IPPB2/4514-422/15-2/JG | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opodatkowaniem Sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT na Wnioskodawcy jako kupującym nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-422/15-2/JGinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 września 2015 r. (data wpływu 25 września 2015 r) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) zamierza nabyć od spółki O. sp. z o,o. (dalej: „Zbywca”) na mocy umowy sprzedaży (dalej: „Sprzedaż”) następujące nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów:

 1. dwa budynki biurowo-usługowe położone w Poznaniu (dalej: „Budynki”) wraz z prawami do działek gruntu (tj. odpowiednio prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego gruntu), na których Budynki są posadowione, a mianowicie:
  1. budynek (dalej: „Budynek 1”) posadowiony na działce gruntu o numerze 16 - działka stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana Zbywcy w użytkowanie wieczyste, oraz na działce gruntu numer 17 stanowiącej własność Zbywcy, jak również częściowo na działce numer 15/2 omówionej poniżej (dalej łącznie jako: „Nieruchomość 1”), oraz
  2. budynek (dalej: „Budynek 2”) położony na działce gruntu o numerze 15/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa i oddanej Zbywcy w użytkowanie wieczyste (dalej łącznie jako: „Nieruchomość 2”);
 2. prawo własności działki gruntu numer 20/1 zabudowanej chodnikiem, bezpośrednio sąsiadującej z Budynkiem 1, na której to działce oprócz chodnika znajdują się również: stojak na rowery, część schodów terenowych z wykończeniem, kładką żelbetową nad schodami terenowymi wraz z balustradami i wykończeniem, część patio ze ścianami żelbetowymi i instalacjami oraz zbiornik retencyjny (pod ziemią) (dalej: „Nieruchomość 3”; Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 oraz Nieruchomość 3 dalej łącznie jako: „Nieruchomości”).

Budynki są przeznaczone na wynajem na cele biurowe z częścią handlowo-usługową.

Zbywca nabył Nieruchomość 1 i Nieruchomość 2 na podstawie trzech umów sprzedaży (po jednej umowie na każdą z nabytych działek gruntu) zawartych w dniu 31 maja 2007 r. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie nabycia tych Nieruchomości, transakcja ta korzystała ze zwolnienia z podatku VAT (sprzedaż budynków używanych). Po nabyciu, Zbywca wynajmował powierzchnie biurowe i handlowe w Budynkach, a następnie w marcu 2011 r. rozpoczął proces całkowitej rekonstrukcji Budynków, mającej na celu ich modernizację, zwiększenie wartości użytkowej oraz dostosowanie do potrzeb prowadzonej przez Zbywcę działalności (wynajem powierzchni głównie na cele biurowe). Z zakupionych przez Zbywcę Budynków pozostawiono konstrukcję i fasadę. Przed rekonstrukcją Budynki były połączone przejściem podziemnym oraz łącznikiem zewnętrznym. W trakcie rekonstrukcji zmodyfikowano połączenie podziemne i zlikwidowano połączenie nadziemne Budynków. Wartość wydatków poniesionych na rekonstrukcję Budynków wyniosła ponad 50 min zł netto. Zważywszy na fakt, iż cena nabycia Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 wynikająca z wyżej wskazanych umów sprzedaży zawartych w maju 2007 r. wyniosła łącznie ok. 6 min zł netto, wartość nakładów poniesionych na modernizację Budynków znacząco przekroczyła 30% wartości początkowej Budynków. Przekroczenie powyższej granicy 30% wartości początkowej miało przy tym miejsce zarówno w stosunku do Budynku 1, jak i Budynku 2. Zbywca odliczał podatek VAT związany z wydatkami poniesionymi na modernizację Budynków.

Zakończenie rekonstrukcji Budynków nastąpiło w sierpniu 2012 r. Po zakończeniu rekonstrukcji Zbywca sukcesywnie oddawał w najem powierzchnię Budynków. Pierwsze umowy najmu zostały zawarte w sierpniu 2012 r. w odniesieniu do Nieruchomości 1 i w listopadzie 2012 r. w odniesieniu do Nieruchomości 2.

Do dnia złożenia niniejszego wniosku o interpretację, cała powierzchnia najmu Budynków była już przedmiotem umów najmu. Należy przy tym wskazać, iż w stosunku do większości powierzchni najmu upłynął już okres dwóch lat od daty jej oddania w najem. Natomiast w stosunku do części powierzchni najmu Budynków nie upłynął jeszcze okres dwóch lat od daty ich oddania do używania na podstawie umów najmu. Dlatego też Wnioskodawca zakłada, iż do dnia planowanej sprzedaży Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2, w stosunku do części powierzchni najmu Budynków nie upłynie jeszcze okres dwóch lat od daty ich wynajęcia.

