IPPB2/4514-511/15-3/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w związku z opodatkowaniem planowanej sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów Ustawy o VAT, planowana sprzedaż Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2015 r. (data wpływu 17 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu 28 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w trakcie zmiany firmy na „G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”) z siedzibą w W. (dalej „Kupujący” lub „Wnioskodawca”) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. W. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. (dalej: „Sprzedający”) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny (składa comiesięczne deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7) i będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny również na moment planowanych, opisanych poniżej transakcji. Siedzibą Sprzedającego jest miasto S., gdzie Sprzedający wynajmuje pomieszczenia biurowe (jako najemca). Na mocy zawartych umów Sprzedający korzysta z zewnętrznej obsługi prawnej, zewnętrznej obsługi księgowej oraz z zewnętrznej obsługi podatkowej.

 1. Nabycie nieruchomości przez Sprzedającego

W dniu 28 października 2013 roku na mocy aktu notarialnego Sprzedający nabył w drodze umowy sprzedaży:

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr 416 położoną w Ś. przy ul. D. i nr 417 położoną w Ś. przy ul. K. wraz z prawem własności posadowionego na działce nr 416 budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności (budynek ten został następnie rozebrany i nie będzie przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży);
 2. prawo własności nieruchomości stanowiącej działki nr 418/1 i 408/12 położone w Ś. przy ul. K.;
 3. prawo własności projektu budowlanego (w tym prawa autorskie) opisane w § 1 ust. 3 przedmiotowego aktu notarialnego, wolne od jakichkolwiek obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich (zgodnie z treścią przedmiotowego aktu notarialnego przedmiotowy projekt budowlany zawiera w sobie prawa autorskie majątkowe do projektu architektonicznego/budowlanego dla inwestycji polegającej na budowie „zespołu handlowo-usługowego przy ul. D. w Ś.” obejmującej budynek wraz z zagospodarowaniem terenu realizowanej na podstawie decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Ś. dnia 10 maja 2013 roku, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę i rozbiórkę).

 1. Centrum Handlowe

Na wyżej wymienionych działkach nr 416, 417, 418/1 i 408/12 Sprzedający wybudował zespół handlowo-usługowy pn. G. (dalej: „Centrum Handlowe”). Przedmiotowe Centrum Handlowe powstało na terenie śródmiejskiego kwartału ograniczonego ulicami D., P. oraz K. w Ś.

Na działkach nr 416, 417 i 418/1 posadowiony jest wybudowany przez Sprzedającego budynek niemieszkalny o przeznaczeniu handlowo-usługowym wyposażony w instalacje zapewniające możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z przeznaczeniem (dalej: „Budynek”). Budynek zajmuje zdecydowaną większość powierzchni działek nr 416, 417 i 418/1 (Budynek w większości posadowiony jest „po obrysie” działek). Budynek składa się z 4 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacji podziemnej, na których zostały zlokalizowane lokale usługowo-handlowe, kino Cinema 3D, parking dla samochodów, a także pomieszczenia biurowe i socjalne dla obsługi obiektu. Powierzchnia użytkowa Budynku wynosi ok. 13.900 m2. Powierzchnia Budynku przeznaczona pod wynajem wynosi ok. 10.000 m2, przy czym powierzchnia ta nie obejmuje powierzchni tzw. „wysp”.

Na działkach gruntu, które będą przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży posadowione są również wybudowane przez Sprzedającego budowle, w szczególności chodniki, droga przeciwpożarowa, infrastruktura podziemna (tj. sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci elektryczne) oraz rampa wjazdowo-wyładowcza na parking znajdujący się na 2 piętrze Budynku (dalej: „Rampa Wjazdowa”), przy czym Rampa Wjazdowa posadowiona jest na działce nr 408/12.

Zarówno Budynek jak i budowle (w tym Rampa Wjazdowa) wchodzą w skład Centrum Handlowego. Budowa Centrum Handlowego tj. Budynku, budowli (w tym Rampy Wjazdowej) rozpoczęła się w listopadzie 2013 roku, a zakończyła się w czerwcu 2015 roku. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie decyzją z dnia 23 czerwca 2015 roku (w odniesieniu do większości lokali, tj. lokali w których najemcy rozpoczęli działalność). Po 23 czerwca 2015 roku dla części lokali Centrum Handlowego wydano osobne pozwolenia na użytkowanie, przy czym część lokali oczekuje na dopuszczenie ich do użytkowania. Centrum Handlowe rozpoczęło działalność 27 czerwca 2015 roku.

