IPPB2/4514-374/15-4/MZ | Interpretacja indywidualna

A zatem, jeżeli Strony Transakcji do części nieruchomości, która może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT złożą zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania nieruchomości VAT, wówczas całość Transakcji jako opodatkowanej VAT, będzie korzystała z wyłączenia zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-374/15-4/MZinterpretacja indywidualna
 1. czynności cywilnoprawne
 2. nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. podatek od czynności cywilnoprawnych
 5. przedmiot opodatkowania
 6. sprzedaż
 7. transakcja
 8. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu
 2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w W. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2015 r. (data wpływu 28 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 2 grudnia 2015 r. (data nadania 2 grudnia 2015 r., data wpływu 4 grudnia 2015 r.) na wezwanie z dnia 20 listopada 2015 r. Nr IPPP1/4512-910/15-2/KC i Nr IPPB2/4514-374/15-2/MZ (data nadania 23 listopada 2015 r., data doręczenia 25 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) nieruchomość położoną w W, przy ul. M (dalej: Nieruchomość A) oraz nieruchomość położoną w W., przy ul. D, pod nazwą „G” (dalej: Nieruchomość B) (dalej łącznie: Nieruchomość) od spółki R. m.b.H. (dalej: Sprzedający).

Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmuje:

 1. w zakresie Nieruchomości A:
  • prawo własności zabudowanych działek gruntu o numerach ewidencyjnych 147 oraz 146/1, z obrębu, położonych w W. przy ulicy M, dla których Sąd Rejonowy, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Grunt A):
  • prawo własności budynku położonego przy ul. M o przeznaczeniu magazynowo -biurowym posadowionym na wyżej wymienionej działce o numerze ewidencyjnym 147 (dalej: Budynek A);
  • prawo własności obiektów, instalacji oraz infrastruktury towarzyszącej i pomocniczej względem Budynku A, w tym m.in. miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, wartownia, wiata, zbiornik przeciwpożarowy, instalacje (w tym min. miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, wartownia, wiata, zbiornik przeciwpożarowy, instalacje (w tym instalacje podziemne) i inne urządzenia znajdujące się na działkach o nr ewidencyjnych 147 oraz 146/1 (dalej łącznie: Budowle A).
  Działka numer 147 będąca przedmiotem Transakcji jest zabudowana Budynkiem A i Budowlami A. Działka nr 146/1 jest natomiast zabudowana zbiornikiem przeciwpożarowym (jedna z Budowli A).
 2. w zakresie Nieruchomości B:
  • prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 145, z obrębu, położonej w W. przy ulicy D, dla której Sąd Rejonowy, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (dalej: Grunt B; dalej Grunt A i Grunt B łącznie: Grunty);
  • prawo własności budynku położonego przy ul. D o przeznaczeniu magazynowo -biurowym posadowionym na wyżej wymienionej działce o numerze ewidencyjnym 145 (dalej: Budynek B; dalej Budynek A i Budynek B łącznie: Budynki);
  • prawo własności obiektów, instalacji oraz infrastruktury towarzyszącej i pomocniczej względem Budynku B w tym m.in. plac utwardzony (zawierający miejsca parkingowe), oświetlenie, przyłącza i sieci, ogrodzenie i szlabany, maszty i słupy instalacje (w tym instalacje podziemne) i wszelkie inne urządzenia znajdujące się na działce o numerze ewidencyjnym 145 (dalej łącznie: Budowle B; dalej Budowle A i Budowle B łącznie: Budowle).

Sprzedający nabył Nieruchomość w następujących fazach i formie:

 • Nieruchomość A w dwóch etapach:
  1. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 września 2007 roku - nabycie od podmiotu trzeciego W. Sp. z o.o. Budynku A wraz z Budowlami A oraz gruntu, na którym były one położone, w drodze transakcji opodatkowanej VAT.
  2. na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa W. Sp. z o.o. w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 20 września 2010 roku, w skład którego wchodziły między innymi działki ewidencyjne gruntu, których część została następnie połączona z działkami ewidencyjnymi gruntu nabytymi przez Sprzedającego na podstawie wyżej wymienionej umowy z dnia 19 września 2007 r. w nowo utworzoną działkę o numerze ewidencyjnym 147. Transakcja nabycia przedsiębiorstwa (wraz z wchodzącymi w jego skład działkami gruntu, które - po połączeniu z innymi działkami - utworzyły działkę ewidencyjną o numerze 147) nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
 • Nieruchomość B, będącą wówczas w fazie budowy, na podstawie wyżej wymienionej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa W. Sp. z o.o. w trybie art. 320 Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 20 września 2010 r. - wraz z innymi składnikami materialnymi i niematerialnymi wchodzącymi w skład przedsiębiorstwa. Transakcja nabycia przedsiębiorstwa (wraz z wchodzącą w jego skład Nieruchomością B) nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT;

