przez Pierwotnego użytkownika wieczystego była wykorzystywana na cele własnej działalności gospodarczej jako parking (przede wszystkim dla klientów).

W konsekwencji, jak wskazano we Wniosku w odniesieniu do dróg z kostki betonowej planowana transakcja sprzedaży nieruchomości położonej we W. (dalej: Transakcja) będzie najprawdopodobniej dokonywana w ramach tzw. pierwszego zasiedlenia.

Ad. 2 b)

Zbywca nie odliczył VAT w związku z nabyciem dróg z kostki betonowej będących naniesieniami na gruncie. Jak wskazano we Wniosku, Zbywca nabył prawo użytkowania wieczystego nieruchomości od osoby fizycznej. W związku z nabyciem został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych, a VAT nie został odliczony. Jednakże, jak wskazano we Wniosku Zbywca wykonywał na gruncie (również na części zajętej przez drogi z kostki betonowej) prace mające na celu przygotowanie gruntu pod budowę. Wykonano m.in. odwierty geologiczne, obmiary geodezyjne oraz prowadzono prace archeologiczne. W związku z tymi pracami odliczono VAT. W konsekwencji, należy uznać, że w stosunku do przedmiotu Transakcji (czyli m.in. dróg z kostki betonowej), Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Ad. 2 c)

Zbywca nie ponosił nakładów na ulepszenie dróg z kostki betonowej.

Ad. 2 d)

Drogi z kostki betonowej nie były i nie są wykorzystywane przez Zbywcę dla celów działalności gospodarczej. Większość kostki betonowej została rozebrana. Jak wskazano we Wniosku, w latach 2008-2012 sprzedano część materiału rozbiórkowego (puzzle betonowe z nawierzchni).

Ad. 2 e)

Drogi z kostki betonowej stanowiące pozostałość kostki betonowej (pokrywającej w przeszłości powierzchnię całej nieruchomości) będą posadowione na gruncie, a zatem będą przedmiotem zbycia.

Ad. 3

Zdaniem Spółki, Zbywca jest właścicielem budynku, w którym znajduje się stacja trafo ponieważ nabywając prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nabył prawo do nieruchomości wraz z naniesieniami. W ocenie Spółki fakt, że przedmiotowy budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej nie ma znaczenia dla ustalenia prawa własności. Jedynie urządzenia energetyczne (stacja trafo) znajdujące się w tym budynku jako wchodzące w skład przedsiębiorstwa (stanowiące część sieci energetycznej) nie stanowią własności Zbywcy zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

Ad. 3 a)

Zbywca nie wykorzystywał i nie wykorzystuje budynku w prowadzonej działalności gospodarczej.

Ad. 3 b)

Urządzenia energetyczne znajdujące się w budynku (a tym samym część budynku, w której się znajdują przedmiotowe urządzenia) były i są użytkowane przez podmiot będący dostawcą energii elektrycznej dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej tj. do zaopatrywania w energię elektryczną budynków sąsiadujących z gruntem, na którym jest posadowiony budynek, w którym znajduje się stacja trafo. Część gospodarcza budynku była natomiast używana przez Pierwotnego użytkownika wieczystego do przechowywania pojemników na śmieci.

W konsekwencji, należy uznać, że w odniesieniu do przedmiotowego budynku planowana Transakcja będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia.

Ad. 3 c)

Zbywca nie ponosił nakładów na ulepszenie budynku, w którym znajduje się stacja trafo.

Ad. 3 d)

Na moment planowanej Transakcji budynek, w którym znajduje się stacja trafo będzie posadowiony na gruncie, a tym samym będzie przedmiotem zbycia.

Ad. 4

Odpłatna służebność ustanowiona na rzecz osoby fizycznej jest traktowana przez Zbywcę jako czynność niestanowiąca czynności opodatkowanej VAT.