 1. Planowana sprzedaż

Kupujący w niedalekiej przyszłości planuje nabyć od Sprzedającego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nieruchomości tj. grunt (prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 416 i 417 oraz prawo własności działek nr 418/1 i 408/12) wraz z posadowionymi na tym gruncie Budynkiem i budowlami (w tym Rampą Wjazdową) składającymi się na Centrum Handlowe (dalej łącznie: „Nieruchomość”) oraz opisane poniżej określone ruchomości stanowiące wyposażenie Centrum Handlowego. Kupujący będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny również na moment planowanej transakcji sprzedaży.

Na Nieruchomość składa się łącznie:

 1. Budynek posadowiony na działkach nr 416, 417 i 418/1;
 2. szereg budowli, w szczególności chodniki, droga przeciwpożarowa, infrastruktura podziemna (tj. sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci elektryczne) oraz Rampa Wjazdowa;
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 416 i 417 oraz prawo własności działek nr 418/1 i 408/12 (przy czym wszystkie działki gruntu wchodzące w skład Nieruchomości są zabudowane, tj. posadowione są na nich ww. Budynek lub budowle).

W związku z budową Centrum Handlowego, w szczególności w związku z budową Budynku, jak również w związku z budową wszystkich budowli wchodzących w skład Nieruchomości Sprzedającemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego a Sprzedający z tego prawa skorzystał.

W ramach planowanej transakcji sprzedaży, Kupujący zamierza również nabyć od Sprzedającego wyposażenie Centrum Handlowego, na które składają się następujące ruchomości:

Wszystkie powyższe Składniki Wyposażenia zostały nabyte przez Sprzedającego w czerwcu i lipcu 2015 roku. Z tytułu nabycia ww. Składników Wyposażenia Sprzedającemu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a Sprzedający z tego prawa skorzystał.

Powierzchnie stanowiące wyodrębnione lokale w Budynku (nie stanowią one odrębnej nieruchomości lokalowej, są jedynie faktycznie wygrodzone ścianami) oraz tzw. wyspy są lub planowane jest, iż będą przedmiotem najmu. Na moment składania niniejszego wniosku o interpretację indywidualną zdecydowana większość lokali (oraz tzw. wysp) w Budynku została oddana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (umów najmu), pierwszym najemcom, po jego (Budynku) wybudowaniu. Oddawanie poszczególnych lokali handlowo-usługowych oraz gastronomicznych (oraz tzw. wysp) znajdujących się w Budynku do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, pierwszym najemcom, po wybudowaniu przedmiotowego Budynku, rozpoczęło się w kwietniu 2015 roku. W stosunku do niewielkiej liczby lokali (oraz tzw. wysp) trwają aktualnie negocjacje dotyczące warunków ich najmu. Możliwe, iż na planowaną datę sprzedaży Budynku wszystkie lokale (oraz tzw. wyspy) znajdujące się w Budynku zostaną oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT (umów najmu), pierwszym najemcom, po wybudowaniu przedmiotowego Budynku.

Określone powierzchnie w Budynku, tj. powierzchnie, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku przez konkretnego najemcę lecz służą do wspólnego użytku najemców i/lub klientów Centrum Handlowego lub powierzchnie o przeznaczeniu technicznym służące odpowiedniemu funkcjonowaniu Nieruchomości i jej wykorzystaniu na cele wynajmu, co do zasady, nie były dotąd (i nie będą na planowaną datę sprzedaży) bezpośrednio przedmiotem wynajmu.

Sieć elektryczna wchodząca w skład Nieruchomości (zarówno część sieci wchodząca w skład Budynku, jak też część sieci niewchodząca w skład Budynku) została oddana przez Sprzedającego do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT pierwszemu użytkownikowi (dzierżawcy) tej sieci po jej wybudowaniu (umowa dzierżawy została zawarta w dniu 15 kwietnia 2015 roku; przy czym sieć elektryczna została przekazana dzierżawcy w dniu 27 czerwca 2015 r.).