Powierzchnie wspólne Budynków (dalej: „Części Wspólne”) zasadniczo nie stanowią samodzielnego przedmiotu najmu, niemniej są wykorzystywane przez najemców zgodnie z ich przeznaczeniem. Prawo do korzystania z Części Wspólnych wynika z zawartych umów najmu powierzchni Budynków. Częściami Wspólnymi są wszystkie obszary na terenie Budynków, które nie służą do wyłącznego użytku danego najemcy, w tym w szczególności: wejścia, korytarze, podziemia, przejścia, wyjścia, toalety, schody, windy, pomieszczenia techniczne, drogi przeznaczone do użytku publicznego, parkingi, drogi dojazdowe.

Zasady korzystania z Części Wspólnych stanowią integralną część zawartych umów najmu. Najemcy są zobowiązani do ponoszenia opłat z tytułu korzystania z Części Wspólnych oraz do partycypowania w kosztach eksploatacji Budynków i infrastruktury znajdującej się na gruncie. Należy podkreślić, że wskazane opłaty ponoszone są przez najemców w związku z zawartymi przez nich umowami najmu i nie ma możliwości, żeby były ponoszone przez inne podmioty niebędące najemcami.

Zbywca, po przekazaniu najemcom wynajmowanych powierzchni Budynków nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynków, których wartość wyniosłaby co najmniej 30% wartości początkowej Budynków. Wydatki o takiej wartości nie będą również ponoszone do daty planowanej Sprzedaży Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 na rzecz Nabywcy.

Zbywca nabył prawo własności Nieruchomości 3 na podstawie aktów notarialnych z 2008 r. i 2009 r. (udział większościowy został nabyty w dniu 22 grudnia 2008 r., a pozostały udział w dniu 3 września 2009 r.). Transakcje nabycia Nieruchomości 3 nie były opodatkowane podatkiem VAT. W dacie nabycia Nieruchomość 3 była zabudowana chodnikiem.

Po nabyciu Nieruchomości 3 Zbywca wykonał prace budowlane obejmujące rozbiórkę i wywiezienie znajdujących się na niej uprzednio elementów i pozostałości (m.in. stary chodnik, elementy żelbetowe). Zbywca wymienił płyty chodnika na nowe, które bardziej przystawały do nowego wizerunku zmodernizowanych Budynków, Dodatkowo, na działce 20/1 umieszczono stojak dla rowerów, część schodów terenowych z wykończeniem, kładkę żelbetową nad schodami terenowymi wraz z balustradami i wykończeniem, część patio ze ścianami żelbetowymi i instalacjami oraz zbiornik retencyjny (pod ziemią). Wskazane prace nastąpiły w tym samym okresie, co modernizacja Nieruchomości 1 i 2 (od marca 2011 r. do sierpnia 2012 r.). W efekcie opisanych prac, na działce 20/1 wybudowane zostały nowe budowle (tj. nieistniejące w momencie rozpoczęcia prac). Zbywca odliczał podatek VAT od wydatków związanych z wybudowaniem powyższych obiektów.

Jak wskazano na wstępie, planowana Sprzedaż dotyczyć będzie wyżej opisanych Nieruchomości.

Na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, wskutek nabycia Nieruchomości Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy wynikające z zawartych umów najmu dotyczących powierzchni najmu Budynków.

Ponadto, w wyniku Sprzedaży Nieruchomości na Nabywcę mogą zostać przeniesione niektóre prawa i obowiązki Zbywcy oraz dokumenty ściśle związane z Nieruchomościami oraz umowami najmu dotyczącymi powierzchni w Budynkach, w szczególności:

 1. prawa i obowiązki z umowy na korzystanie z miejsc postojowych,
 2. prawa i obowiązki związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców lub też dotyczące wykonania zobowiązań najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych i kaucje pieniężne najemców,
 3. określone ruchomości i przynależności związane z nabywanymi Nieruchomościami i Budynkami służące ich odpowiedniemu funkcjonowaniu (przykładowo windy, instalacje, itp.),
 4. prawa własności intelektualnej oraz ewentualnie prawa własności przemysłowej ściśle związane z Nieruchomościami/Budynkami lub innymi naniesieniami, w tym do projektu architektoniczno-budowlanego,
 5. ewentualne prawa do znaków, pod jakimi Nieruchomości funkcjonują w obrocie, jak również prawa do strony internetowej,
 6. dokumentacja związana z Nieruchomościami i wynajmem powierzchni, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i podwykonawcza (w szczególności projekty budowlane).

