IPPB2/4514-585/15-8/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z powyższym zakup Nieruchomości 2 nie podlegał opodatkowaniu PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 marca 2016 r. (data nadania 3 marca 2016 r., data wpływu 7 marca 2016 r.) oraz pismem z dnia 23 marca 2016 r. (data nadania 24 marca 2016 r., data wpływu 29 marca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPP2/4512-1237/15-2/KOM, IPPB2/4514-585/15-2/LS z dnia 23 lutego 2016 r. (data nadania 24 lutego 2016 r., data doręczenia 29 lutego 2016 r.) oraz wezwanie Nr IPPP2/4512-1237/15-5/KOM, IPPB2/4514-585/15-5/LS z dnia 16 marca 2016 r. (data nadania 17 marca 2016 r., data doręczenia 21 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości jest:

 • prawidłowe – w zakresie Nieruchomości 2,
 • nieprawidłowe – w zakresie Nieruchomości 3.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Stan faktyczny będący przedmiotem niniejszego wniosku przedstawia się następująco: Wymienione niżej osoby były współwłaścicielami w częściach ułamkowych Nieruchomości 1:
  1. Roman R. (Sprzedający 1),
  2. Tomasz (Sprzedający 2) i Elżbieta (Sprzedający 3) małżonkowie R. - na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej,
  3. Tomasz R. (Sprzedający 2) - jest to ta sama osoba co w punkcie b. powyżej, tyle że posiadała również udział nie wchodzący do majątku wspólnego,
  4. Beata D. - K. (Sprzedający 4),
  5. Robert R. (Sprzedający 5),
  6. Marta R. (Sprzedający 6),
  7. Tomasz M. (Sprzedający 7).
 2. Nieruchomość 1 stanowi grunt zabudowany składający się z działek o numerach 9/7 i 9/9 - objętych jedną księgą wieczystą. Na wspomnianym gruncie znajdują się budynki przemysłowe i biurowe - których budowa zakończyła się w 1975 r. (z wyjątkiem jednego, którego budowa zakończyła się w 1990 r.). Nieruchomość nr 1 jest w otoczona murowanym ogrodzeniem, objęta miejscowym pianem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona do zabudowy.
 3. Następujące osoby są współwłaścicielami w częściach ułamkowych Nieruchomości 2:
  1. Roman R. (Sprzedający 1),
  2. Tomasz i Elżbieta małżonkowie R. (Sprzedający 2 i 3) - na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej,
  3. Beata D.-K. (Sprzedający 4),
  4. Robert R. (Sprzedający 5),
  5. Marta R. (Sprzedający 6),
  6. Tomasz M. (Sprzedający 7).
 4. Nieruchomość 2 stanowi grunt niezabudowany - objęty miejscowym pianem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony do zabudowy. Składa się ona z działki o numerze 9/8. Należy wspomnieć, że działka nr 9/8 powstała w 2014 r. poprzez podział działki nr 9/3 na działki o numerze 9/8 i 9/7 (która stanowi część Nieruchomości 1 opisanej wyżej). Innymi słowy, przed podziałem dokonanym w 2014 r. Nieruchomość nr 1 i 2 stanowiły jedną nieruchomość. Wydzielenie Nieruchomości 2 było podyktowane umożliwieniem zbudowania na niej oraz na Nieruchomości 3 drogi, która ułatwiłaby dostęp do Nieruchomości 1, a tym samym uatrakcyjniłaby tą nieruchomość dla potencjalnego nabywcy.
 5. Następujące osoby są współużytkownikami wieczystymi w częściach ułamkowych Nieruchomości 3:
  1. Marzena R. (Sprzedający 8),
  2. Elżbieta R. (Sprzedający 3) - jest to ta sama osoba co wskazana w punkcie 2 i 3 b. powyżej, tyle że nieruchomość stanowiła jej majątek odrębny,
  3. Beata D.-K. (Sprzedający 4),
  4. Marta R. (Sprzedający 6),
  5. Tomasz M. (Sprzedający 7).
 6. Nieruchomość 3 stanowi grunt niezabudowany położony w Warszawie - objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony do zabudowy.
 7. Wszyscy wymienieni wyżej współwłaściciele i współużytkownicy (Sprzedający 1-8) Nieruchomości 1, 2 i 3 nabyli swoje udziały w prawie własności (użytkowania wieczystego) tych nieruchomości na skutek rozliczeń w ramach rodziny (w drodze spadkobrania, darowizn, lub podobnych).