Z zastrzeżeniem powyższych uwag dotyczących sieci elektrycznej (stanowiącej osobną budowlę w części, w której nie wchodzi ona w skład Budynku), pozostałe budowle wchodzące w skład Nieruchomości nie były (i nie będą na planowaną datę sprzedaży) oddane do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi tych budowli, po ich wybudowaniu. Budowle wchodzące w skład Nieruchomości pełnią bowiem funkcję pomocniczą w stosunku do Budynku i z oczywistych względów nie były (i nie będą na planowaną datę sprzedaży) bezpośrednio przedmiotem wynajmu.

Planowana transakcja sprzedaży nastąpi w niedalekiej przyszłości - pomiędzy dniem oddania do użytkowania lokali handlowo-usługowych oraz gastronomicznych (oraz tzw. wysp) w Budynku, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, pierwszym najemcom, po wybudowaniu przedmiotowego Budynku, a planowaną datą sprzedaży upłynie okres krótszy niż 2 lata. Podobnie, pomiędzy dniem oddania do użytkowania budowli wchodzącej w skład Nieruchomości, tj. sieci elektrycznej (stanowiącej osobną budowlę w części, w której nie wchodzi ona w skład Budynku), w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, pierwszemu użytkownikowi (dzierżawcy) tej budowli, po wybudowaniu przedmiotowej sieci elektrycznej, a planowaną datą sprzedaży upłynie okres krótszy niż 2 lata.

W okresie po wybudowaniu Budynku oraz budowli wchodzących w skład Nieruchomości, Sprzedający nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, równowartych bądź przekraczających 30% ich wartości początkowej.

Sprzedający wykorzystuje Centrum Handlowe, w szczególności Budynek i budowle wchodzące w skład Nieruchomości oraz Składniki Wyposażenia, wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych - w szczególności do świadczenia usług najmu powierzchni handlowo-usługowej oraz gastronomicznej.

Dodatkowo, należy wskazać, że możliwe jest, iż przed planowaną datą sprzedaży Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, Sprzedający dokona zbycia za odszkodowaniem, na rzecz gminy granicznego, wąskiego, zabudowanego chodnikiem pasa działki nr 416, który to pas jest zlokalizowany w pasie drogowym drogi publicznej tej gminy (w takim przypadku przedmiotowy pas działki nr 416 nie będzie przedmiotem planowanej transakcji sprzedaży).

 1. Umowy z zewnętrznymi usługodawcami

Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji Centrum Handlowego, Sprzedający zawarł szereg umów o świadczenie usług z kontrahentami. Generalnie ujmując były to umowy dotyczące dostaw mediów, eksploatacji Centrum Handlowego, a także umowa o zarządzanie nieruchomością komercyjną.

Umowy wiążące się z eksploatacją Centrum Handlowego to m.in. umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowy kompleksowej dostarczania ciepła do budynku, umowy o wywóz nieczystości, umowy o świadczenie usług w zakresie kompleksowego wykonywania czynności związanych z utrzymaniem w ruchu oraz przeglądów, konserwacji instalacji i urządzeń technicznych zainstalowanych w częściach wspólnych Centrum Handlowego w Ś., a także interwencji oraz oględzin w lokalach Centrum Handlowego instalacji technicznych mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Centrum Handlowego, umowa serwisowa, której przedmiotem jest prowadzenie przez wykonawcę administrowania i konserwacji systemu liczenia klientów, umowy o świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości, umowy o współpracy której przedmiotem jest dzierżawa urządzenia służącego do emisji utworów muzycznych i spotów reklamowych, umowy o świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia stanowiącego własność zleceniodawcy, umowy o usługę ochronną w formie monitorowania systemu alarmowego pożarowego, umowy o zarządzanie nieruchomością komercyjną, obejmującą w szczególności bieżące administrowanie Nieruchomością oraz zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej Nieruchomości.

W związku z planowaną transakcją sprzedaży planowane jest, iż część umów wiążących się z eksploatacją Centrum Handlowego zostanie przeniesiona na Kupującego w ramach cesji (przykładowo umowa dzierżawy sieci elektrycznej), część umów zostanie wypowiedziana przez Sprzedającego albo rozwiązana za porozumieniem stron.

W szczególności planowane jest, iż Sprzedający rozwiąże za porozumieniem stron umowę z dnia 22 maja 2015 roku o zarządzanie nieruchomością komercyjną zawartą z S. sp. z o.o. (dalej: „Umowa o Zarządzanie”).

