IPPB2/4514-311/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce – jako kupującym – nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych?
IPPB2/4514-311/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w C. działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (data wpływu 20 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w C. (dalej: Wnioskodawca, Spółka lub Nabywca) jest czynnym podatnikiem VAT. Spółka prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Obecnie Spółka prowadzi negocjacje ze spółką B. Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Polsce, będącą czynnym podatnikiem VAT (dalej: Zbywca), dotyczące nabycia nieruchomości położonej w C. (dalej: Transakcja). Zbywca i Nabywca są podmiotami niepowiązanymi.

Przedmiotem planowanej Transakcji ma być w szczególności: 9-kondygnacyjny budynek biurowy (dalej: Budynek) położony w C. na działce o numerze ewidencyjnym 8/14, obręb , objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Y, X Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej zgodnie z zapisami w tej księdze wieczystej inne tereny zabudowane, będącej własnością Zbywcy. Oprócz Budynku na działce znajduje się także dodatkowa infrastruktura w postaci budowli takich jak m.in. droga wewnętrzna, system parkingowy, słup reklamowy, przyłącza techniczne oraz oświetlenie (dalej: Infrastruktura). W dalszej części niniejszego wniosku Budynek, grunt i Infrastruktura są określane łącznie jako „Nieruchomość”.

Strony przewidują, że realizacja Transakcji, tj. dostawa Nieruchomości wraz z przyległą jej Infrastrukturą, nastąpi przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia Budynku lub w odniesieniu do niewynajętej do dnia Transakcji powierzchni, w ramach pierwszego zasiedlenia.

Zbywca nabył prawo własności Nieruchomości, będącą wówczas w fazie budowy w wyniku podziału przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa innego podmiotu. Na skutek dokonanego podziału przez wydzielenie Zbywca, zgodnie z zasadą sukcesji podatkowej, wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki związane z wydzielanym majątkiem, w tym dotyczące Nieruchomości. Sam podział nie podlegał opodatkowaniu podatkiem VAT, natomiast pierwotny inwestor, którego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Zbywca otrzymał w ramach podziału, był uprawniony i dokonywał stosownego odliczenia podatku VAT od dokonywanych na Nieruchomość nakładów oraz od nabycia działki gruntu, na której posadowiony jest Budynek z Infrastrukturą.

Zbywca jako nowy właściciel kontynuował proces inwestycyjny tj. w szczególności ponosił koszty inwestycyjne i odliczał od nich podatek naliczony VAT w całości. Oddanie do użytkowania Budynku wraz z Infrastrukturą nastąpiło w marcu 2014 roku. Następnie Zbywca w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej VAT wynajmował powierzchnię biurową oraz handlowo-usługową znajdującą się w Budynku. Przy czym, istnieje pewna część Budynku, która nie została jeszcze wynajęta.

Należy również wskazać, że żadna powierzchnia Budynku wraz z Infrastrukturą nie była i nie jest wykorzystywana przez Zbywcę na własną powierzchnię biurową (siedzibę). Od momentu oddania do użytkowania, Zbywca nie ponosił wydatków na ulepszenie Budynku oraz przynależnej Infrastruktury, których łączna wartość stanowiłaby 30% lub przekroczyłaby 30% ich wartości początkowej.

Z uwagi na związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych (usługi najmu gospodarczego), Zbywcy przysługiwało w całości prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami poczynionymi na realizację budowy Budynku oraz przynależnej Infrastruktury. Jak już wskazano, Zbywca dokonał odliczenia VAT naliczonego.

W celu umożliwienia właściwego użytkowania Nieruchomości, Zbywca zawarł niezbędne umowy m.in.:

 • umowę w zakresie zarządzania nieruchomością (property management),
 • umowę deweloperską obejmującą również komercjalizację nieruchomości,
 • umowę na obsługę techniczną nieruchomości (facility management),
 • umowę ubezpieczenia (polisa dot. ubezpieczenia samej nieruchomości oraz polisa dotycząca
 • ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej),
 • umowy na dostawy mediów (woda, energia, ogrzewanie),
 • umowę dotyczącą ochrony nieruchomości,
 • umowy na usługi sprzątania i wywozu nieczystości czy serwisowania urządzeń technicznych,
 • inne pomniejsze umowy serwisowe (m.in. dotyczące pielęgnacji terenów zielonych, dezynsekcji, deratyzacji itp.).