Ewentualnie, o ile będą istnieć i będą przenaszalne, przedmiotem transakcji mogą być także prawa wynikające z ustawowej rękojmi za wady, a także prawa z dodatkowych gwarancji jakości wykonania poszczególnych elementów Budynków, udzielonego przez poprzedniego właściciela Budynków lub wykonawców poszczególnych elementów prac, jak również prawa z gwarancji bankowych (i ewentualnie innych instrumentów) zabezpieczających wykonanie powyższych praw dotyczących jakości wykonania Budynków.

Planowanej Sprzedaży nie będzie natomiast, co do zasady, towarzyszyło przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Zbywcy. W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Sprzedaży, Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, których stroną jest Zbywca, a które związane są z prawidłowym funkcjonowaniem i obsługą Nieruchomości.

W szczególności, na Nabywcę nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z:

 1. umowy o zarządzanie Nieruchomościami,
 2. umów na dostawę mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne),
 3. umów na wywóz odpadów,
 4. umowy o usługi ochrony pożarowej i monitoringu przeciwpożarowego,
 5. umowy dotyczącej utrzymania czystości na Nieruchomości.

W związku ze Sprzedażą Nieruchomości, intencją stron jest, aby powyższe umowy zostały rozwiązane i aby Zbywca dokonał rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających. Po Sprzedaży na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze w tym celu nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Zbywcy. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów, zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Zbywca rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Zbywcy. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez strony i jeśli będzie miała miejsce, to będzie to sytuacja wyjątkowa, gdyby rozwiązanie istniejących umów okazało się zbyt utrudnione na przykład wskutek długiego okresu ich wypowiedzenia.

Ponadto, w związku z planowaną Sprzedażą, na Nabywcę nie zostaną przeniesione inne składniki materialne i niematerialne (niezwiązane bezpośrednio z Nieruchomościami), które składają się na przedsiębiorstwo Zbywcy, a związane są z funkcjonowaniem Zbywcy, jako podmiotu prawnego prowadzącego działalność gospodarczą. Nie zostaną zatem na Nabywcę przeniesione, w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące Zbywcę (czyli firma Zbywcy),
 2. umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 3. umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, marketingowych,
 4. środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców),
 5. zobowiązania kredytowe Zbywcy, w tym zobowiązania z tytułu umowy na finansowanie rekonstrukcji Budynków,
 6. należności Zbywcy, w tym z tytułu umów najmu,
 7. tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy,
 8. sprzęt i wyposażenie biurowe,
 9. księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomościami, które jak wyżej wspomniano, zostaną przekazane Nabywcy),
 10. prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Zbywcy.

W ramach transakcji na Nabywcę nie będą również przenoszeni pracownicy, gdyż Zbywca nie zatrudnia pracowników.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Wnioskodawcy, przedmiotem działalności gospodarczej Zbywcy jest zarządzanie i wynajem nieruchomości. Nieruchomości 1, 2 i 3 stanowią główny składnik majątku Zbywcy. Przychody Zbywcy generowane są zasadniczo przez Nieruchomości będące przedmiotem transakcji. Wnioskodawca nie posiada wiedzy, jakie decyzje biznesowe podjęte zostaną w odniesieniu do Zbywcy przez jej udziałowców po zawarciu transakcji (czy Zbywca nabędzie inną nieruchomość, która będzie służyła jego dotychczasowej działalności, czy też rozpocznie wykonywanie innej działalności gospodarczej, czy też może nastąpi jego połączenie z inną spółką lub likwidacja).

Należy również dodać, iż będące przedmiotem transakcji Nieruchomości nie są wyodrębnione finansowo i organizacyjnie w ramach przedsiębiorstwa Zbywcy. W szczególności, nie stanowią one oddziałów, zakładów pracy, nie są dla nich prowadzone odrębne księgi rachunkowe.