W przypadku braku możliwości rozwiązania Umowy o Zarządzanie za porozumieniem stron, Sprzedający pozostanie stroną Umowy o Zarządzanie. Przedmiotem Umowy o Zarządzanie jest:

 1. bieżące administrowanie Nieruchomością;
 2. utrzymanie Nieruchomości w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia;
 3. zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej Nieruchomości;
 4. zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania Nieruchomości i właściwej eksploatacji Nieruchomości,
 5. prowadzenie spraw finansowo-księgowych, w tym fakturowanie oraz monitoring należności od najemców z tytułu czynszu, kosztów eksploatacyjnych i innych zobowiązań umownych,
 6. bieżący kontakt i współpraca z najemcami w zakresie realizacji ich zobowiązań wynikających z umów najmu, np. procedury zarządzania i regulaminy, ustalenia w zakresie napraw itp.

Budowa przedmiotowego Centrum Handlowego sfinansowana została przez Sprzedającego z kredytów bankowych. Spłata owych zobowiązań pieniężnych uregulowana zostanie bezpośrednio z wynagrodzenia otrzymanego przez Sprzedającego z planowanej sprzedaży, przy czym wynagrodzenie, które ma otrzymać Sprzedający z tytułu planowanej sprzedaży znacznie przekroczy wartość zaciągniętych przez Sprzedającego kredytów.

Zaznaczyć należy również, iż wskazany powyżej przedmiot planowanej sprzedaży nie został formalnie wydzielony w strukturze organizacyjnej Sprzedającego. Centrum Handlowe nie stanowi u Sprzedającego odrębnego działu, wydziału czy też oddziału.

Dodatkowo Kupujący planuje nabyć od Sprzedającego autorskie prawa majątkowe na wszystkich posiadanych przez Sprzedającego polach eksploatacji do niezarejestrowanego znaku graficznego C. łącznie z księgą znaku (dalej: „Logo”). Zbyte przez Sprzedającego na rzecz Kupującego zostaną również prawa do używania domen internetowych odnoszących się do nazwy Centrum Handlowego C. takich jak „centrumhandloweC..pl”, „centrumC..pl”, „galeriaC..pl”, „chs.pl”, „ghs.pl”, „galeriahandlowaC..pl” (dalej łącznie: „Domeny Internetowe”).

Sprzedający nie jest twórcą Logo w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), w szczególności, Sprzedającemu nie przysługują autorskie prawa osobiste do Logo, a w szczególności - prawo do autorstwa utworu jakim jest Logo.

Sprzedający, poza wybudowaniem i eksploatacją Centrum Handlowego w Ś. nie prowadzi aktualnie innej działalności. Jednak jako podmiot specjalizujący się w prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku nieruchomości (w szczególności w budowie nieruchomości), Sprzedający rozważa nowe inwestycje w inne nieruchomości.

W skład przedmiotu planowanej transakcji sprzedaży nie będą wchodziły (po dokonaniu ww. sprzedaży pozostaną w majątku Sprzedającego) m.in.:

 1. umowy rachunków bankowych i znajdujące się na nich środki pieniężne,
 2. środki pieniężne w kasie,
 3. wierzytelności Sprzedającego z tytułu umów najmu, które staną się należne do dnia sprzedaży Nieruchomości,
 4. rozliczenia z usługodawcami za okres przed sprzedażą Nieruchomości oraz zobowiązania z tytułu umów kredytu,
 5. prawa i obowiązki z części umów związanych z eksploatacją Centrum Handlowego, tj. umów, które podlegać będą wypowiedzeniu/rozwiązaniu przez Sprzedającego,
 6. tajemnice przedsiębiorstwa,
 7. prawa i obowiązki z umowy najmu dotyczącej biura w Szczecinie wynajętego przez Sprzedającego (jako najemcę),
 8. prawa i obowiązki z zawartych przez Sprzedającego umów na zewnętrzną obsługę prawną, zewnętrzną obsługę księgową oraz na zewnętrzną obsługę podatkową,
 9. nazwa przedsiębiorcy (jego firma),
 10. księgi rachunkowe i dokumenty związane z prowadzeniem działalności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, z mocy samego prawa, w wyniku planowanej sprzedaży, Kupujący wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z umów najmu dotyczących powierzchni zlokalizowanych w Budynku. Powyższy skutek będzie konsekwencją nabycia prawa własności Budynku, w którym zlokalizowane są przedmioty najmu (bez zawierania i dodatkowych umów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym). Zgodnie bowiem z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. W konsekwencji na Kupującego zostaną przeniesione również zabezpieczenia, w zakresie w jakim będzie to zgodne z obowiązującymi przepisami (chyba że przeniesienie nie będzie możliwe ze względu na brak zgody podmiotu trzeciego lub treść / charakter zabezpieczenia).