 8. Przed 2014 r. (przez okres kilku lat, tj, do września 2014r.) niektóre budynki znajdujące się na Nieruchomości 1 były wynajmowane przez Sprzedających 1-7 wraz z prawem do korzystania z gruntu na którym się one znajdują (a więc gruntu na który składa się Nieruchomość 1 i obecna Nieruchomość 2 - które wówczas były ujęte w jednej księdze wieczystej). Okres 2 lat od rozpoczęcia wynajmu i uzyskiwania dochodów z tego tytułu przez wspomnianych Sprzedających minął przed 11 grudnia 2015 r. Był to wynajem budynków magazynowych lub magazynowo-biurowych na cele gospodarcze dla kilku najemców. Każdy ze Sprzedających 1-7 uzyskiwał z tego tytułu czynsz najmu - proporcjonalny do swych udziałów w prawie własności Nieruchomości 1 i 2. Sprzedający podejmowali czynności zmierzające do wynajęcia wszystkich budynków - ale ze względu na brak chętnych nie wszystkie udało się wynająć. Przy czym Sprzedający Tomasz M. i Tomasz R., poza ww. wynajmem prowadzili działalność gospodarczą i byli zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi, tym samym na przypadający im udział w czynszu najmu wystawiali faktury z VAT należnym. Natomiast pozostali Sprzedający nie byli zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi, gdyż nie prowadzili innej działalności gospodarczej, a przypadające im przychody z ww. najmu nie przekraczały w żadnym roku podatkowym kwoty uprawniającej do stosowania podmiotowego zwolnienia z VAT wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT - stąd też uzyskiwane czynsze dokumentowali wystawianymi rachunkami.
 9. We wrześniu 2014 r. umowy najmu wskazane powyżej przestały obowiązywać i Nieruchomość 1 ani Nieruchomość 2 nie były w żaden sposób użytkowane. Zaprzestanie wynajmu było jednak motywowane zamiarem rychłego sprzedania tych nieruchomości.
 10. Nieruchomość 3 nie była nigdy używana przez jej użytkowników wieczystych dla celów jej wynajmu, ani w żaden inny sposób dla potrzeb działalności gospodarczej.
 11. W związku z faktem, że Nieruchomość 1, 2 i 3 nie posiadają dostępu do drogi publicznej, wskazani wyżej właściciele tych nieruchomości podjęli starania o uzyskanie służebności przejazdu i przejścia dla tych nieruchomości, a w 2015 r. starania te zostały zwieńczone zarządzeniem Prezydenta Miasta wyrażającym zgodę (za odpłatnością) na ustanowienie takiej służebności na działkach miejskich sąsiadujących z wymienionymi nieruchomościami.
 12. W dniu 11 grudnia 2015 r. aktem notarialnym zawarto umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedający 1-7 sprzedali przysługujące im udziały w Nieruchomości 1 na rzecz D. S.A. (dalej D. S.A.). W tym samym akcie notarialnym zawarto warunkową umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedający 1-7 sprzedali przysługujące im udziały w Nieruchomości 2 na rzecz D. S.A. - pod warunkiem że Prezydent Miasta nie wykona ustawowego prawa pierwokupu w stosunku do tej nieruchomości. W tym samym akcie notarialnym zawarto warunkową umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedający 3-4 i 6-8 sprzedali przysługujące im udziały w Nieruchomości 3 na rzecz D. S.A. - pod warunkiem że Prezydent Miasta nie wykona ustawowego prawa pierwokupu w stosunku do tej nieruchomości. W związku z zawarciem warunkowych umów sprzedaży przeniesienie własności Nieruchomości 2 i prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości 3 na D. S.A. nastąpi w razie niewykonania wspomnianego prawa pierwokupu w ustawowym terminie.
 13. Sprzedający podejmowali aktywne działania zmierzające do zbycia Nieruchomości 1, 2 i 3 - poszukiwali w tym celu potencjalnych nabywców, co więcej już w 2006 r. zawarli przedwstępną umowę sprzedaży tych nieruchomości - która jednak nie doszła do skutku i została rozwiązana w grudniu 2015 r.
 14. D. S.A. jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Spółka ta prowadzi działalność deweloperską, a zakup wspomnianych Nieruchomości został dokonany w celu realizacji budowy budynków i późniejszej sprzedaży lokali w tych budynkach w transakcjach opodatkowanych VAT-em.
 15. Przed dniem podpisania ww. umowy te osoby spośród Sprzedających 1-7 (w tym każdy z małżonków określonych jako Sprzedający 2 i 3 odrębnie), które nie były wówczas zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni, dokonali rejestracji jako podatnicy VAT czynni, składając zgłoszenie VAT-R do właściwego organu podatkowego. Po dokonaniu rejestracji, dzień przed podpisaniem ww. umowy Sprzedający 1-7 łącznie z nabywcą - D. S.A. - złożyli do Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczenie na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, że w odniesieniu do planowanej sprzedaży Nieruchomości 1 rezygnują ze zwolnienia od podatku VAT dia tej transakcji.

