IPPB2/4514-320/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-320/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2015 r. (data wpływu 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

GmbH (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej działalność dotyczącą zarządzania funduszami. Spółka zarządza kilkoma otwartymi funduszami inwestycyjnymi utworzonymi na podstawie niemieckiego prawa inwestycyjnego. Spółka posiada/jest cywilnoprawnym właścicielem na terytorium Polski również innych nieruchomości położonych w L., K. oraz w W., nabytych na rzecz różnych funduszy, w tym funduszu.

Tytułem uzupełnienia Wnioskodawca pragnie wskazać, iż Spółka jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec, w Hamburgu. Na podstawie niemieckiej ustawy o inwestycjach - która stanowi podstawowy akt prawodawstwa niemieckiego regulujący zasady wspólnego inwestowania - Wnioskodawca ma status spółki inwestycyjnej (Kapitalanlagegesellschaft).

Zgodnie z wypisem z Rejestru Handlowego B prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Hamburgu, celem spółki inwestycyjnej jest w szczególności tworzenie i zarządzanie-niemieckimi_funduszami inwestycyjnymi. Oprócz zarządzania powyższymi funduszami, Spółka może również świadczyć inne, określone usługi oraz wykonywać określone czynności (w tym np. świadczyć usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego).

W ramach wykonywania powyższej działalności, Wnioskodawca zarządza niemieckimi funduszami inwestycyjnymi. Fundusze stanowią wyodrębniony majątek, którego formalno - prawnym właścicielem - z uwagi na specyficzną konstrukcję prawną funduszu oraz obowiązujące uwarunkowania polskiego systemu prawnego - jest w Polsce Spółka.

Spółka posiada numer NIP oraz status podatnika VAT w Polsce (jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny). Jednocześnie Spółka nie prowadzi w Polsce ksiąg rachunkowych (prowadzi natomiast księgi podatkowe niezbędne do ustalenia dochodu do opodatkowania w Polsce).

Obecnie Spółka prowadzi negocjacje ze spółką T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością L. spółka komandytowa (dawniej: T. spółka z ograniczona odpowiedzialnością L. spółka komandytowo-akcyjna) będącą zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (dalej: „Zbywca”). Negocjacje dotyczą nabycia nieruchomości biurowo-handlowej. Powyższa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą i obejmuje w szczególności:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 86/3, 85/4, 17/2, 84/2, 85/1 oraz 53/8 (dalej: Grunt),
 2. prawo własności dwóch nowo wybudowanych budynków biurowo-handlowych wraz z wyposażeniem, znajdującym się na obu w/w działkach, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: Budynek A i B),
 3. prawo własności zmodernizowanego budynku zabytkowego Pałacu (dalej: Pałac),
 4. budowle znajdujące się na w/w działkach (dalej: Budowle, dalej łącznie: „Nieruchomość”).

Grunt zabudowany Pałacem został nabyty przez Zbywcę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego z dnia 5 września 2011 r.. Sprzedaż podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. Pałac nie został wprowadzony do rejestru środków trwałych Spółki, został również ujęty w bilansie w pozycji „zapasy”. Na tamten moment nie przedstawiał on dla Zbywcy żadnej realnej wartości (nabycie Pałacu nastąpiło niejako przy okazji nabycia gruntu). W Pałacu prowadzone były prace modernizacyjne, a budynek został oddany do użytkowania 30 kwietnia 2015 r. W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z ulepszeniami Zbywca płacił podatek VAT, przy czym przysługiwało mu pełne prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony od tych nabyć i Zbywca korzystał z tego prawa.

Zbywca poniósł nakłady na wybudowanie Budynku A, B oraz Budowli. Budynek A został oddany do użytkowania 16 kwietnia 2015 r. Oddanie Budynku B do użytkowania planowane jest na drugą połowę 2015 r. Częściowe wydanie Budynków A i B oraz Pałacu najemcom również planowane jest na drugą połowę 2015 r. jeszcze przed finalizacją przeniesienia tytułu do Nieruchomości oraz innych praw z nią związanych.