Na moment nabycia przez Sprzedającego Grunt B był zabudowany Budynkiem B w stanie surowym otwartym. Budowa Budynku B i infrastruktury towarzyszącej i pomocniczej (Budowli B) została dokończona przez Sprzedającego. Sprzedający ponosił koszty budowy Budynku B wraz z infrastrukturą towarzyszącą i pomocniczą (Budowle B) z zamiarem wykorzystywania tych obiektów do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Sprzedającemu przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług związanego z budową tych obiektów i Sprzedający faktycznie odliczał podatek VAT naliczony z tytułu wydatków na budowę.

Działalność gospodarcza Sprzedającego polega m.in. na wynajmie powierzchni w Budynkach. Znaczna część przychodów i kosztów działalności Sprzedającego w Polsce generowanych jest w związku z Nieruchomością.

Pozwolenie na użytkowanie Budynku A zostało wydane jeszcze przed jego nabyciem przez Sprzedającego od poprzedniego właściciela, na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Budowlanego z dnia 31 sierpnia 2007 r. Od 2007 roku Budynek A jest u Sprzedającego przedmiotem wynajmu opodatkowanego VAT. Budynek A został w całości wydany jednemu najemcy do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowy najmu), przy czym przed dniem dokonania planowanej Transakcji Budynek A będzie wynajmowany przez okres dłuższy niż 2 lata. W umowie najmu wskazano, że w okresie najmu najemcy będzie przysługiwało również odpłatne wyłączne prawo do korzystania z wszelkich Budowli A, w tym parkingów, dróg wewnętrznych i innych obiektów infrastruktury towarzyszącej Budynkowi A (czynsz z tego tytułu jest wliczony w czynsz z tytułu najmu Budynku A).

Po zakończeniu prac budowlanych Sprzedający na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta w dniu 3 sierpnia 2012 r. uzyskał pozwolenie na użytkowanie Budynku B. Od sierpnia 2012 r. Sprzedający sukcesywnie wydawał kolejne powierzchnie do użytkowania najemcom. Obecnie większość powierzchni podlegających pod wynajem (w tym części dachu oraz szybów teletechnicznych, wynajęte firmom telekomunikacyjnym, które na rzecz poszczególnych najemców powierzchni biurowych i magazynowych zainstalowały na dachu anteny wraz z konstrukcjami wsporczymi i okablowaniem prowadzącym do serwerowni) została wydana najemcom do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT (umowy najmu), z tym że przed dniem dokonania planowanej Transakcji część powierzchni Budynku B będzie wynajmowana przez okres dłuższy niż 2 lata, zaś część - przez okres krótszy niż 2 lata. Część powierzchni od momentu oddania Budynku B do używania do dnia dzisiejszego pozostała niewynajęta. W umowach najmu wskazano, że w okresie najmu najemcom powierzchni biurowych i magazynowych będzie przysługiwało również niewyłączne prawo do korzystania, zgodnie z regulaminem ustalonym przez Sprzedającego, z części wspólnych Budynku B i infrastruktury towarzyszącej Budynkowi B. Z tytułu najmu miejsc postojowych przypisanych na wyłączność do poszczególnych najemców przewidziany jest odrębny czynsz; w przypadku części takich miejsc postojowych czynsz został określony w umowie najmu jako 0 EUR. Ponadto, z tytułu używania części dachu oraz szybów teletechnicznych w związku z instalacją jednej z anten, o których mowa powyżej, firma telekomunikacyjna zgodnie z umową zwolniona jest z opłacania czynszu.

Czynsz płacony przez najemców jest powiększany o należny podatek VAT.

Sprzedający nie poniósł wydatków na ulepszenie Budynków czy Budowli, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, których łączna wartość stanowiłaby co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Obecnie Sprzedający planuje dokonać sprzedaży prawa własności Nieruchomości oraz rzeczy ruchomych związanych z przedmiotową Nieruchomością, potrzebnych do korzystania z Nieruchomości, a także dotyczących Nieruchomości autorskich praw majątkowych (o ile takie będą i okażą się zbywalne) do projektów budowlanych, logo G oraz ewentualnie licencji (o ile okażą się one zbywalne) do programów wykorzystywanych do należytej obsługi Nieruchomości (o ile takie będą).

