IPPB2/4514-319/15-3/LS | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji w zakresie nabycia tych części Nieruchomości, które nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanych VAT oraz Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie lub nabyciu oraz z tytułu nabycia Działek niezabudowanych nieprzeznaczonych pod zabudowę w MPZP albo nieobojętnych ani MPZP ani WZiZT?
IPPB2/4514-319/15-3/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Czynności podlegające opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 lipca 2015 r. (data wpływu 29 lipca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data nadania 11 sierpnia 2015 r., data wpływu 14 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od P.S.A. (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomości położone w 5 lokalizacjach na terenie Polski (dalej: Nieruchomości).

Nieruchomości obejmują oraz będą obejmować na dzień Transakcji:

 1. nieruchomość położoną w miejscowości S., gmina K. (dalej: Nieruchomość K.), obejmującą:
  • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: Działki zabudowane w K.),
  • własność znajdujących się na tych działkach obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: Budynek w K.) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku w K. (dalej łącznie: Budowle w K.), w szczególności:
   • budynku wydawców na magazynie wyrobów gotowych,
  • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu (dalej: Działki niezabudowane w K.) przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (dalej: MPZP) pod zabudowę,
 2. nieruchomość położoną w miejscowości R., gmina R. (dalej: Nieruchomość R.), obejmującą:
  • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: Działki zabudowane w R.),
  • własność znajdujących się na tych działkach obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: Budynek R. I) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku R. I (dalej łącznie: Budowle R. I),
  • własność znajdujących się na tych działkach obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: Budynek R. II) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku R. II (dalej łącznie: Budowle R. II), w szczególności:
   • budynku hydroforni R. II
  • prawo własności niezabudowanej działki gruntu (dalej: Działka niezabudowana w R.) przeznaczonej w MPZP pod zabudowę;
 3. nieruchomość położoną w miejscowości Z., gmina S. (dalej: Nieruchomość Z.), obejmującą:
  • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: Działki zabudowane w Z.),
  • własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: Budynek w Z.) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku w Z. (dalej łącznie: Budowle w Z.),
  • prawo własności oraz prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu (dalej: Działki niezabudowane w Z.), z których:
   • część jest przeznaczona pod zabudowę w MPZP (przy czym niektóre z nich posiadają:
    • przeznaczenie: teren i obszar górniczy „Z.” w Z.,
    • przeznaczenia: (i) w części teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, (ii) w części tereny rolne o przewadze gruntów ornych, proponowane do zalesienia),
   • część nie jest przeznaczona pod zabudowę w MPZP (przeznaczenie: tereny cieków-potoki, rowy melioracyjne);
 4. nieruchomość położoną w miejscowości D., gmina J. (dalej: Nieruchomość D.), obejmującą:
  • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: Działki zabudowane w D.);
  • własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: Budynek w D.) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku w D. (dalej łącznie: Budowle w D.),
  • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu (dalej: Działki niezabudowane w D.) przeznaczonych w MPZP pod zabudowę;
 5. nieruchomość położoną w miejscowości W., gmina G. (dalej: Nieruchomość w W.), obejmującą:
  • prawo użytkowania wieczystego zabudowanych budynkami i budowlami działek gruntu (dalej: Działki zabudowane w W.);
  • własność znajdujących się na tej działce obiektów: budynku produkcyjnego (dalej: Budynek w W.) i innych obiektów budowlanych, w tym budynków i budowli, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi, których przeznaczeniem jest wspieranie funkcji komercyjnych Budynku w W. (dalej łącznie: Budowle w W.), w szczególności:
   • budynku technicznego do przygotowania wodnej zawiesiny proszku AL,
   • utwardzonego placu magazynowego,
   • stacji uzdatniania wody,
  • prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu (dalej: Działki niezabudowane w W.), z których:
   • część jest przeznaczona pod zabudowę w MPZP (przy czym jedna z działek posiada łącznie następujące przeznaczenia: teren zabudowy letniskowej, teren zieleni urządzonej, teren istniejącego lasu do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu, teren komunikacji),
   • część nie jest przeznaczona pod zabudowę w MPZP,
   • część nie jest objęta ani MPZP ani też decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (dalej: WziZT).

