IPPB2/4514-448/15-2/KW1 | Interpretacja indywidualna

Czy jeśli Wnioskodawca i Zbywca wybiorą opcję opodatkowania dostawy Nieruchomości podatkiem VAT, nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC?
IPPB2/4514-448/15-2/KW1interpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 15 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 października 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

L. sp. z o.o. <dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”> jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczynającą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości. Wnioskodawca planuje przeprowadzić inwestycję deweloperską obejmującą budowę budynku biurowego. W związku z planowanym projektem, Wnioskodawca planuje kupić <dalej: „Transakcja”> od W. sp. z o.o. <dalej: „Zbywca”> nieruchomości <dalej: „Nieruchomości”>, obejmujące prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli <dalej odpowiednio: „Budynki” oraz „Budowle”>. Zarówno Zbywca, jak i Wnioskodawca są i będą w momencie zawarcia Transakcji zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Po przeprowadzeniu Transakcji oraz nabyciu sąsiadujących działek od Miasta Wnioskodawca planuje wyburzenie istniejących Budynków i Budowli oraz przeprowadzenie projektu inwestycyjnego zakładającego budowę kompleksu biurowego przeznaczonego na wynajem. Na moment złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dokładny termin dokonania wyburzeń nie jest jeszcze znany.

Zgodnie z praktyką rynkową, po ukończeniu budowy Wnioskodawca planuje (w jak największym stopniu, w zależności od warunków rynkowych) skomercjalizować nowo powstały obiekt - tj. zawrzeć umowy najmu powierzchni biurowych. W dalszej kolejności Wnioskodawca planuje sprzedać nieruchomości. Intencją Wnioskodawcy jest, aby późniejsze zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości, które zostaną wzniesione po wyburzeniu istniejących Budynków i Budowli, było opodatkowane VAT.

W ramach Transakcji Wnioskodawca zakupi od Zbywcy:

 1. prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 28/4 objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz (ii) własność znajdującego się na działce 28/4 i (częściowo) na działkach dzierżawionych od Gminy budynku biurowego <dalej: „Budynek 1”> wraz z towarzyszącymi budowlami (obejmującymi w szczególności podjazd pod Budynek 1 z niewielkim placem postojowym oraz chodniki / ciągi piesze) <dalej łącznie: „Nieruchomości 1”>;
 2. prawo użytkowania wieczystego zabudowanych działek gruntu nr 22/2, 28/5 i 29/4 objętych księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz (ii) własność znajdującego się na działce 29/4 budynku biurowego <dalej: „Budynek 2”> wraz z towarzyszącymi budowlami (obejmującymi w szczególności wjazd do garażu znajdującego się w Budynku 2) <dalej łącznie: „Nieruchomość 2”>.

Nieruchomość 1 została nabyta przez Zbywcę na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz własności budynków tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 20 grudnia 2005 r. Powyższy wkład niepieniężny (niestanowiący przedsiębiorstwa ani jego zorganizowanej części) podlegał opodatkowaniu VAT, przy czym czynność ta korzystała ze zwolnienia z opodatkowania.

Nieruchomość 2 została nabyta przez Zbywcę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 29 grudnia 2005 r. Czynność ta podlegała opodatkowaniu VAT, przy czym nabycie korzystało ze zwolnienia z opodatkowania dla towarów używanych zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami Ustawy o VAT.

W związku z faktem, że Budynek 1 jest zlokalizowany częściowo na działkach, które są własnością Gminy, Zbywca jest stroną umowy dzierżawy tych terenów z dnia 26 października 2006 r. („Umowa Dzierżawy”).

Po nabyciu Nieruchomości Zbywca nie dokonywał ulepszeń istniejących Budynków ani Budowli w wysokości co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Powierzchnie Budynków były wynajmowane przez Zbywcę na rzecz najemców, a Zbywca odprowadzał podatek VAT z tytułu umów najmu.

Oprócz Nieruchomości w ramach Transakcji na Wnioskodawcę zostaną przeniesione aktywa w postaci zamontowanego w Budynkach systemu monitoringu wizyjnego. Natomiast Wnioskodawca i Zbywca planują, że po Transakcji Zbywca opróżni Nieruchomości z innych ruchomości, do których przysługuje mu tytuł prawny.

W związku z planami inwestycyjnymi Wnioskodawcy, zakładającymi m.in. wyburzenie istniejących Budynków i Budowli, preferencją Wnioskodawcy jest, aby istniejące umowy najmu, dzierżawy i podobne zostały jak najszybciej rozwiązane, a Nieruchomości zostały opróżnione.

W tym celu planowane jest podjęcie negocjacji z najemcami będącymi stronami umów najmu Nieruchomości zawartych na czas oznaczony w celu rozwiązania tych umów lub ewentualnie ich przekształcenia na umowy zawarte na czas nieoznaczony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Jednakże, ponieważ rozwiązanie części umów najmu przed Transakcją może nie być możliwe ze względów biznesowych, na podstawie art. 678 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny <tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. - dalej: „Kodeks cywilny”>, wskutek nabycia Nieruchomości z mocy prawa na Wnioskodawcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z umów najmu obowiązujących na dzień przeprowadzenia Transakcji.

