IPPB2/4514-286/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?
IPPB2/4514-286/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. spółki
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca, Kupujący lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomość komercyjną i funkcjonująca pod nazwą „Centrum ” (dalej: Nieruchomość).

Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję przed końcem 2015 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji obejmować będzie:

 • prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 432/7 (na dzień złożenia Mniejszego wniosku objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy - Wydział VI Ksiąg Wieczystych; dalej: Działka 1),
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 432/8 (na dzień złożenia niniejszego wniosku objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w - Wydział VI Ksiąg Wieczystych; dalej: Działka 2),
 • prawo własności zabudowanej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 432/9 (na dzień złożenia niniejszego wniosku objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy - Wydział VI Ksiąg Wieczystych; dalej: Działka 3),
 • własność budynku handlowo-usługowego znajdującego się na Działce 1 i Działce 2, wraz ze związanymi z nim instalacjami i urządzeniami budowlanymi (dalej: Budynek),
 • własność innych obiektów budowlanych, w tym budowli, znajdujących się odpowiednio na Działce 1, Działce 2 oraz Działce 3 (w szczególności w postaci naziemnych i podziemnych miejsc parkingowych, dróg wewnętrznych, placów, ramp, wiat na wózki, chodników dla pieszych) wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami budowlanymi (dalej: Budowle).

W dalszej części niniejszego wniosku Działka 1, Działka 2 oraz Działka 3 łącznie określane będą jako Działki.

Własność infrastruktury technicznej związanej z Budynkiem i Budowlami, znajdującymi się na Nieruchomości (w szczególności infrastruktura sieci: wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej etc.) będzie objęta Transakcją tylko w zakresie, w jakim nie wchodzi ona w skład przedsiębiorstwa przesyłowego zgodnie z art. 49 kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93, ze zm,, dalej: Kodeks cywilny).

Prawo własności Działek oraz znajdujących się na nich obiektów budowlanych zostało nabyte przez Zbywcę od G Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Poprzedni Właściciel) na mocy umowy sprzedaży z dnia 30 stycznia 2014 r. Wobec wyboru przez strony opcji opodatkowania VAT, sprzedaż ta podlegała opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej.

Obiekty budowlane znajdujące się na Działkach zostały wybudowane i oddane najemcom do użytkowania w 2002 r. Począwszy od 2013 r. Poprzedni Właścicieł rozpoczął ich przebudowę i rozbudowę (w niezbędnym zakresie dokonując również rozbiórki niektórych obiektów).

Po nabyciu Nieruchomości, Zbywca kontynuował inwestycję (przebudowę i rozbudowę) rozpoczętą przez Poprzedniego Właściciela. Ostatecznie, po zakończeniu prac Zbywca uzyskał w odniesieniu do ulepszonych obiektów (Budynek wraz z Budowlami) pozwolenie na użytkowanie w marcu 2015 r.

W konsekwencji przeprowadzonej przebudowy i rozbudowy, Budynek został ulepszony przez Zbywcę w wyniku poniesienia nakładów, których wartość przekroczyła 30% jego wartości początkowej.

Suma wydatków poniesiona na ulepszenie poszczególnych Budowli wchodzących w skład Nieruchomości w odniesieniu do niektórych z tych Budowli przetoczyła 30% ich wartości początkowej, a w stosunku do pozostałych Budowli próg ten nie został przetoczony (i nie zostanie przekroczony na dzień Transakcji), Po ukończeniu ww. rozbudowy, znaczna część powierzchni Budynku została już oddana najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu. Na dzień Transakcji, w stosunku do wynajętych powierzchni Budynku nie upłyną jeszcze dwa łata od momentu oddania ich najemcom do użytkowania po dokonaniu ulepszeń przekraczających 30% jego wartości początkowej. Pozostałe niewielkie powierzchnie Budynku nie były przedmiotem najmu po dokonaniu ww. przebudowy (nie można jednak wykluczyć, że na dzień Transakcji niektóre z tych powierzchni będą również przedmiotem najmu).

Zgodnie z zawartymi umowami najmu, Budowle posadowione na Nieruchomości (w szczególności miejsca parkingowe) stanowią powierzchnie wspólne Nieruchomości (tj. powierzchnie nieprzeznaczone do wyłącznego użytku któregokolwiek z najemców bądź wynajmującego) - w konsekwencji, najemcy obciążani są kosztami ich utrzymania.

Te Budowle, w stosunku do których nakłady przekroczyły 30% ich wartości początkowej nie były następnie przedmiotem czynności opodatkowanej VAT po dokonaniu ww. przebudowy (nie można jednak wyk (uczyć, że na dzień Transakcji najmu).

W odniesieniu zaś do tych Budowli, w stosunku, do których nakłady na ulepszenie nic przekroczyły wskazanego progu 30%, mogą wystąpić następujące przypadki:

 • niektóre z ww. Budowli nie zostały oddane do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu VAT łub pomiędzy oddaniem ich do użytkowania na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu a dniem planowanej Transakcji upłynie okres krótszy niż 2 lata,
 • w stosunku do Niektórych z ww. Budowli pomiędzy oddaniem ich do użytkowania na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu VAT a dniem planowanej Transakcji upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z nabyciem Nieruchomości, jak również nabywaniem towarów i usług związanych z Nieruchomością i jej rozbudową wykorzystywanych przez Zbywcę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej w szczególności na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości), Zbywcy przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, wskutek nabycia Nieruchomości na Nabywcę zostaną przeniesione prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartych umów najmu.