Działki zabudowane w K., Działki zabudowane w R., Działki zabudowane w Z., Działki zabudowane w D. oraz Działki zabudowane w W. są w niniejszym wniosku określane zbiorczo jako Działki zabudowane.

Działki niezabudowane w K., Działka niezabudowana w R., Działki niezabudowane w Z., Działki niezabudowane w D. oraz Działki niezabudowane w W. są w niniejszym wniosku określane zbiorczo jako Działki niezabudowane.

Budynek w K., Budynek R. I, Budynek R. II, Budynek w Z., Budynek w D., Budynek w W. są w niniejszym wniosku określane zbiorczo jako Budynki.

Budowle w K., Budowle R. I, Budowle R. II, Budowle w Z., Budowle w D., Budowle w W. są w niniejszym wniosku określane zbiorczo jako Budowle.

Ponadto, w ramach Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione również inne prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego, które jednak nie są przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację indywidualną.

Dla potrzeb niniejszego wniosku Wnioskodawca przyjmuje założenie, że przeniesienie Nieruchomości ze Sprzedającego na rzecz Nabywcy w ramach Transakcji nie będzie stanowiło ani przeniesienia przedsiębiorstwa Zbywcy ani też przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zbywcy w rozumieniu Ustawy o VAT. W konsekwencji Wnioskodawca zakłada, że Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu przepisów art. 5 ust. 1 Ustawy o VAT i nie będzie mieściła się w katalogu czynności niepodlegających przepisom Ustawy o VAT, określonym w art. 6 Ustawy o VAT.

Obecnie na Nieruchomościach Sprzedający prowadzi działalność polegającą na:

 • produkcji betonu komórkowego na Nieruchomości R. oraz Nieruchomości Z. (w przeszłości działalność polegająca na produkcji betonu komórkowego była również prowadzona na Nieruchomości K., Nieruchomości D. oraz Nieruchomości W.),
 • sprzedaży betonu komórkowego przy pomocy zespołu przedstawicieli handlowych oraz pracowników Biur Obsługi Klienta, działających przy zakładach produkcyjnych na Nieruchomości K., Nieruchomości R., Nieruchomości Z., Nieruchomości D. oraz Nieruchomości W.

Część Budynków oraz Budowli wchodzących w skład Nieruchomości nie była dotychczas przedmiotem czynności opodatkowanych VAT z tego powodu, że Zbywca - oraz według jego najlepszej wiedzy również poprzedni właściciele Nieruchomości - wykorzystywał je głównie do działalności produkcyjnej lub handlowej.

Jedynie niewielkie powierzchnie na Nieruchomości K. były oddane do użytkowania w ramach umowy najmu, przy czym od momentu oddania ich w najem upłyną już dwa lata na dzień Transakcji.

Budynki oraz Budowle wchodzące w skład Nieruchomości (w tym niewielkie powierzchnie na Nieruchomości K. oddane do użytkowania w ramach umowy najmu) nie były ulepszane w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym przez Sprzedającego (ani według jego najlepszej wiedzy przez poprzednich właścicieli Nieruchomości) w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Jedynie w stosunku do niektórych Budynków i Budowli wchodzących w skład Nieruchomości ulepszenia Sprzedającego przekroczyły 30% ich wartości początkowej, jednak każdy z nich był po przekroczeniu tego progu ulepszeń wykorzystywany następnie przez Sprzedającego w stanie ulepszonym do czynności opodatkowanych VAT (działalności produkcyjnej lub handlowej) przez okres co najmniej 5 lat. Podkreślenia wymaga również fakt, że w każdym przypadku przekroczenie tego progu ulepszeń miało miejsce ponad 2 lata przed Transakcją.