Zbywcy w odniesieniu do nabycia i/lub wytworzenia Nieruchomości w całości przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z intencją Zbywcy przedmiotem planowanej Transakcji będzie w szczególności przeniesienie - tytułu do Nieruchomości oraz innych praw z nią związanych (dalej: Transakcja) tzn.:

 • prawo własności Budynku A i B oraz Pałacu.
 • prawo użytkowania wieczystego Gruntu,
 • prawo własności Budowli, które będą znajdować się na Gruncie,
 • przeniesienie praw do aktywów ruchomych i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania Nieruchomości,
 • prawa autorskie do projektów architektonicznych,
 • ewentualne przynależności ściśle funkcjonalnie związane z nabywanymi Nieruchomościami (przykładowo windy, anteny itp.),
 • dokumentacja budowlana,
 • prawa z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wady budynku wraz z zabezpieczeniem należytego wykonania obowiązków z tego tytułu w postaci gwarancji bankowych lub innych zabezpieczeń,
 • zabezpieczenia złożone przez najemcę(ów) Nieruchomości (w tym między innymi gwarancje bankowe i kaucje pieniężne),
 • prawa i obowiązki wynikające z umów najmu, na podstawie których wynajęte pomieszczenia nie zostały jeszcze wydane najemcom (w takim przypadku Zbywca będzie zobowiązany do uzyskania odpowiednich zgód najemców na dokonanie takiego przeniesienia).

Spółka wstąpi z mocy prawa (na podstawie art. 678 ustawy Kodeks cywilny) w miejsce Zbywcy w stosunki najmu dotyczące Budynku A, B oraz Pałacu, w tym nastąpi przeniesienie na Spółkę praw i zobowiązań takich jak np. kaucje pieniężne wpłacone przez najemców na poczet należytego wykonania umów najmu wraz z wierzytelnościami je zabezpieczającymi.

Transakcji nie będzie podlegać szereg składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa Zbywcy. Przedmiotem Transakcji będzie jedynie Nieruchomość, natomiast szereg umów związanych z obsługą przedmiotowej Nieruchomości oraz procesu najmu, nie zostanie przeniesionych w ramach planowanej Transakcji. W szczególności przedmiotem Transakcji nie będzie przeniesienie następujących składników majątkowych Zbywcy:

 • księgi handlowe i rachunkowe Zbywcy,
 • umowy rachunków bankowych oraz środki pieniężne należące do Zbywcy (za wyjątkiem kaucji pieniężnych od najemców, które zostaną przekazane Wnioskodawcy),
 • wierzytelności, za wyjątkiem kwot zatrzymanych z tytułu gwarancji dotyczących prac konstrukcyjnych oraz depozytu zabezpieczającego umowy najmu (jeśli będą),
 • umowy o dostawę mediów,
 • zobowiązania Zbywcy niezwiązane ze stosunkami najmu,
 • polisa ubezpieczeniowa dotycząca Nieruchomości,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy oraz know-how związany z wybudowaniem Budynku A i B,
 • umowy doradztwa podatkowego i prawnego, prowadzenia ksiąg rachunkowych pod warunkiem że w dacie zawarcia Transakcji umowy te będą nadal obowiązywać, może się bowiem zdarzyć że część tych umów na moment realizacji Transakcji zostanie rozwiązana lub zastąpiona innymi,
 • umowy związane z utrzymaniem Nieruchomości (m.in. odbioru odpadów komunalnych, utrzymania technicznego Nieruchomości, nadzoru przeciwpożarowego, umowy serwisowe i konserwacyjne itp.), pod warunkiem że w dacie zawarcia Transakcji umowy te będą nadal obowiązywać, może się bowiem zdarzyć że część tych umów na moment realizacji Transakcji zostanie rozwiązana lub zastąpiona innymi,
 • wartości niematerialne i prawne składające się na wartość firmy, takie jak: know-how, reputacja firmy, ustalone procesy biznesowe, listy klientów, kontakty w branży budowlanej, dostęp do rynków, kontakty z instytucjami finansowymi,
 • zobowiązania Zbywcy nie związane ze stosunkami najmu, również te bezpośrednio związane z Nieruchomością;