W wyniku planowanej Transakcji Spółka wstąpi z mocy prawa (na podstawie art. 678 ustawy Kodeks cywilny) w miejsce Sprzedającego w stosunki najmu dotyczące Budynków oraz Budowli (w tym również, stosownie do uzgodnień Sprzedającego i Spółki, nastąpi przeniesienie na Spółkę praw wynikających z zabezpieczeń obowiązków najemcy wynikających z umowy najmu, dokumentów gwarancji bankowych oraz kaucji gotówkowych, przy czym rozliczenie tych ostatnich może nastąpić w drodze przelewu lub potrącenia wzajemnych zobowiązań Sprzedającego i Spółki). Spółce zostanie przekazana dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza Budynków oraz Budowli, jak również prawa wynikające z rękojmi lub gwarancji udzielonych przez wykonawców Budynków oraz Budowli.

W ramach planowanej Transakcji Sprzedający nie zamierza, co do zasady, dokonywać przeniesienia na Spółkę innych składników majątkowych Sprzedającego niż wskazane powyżej, w tym w szczególności niedotyczących Nieruchomości.

W związku z planowaną Transakcją na Spółkę nie zostaną przeniesione w szczególności:

 • umowy o zarządzanie Nieruchomością, ubezpieczenie Nieruchomości, umowy serwisowe dotyczące Nieruchomości (związane z funkcjonowaniem i obsługą Budynków, np. sprzątanie czy ochrona), umowy o dostawę mediów do Nieruchomości (co do zasady Sprzedający nie zamierza przenosić na nabywcę umów związanych z administracją i bieżącą obsługą Nieruchomości (np. umowy z dostawcami mediów, tj. wody, gazu itp.); w odniesieniu do zarządzania i bieżącej obsługi Nieruchomości w okresie następującym po nabyciu Nieruchomości Spółka zamierza zawrzeć we własnym okresie odrębne umowy z tymi samymi bądź innymi dostawcami),
 • umowy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedającego, m.in. o świadczenie usług księgowych,
 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego,
 • środki pieniężne należące do Sprzedającego, inne niż kaucje gotówkowe najemców wspomniane powyżej,
 • licencje na oprogramowanie, nabyte przez Sprzedającego, które nie są związane bezpośrednio z funkcjonowaniem i obsługą Nieruchomości,
 • księgi handlowe Sprzedającego.

Nieruchomości nie jest formalnie wydzielona organizacyjnie z przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności. W szczególności, nie stanowi ona oddziału, zakładu oraz nie są dla niej prowadzone odrębne księgi.

Zarówno Sprzedający, jak i Spółka będą na moment sprzedaży Nieruchomości zarejestrowanymi w Polsce czynnymi podatnikami VAT. Wnioskodawca i Sprzedający są podmiotami niepowiązanymi.

Sprzedający i Spółka zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w stosunku do części Nieruchomości, dla których od momentu pierwszego zasiedlenia do dnia dokonania Transakcji upłynęło co najmniej 2 lata i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy całej Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Sprzedający i Spółka złożą właściwemu dla Spółki naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

Po nabyciu Nieruchomości Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem powierzchni Budynków podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

Możliwe jest, iż po transakcji dojdzie między Sprzedającym i Spółką do rozliczenia czynszu i zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, które w ciągu danego roku najemca wpłacał Sprzedającemu, aby podzielić czynsz i opłaty eksploatacyjne przypadające na okres do dnia sprzedaży Nieruchomości i od dnia sprzedaży Nieruchomości.

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży przenoszącej tytuł prawny do Nieruchomości oraz wydanie Nieruchomości na rzecz Spółki jest planowane na 2015 r.

Spółka zaznacza, że opodatkowanie Transakcji VAT jest również przedmiotem analogicznego wniosku o interpretację prawa podatkowego złożonego przez Sprzedającego, tj. R. m.b.H.

Pismem z dnia 20 listopada 2015 r. Nr IPPP1/4512-910/15-2/KC i Nr IPPB2/4514-374/15-2/MZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez doprecyzowanie przedstawionego zdarzenia przyszłego i wskazanie w odniesieniu do sprzedawanych składników:

