IPPB2/4514-582/15-4/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2015 r. (data wpływu 24 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 marca 2016 r. (data nadania 18 marca 2016 r., data wpływu 21 marca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPP3/4512-1070/15-2/RD, IPPB2/4514-582/15-2/LS z dnia 8 marca 2016 r. (data nadania 8 marca 2016 r., data doręczenia 14 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomość położoną w Krakowie (dalej: Nieruchomość).

Nieruchomość obejmuje oraz będzie obejmować na dzień Transakcji:

 • prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 773, dla której Sąd Rejonowy dla Miasta, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Działka 1);
 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 5/23, dla której Sąd Rejonowy dla Miasta, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Działka 2)

(Działka 1 oraz Działka 2 w dalszej części wniosku będą określane łącznie jako Działki);

 • własność znajdującego się Działce 1 budynku biurowo-usługowo-handlowego wraz z parkingiem podziemnym (dalej: Budynek) i obiektów budowlanych, w tym budowli, w szczególności w postaci infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz instalacji wewnętrznych (dalej łącznie jako: Budowle 1);
 • własność znajdujących się na Działce 2 obiektów budowlanych, w szczególności w postaci drogi wewnętrznej, chodników (dalej: Budowle 2)

(Budowle 1 i Budowle 2 w dalszej części wniosku będą określane łącznie jako Budowle),

Zbywca nabył Działki od osoby trzeciej (dalej: Poprzedni właściciel) w dniu 12 grudnia 2014 r. na podstawie umowy sprzedaży nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z własnością budowli i urządzeń posadowionych na gruncie oraz praw majątkowych, sporządzonej w formie aktu notarialnego. Przeniesienie Działek było opodatkowane VAT a Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu tego nabycia. W ramach umowy Sprzedający nabył również własność dokumentacji projektowej dotyczącej budowy Budynku oraz Budowli.

W momencie nabycia Działki były już w części zabudowane Budowlami wybudowanymi wcześniej przez Poprzedniego właściciela w ramach rozpoczętej przez niego inwestycji polegającej na budowie Budynku oraz Budowli.

Po nabyciu Działek Sprzedający kontynuował rozpoczętą przez Poprzedniego właściciela inwestycję tj. wybudował Budynek oraz pozostałe Budowle. Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia VAT z tytułu nabywanych w ramach procesu inwestycyjnego towarów oraz usług.

Budynek oraz Budowle zostały oddane do użytkowania na podstawie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie z 30 października 2015 roku.

Część powierzchni Budynku została już oddana do użytkowania pierwszemu z najemców w dniu 27 listopada 2015 roku. Pozostała część powierzchni w Budynku zostanie oddana do użytkowania najemcom na podstawie odpłatnych umów najmu przypuszczalnie do końca marca 2016 roku (nie można jednak wykluczyć, że na moment Transakcji niewielkie powierzchnie Budynku nie będę jeszcze przedmiotem umów najmu).

Dodatkowo nie można wykluczyć, że Sprzedający oraz Nabywca po Transakcji zawrą umowę typu Master Lease, na mocy której Sprzedający (jako najemca) wynajmie od Nabywcy (jako wynajmującego) powierzchnie w Budynku, które nie zostały do dnia Transakcji wynajęte w ramach umów najmu.

Pozostałe powierzchnie w Budynku oraz Budowle zlokalizowane odpowiednio na Działce 1 i Działce 2 nie były i nie będą do czasu Transakcji oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT, z wyjątkiem tych Budowli, które były wcześniej przedmiotem sprzedaży opodatkowanej VAT w dniu 12 grudnia 2014 r. tj. wybudowanych przez Poprzedniego właściciela oraz z wyjątkiem tych miejsc postojowych na parkingu naziemnym, które zostały wydane najemcom do użytkowania w ramach umów najmu.

Na dzień Transakcji w stosunku do powierzchni Budynku, które zostały oddane do użytkowania w ramach umów najmu nie upłyną co najmniej 2 lata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania.

Na dzień Transakcji w stosunku do Budowli, które zostały wybudowane przez Poprzedniego właściciela nie upłyną co najmniej 2 lata od momentu ich nabycia przez Sprzedającego na podstawie opodatkowanej VAT umowy sprzedaży.

Na dzień Transakcji w stosunku do tych miejsc postojowych na parkingu naziemnym, które zostały wydane najemcom do użytkowania w ramach umów najmu nie upłyną co najmniej 2 lata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania.

Na moment złożenia wniosku Budynek oraz Budowle wchodzące w skład Nieruchomości, od oddania ich do użytkowania, nie były ulepszane w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej (z wyjątkiem znajdującej się na Działce 1 sieci kanalizacji teletechnicznej nabytej od Poprzedniego właściciela, która została ulepszona 30 października 2015 r. w wyniku poniesienia wydatków stanowiących powyżej 30% jej wartości początkowej).

Nie można jednak wykluczyć, że do dnia Transakcji Budynek może zostać ulepszony w wyniku poniesienia wydatków stanowiących powyżej 30% jego wartości początkowej tj. w szczególności z tytułu nakładów na aranżacje powierzchni użytkowych pod kątem potrzeb najemców.