W takiej sytuacji na Wnioskodawcę przejdą również prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym kaucje pieniężne najemców. Do dnia sprzedaży czynsze z tytułu najmu Nieruchomości będzie pobierać Zbywca, a od dnia sprzedaży czynsze będzie pobierać Nabywca. Jeżeli przed dniem sprzedaży Nieruchomości Zbywca wystawi fakturę za okres obejmujący dzień sprzedaży, to będzie on zobowiązany do wystawienia faktur korygujących. Jeżeli najemca zapłaci czynsz należny Nabywcy na rachunek Zbywcy, to Zbywca będzie zobowiązany przekazać takie środki na rzecz Nabywcy.

Jednocześnie, ponieważ intencją Wnioskodawcy jest wyburzenie istniejących zabudowań i przeznaczenie nabytych Nieruchomości pod nową inwestycję, Wnioskodawca i Zbywca rozpoczną współpracę w zakresie rozwiązania umów najmu. Mianowicie, Zbywca będzie współpracował z Wnioskodawcą w opróżnieniu Nieruchomości ze wszystkich najemców i dzierżawców, przy czym opcją preferowaną przez strony Transakcji będzie opróżnienie Nieruchomości w terminie 4 miesięcy od dnia Transakcji.

Zatem w wyniku Transakcji Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki wynikające z istniejących w dacie Transakcji umów najmu, jednak będzie to sytuacja przejściowa. Jak bowiem wskazano powyżej, Wnioskodawca będzie dążył do zakończenia tych umów, wyburzenia istniejących Budynków i Budowli oraz rozpoczęcia projektu inwestycyjnego zakładającego budowę kompleksu biurowego przeznaczonego na wynajem.

W świetle powyższego, w wyniku Transakcji na Wnioskodawcę mogą zostać przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Zbywcy ściśle związane z Nieruchomościami oraz z istniejącymi w dacie Transakcji umowami najmu obciążającymi Nieruchomości, w szczególności:

 • ewentualne prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym kaucje pieniężne najemców;
 • oryginały, kopie lub duplikaty dokumentacji związanej z Nieruchomościami i ich wynajmem - tj. w szczególności umowy najmu, książka obiektu, protokoły z okresowych kontroli.

Ponadto, w związku z faktem, że Budynek 1 jest zlokalizowany częściowo na działkach należących do Gminy, w celu zapewnienia możliwości korzystania z Nieruchomości planowane jest przeniesienie na Wnioskodawcę prawa do korzystania z działek Gminy, które Zbywca użytkuje na podstawie Umowy Dzierżawy. Wnioskodawca nabędzie powyższe prawa w ramach przeniesienia (za zgodą Gminy ) praw i obowiązków Zbywcy wynikających z Umowy Dzierżawy lub w wyniku zawarcia z Gminą nowej umowy dzierżawy obejmującej powyższe działki (przy czym Umowa Dzierżawy pomiędzy Zbywcą a Gminą zostałaby wówczas rozwiązana).

Z drugiej strony, planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków, należności oraz zobowiązań Zbywcy.

Docelowo, zgodnie z intencją stron, Wnioskodawca nie zamierza prowadzić działalności w oparciu o cały szereg praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów zawartych przez Zbywcę, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości, tj. umów:

 • o zarządzanie Budynkami;
 • w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, ciepło, dostawa wody i odprowadzanie ścieków);
  • usług porządkowo-czystościowych;
  • konserwacji dźwigów;
  • serwisu mat;
  • ochrony Nieruchomości;
  <dalej łącznie: „Umowy Serwisowe”>.

Mianowicie, planowane jest rozwiązanie przez Zbywcę Umów Serwisowych w terminie 7 dni od dnia Transakcji. Zbywca rozwiąże zatem powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami, dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających. W takim przypadku, pomiędzy Zbywcą a Wnioskodawcą dojdzie do rozliczenia kosztów poniesionych przez Zbywcę w związku z ww. usługami dostarczonymi do Nieruchomości po dniu Transakcji.

Ponieważ na moment Transakcji część Nieruchomości będzie przedmiotem najmu, Wnioskodawca, jednocześnie z rozwiązaniem Umów Serwisowych przez Zbywcę, zawrze nowe umowy z odpowiednimi dostawcami mediów w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w okresie przejściowym po zamknięciu Transakcji.

Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Wnioskodawcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Zbywcy. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów, zamiast wskazanego powyżej rozwiązania, w którym Zbywca rozwiązuje określoną umowę, Wnioskodawca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Wnioskodawcę i jeśli będzie miała miejsce, to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Przedmiot Transakcji nie obejmuje również praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomościami), takich jak w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami);
 • umowy związane z finansowaniem działalności Zbywcy i zabezpieczeniem tego finansowania (w szczególności prawa i obowiązki wynikające z zaciągniętych kredytów/pożyczek);
 • umowy o świadczenie usług księgowych;
 • środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców);
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy, know-how;
 • księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomościami, które zostaną przekazane Wnioskodawcy);
 • firma Zbywcy.