Dodatkowo Zbywca, w celu umożliwienia jego przedsiębiorstwu funkcjonowania, korzysta m.in. z usług doradztwa prawnego, podatkowego oraz usług księgowych, na podstawie odrębnej umowy o zarządzanie Zbywcą (Management agreement). Zbywana Nieruchomość stanowi główny, ale nie jedyny składnik majątku Zbywcy, który posiada także inne aktywa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W celu zapewnienia środków finansowych potrzebnych na wybudowanie Nieruchomości, Zbywca zaciągnął kredyt bankowy oraz uzyskał finansowanie wewnątrzgrupowe (w postaci pożyczki zobowiązań z tytułu obligacji korporacyjnych).

W ramach planowanej Transakcji, zgodnie z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi z mocy prawa w stosunki najmu na miejsce Zbywcy. Dodatkowo, Zbywca przeniesie na Nabywcę jako integralną część Nieruchomości i jej wartości w ramach ustalonej ceny prawa wynikające z zabezpieczeń wykonania obowiązków najemców, generalnego wykonawcy lub innych wykonawców, prawa wynikające z gwarancji jakości lub rękojmi udzielonych przez generalnego wykonawcę lub innych wykonawców, majątkowe prawa autorskie do projektów architektonicznych, czy też gwarancje bankowe związane z przenoszonymi z mocy prawa umowami najmu. Przy czym na obecnym etapie Transakcji, nie da się wykluczyć, iż w celu przeniesienia wspominanych gwarancji i rękojmi wykonawców Nieruchomości, z przyczyn biznesowych konieczne będzie dokonanie cesji umowy budowlanej na Nabywcę w tej części.

Możliwe jest również przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia Nieruchomości. Jedynie wyjątkowo, w przypadku gdyby przeniesienie tej umowy okazało się niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami - nie zostanie ona przeniesiona na Nabywcę.

Jeżeli z prawnego punktu widzenia będzie to możliwe i wykonalne, na rzecz Nabywcy mogą w jakiejś formie zostać przeniesione prawa autorskie do strony internetowej dotyczącej Nieruchomości, znaku towarowego związanego z Budynkiem lub licencje związane z systemem zarządzania Budynkiem.

Kredyt bankowy zaciągnięty przez Zbywcę zostanie w całości spłacony ze środków uzyskanych w wyniku Transakcji. Tym samym nie przejdzie on w ramach Transakcji na Nabywcę. Na Nabywcę, co do zasady, nie będą przenoszone, także inne zobowiązania Zbywcy związane z Nieruchomością lub jego przedsiębiorstwem, w tym istniejące w dniu Transakcji zobowiązania handlowe (poza kaucjami wpłaconymi przez najemców) oraz z tytułu finansowania wewnątrzgrupowego (tj. pożyczki i obligacje).

Zgodnie z intencją stron, Zbywca nie przeniesie na Nabywcę praw i obowiązków związanych z umowami dotyczącymi obsługi Nieruchomości. W szczególności, Zbywca nie zamierza przenosić na Nabywcę:

 • umowy w zakresie zarządzania Nieruchomością (Property management),
 • umowy deweloperskiej obejmującej również komercjalizację Nieruchomości,
 • umowy na obsługę techniczną Nieruchomości (Facility management),
 • umowy dotyczącej sprzątania i wywozu nieczystości, serwisowania urządzeń technicznych czy dostawy mediów (jako że Nabywca umowy w tym zakresie zawrze we własnym imieniu).

Co do zasady Zbywca nie zamierza przenosić na nabywcę umów serwisowych, chyba że przeniesienie to będzie konieczne, chociażby w okresie przejściowym, w celu zapewnienia sprawnego bieżącego funkcjonowania Nieruchomości.

Jednakże możliwe jest, iż część pomniejszych umów serwisowych zawartych z różnymi kontrahentami (np. na mycie elewacji czy pielęgnację roślin), może zostać przeniesiona w toku Transakcji na Nabywcę, ze względu na fakt, iż prace w nich określone nie zostały jeszcze w pełni wykonane lub w dalszym ciągu obowiązuje co do nich okres gwarancyjny.