Nawet jednak w przypadku ulepszeń sieci kanalizacji teletechnicznej oraz - potencjalnie - również Budynku w wyniku poniesienia wydatków stanowiących powyżej 30% ich wartości początkowej, do dnia Transakcji nie miną jeszcze 2 lata od momentu dokonania takiego ulepszenia.

W dniu 16 listopada 2015 roku Zbywca zawarł z podmiotem zewnętrznym (dalej: Zarządca) umowę o zarządzanie Nieruchomością (dalej: Umowa z Zarządcą), w której:

 • Zbywca zlecił Zarządcy świadczenie usług zarządzania Nieruchomością w zakresie:
  • zarządzania komercyjnego /Property Management/,
  • zarządzania technicznego /Facility Management/,
  • zarządzanie infrastrukturą/Facility Management infrastrukturalny/,
 • Zarządca oświadczył, że usługi zarządzania Nieruchomością w zakresie zarządzania technicznego oraz zarządzanie infrastrukturą powierzy podwykonawcy.

Na podstawie art. 678 § 1 KC wskutek nabycia Nieruchomości na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartych umów najmu.

Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców,
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza (w szczególności projekty budowlane),
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością (w szczególności z Budynkiem) służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.
 • prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancje jakości wynikające z umów budowlanych,
 • prawa własności intelektualnej oraz ewentualnie prawa własności przemysłowej ściśle związane z Nieruchomością, w tym do projektu architektoniczno-budowlanego,
 • ewentualne prawa do domen internetowych.

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Sprzedającego.

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji, Nabywca nie nabędzie szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości, w tym:

 • praw i obowiązków wynikających z Umowy z Zarządcą,
 • praw i obowiązków wynikających z umów (w tym również z tych zawartych przez Zarządcę lub podwykonawcę Zarządcy) w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości,
  • ubezpieczenia Nieruchomości.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami zostaną rozwiązane, a stosowne należności i zobowiązania z nich wynikające zostaną rozliczone, nie przechodząc na Nabywcę. Po Transakcji na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione.

Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Sprzedającego. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Sprzedający lub Zarządca/podwykonawca Zarządcy rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego lub Zarządcy/podwykonawcy Zarządcy. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Nabywca i Zbywca będą współpracować w celu zapewnienia, aby w związku z przekazaniem Nieruchomości Nabywcy w wyniku Transakcji nie zostało zakłócone jej bieżące funkcjonowanie, w szczególności, aby nie nastąpiły przerwy techniczne w dostawie towarów i usług niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Nieruchomości.

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Sprzedającym i Nabywcą nie będą prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego, które nie są bezpośrednio związane z Nieruchomością, w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców),
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu kredytów,
 • firma Sprzedającego.

Nieruchomość będąca przedmiotem planowanej Transakcji nie jest formalnie organizacyjnie wydzieloną częścią przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. Sprzedający nie prowadzi również w stosunku do Nieruchomości odrębnych ksiąg rachunkowych.

Sprzedający nie zatrudnia żadnych pracowników zajmujących się obsługą Nieruchomości lub działalności związanej z wynajmem Nieruchomości.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą do rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości oraz do rozliczenia czynszów najmu należnych za okres w którym będzie dokonana Transakcja.

Przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedającego jest wynajem powierzchni komercyjnych wchodzących w skład Nieruchomości.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT obejmującą wynajem powierzchni komercyjnych Nieruchomości. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów lub przy pomocy profesjonalnych usługodawców.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości Sprzedający zamierza wystawić na Nabywcę fakturę z wykazanym podatkiem VAT.

Tytułem uzupełnienia, Wnioskodawca pragnie również poinformować, iż w stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego do działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach wystąpił także Sprzedający.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości w ramach Transakcji oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 30 marca 2016 r. Nr IPPP3/4512-1070/15-4/RD.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości w ramach Transakcji nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wskazano powyżej zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż Nieruchomości będzie w całości opodatkowana VAT, przez co Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC.

W konsekwencji na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomość położoną w Krakowie (dalej: Nieruchomość).

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 marca 2016 r. Nr IPPP3/4512-1070/15-4/RD dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „Jak wskazał Wnioskodawca Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do towarów i usług nabywanych w związku z budową Budynku i Budowli oraz w związku z nabyciem części Budowli od Poprzedniego właściciela. Tym samym względem sprzedaży zarówno tej części Budynku, sieci kanalizacji teletechnicznej i parkingu które były przedmiotem najmu oraz tych części Budynku, parkingu, sieci kanalizacji teletechnicznej oraz Budowli które nie były przedmiotem najmu nie znajdzie zastosowanie zwolnienie na mocy art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym Transakcja sprzedaży Budynku wraz z parkingiem i obiektów budowlanych w tym budowli usytuowanych na działce 1 oraz działce 2 będzie podlegała opodatkowaniu stawką podstawową, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 cyt. ustawy, przy czym uwzględniając art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz budowle będzie podlegała opodatkowaniu na tych samych zasadach jak posadowiony na tym gruncie budynek i budowle.

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.