W przeszłości Zbywca dokonywał transakcji kupna i sprzedaży działek gruntu, a także prowadził wynajem samochodów osobowych, koparko-ładowarki oraz jachtu. Jest prawdopodobne, że po sprzedaży Nieruchomości Zbywca zostanie zlikwidowany, a w momencie Transakcji Zbywca będzie już postawiony w stan likwidacji.

Zbywca aktualnie zatrudnia pracowników. Planowane jest, że Zbywca nie zatrudni nowych pracowników. Ponadto, w zależności od daty zamknięcia Transakcji, Zbywca (i) nie będzie pozostawał w żadnym stosunku pracy na dzień Transakcji, albo (ii) przekaże Wnioskodawcy porozumienia o rozwiązaniu umów o pracę / wypowiedzenia takich umów.

Wnioskodawca wskazuje przy tym, że jego intencją nie jest prowadzenie działalności w oparciu o pracowników Zbywcy. W szczególności, Wnioskodawca nie planuje zatrudniać byłych pracowników Zbywcy, a ewentualne czynności niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości będzie wykonywać przy wykorzystaniu własnych zasobów bądź korzystając z usług podmiotów zewnętrznych.

Działalność gospodarcza Zbywcy prowadzona z wykorzystaniem Nieruchomości (w szczególności w zakresie wynajmu powierzchni komercyjnych) nie jest prowadzona w ramach działu / oddziału / wydziału w przedsiębiorstwie Zbywcy. Zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze nie wskazują na odrębność działalności Zbywcy prowadzonej z wykorzystaniem Nieruchomości od jego pozostałej działalności.

Zbywca nie prowadzi również osobnych ksiąg rachunkowych w stosunku do sprzedawanych Nieruchomości.

W stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego zamierza wystąpić do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (będącego właściwym organem ze względu na siedzibę Zbywcy) także Zbywca (NIP 8971706416).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż Nieruchomości będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym stronom Transakcji będzie przysługiwało prawo wyboru opcji opodatkowania Transakcji podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT...
 2. Czy - jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT -Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości od Zbywcy oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego...
 3. Czy jeśli Wnioskodawca i Zbywca wybiorą opcję opodatkowania dostawy Nieruchomości podatkiem VAT, nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 24 grudnia 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-853/15-2/KP.

Stanowisko Wnioskodawcy.

Jeśli Wnioskodawca i Zbywca wybiorą opcję opodatkowania dostawy Nieruchomości podatkiem VAT, nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają, między innymi, umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej jednak, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem (m.in.) umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości, lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wskazano w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, sprzedaż Nieruchomości będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym stronom Transakcji będzie przysługiwało prawo wyboru opcji opodatkowania Transakcji podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 Ustawy o VAT.

W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, jeśli Wnioskodawca i Zbywca wybiorą opcję opodatkowania dostawy Nieruchomości podatkiem VAT, nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC.

Wnioskodawca wniósł o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży - wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że L. sp. z o.o. (Wnioskodawca) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczynającą działalność gospodarczą na rynku nieruchomości. Wnioskodawca planuje przeprowadzić inwestycję deweloperską obejmującą budowę budynku biurowego. W związku z planowanym projektem, Wnioskodawca planuje kupić od W. sp. z o.o. (Zbywca) nieruchomości, obejmujące prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własność budynków i budowli (odpowiednio: Budynki, Budowle). Zarówno Zbywca, jak i Wnioskodawca są i będą w momencie zawarcia Transakcji zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Po przeprowadzeniu Transakcji oraz nabyciu sąsiadujących działek od Miasta Wnioskodawca planuje wyburzenie istniejących Budynków i Budowli oraz przeprowadzenie projektu inwestycyjnego zakładającego budowę kompleksu biurowego przeznaczonego na wynajem. Na moment złożenia niniejszego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dokładny termin dokonania wyburzeń nie jest jeszcze znany. Zgodnie z praktyką rynkową, po ukończeniu budowy Wnioskodawca planuje (w jak największym stopniu, w zależności od warunków rynkowych) skomercjalizować nowo powstały obiekt - tj. zawrzeć umowy najmu powierzchni biurowych. W dalszej kolejności Wnioskodawca planuje sprzedać nieruchomości. Intencją Wnioskodawcy jest, aby późniejsze zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości, które zostaną wzniesione po wyburzeniu istniejących Budynków i Budowli, było opodatkowane VAT.

W interpretacji indywidualnej z dnia 24 grudnia 2015 r. Nr IPPP3/4512-853/15-2/KP w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym: „(...) sprzedaż Nieruchomości będzie zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, przy czym stronom Transakcji będzie przysługiwało prawo wyboru opcji opodatkowania Transakcji podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT. (...) jeżeli strony wybiorą opcję opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT, Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem Nieruchomości od Zbywcy oraz zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego”.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.