Większość Budynków oraz Budowli wchodzących w skład Nieruchomości nie została wybudowana przez Zbywcę, lecz przez niego nabyta w ramach transakcji/zdarzeń prawnych niepodlegających opodatkowaniu VAT. W związku z powyższym Zbywcy nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu.

W szczególności Nieruchomość Z. została nabyta przez Zbywcę w listopadzie 2004 r. jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego, a zgodnie z aktem notarialnym na mocy którego Zbywca nabył Nieruchomość Z. przedmiot umowy nie podlegał VAT co zostało wprost wyrażone w treści umowy. Dodatkowo w akcie notarialnym dokumentującym nabycie Nieruchomości Z. strony umowy zawarły informację, że w przedmiocie nabycia nie mieściły się: - firma przedsiębiorstwa, - środki pieniężne, należności i zobowiązania (w tym zabezpieczone rzeczowo hipotekami), - zapasy magazynowe.

Podmiot trzeci od którego Zbywca nabył Nieruchomość Z. (Korporacja A. Sp. z o.o.) wydzierżawił ją na rzecz dzierżawcy („G.” S.A. ) w ramach umowy dzierżawy położonego w Z. przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 (1) Kodeksu cywilnego stanowiącego zespół składników przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w zakresie produkcji betonu komórkowego zawartej 10 września 2003 r. i obowiązującej do dnia 10 września 2004 r.

Niektóre Budynki oraz Budowle zostały wybudowane przez Zbywcę (lub jego poprzedników prawnych) a Zbywcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem towarów i usług związanych z ich budową. Zbywcy przysługiwało więc prawo do odliczenia VAT w stosunku do:

 • budynku wydawców na magazynie wyrobów gotowych w K.,
 • Budynku R. II,
 • budynku hydroforni R. II,
 • budynku technicznego do przygotowania wodnej zawiesiny proszku AL. w W.,
 • utwardzonego placu magazynowego w W.,
 • stacji uzdatniania wody w W.

Sprzedający i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia Transakcji.

Nabywca i Sprzedający zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostawy tej części Nieruchomości, w odniesieniu do której spełnione będą przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT (tj. w zakresie, w jakim od pierwszego zasiedlenia budynków, budowli lub ich części upłynął okres co najmniej dwóch lat). Przed dniem Transakcji Nabywca i Sprzedający złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w części podlegającej zwolnieniu od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art. 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający zamierza wystawić na Nabywcę fakturę:

 • z wykazanym podatkiem VAT (w odniesieniu do dostawy tych części Nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT co najmniej dwa lata przed Transakcją lub w stosunku do których Zbywcy (lub jego prawnym poprzednikom) przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie oraz w stosunku do dostawy Działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w MPZP) oraz
 • bez podatku VAT, w związku z zastosowaniem zwolnienia z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT (w odniesieniu do dostawy tych części Nieruchomości, które nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanych VAT a Zbywcy lub jego prawnym, poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie lub nabyciu oraz w stosunku do dostawy Działek niezabudowanych nie przeznaczonych pod zabudowę w MPZP albo nieobjętych ani MPZP ani WZiZT).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości w zakresie dostawy tych części Nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT co najmniej dwa lata przed Transakcją lub w stosunku do których Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie oraz w stosunku do dostawy Działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w MPZP, oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji w zakresie dostawy tych części Nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT co najmniej dwa lata przed Transakcją lub w stosunku do których Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom przysługiwało prawo do odliczania VAT przy ich budowie oraz z tytułu nabycia Działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w MPZP...
 3. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% z tytułu nabycia Nieruchomości w ramach Transakcji w zakresie nabycia tych części Nieruchomości, które nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanych VAT oraz Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie lub nabyciu oraz z tytułu nabycia Działek niezabudowanych nieprzeznaczonych pod zabudowę w MPZP albo nieobojętnych ani MPZP ani WZiZT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 19 października 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP1/4512-781/15-3/AŻ.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Brak opodatkowania PCC w zakresie nabycia tych części Nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT co najmniej dwa lata przed Transakcją lub w stosunku do których Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie lub w przypadku nabycia Działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w MPZP.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Natomiast stosowanie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o PCC stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2 %.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy:

