IPPB2/4514-544/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Czy Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z planowaną Transakcją nabycia nieruchomości?
IPPB2/4514-544/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Działalność Wnioskodawcy

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) jest spółką prowadzącą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości. Wnioskodawca planuje przeprowadzić inwestycję deweloperską obejmującą budowę kompleksu biurowego. W związku z planowanym projektem, Wnioskodawca planuje kupić (dalej: „Transakcja”) od G. Sp. z o.o, ( dalej: „Zbywca” ) nieruchomość, obejmującą prawo własności działki gruntu (dalej: „Grunt”). Zarówno Wnioskodawca, jak i Zbywca, są i będą w momencie zawarcia Transakcji zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Po przeprowadzeniu Transakcji Wnioskodawca planuje realizację projektu inwestycyjnego zakładającego budowę kompleksu biurowego przeznaczonego na wynajem. Z punktu widzenia Nabywcy, ekonomicznym sensem Transakcji będzie więc zakup gruntu wyłącznie pod zabudowę. Powyższy cel nabycia Gruntu odpowiada przeznaczeniu terenu, na którym zlokalizowany jest Grunt, wskazanemu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego obszaru rozwoju, sporządzony na podstawie uchwały Rady Miejskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. (dalej: „MPZP z 2005 r.”). Zgodnie z MPZP z 2005 r., Grunt znajduje się na terenie przeznaczonym pod zabudowę usługową.

Zgodnie z praktyką rynkową, po ukończeniu budowy kompleksu biurowego Wnioskodawca planuje (w jak największym stopniu, w zależności od warunków rynkowych) skomercjalizować nowo powstały obiekt – tj. zawrzeć umowy najmu powierzchni biurowych. W dalszej kolejności Wnioskodawca planuje sprzedać ten obiekt. Intencją Wnioskodawcy jest, aby późniejsze zbycie przez Wnioskodawcę przedmiotowego kompleksu biurowego, który zostanie wniesiony na działce nabytej w ramach Transakcji, było opodatkowane VAT.

Planowane nabycie Gruntu przez Wnioskodawcę

W ramach Transakcji Wnioskodawca kupi od Zbywcy prawo własności Gruntu, o powierzchni ok. 14.072 m2, który powstanie po dokonaniu podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/2, dla której prowadzona jest księga wieczysta (dalej: „Działka 17/2”). Teren, z którego ma zostać wydzielony Grunt - jak wskazano powyżej - jest objęty MPZP z 2005 r. Zgodnie z MPZP z 2005 r,, działka o numerze 17 (z której, w wyniku podziału dokonanego w 2011 r., powstała m.in. Działka 17/2) znajduje się na terenie przeznaczonym pod usługi, tj. m.in. handel detaliczny (z wyłączeniami), obiekty konferencyjne i kongresowe, biura czy hotele; ponadto dopuszczalna jest zabudowa apartamentowi o określonych parametrach (tj. w szczególności o powierzchni użytkowej stanowiącej nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej danego obiektu/zespołu obiektów), ulicę klasy głównej oraz ulicę klasy lokalnej.

Planowane jest, że Zbywca wystąpi z wnioskiem o formalne wydzielenie Gruntu z Działki 17/2, przy czym na moment sporządzenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej numer działki Gruntu ani numer księgi wieczystej dla Gruntu po podziale nie są jeszcze znane.

Na moment Transakcji na Gruncie są zlokalizowane Oryginalnie Istniejące Budowle (jak zdefiniowano poniżej), nie stanowiące własności Zbywcy. Oryginalnie Istniejące Budowle nie będą przedmiotem Transakcji, gdyż są własnością gestorów mediów. Znajdują się pod gruntem. Nabywca ma zamiar nabyć grunt budowlany i przeznaczyć go na inwestycję budowy kompleksu biurowego przeznaczonego na wynajem.

Nabycie nieruchomości przez Zbywcę oraz ich wykorzystanie w ramach działalności gospodarczej Zbywcy

Własność Działki 17/2 została nabyta przez Zbywcę w ramach umowy przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki P. Sp. z o.o. (dalej: „P.”) - poprzez wniesienie aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki Zbywcy) w formie aktu notarialnego z dnia 5 lipca 2012 r.