Planowana transakcja sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez Sprzedającego.

Przedmiotem planowanej sprzedaży nie będą obiekty budowlane zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Po planowanej sprzedaży Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, Nieruchomość oraz pozostałe składniki majątkowe wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (tj. w szczególności wynajmu powierzchni handlowo-usługowej oraz powierzchni gastronomicznej znajdującej się w Centrum Handlowym).

W stosunku do konsekwencji planowanej transakcji sprzedaży w zakresie podatku VAT, z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego wystąpi również Sprzedający.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy planowana sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie stanowiła transakcji zbycia przedsiębiorstwa albo transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyłączonej z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, a w konsekwencji czy planowana sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie stanowiła czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów Ustawy o VAT, i w konsekwencji, czy Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego (na podstawie art. 86 ust. 1 i nast. Ustawy o VAT), w zakresie w jakim Nieruchomość oraz pozostałe składniki majątkowe wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT...
 2. Czy planowana sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Nieruchomości (tj. Budynku i budowli wchodzących w skład Nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego i prawem własności działek, na których są one posadowione) oraz Składników Wyposażenia będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg podstawowej stawki podatku (aktualnie 23%) - jako transakcje dostawy towarów w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, a w rezultacie czy Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego Nieruchomości (tj. Budynku i budowli wchodzących w skład Nieruchomości wraz z prawem użytkowania wieczystego i prawem własności działek, na których są one posadowione) oraz Składników Wyposażenia (na podstawie art. 86 ust. 1 i nast. Ustawy o VAT), w zakresie w jakim ww. składniki majątkowe będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT...
 3. Czy planowana sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Logo oraz Domen Internetowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg podstawowej stawki podatku (aktualnie 23%) - jako świadczenie usług w rozumieniu przepisów Ustawy o VAT, a w rezultacie czy Kupującemu będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Logo oraz Domen Internetowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego (na podstawie art. 86 ust. 1 i nast. Ustawy o VAT), w zakresie w jakim ww. składniki majątkowe będą wykorzystywane przez Kupującego do wykonywania czynności opodatkowanych VAT...
 4. Czy w związku z opodatkowaniem planowanej sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów Ustawy o VAT, planowana sprzedaż Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr IPPP1/4512-1162/15-3/IGo.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z opodatkowaniem planowanej sprzedaży przez Sprzedającego na rzecz Kupującego Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów Ustawy o VAT, planowana sprzedaż Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm. dalej: „Ustawa o PCC”), podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy o PCC, co do zasady, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej i - w przypadku umowy sprzedaży - ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 Ustawy o PCC). Jednakże zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług.
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych

Jak zostało wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, pytania nr 2 i pytania nr 3, planowana transakcja sprzedaży przez Sprzedającego rzecz Kupującego Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, będzie stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów Ustawy o VAT, nie wyłączoną z opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. W szczególności, sprzedaż Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, w związku z opodatkowaniem transakcji sprzedaży Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego przez Sprzedającego na rzecz Kupującego podatkiem VAT, sprzedaż Nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 ze zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Kupujący w niedalekiej przyszłości planuje nabyć od Sprzedającego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego nieruchomości tj. grunt (prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 416 i 417 oraz prawo własności działek nr 418/1 i 408/12) wraz z posadowionymi na tym gruncie Budynkiem i budowlami (w tym Rampą Wjazdową) składającymi się na Centrum Handlowe (dalej łącznie: „Nieruchomość”) oraz opisane poniżej określone ruchomości stanowiące wyposażenie Centrum Handlowego. Kupujący będzie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny również na moment planowanej transakcji sprzedaży.

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2016 r. Nr IPPP1/4512-1162/15-3/IGo w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że sprzedaż ww. Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.