 • jeżeli strony Transakcji dokonają wyboru opodatkowania Transakcji VAT i spełnią wymogi przewidziane w art. 43 ust. 10 i ust. 11 Ustawy o VAT, to sprzedaż Nieruchomości w zakresie nabycia tych części Budynków i Budowli, które zostały oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT co najmniej dwa lata przed Transakcją, będzie opodatkowana VAT,
 • opodatkowana VAT będzie również dostawa Nieruchomości w tej części w jakiej Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy budowie danych Budynków i Budowli,
 • opodatkowaniu VAT będzie również podlegała dostawa tych Działek niezabudowanych, które są przeznaczone pod zabudowę w MPZP.

Konsekwentnie, Transakcja w tym zakresie nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC.

PCC w zakresie nabycia tych części Nieruchomości, które nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanych VAT oraz Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie iub nabyciu łub w przypadku nabycia Działek niezabudowanych nieprzeznaczonych pod zabudowę w MPZP albo nieobjętych ani MPZP ani WZiZT.

Jak wskazano powyżej, dostawa tych części Budynków i Budowli, które nie były dotąd przedmiotem czynności opodatkowanych VAT a Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie lub nabyciu, będzie podlegała obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Z kolei dostawa tych Działek niezabudowanych, które nie zostały przeznaczone pod zabudowę w MPZP albo nie zostały objęte ani MPZP ani WZiZT, będzie podlegała zwolnieniu z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 Ustawy o VAT.

W konsekwencji mając na uwadze brak możliwości zastosowania powołanego wyżej zwolnienia z art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy, Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit a) Ustawy o PCC.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od P. S.A. (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomości położone w 5 lokalizacjach na terenie Polski (dalej: Nieruchomości).

W interpretacji indywidualnej z dnia 19 października 2015 r. Nr IPPP1/4512-781/15-3/AŻ dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że: „W zakresie dostawy tych części Nieruchomości, co do których:

 1. nie przysługiwało Zbywcy lub jego poprzednikom prawnym prawo do odliczenia podatku VAT oraz nie dokonywano w stosunku do znajdujących się na tych częściach obiektów ulepszeń, których wartość przekraczałaby 30% ich wartości początkowej oraz
 2. co do których Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, a wartość ulepszeń przekroczyła 30% ich wartości początkowej, ale następnie wykorzystywał te ulepszone obiekty do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat,

nie znajdzie zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, gdyż te części nieruchomości nie były oddane do użytkowania w wykonywaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a zatem nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia. W związku z brakiem możliwości zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy przeanalizować przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Zbywcy lub jego poprzednikom nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, tak więc pierwsza przesłanka została spełniona. Analizując kolejną przesłankę należy zbadać czy zbywca dokonywał ulepszeń, które przekraczały 30% wartości początkowej Nieruchomości. W odniesieniu do tej części której wartość ulepszeń była mniejsza niż 30% to Zbywca będzie miał możliwość skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Natomiast do tej części nieruchomości, do której poniesiono nakłady większe niż 30% Zbywcy będzie przysługiwało prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 7a, gdyż nieruchomość ta była wykorzystywana przez Zbywcę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat. (...) dostawa tych części Nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT co najmniej dwa lata przed Transakcją i strony wybiorą opcję opodatkowania oraz w stosunku do których Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich budowie oraz w stosunku do dostawy Działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w MPZP, będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.”

Zatem, skoro nabycie Nieruchomości w ramach Transakcji w zakresie dostawy tych części Nieruchomości, które zostały oddane do użytkowania w ramach czynności opodatkowanej VAT co najmniej dwa lata przed Transakcją lub w stosunku do których Zbywcy lub jego prawnym poprzednikom przysługiwało prawo do odliczania VAT przy ich budowie oraz z tytułu nabycia Działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę w MPZP będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług zastosowanie znajdzie wyłączenie zawarte w art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Natomiast w pozostałej części, powyższa czynność będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa ( art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania ( art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.