Po nabyciu Nieruchomości, będą one wykorzystywane przez Nabywcę do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie powierzchni biurowych oraz handlowo- usługowych, a także związanych z nimi powierzchni magazynowych, tj. wyłącznie do sprzedaży opodatkowanej VAT.

Nabywca i Zbywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowani jako tacy podatnicy również w dniu dokonania Sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z opodatkowaniem Sprzedaży Nieruchomości podatkiem VAT na Wnioskodawcy jako kupującym nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania Nr 2 w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

W zakresie pozostałych pytań dotyczących podatku od towarów i usług została wydana w dniu 25 listopada 2015 r. interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-807/15-2/RM.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W odniesieniu do pytania numer 2 Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż z uwagi na opodatkowanie całej transakcji Sprzedaży Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 i Nieruchomości 3 podstawową stawką podatku VAT, na Nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu tej transakcji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1) lit. a) Ustawy PCC, podatkowi temu podlegają, między innymi, umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Niemniej jednak, jak wynika z art. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy PCC nie podlegają tej daninie czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę, iż Sprzedaż Nieruchomości 1, 2 i 3 będzie w całości opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, transakcja ta nie będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych i Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uiszczenia tego podatku w związku z nabyciem tych Nieruchomości.

Mając na uwadze przedstawione uzasadnienie, Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie stanowiska przedstawionego i niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy stawka podatku od umowy sprzedaży - wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) zamierza nabyć od spółki O. sp. z o,o. (dalej: „Zbywca”) na mocy umowy sprzedaży (dalej: „Sprzedaż”) następujące nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów:

 1. dwa budynki biurowo-usługowe położone w Poznaniu (dalej: „Budynki”) wraz z prawami do działek gruntu (tj. odpowiednio prawem własności lub prawem użytkowania wieczystego gruntu), na których Budynki są posadowione, a mianowicie:
  1. budynek (dalej: „Budynek 1”) posadowiony na działce gruntu o numerze 16 - działka stanowiąca własność Skarbu Państwa, oddana Zbywcy w użytkowanie wieczyste, oraz na działce gruntu numer 17 stanowiącej własność Zbywcy, jak również częściowo na działce numer 15/2 omówionej poniżej (dalej łącznie jako: „Nieruchomość 1”), oraz
  2. budynek (dalej: „Budynek 2”) położony na działce gruntu o numerze 15/2 stanowiącej własność Skarbu Państwa i oddanej Zbywcy w użytkowanie wieczyste (dalej łącznie jako: „Nieruchomość 2”);
 2. prawo własności działki gruntu numer 20/1 zabudowanej chodnikiem, bezpośrednio sąsiadującej z Budynkiem 1, na której to działce oprócz chodnika znajdują się również: stojak na rowery, część schodów terenowych z wykończeniem, kładką żelbetową nad schodami terenowymi wraz z balustradami i wykończeniem, część patio ze ścianami żelbetowymi i instalacjami oraz zbiornik retencyjny (pod ziemią) (dalej: „Nieruchomość 3”; Nieruchomość 1, Nieruchomość 2 oraz Nieruchomość 3 dalej łącznie jako: „Nieruchomości”).

Budynki są przeznaczone na wynajem na cele biurowe z częścią handlowo-usługową.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 listopada 2015 r. Nr IPPP3/4512-807/15-2/RM Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym: „(...) jeżeli Nabywca i Zbywca złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania Sprzedaży Nieruchomości, oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia VAT w odniesieniu do Sprzedaży tej części Budynków, w stosunku do której upłynął już okres 2 lat od jej pierwszego zasiedlenia, wówczas cała transakcja Sprzedaży Nieruchomości 1, Nieruchomości 2 i Nieruchomości 3 będzie opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej. Opodatkowanie to dotyczyć będzie również sprzedaży praw do działek gruntu będących przedmiotem Sprzedaży (czyli odpowiednio prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego poszczególnych działek). Jak bowiem wynika z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu (...).

Jak zostało wskazane, Wnioskodawca jest zarejestrowanym w Polsce podatnikiem VAT czynnym. Przy nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki z umów najmu i będzie prowadził działalność polegającą na wynajmie powierzchni w Budynkach. Taka działalność jest klasyfikowana na gruncie ustawy o VAT jako odpłatne świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej. W konsekwencji, nabyta Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem, do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT(...)”.

W związku z faktem, że planowana dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W konsekwencji, na nabywcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu planowanej transakcji nabycia nieruchomości. Tym samym powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.