Zgodnie z powyższą umową, P. dokonała przeniesienia na Zbywcę wkładu niepieniężnego w postaci oddziału samodzielnie sporządzającego bilans, działającego pod nazwą „P. Sp. z o.o.” (dalej odpowiednio: „Aport” oraz „Przedmiot Aportu”). Przedmiot Aportu obejmował zorganizowaną część przedsiębiorstwa P., w skład której wchodziły w szczególności:

 • inwestycja polegająca na budowie (w etapach) na działkach o numerach 62/5, 62/6, 17/1, 17/2 i 62/7:
  • zespołu hotelowego z parkingiem podziemnym;
  • budynku usługowo-biurowego Centrum Południowe z parkingiem podziemnym;
  • czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych Centrum Południowe z parkingami podziemnymi;
   (inwestycja wraz z wymienionymi działkami została zaklasyfikowana w księgach P. jako środki trwale w budowie oraz produkcja w toku i obejmowała efekty prac projektowych, organizacyjnych i budowlanych wraz z nakładami na realizację tej inwestycji oraz dokumentację techniczną, handlową i finansową inwestycji);
 • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez P., w szczególności z:
  • umów z dostawcami mediów (tj. umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej);
  • umów dotyczących usług projektowych (tj. np. umowy na wykonanie projektów: koncepcyjnego, budowlanego, przetargowego i wykonawczego oraz nadzoru autorskiego);
  • umów na wykonanie analizy zmian rynku nieruchomości;
  • umów na świadczenie usług ochrony;
  • umów o pracę;
 • prawa własności intelektualnej (tj. prawa majątkowe do projektów architektonicznych);
 • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym; o środki trwale i inne składniki majątkowe;
 • uprawnienia wynikające z decyzji administracyjnych;
 • księgi i dokumenty rachunkowe;
 • inne składniki majątkowe.

Ponieważ aport stanowił przeniesienie zorganizowanej część przedsiębiorstwa P., nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Na części nieruchomości nabytych w ramach Aportu Zbywca realizował (i nadal realizuje) proces inwestycyjny, przy czym własność części nieruchomości wraz z naniesieniami została przez Zbywcę zbyta na rzecz innych podmiotów.

Na moment Aportu, przez działkę 17/2 przebiegały i wciąż przebiegają elementy infrastruktury technicznej, obejmujące w szczególności sieć centralnego ogrzewania, kolektor kanalizacyjny, oraz sieć teletechniczną. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że wymienione elementy mogą stanowić budowle („Oryginalnie Istniejące Budowle”), przy czym są one własnością gestorów sieci (a nie Zbywcy). Oryginalnie Istniejące Budowle obecnie znajdują się i na moment Transakcji będą znajdować się na Gruncie. Na Gruncie będącym przedmiotem Transakcji nie znajdują się natomiast żadne budynki ani budowle będące własnością Zbywcy.

Po objęciu Aportu, Zbywca nie ponosił żadnych wydatków na ulepszenie Oryginalnie Istniejących Budowli (jak wskazano powyżej, budowle te nie są bowiem własnością Zbywcy). Wnioskodawca wskazuje przy tym, że Zbywca nic wybudował na Gruncie żadnych budynków czy budowli, które na moment Transakcji znajdowałyby się na Gruncie. W konsekwencji, na moment Transakcji na Gruncie nie będą znajdować się ani budynki ani budowle stanowiące własność Zbywcy.

Nabycie nieruchomości przez P.

Prawo własności działek stanowiących Przedmiot Aportu zostało uprzednio nabyte przez P. od Gminyna mocy umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 30 listopada 2006 r. Wnioskodawca wskazuje przy tym, że:

 • powyższa umowa sprzedaży obejmowała działki o numerach 17 oraz 62/3, zaś
 • działki będące Przedmiotem Aportu powstały w wyniku podziału działek 17 oraz 62/3 (tj. działki 17/1 i 17/2 powstały w wyniku podziału działki 17, a działki 62/5, 62/6 i 62/7 powstały z podziału działki 62/3).

Sprzedaż powyższych działek na rzecz P. była opodatkowana VAT, a P. dokonała odliczenia VAT naliczonego w związku z tym nabyciem.

W momencie nabycia nieruchomości przez P. na Gruncie znajdowały się już Oryginalnie Istniejące Budowle. Po nabyciu nieruchomości P. nie ponosiła wydatków na ulepszenie Oryginalnie Istniejących Budowli zlokalizowanych na Gruncie. Ponadto, P. nie wybudowała na Gruncie żadnych budynków czy budowli, które na moment Transakcji znajdowałyby się na Gruncie.