Ad. 5

Przedmiotowa odpłatna służebność odnosi się do całości nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania :
 1. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji...
 2. Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 18 marca 2016 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-1079/15-4/ISK.

Zdaniem Wnioskodawcy

Na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana VAT.

W związku z faktem, że planowana dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę oraz naniesień na gruncie będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, Transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Konsekwentnie, na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu planowanej Transakcji nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu, autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę oraz naniesień na gruncie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w części dotyczącej transakcji nabycia praw autorskich do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę, natomiast nieprawidłowe w części dotyczącej transakcji nabycia nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 223 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  1. umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  2. umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości oraz autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości jak i sprzedaży praw majątkowych do projektu budowlanego o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży - wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: Wnioskodawca, Spółka lub Nabywca) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Obecnie Spółka prowadzi negocjacje ze spółką I. Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, będącą czynnym podatnikiem VAT (dalej: Zbywca), dotyczące nabycia nieruchomości położonej we W. (dalej: Transakcja). Zbywca i Nabywca są podmiotami niepowiązanymi.

Przedmiotem planowanej Transakcji ma być w szczególności: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we W. przy ul. Z., o powierzchni 0,1356 ha, działka nr 23/3, , objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy oraz autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę.

W interpretacji indywidualnej z dnia 18 marca 2016 r. Nr IPPP3/4512-1079/15-4/ISK w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, odnośnie transakcji sprzedaży Nieruchomości stwierdził , że :

„(...) W związku z brakiem możliwości zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy przeanalizować przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby sprzedaż mogła korzystać ze zwolnienia z ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone w tym przepisie łącznie.

Jak wynika z opisu sprawy, Zbywcy przy nabyciu przedmiotowego budynku nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz nie ponosił on wydatków na ulepszenie przedmiotowego budynku ze stacją trafo. Nie ma przy tym znaczenia, że Wnioskodawca poniósł nakłady w celu przygotowania gruntu pod budowę takie jak: odwierty geologiczne, obmiary geodezyjne oraz prace archeologiczne, od których to wydatków odliczył podatek naliczony. Zgodnie bowiem z treścią art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy prawo do odliczenia, o którym mowa w ppkt a) i wydatki na ulepszenie wymienione w ppkt b) tego przepisu, mają dotyczyć budynku, budowli lub ich części. W analizowanym przypadku ww. nakłady jakie poniósł Wnioskodawca nie dotyczą budynku, budowli lub ich części lecz gruntu. Nie mają zatem znaczenia dla zastosowania normy przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zatem dostawa powyższego obiektu będzie korzystała ze zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W konsekwencji – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystać będzie także dostawa prawa wieczystego użytkowania gruntu, na którym posadowiony jest ww. obiekt.”

„(...) należy podkreślić, iż Wnioskodawca nie będzie mógł w takiej sytuacji zrezygnować ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy, bowiem niniejsza możliwość rezygnacji ze zwolnienia dotyczy jedynie przypadku, gdy nieruchomość jest zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy co nie ma miejsca w analizowanej sprawie.

Przedmiotem planowanej transakcji mają być również autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego objętego pozwoleniem na budowę.

Zgodnie z art . 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art . 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art . 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Zatem należy wskazać, iż przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej stanowi świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym zbycie autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego stanowi świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, a nie jak wskazał Wnioskodawca dostawę towarów o której mowa w art. 7 ustawy.

Jednocześnie zarówno w treści ustawy jak i przepisów wykonawczych do niej nie zostały przewidziane zwolnienia, które można zastosować w przypadku zbycia przedmiotowych praw majątkowych do projektu budowlanego, tym samym należy je opodatkować według właściwej stawki podatku VAT.”

Mając powyższe na uwadze należy wskazać, że sprzedaż Nieruchomości korzystającej ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) stawką w wysokości 2 %.

Natomiast odnosząc się do nabycia autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego objętego pozwoleniem, który będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będzie miało zastosowanie wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi- Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.