Ponadto, w wyniku Trańsakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych i kaucje pieniężne najemców;
 • prawa z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancje jakości wynikające z umów budowlanych dotyczących Nieruchomości, w tym prawa z gwarancji bankowych lub kaucji pieniężnych ustanowionych w związku z umowami budowlanymi;
 • prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz ewentualnie prawa własności przemysłowej ściśle związane z Nieruchomością;
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza;
 • prawa do znaków, pod jakimi funkcjonuje Nieruchomość oraz prawa do domen internetowych;
 • wynajmu nośników reklamowych (np. dzierżawa gruntu pod ekspozycję tablic reklamowych, najem powierzchni pod billbordy i banery itp.);
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu.

W zakresie zobowiązań wynikających z umów kredy tu/pożyczki zawartych przez Sprzedającego możliwe jest, że w wyniku ustaleń dokonanych z bankiem/pożyczkodawcą, Nabywca wejdzie w prawa i obowiązki Sprzedającego będącego kredytobiorcą/pożyczkobiorcą. Kwestie te na moment złożenia niniejszego wniosku nie źostały jeszcze ostatecznie potwierdzone.

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Sprzedającego.

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji Nabywca nie nabędzie całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowym funkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w7 wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia Nieruchomości;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów m.in. w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków, dostawa paliwa gazowego, usługi telekomunikacyjne),
  • ochrony Nieruchomości,
  • konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • konserwacji systemu alarmowania pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, klap dymowych,
  • wywozu odpadów,
  • obsługi parkingu,
  • utrzymania czystości Nieruchomości,
  • licencji na odtwarzanie muzyki w centrum handlowym,
  • usług przewozowych (taxi),
  • usług pocztowych (kurierskich),
  • najmu dystrybutora wody i dostawy wody pitnej.

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Jednocześnie, w zakresie praw i obowiązków dotyczących administracji danymi osobowymi wykorzystywanymi przez Zbywcę do celów marketingowych niewykluczone, że Zbywca dokona ich przeniesienia na Nabywcę w drodze odrębnej czynności prawnej. Kwestia ta na moment złożenia niniejszego wniosku nie została jeszcze ostatecznie potwierdzona.

Po Transakcji na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Sprzedający rozwiązuje określoną .umowę), Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego, Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Jednocześnie niewykluczone, że niektóre z powyższych umów, będą obowiązywać w niezmienionym zakresie w okresie przejściowym po dacie Transakcji (tj. umowa pomiędzy Zbywcą a dostawcą usług). W takim przypadku, pomiędzy Zbywcą a Nabywcą dojdzie do rozliczenia kosztów poniesionych przez Zbywcę w związku z ww. usługami dostarczanymi do Nieruchomości po dniu Transakcji.

Ponadto, przedmiotem Transakcji pomiędzy Zbywcą i Nabywcą nie będą prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Zbywcę (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Zbywcy (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, marketingowych,
 • środki pieniężne Zbywcy zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców),
 • tajemnice przedsiębiorstwa Zbywcy,
 • księgi rachunkowe Zbywcy i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Zbywcę działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Zbywcy,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Zbywcy.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Zbywcą a Nabywcą do rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem- powierzchni Nieruchomości oraz do rozliczenia czynszów najmu należnych za miesiąc, w którym zostanie dokonana Transakcja.

Zbywca nie zatrudnia żadnych pracowników.

Zbywca nie prowadzi osobnych ksiąg w stosunku do sprzedawanej Nieruchomości.

Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowi formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Zbywcy w prowadzonej przez niego działalności. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Nieruchomość nie będzie stanowić formalnie organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa, Nabywcy w działalności prowadzonej przez Nabywcę.

Przedmiotem działalności gospodarczej Zbywcy jest wynajem powierzchni komercyjnych wchodzących w skład Nieruchomości.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą, obejmującą wynajem powierzchni komercyjnych, podlegającą opodatkowaniu VAT. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

Nabywca i Sprzedający zamierzają zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i wybrać opodatkowanie VAT w odniesieniu do dostaw Nieruchomości. Przed dniem Transakcji Nabywca i Sprzedający złożą właściwemu dla Nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie VAT Transakcji (w zakresie zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT), spełniające wymogi określone w art, 43 ust. 10 i 11 Ustawy o VAT.

Intencją Nabywcy oraz Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z wykazanym podatkiem VAT.

Zarówno Zbywca, jak i Nabywca, na dzień Transakcji będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W stosunku do konsekwencji planowanej Transakcji w zakresie VAT z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego zamierza wystąpić także Zbywca (NIP: 1070021083).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Wnioskodawca będzie mial prawo do obniżenia VAT należnego o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 24 lipca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-570/15-2/ISZ.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Nabycie przez Wnioskodawcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana VAT lub jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wskazano powyżej - zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać w całości opodatkowana VAT. Konsekwentni, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, a na Wnioskodawcy nie będzie ciążyć obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości (z tytułu Transakcji).

Konsekwentnie, Transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC.

W związku z powyższym Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska przedstawionego na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Wnioskodawca, Kupujący lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomość komercyjną i funkcjonująca pod nazwą „Centrum ” (dalej: Nieruchomość). Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję przed końcem 2015 r.

W interpretacji indywidualnej z dnia 24 lipca 2015 r. Nr IPPP1/4512-570/15-2/ISZ w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „Podsumowując, z uwagi na fakt, iż:

 • do dostawy Nieruchomości nie znajdzie zastosowania obligatoryjne zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT,
 • Nabywca oraz Sprzedający złożą oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT,
  - stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania Transakcji podstawową stawką VAT należy uznać za prawidłowe.”

Zatem, skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.