Po Transakcji Nabywca już we własnym zakresie zawrze umowę/umowy o zarządzanie Nieruchomością, jak również umowę o wyposażenie powierzchni biurowej (fit-out). Zbywca nie może wykluczyć, że umowy będą zawarte z tym samym podmiotem, jednak ich zakres i ustalone między stronami warunki różnić się będą od obecnie przyjętych przez Zbywcę, gdyż wynikać będą one z negocjacji i planów Nabywcy.

Dodatkowo, na Nabywcę nie będą przenoszone umowy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zbywcy dotyczące m.in.: usług księgowych, doradztwa prawnego czy podatkowego (Management agreement). W ramach transakcji nie dojdzie też do przeniesienia ksiąg rachunkowych Zbywcy ani umowy dotyczącej najmu powierzchni biurowej dla potrzeb prowadzenia działalności gospodarczej Zbywcy.

Zamiarem stron Transakcji nie jest również, co do zasady, przenoszenie na Nabywcę należności Zbywcy (w tym w szczególności ewentualnych należności związanych z czynszem za wynajem Nieruchomości powstałych przed Transakcją), rachunków bankowych czy środków pieniężnych zdeponowanych na rachunku Zbywcy (innych niż kaucje wpłacone przez najemców związane z przenoszonymi - z mocy prawa - umowami najmu).

Jednocześnie, Zbywca nie zatrudnia pracowników, zatem nie nastąpi także przeniesienie zakładu pracy.

Po zawarciu Transakcji, Zbywca zamierza kontynuować prowadzoną działalność, w szczególności Zbywca spłaci zobowiązania oraz będzie dochodzić swoich należności, jak również pozostanie stroną wskazanych wyżej umów nie przenoszonych na Nabywcę, które związane będą z jego dalszą działalnością.

Reasumując, Transakcja skutkować będzie przeniesieniem na Nabywcę jedynie Nieruchomości oraz elementów nierozerwalnie z nią związanych lub wymaganych przepisami prawa, w szczególności:

 • gruntu, Budynku oraz Infrastruktury,
 • umów najmu związanych z Nieruchomością (zgodnie z art. 678 § 1 KC),
 • praw wynikających z zabezpieczeń wykonania obowiązków najemców (np. gwarancje bankowe),
 • majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do projektów architektonicznych dotyczących Nieruchomości,
 • praw i obowiązków z tytułu zabezpieczeń, gwarancji i rękojmi wykonawców Nieruchomości (ewentualnie w postaci cesji odpowiedniej części umowy budowlanej)
 • praw i obowiązków z tytułu ubezpieczenia Nieruchomości,
 • ewentualnej części pomniejszych umów serwisowych, dotyczących konkretnych usług związanych z obsługą nieruchomości (np. mycie elewacji czy pielęgnacja roślin), w tym tych, które nie zostały jeszcze w pełni wykonane lub w stosunku do których dalszym ciągu obowiązuje okres gwarancyjny.

Jednocześnie w ramach Transakcji nie dojdzie do transferu innych kluczowych elementów przedsiębiorstwa Zbywcy, takich jak m.in.:

 • umów o finansowanie Zbywcy tj. umowy kredytowej i umowy pożyczki wewnątrzgrupowej / obligacji,
 • zobowiązań handlowych Zbywcy,
 • należności Zbywcy,
 • środków pieniężnych za wyjątkiem kaucji/depozytów od najemców,
 • rachunków bankowych,
 • umowy o zarządzanie Zbywcą (Management agreement), na podstawie, której świadczone jest doradztwo prawne, podatkowe i usługi księgowe świadczonych na rzecz Zbywcy,
 • umowy na wynajem powierzchni biurowej w innej nieruchomości na cele działalności Zbywcy,
 • umowy o wyposażenie powierzchni biurowej (fit-out),
 • ksiąg rachunkowych Zbywcy,
 • umowy o zarządzanie Nieruchomością (Property management),
 • umowy deweloperskiej obejmującej również komercjalizację Nieruchomości,
 • umowy na obsługę techniczną Nieruchomości (Facility management),
 • umów o zaopatrzenie Nieruchomości w media, sprzątanie czy wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków z Nieruchomości - mogą one być wykorzystywane w okresie przejściowym przez Nabywcę do czasu zawarcia nowych analogicznych umów,
 • umowy dotyczącej serwisowania urządzeń mechanicznych znajdujących się na Nieruchomości.