Wedle wiedzy D. S.A., wszyscy Sprzedający złożyli w tym samym dniu wniosek co wniosek D. S.A. o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących VAT należnego w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

W odniesieniu do Nieruchomości 1:

 1. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 1 podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 2. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 2 podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 3. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 3 podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 4. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 4 podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 5. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 5 podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 6. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 6 podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 7. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 7 podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 8. Czy w związku z powyższym D. S.A. będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionych przez Sprzedających 1 - 7 z tytułu sprzedaży przysługujących im udziałów w Nieruchomości 1...
 9. Czy w związku z powyższym zakup Nieruchomości 1 nie podlegał opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC)...

W odniesieniu do Nieruchomości 2:

 1. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 1 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 2. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 2 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 3. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 3 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 4. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 4 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 5. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 5 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 6. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 6 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 7. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 7 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em...
 8. Czy w związku z powyższym D. S.A. będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionych przez Sprzedających 1 - 7 z tytułu sprzedaży przysługujących im udziałów w Nieruchomości 2...
 9. Czy w związku z powyższym zakup Nieruchomości 2 nie podlegał opodatkowaniu PCC...

W odniesieniu do Nieruchomości 3:

 1. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 3 nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT-em...
 2. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 4 nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT-em...
 3. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 6 nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT-em...
 4. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 7 nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT-em...
 5. Czy sprzedaż udziałów Sprzedającego 8 nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT-em...
 6. Czy w związku z powyższym zakup Nieruchomości 3 podlegał opodatkowaniu PCC...
 7. W przypadku uznania, że sprzedaż udziałów przez wskazanych w pytaniach 19-23 sprzedających będzie podlegać opodatkowaniu VAT-em, czy D. S.A. będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego przez te osoby...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 18 i 24 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pytania Nr 9 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W odniesieniu do Nieruchomości 2:

Pytania 10-16: sprzedaż udziałów w Nieruchomości 2 przez Sprzedających 1 - 7 nastąpi w ramach działalności gospodarczej gdyż dotyczy Nieruchomości 2 wynajmowanej komercyjnie przez Sprzedających, dotyczyć będzie gruntu niezabudowanego, jednak przeznaczonego przez zabudowę - stąd nie ma tu zastosowania żadne zwolnienie z opodatkowania.

Pytanie 17: w konsekwencji D. S.A. będzie przysługiwać prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez Sprzedających.

Pytanie 18: w związku z powyższym transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W odniesieniu do Nieruchomości 3:

Pytania 19-23: sprzedaż udziałów w Nieruchomości 3 przez Sprzedających będzie dotyczyła majątku osobistego, nigdy nie wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Tym samym sprzedaż takiego majątku nie stanowi przejawu działalności gospodarczej i nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Pytanie 24: w konsekwencji transakcja ta będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Pytanie 25: w razie uznania, że wspomniane transakcje dotyczące Nieruchomości 3 będą podlegały opodatkowaniu VAT-em, D. S.A. będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT na fakturach wystawionych przez Sprzedających.