Nieruchomość nie jest wyodrębniona organizacyjnie z przedsiębiorstwa Zbywcy. W szczególności, nie stanowi oddziału, zakładu oraz nie są dla niej prowadzone odrębne księgi. Ani przed planowaną sprzedażą ani po niej Zbywca nie dokona żadnego wyodrębnienia finansowego, księgowego lub organizacyjnego jakiejkolwiek części swojej działalności. Nieruchomość nie jest również wyodrębniona organizacyjnie w strukturze Zbywcy na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze; nie stanowi ona także oddziału Zbywcy wyodrębnionego w KRS.

Należy także podkreślić, że intencją Zbywcy oraz Spółki jest objęcie planowaną Transakcją wybranych, składników majątkowych (Nieruchomości i innych ściśle z nią związanych), nie zaś całego przedsiębiorstwa Zbywcy, czy też zorganizowanych części tego przedsiębiorstwa (zespołów majątkowych).

Zbywca nie zatrudnia żadnych pracowników, w związku z czym wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administracją Nieruchomości, jak również obsługą administracyjną działalności Zbywcy na terytorium Polski są wykonywane na rzecz Zbywcy na podstawie umów usługowych zawartych z podmiotami trzecimi.

Zbywca nie zatrudnia pracowników, a tym samym sprzedaż Nieruchomości nie będzie się wiązać z przejściem pTacownikówfZbywcy w ‘ramach tzw. przejścia zakładu pracy (art. 231 KC).

Umowy związane z administracją i bieżącą obsługą Nieruchomości (umowy z dostawcami mediów, tj.wody, gazu itp., umowy dotyczące ochrony Nieruchomości itp.) zostaną rozwiązane przed zawarciem planowanej Transakcji. Jedynie wyjątkowo, w przypadku gdyby rozwiązanie niektórych umów okazało się w tym czasie niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami (np. dla najemców) - zostaną one przeniesione na Spółkę.

Zarówno Zbywca, jak i Spółka są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami VAT. Dla potrzeb niniejszego wniosku, Wnioskodawca przyjmuje, że w dacie planowanej transakcji zarówno Zbywca jak i Spółka będą nadal posiadali status podatników VAT czynnych.

W razie potwierdzenia przez tut. organ, iż stronom będzie przysługiwało prawo do opodatkowania transakcji VAT na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, strony złożą wspólne oświadczenie o którym mowa w tym przepisie.

Spółka i Zbywca zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT, w stosunku do Nieruchomości, o ile sprzedaż Nieruchomości będzie mogła z takiego zwolnienia skorzystać. Przed dniem dokonania dostawy Nieruchomości, Spółka i Zbywca złożą właściwemu dla nabywcy Nieruchomości naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy Nieruchomości, a w konsekwencji również Gruntu, spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 11 ustawy o VAT.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Zbywca zamierza wystawić na Spółkę fakturę z doliczonym podatkiem VAT, jeśli będzie należny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Po nabyciu Nieruchomości, Spółka będzie przy jej wykorzystaniu prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni biurowych i handlowych, a także związanych z nimi powierzchni parkingowych, tj. będzie wykorzystywała Nieruchomość (jeśli zostanie nabyta) dla celów sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT.