 1. czy nabywane składniki stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tzn.:
  • czy nabywany zespół składników materialnych i niematerialnych jest wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego tj. czy sprzedawana część przedsiębiorstwa posiada dokument regulujący funkcjonowanie Nieruchomości, czyli wobec swojego miejsca w strukturze organizacyjnej Sprzedającego organizacyjne wyodrębnienie sprzedawanego zespołu składników materialnych i niematerialnych jest dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze;
  • czy nabywany zespół składników materialnych i niematerialnych jest wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego tj. czy poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do sprzedawanej masy majątkowej;
  • czy nabywane składniki, o których mowa we wniosku przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;
  • czy ww. składniki mogą stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służą w istniejącym przedsiębiorstwie;
  • czy istnieją zobowiązania, które związane są z sprzedawanymi Nieruchomościami, które zostaną przeniesione na Wnioskodawcę;
 2. które z naniesień zwanych przez Stronę we wniosku: „Budowle A” oraz „Budowle B” stanowią obiekty budowlane, tj. budowle lub obiekty małej architektury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), które zaś stanowią inne obiekty określone w przepisach ww. ustawy, np. urządzenia budowlane i z którymi budynkami bądź budowlami są one związane.

Wnioskodawca w terminie przesłał uzupełnienie wskazując, że:

Ad. 1. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki nabywane składniki nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tzn.:

 • nabywany zespół składników materialnych i niematerialnych nie jest wyodrębniony organizacyjnie w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego, tj. sprzedawany zespół składników majątkowych nie posiada dokumentu regulującego organizacyjne wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Sprzedającego, w szczególności w statucie, regulaminie łub innym akcie o podobnym charakterze;
 • nabywany zespół składników materialnych i niematerialnych nie jest wyodrębniony finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego; nie są dla niego prowadzone odrębne księgi; ponadto, w ramach przenoszonych składników majątkowych nie występują wierzytelności (należności) ani zobowiązania Sprzedającego wykazane w jego bilansie na moment Transakcji;
 • nabywane składniki, o których mowa we Wniosku, są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, tj, są obecnie przeznaczone na wynajem u Sprzedającego a Spółka również zamierza je wynajmować po Transakcji;
 • ww. składniki nie mogą stanowić niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze z uwagi na pozostawienie poza zakresem Transakcji takich elementów działalności gospodarczej Sprzedającego jak: środki na rachunku bankowym (inne niż kaucje najemców), prawa z umów, których Sprzedający jest stroną inne niż umowy najmu (tj. umowy o zarządzanie, umowy serwisowe i o dostawę mediów), jak również księgi i dokumenty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa; pozbawia to zbywaną Nieruchomość zdolności do samodzielnej realizacji zadań gospodarczych;
 • w ramach Transakcji nie zostaną przeniesione zobowiązania związane ze sprzedawanymi Nieruchomościami. Jak Spółka wskazywała we Wniosku, w wyniku planowanej Transakcji Spółka wstąpi jedynie z mocy prawa (na podstawie art. 678 ustawy Kodeks cywilny) w miejsce Sprzedającego w stosunki (prawa i obowiązki) najmu dotyczące Budynków oraz Budowli.

W ramach planowanej Transakcji Sprzedający nie zamierza, co do zasady, dokonywać przeniesienia na Spółkę innych składników majątkowych Sprzedającego niż przedstawionych we Wniosku, w tym w szczególności niedotyczących Nieruchomości.

Ad. 2. Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, wymienione we Wniosku naniesienia na gruncie przenoszone w ramach Transakcji sprzedaży Nieruchomości, można podzielić na dwie kategorie według przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), tzn.:

 1. obiekty budowlane, czyli budynki i budowle, do których można zaliczyć w szczególności: budynki biurowo-magazynowe (zdefiniowane we wniosku jako Budynki, tj. Budynek A i Budynek B), jak również wiaty, wartownie, zbiornik przeciwpożarowy, sieci uzbrojenia terenu, maszty i słupy (tj. część z naniesień zwanych we Wniosku Budowlami A i Budowlami B) oraz
 2. urządzenia budowlane, do których należą w szczególności: urządzenia techniczne związane z Budynkami, zapewniające możliwość użytkowania Budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, w szczególności przyłącza i urządzenia instalacyjne oraz oświetlenie, jak również drogi wewnętrzne, ogrodzenia i szlabany oraz plac utwardzony zawierający miejsca parkingowe (tj. pozostała część naniesień zwanych we Wniosku Budowlami A i Budowlami B, które dotyczą odpowiednio Budynku A i Budynku B).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym, Spółka pragnie uzyskać odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy w zakresie, w jakim Transakcja będzie opodatkowana VAT według właściwej stawki, Wnioskodawcy będzie przysługiwać prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT wynikającego z prawidłowo wystawionej faktury z tytułu zakupu przedmiotowej Nieruchomości lub prawo do zwrotu tej różnicy na rachunek bankowy zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT...
 2. Czy planowana Transakcja nie będzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) oraz b) ustawy o PCC...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług w dniu 08 grudnia 2015 r. została wydana interpretacja Nr IPPP1/4512-910/15-4/KC.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zdaniem Spółki, w zakresie sprzedaży Nieruchomości opodatkowanie PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC, nie będzie miało zastosowania.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 1 ust 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Art. 2 pkt 4 lit. a) stanowi, iż opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT, zaś zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest zwolniona z VAT, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit a) oraz b) ustawy o PCC. Jak wskazano bowiem w uzasadnieniu do punktu 1 powyżej, jeżeli strony Transakcji dokonają wyboru opodatkowania Transakcji VAT i spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust 10 i ust 11 ustawy o VAT, to sprzedaż Nieruchomości będzie w całości opodatkowana VAT, a zatem wyłączona z opodatkowania PCC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 626 z późn. zm.), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu zamkniętym określonym w art. 1 wymienionej ustawy podlegają omawianemu podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki zawarte w art. 1 ust. 4 cytowanej ustawy.