Przedmiot i okoliczności towarzyszące Transakcji

Przedmiotem Transakcji będzie prawo własności Gruntu. Jak wspomniano powyżej, Oryginalnie Istniejące Budowle są zlokalizowana na Gruncie, który będzie przedmiotem Transakcji - budowle te nie są jednak własnością Zbywcy.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że przedmiotem Transakcji będzie tylko nieruchomość gruntowa, tj. Grunt. W szczególności wynika to z faktu, że na moment Transakcji na Gruncie Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszył transfer aktywów, zobowiązań, praw ani obowiązków Zbywcy. W szczególności, nie dojdzie do przeniesienia na Wnioskodawcę:

 • środków trwałych;
 • ruchomości;
 • należności;
 • środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 • praw i obowiązków wynikających z umów rachunków bankowych Zbywcy;
 • praw i obowiązków wynikających z umów z dostawcami mediów;
 • praw i obowiązków wynikających z umów z ewentualnymi pracownikami Zbywcy;
 • zobowiązań finansowych Zbywcy(w szczególności zobowiązań z tytułu ewentualnych kredytów i pożyczek);
 • ksiąg rachunkowych Zbywcy i innych dokumentów (np. handlowych, korporacyjnych) związanych z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej;
 • nazwy firmy Zbywcy;
 • tajemnicy przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know-how związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Grunt będący przedmiotem planowanej Transakcji nie został przypisany do działu/oddziału/wydziału w przedsiębiorstwie Zbywcy. Na takie wydzielenie nie wskazują też zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze.

Zbywca nie prowadzi również osobnych ksiąg rachunkowych w stosunku do sprzedawanego Gruntu.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że Grunt nie był wykorzystywany przez Zbywcę wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT.

Dalsza działalność Zbywcy po Transakcji

Po przeprowadzeniu Transakcji, w rękach Zbywcy wciąż pozostanie część nieruchomości nabytych uprzednio w drodze Aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zbywca planuje kontynuować działalność gospodarczą na rynku nieruchomości, jednak nie podjęto jeszcze decyzji, czy projekty inwestycyjne będą prowadzone przez Zbywcę samodzielnie, czy dojdzie do sprzedaży pozostałych nieruchomości (lub ich części) do innych podmiotów. Obecnie Zbywca zamierza kontynuować prowadzoną działalność deweloperską i nic planuje jej zaniechania.

Ponadto Wnioskodawca informuje, iż Zbywca planuje wystąpić do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (będącego właściwym organem ze względu na siedzibę Zbywcy) z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego odnośnie konsekwencji VAT planowanej Transakcji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy planowana Transakcja powinna być zakwalifikowana na potrzeby VAT jako dostawa gruntu niezabudowanego stanowiącego teren budowlany, obligatoryjnie opodatkowana w całości VAT według stawki podstawowej (tj. dla celów ustalenia skutków VAT planowanego nabycia Gruntu pominięte zostać powinny Oryginalnie Istniejące Budowle znajdujące się na Gruncie w momencie Transakcji, ale niestanowiące własności Zbywcy) (pytanie nr 1 we wniosku)...
 2. Czy jeżeli Transakcja zgodnie z pytaniem nr 1 będzie obligatoryjnie opodatkowana VAT - po dokonaniu Transakcji oraz otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury potwierdzającej jej faktyczne dokonanie, Wnioskodawca będzie uprawniony do:
  • obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy nabyciu Gruntu (zgodnie z art, 86 ust. 1, ust. 10, ust. lOb pkt 1 i ust. 11 ustawy o VAT), oraz
  • do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym (zgodnie z art. 87 ustawy o VAT) (pytanie nr 2 we wniosku)...
 3. Czy jeżeli Transakcja będzie obligatoryjnie opodatkowana VAT, więc przedmiotowa Transakcja nabycia Gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 3 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie pozostałych pytań dotyczących podatku od towarów i usług została wydana w dniu 16 lutego 2016 r. interpretacja indywidualna Nr IPPP2/4512-1170/15-2/MAO.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają, między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy – przedmiotowe nabycie Gruntu zostanie obligatoryjnie opodatkowane VAT, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, a zatem, Transakcja będzie w całości opodatkowana podatkiem VAT. W tej sytuacji, zgodnie z dyspozycją art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, przedmiotowa Transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy stawka podatku od umowy sprzedaży - wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu wykonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje kupić nieruchomość , obejmującą prawo własności działki gruntu.

Zarówno Wnioskodawca, jak i Zbywca, są i będą w momencie zawarcia Transakcji zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 16 lutego 2016 r. Nr IPPP2/4512-1170/15-2/MAO dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym „(...) dostawa gruntu o którym mowa we wniosku, będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT (...) w konsekwencji należy stwierdzić, że skoro Wnioskodawca będzie zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a nabyty Grunt będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podarku VAT naliczonego, związanego z nabyciem opisanego Gruntu, na mocy art. 86 ust. 1 ustawy oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym na zasadach określonych w art. 87 ustawy o VAT(...)”.

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.