Jedynie wyjątkowo, w przypadku gdyby rozwiązanie umów o zaopatrzenie Nieruchomości w media, sprzątanie czy wywóz nieczystości i odprowadzenia ścieków z Nieruchomości przed datą planowanej Transakcji okazało się niemożliwie ze względów technicznych lub z innych względów nieracjonalne (np. powiązane z nadmiernymi kosztami dotyczącymi długiego okresu wypowiedzenia umowy), dopuszcza się przeniesienie części ww. umów na Nabywcę.

Wnioskodawca dopuszcza możliwość rozliczenia ze Sprzedawcą, w ramach Transakcji, zaliczek, które na poczet opłat eksploatacyjnych uiszczali najemcy.

Przedmiot Transakcji, zarówno cała Nieruchomość, jak też żadna z jej części, nie były i nie są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie Zbywcy pod względem organizacyjnym, finansowym lub funkcjonalnym, w szczególności nie stanowiły i nie stanowią oddziału/ ów.

Po nabyciu Nieruchomości, Spółka będzie przy jej wykorzystaniu prowadziła działalność gospodarczą polegającą na wynajmie powierzchni biurowych i handlowo-usługowych, a także związanych z nimi powierzchni parkingowych, tj. będzie wykorzystywała Nieruchomość (jeśli zostanie nabyta) dla celów sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że analogiczne zapytanie w odniesieniu do Transakcji zostało sformułowane również przez Zbywcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy po dokonaniu planowanej Transakcji i otrzymaniu faktury VAT potwierdzającej jej dokonanie Spółce będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego na Transakcji (zgodnie z art. 86 ust. 1 i ust. 10 oraz 10b ustawy o VAT), ponieważ:
  1. planowana Transakcja będzie stanowiła odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT;
  2. planowana Transakcja nie będzie mieściła się w katalogu transakcji wymienionych w art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, w szczególności przenoszone na Spółkę w ramach Transakcji składniki majątku, w tym Nieruchomość nie będą stanowiły na gruncie ustawy o VAT przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o których mowa w tym przepisie;
  3. planowana Transakcja nie będzie korzystać ani z obligatoryjnego, ani opcjonalnego zwolnienia z opodatkowania VAT, tj. nie znajdzie zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT;
  4. Nieruchomość będzie wykorzystywana przez Spółkę do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT...
 2. Czy w związku z opodatkowaniem Transakcji podatkiem VAT na Spółce – jako kupującym – nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 30 września 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/4512-698/15-2/AOg.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W związku z opodatkowaniem transakcji podatkiem VAT, na Spółce - jako kupującym - nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia PCC w odniesieniu do planowanej transakcji (na mocy regulacji zawartej w przepisie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC).

Na mocy art. 2 pkt 4 lit. a) i b) ustawy o PCC podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania danej czynności jest opodatkowana VAT.

W związku z faktem, że planowana dostawa Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej, transakcja ta nie będzie podlegała opodatkowaniu PCC.

Konsekwentnie na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty PCC z tytułu planowanej transakcji nabycia Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że obecnie Spółka prowadzi negocjacje ze spółką B. Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Polsce, będącą czynnym podatnikiem VAT (dalej: Zbywca), dotyczące nabycia nieruchomości położonej w C. (dalej: Transakcja). Zbywca i Nabywca są podmiotami niepowiązanymi. Przedmiotem planowanej Transakcji ma być w szczególności: 9-kondygnacyjny budynek biurowy (dalej: Budynek) położony w C. na działce o numerze ewidencyjnym 8/14, obręb, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Y., X Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej zgodnie z zapisami w tej księdze wieczystej inne tereny zabudowane, będącej własnością Zbywcy. Oprócz Budynku na działce znajduje się także dodatkowa infrastruktura w postaci budowli takich jak m.in. droga wewnętrzna, system parkingowy, słup reklamowy, przyłącza techniczne oraz oświetlenie (dalej: Infrastruktura). W dalszej części niniejszego wniosku Budynek, grunt i Infrastruktura są określane łącznie jako „Nieruchomość”.

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 września 2015 r. Nr IPPP2/4512-698/15-2/AOg dotyczącej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w C. stwierdził, że: „(...) planowana sprzedaż budynku i budowli będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie gruntu, na którym posadowione są przedmiotowy budynek i budowle.

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w C., ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w C. Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.