(...) Nieruchomość 2 jest niezabudowana, ale jest to grunt przeznaczony pod zabudowę, a więc do jego sprzedaży nie będzie miało zastosowania żadne zwolnienie z VAT - tym samym sprzedaż udziałów w Nieruchomości 2 przez Sprzedających 1 -2 będzie podlegała opodatkowaniu VAT-em.

W konsekwencji skoro sprzedaż udziałów w Nieruchomości 1 i 2 podlega opodatkowaniu VAT- em, a D. S.A. nabywa własność tych nieruchomości w celu wykorzystania jej w prowadzonej działalności jako podatnika VAT, to D. S.A. będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Sprzedających 1-2.

Powyższe oznacza również, że sprzedaż tych udziałów nie będzie podlegała PCC - co wynika wprost z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC.

W odróżnieniu od analizowanych wyżej nieruchomości, Nieruchomość 3 nie była nigdy wykorzystywana przez Sprzedających 3-4, 6-8 do działalności gospodarczej - bo nigdy nie była ona przez nich wynajmowana, nie prowadzili przy jej pomocy żadnego innego rodzaju działalności gospodarczej, a nabyli ją w ramach rozliczeń rodzinnych - bez zamiaru wykorzystywania w działalności. Tym samym należy uznać, źe sprzedaż Nieruchomości 3 będzie stanowiła sprzedaż majątku prywatnego - która nie powinna podlegać ustawie o VAT, bo Sprzedający w tym zakresie nie działają jako podatnicy VAT. W konsekwencji sprzedaż ta będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Gdyby jednak organ podatkowy uznał, że również w odniesieniu do Nieruchomości 3 Sprzedający działali jako podatnicy VAT, a jest to nieruchomość niezabudowana, przeznaczona pod zabudowę, to wówczas należy uznać, że D. S.A. będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez Sprzedających w odniesieniu do tej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe – w zakresie Nieruchomości 2 natomiast nieprawidłowe – w zakresie Nieruchomości 3.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 11 grudnia 2015 r. aktem notarialnym zawarto umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedający 1-7 sprzedali przysługujące im udziały w Nieruchomości 1 na rzecz D. S.A. (dalej D. S.A.). W tym samym akcie notarialnym zawarto warunkową umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedający 1-7 sprzedali przysługujące im udziały w Nieruchomości 2 na rzecz D. S.A. - pod warunkiem że Prezydent Miasta nie wykona ustawowego prawa pierwokupu w stosunku do tej nieruchomości. W tym samym akcie notarialnym zawarto warunkową umowę sprzedaży, na mocy której Sprzedający 3-4 i 6-8 sprzedali przysługujące im udziały w Nieruchomości 3 na rzecz D. S.A. - pod warunkiem że Prezydent Miasta nie wykona ustawowego prawa pierwokupu w stosunku do tej nieruchomości. W związku z zawarciem warunkowych umów sprzedaży przeniesienie własności Nieruchomości 2 i prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości 3 na D. S.A. nastąpi w razie niewykonania wspomnianego prawa pierwokupu w ustawowym terminie.

W interpretacjach indywidualnych z dnia 1 kwietnia 2016 r. Nr IPPP2/4512-1237/15-8/KOM i IPPP2/4512-1237/15-9/KOM dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „(...) Nieruchomość 2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę, a więc zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy nie będzie miało zastosowania, a w związku z tym, że grunt objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako „teren pod zabudowę”, jego dostawa będzie opodatkowana 23% stawką podatku, stosownie do treści art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem każdy ze Sprzedających 1-7 powinien był opodatkować sprzedaż swojego udziału w tej nieruchomości stawką VAT w wysokości 23%. (...) Nieruchomość 3 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę, a więc zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy nie będzie miało zastosowania, a w związku z tym, że grunt objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako „teren pod zabudowę”, jego dostawa będzie opodatkowana 23% stawką podatku, stosownie do treści art. 41 ust. 1, w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Zatem każdy ze Sprzedających 3-4 i 6-8 powinien był opodatkować sprzedaż swojego udziału w tej nieruchomości stawką VAT w wysokości 23%.”

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości 2 i 3 będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.