Zgodnie z powyższym artykułem czynności cywilnoprawne w tym umowy sprzedaży podlegają omawianemu podatkowi, jeżeli ich przedmiotem są:

 1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 ustawy).

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których czynność cywilnoprawna mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zaznaczyć jednakże należy, że o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub z niego zwolniona, z uwzględnieniem wyjątków, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia Nieruchomości przybierze postać umowy sprzedaży. Stosownie do postanowień art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu tym podatkiem podlegają m. in. umowy sprzedaży.

Biorąc powyższe pod uwagę, umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Mając jednakże na uwadze zdarzenie przyszłe opisane we wniosku podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości opodatkowania umowy sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia opodatkowania powyższej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W interpretacji indywidualnej z dnia 08 grudnia 2015 r. Nr IPPP1/4512-910/15-4/KC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w W. stwierdził, że: „(...) sprzedaż części Budynku B oraz Budowli B, dla których nie jest możliwe zastosowanie zwolnienia określonego w art . 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy o VAT, nie będzie mogła również korzystać ze zwolnienia na podstawie art . 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z uwagi na niespełnienie przesłanki zawartej w tym przepisie dotyczącej konieczności wykorzystywania towaru wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. Podsumowaniem powyższej analizy jest stwierdzenie, że planowane nabycie tej części Budynku B i Budowli B będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%, na podstawie art . 41 ust. 1 w związku z art . 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art . 29a ust. 8 ustawy objęte będzie zbycie gruntów, na którym posadowione są przedmiotowe Budynki oraz Budowle, tj. Grunt A tak jak Budynek A i Budowle A korzystać będzie ze zwolnienia wynikającego z art . 43 ust. 1 pkt 10, natomiast Grunt B - w części będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania VAT zgodnie z art . 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, a w pozostałej części - będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art . 41 ust. 1 w związku z art . 146a pkt 1 ustawy. Jednak zwolnienie wynikające z art . 43 ust. 1 pkt 10 jest fakultatywne i przy spełnieniu warunków wynikających z art . 43 ust. 10 i 11 ustawy dostawca nieruchomości może z niego zrezygnować. Z wniosku wynika, że obie strony transakcji, na moment złożenia oświadczenia oraz na moment transakcji, będą czynnymi podatnikami podatku VAT. Tak więc strony będą uprawnione do rezygnacji ze zwolnienia przewidzianego w art . 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i wyboru opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości. W konsekwencji, w sytuacji kiedy Wnioskodawca i Zbywca nieruchomości złożą do właściwego dla nabywcy naczelnika urzędu skarbowego, przed dniem dokonania sprzedaży Nieruchomości A i Nieruchomości B, zgodne oświadczenie, o którym mowa w art . 43 ust. 10 i ust. 11 ustawy, to sprzedaż ww. Nieruchomości na mocy art . 41 ust. 1 w związku z art . 146a pkt 1 ustawy - będzie podlegała opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art . 29a ust. 8 ustawy objęte będzie zbycie Gruntu A i Gruntu B, na którym posadowione są ww. Nieruchomości. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że planowana Transakcja, po złożeniu stosownych oświadczeń do urzędu skarbowego przed dokonaniem sprzedaży, będzie w całości opodatkowana VAT (...)”.

A zatem, jeżeli Strony Transakcji do części nieruchomości, która może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania VAT złożą zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania nieruchomości VAT, wówczas całość Transakcji jako opodatkowanej VAT, będzie korzystała z wyłączenia zgodnie z art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W., ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w W. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.