Poza Nieruchomością, Zbywca nie jest prawnym właścicielem żadnych innych nieruchomości zlokalizowanych w Polsce ani też żadnych innych aktywów, pozwalających na osiąganie dochodów na terytorium Polski. Tym samym, po zbyciu Nieruchomości Zbywca nie będzie posiadał aktywów, w oparciu o które mógłby prowadzić dalszą działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Możliwe jest, iż po transakcji dojdzie między Zbywcą i Spółką do rozliczenia czynszu i zaliczek na poczet opłat eksploatacyjnych, które w ciągu danego roku najemcy wpłacali Zbywcy, aby podzielić czynsz i opłaty eksploatacyjne przypadające na okres do dnia sprzedaży Nieruchomości i od dnia sprzedaży Nieruchomości.

Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży przenoszącej tytuł prawny do Nieruchomości - wraz z towarzyszącymi elementami - oraz wydanie Nieruchomości na rzecz Spółki jest planowane na koniec 2015 r.

Wnioskodawca chciałby zwrócić uwagę, że w stosunku do konsekwencji planowanej transakcji w zakresie podatku VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego wystąpił również Zbywca. W zakresie, w jakim będzie to możliwe, zarówno Zbywca jak i Wnioskodawca złożą wspólne oświadczenie i wyborze opcji opodatkowania podatkiem VAT Transakcji, stosownie do art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ:
  1. planowana Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT;
  2. planowana Transakcja nie będzie mieściła się w katalogu transakcji wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w szczególności przenoszone na Wnioskodawcę w ramach Transakcji składniki majątku, w tym Nieruchomość nie będą stanowiły na gruncie ustawy o VAT przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w tym przepisie;
  3. planowana Transakcja nie będzie korzystać z obligatoryjnego zwolnienia z opodatkowania VAT, tj. nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT;
  4. w zakresie, w jakim planowana Transakcja może podlegać opcjonalnemu zwolnieniu z opodatkowania VAT, strony złożą wspólne oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania VAT stosownie do art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT,
  5. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT...
 2. Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Wnioskodawcy – jako kupującym – nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 25 września 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-635/15-2/WH.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT, na Wnioskodawcy - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia PCC w odniesieniu do planowanej transakcji (na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC).

Na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana VAT.

W związku z faktem, że planowana dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Konsekwentnie na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu planowanej transakcji nabycia Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że obecnie Spółka prowadzi negocjacje ze spółką T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością L. spółka komandytowa (dawniej: T. spółka z ograniczona odpowiedzialnością L. spółka komandytowo-akcyjna) będącą zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym (dalej: „Zbywca”). Negocjacje dotyczą nabycia nieruchomości biurowo-handlowej. Powyższa nieruchomość objęta jest księgą wieczystą i obejmuje w szczególności:

 1. prawo użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych nr 86/3, 85/4, 17/2, 84/2, 85/1 oraz 53/8 (dalej: Grunt),
 2. prawo własności dwóch nowo wybudowanych budynków biurowo-handlowych wraz z wyposażeniem, znajdującym się na obu w/w działkach, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej: Budynek A i B),
 3. prawo własności zmodernizowanego budynku zabytkowego Pałacu (dalej: Pałac),
 4. budowle znajdujące się na w/w działkach (dalej: Budowle, dalej łącznie: „Nieruchomość”).

W interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2015 r. Nr IPPP3/4512-635/15-2/WH dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „Konkludując, dostawa wchodzących w skład Nieruchomości Budynku A i B oraz Budowli będzie podlegała obligatoryjnemu opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jako dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia (odnoszącej się do części Nieruchomości niewynajętych wcześniej najemcom) lub w okresie krótszym niż dwa lata od momentu pierwszego zasiedlenia (odnoszącej się do Nieruchomości w części wynajętej). Ponieważ, jak już wspomniano, zgodnie z literalnym brzmieniem art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, z podstawy opodatkowania ustalonej dla dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem albo części takich budynków lub budowli nie wyodrębnia się wartości gruntu, stąd opodatkowanie Budynku A, B oraz Pałacu stawką podstawową podatku VAT będzie determinowało również opodatkowanie dostawy prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów będących składnikiem Nieruchomości tą samą stawką.

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.