IPPB2/4514-210/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
IPPB2/4514-210/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. nabycie nieruchomości
 3. nieruchomości
 4. umowa sprzedaży
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
 1. U. GmbH z siedzibą w Hamburgu (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości.
 2. C. sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Zbywca”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmuje powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego). Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”).
 3. Usługi te prowadzone są przy wykorzystaniu składników majątkowych nabytych przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 29 października 2014 r. z Centrum W. sp. z o.o. jako sprzedającym (dalej: „Umowa”). Na podstawie Umowy Centrum W. sp. z o.o. (dalej „Centrum W.”) sprzedała Spółce następujące, wybrane nieruchomości:
  1. prawo własności dwóch nieruchomości stanowiących wyodrębnione lokale użytkowe wraz ze związanymi z własnością tych lokali udziałami w nieruchomości wspólnej (m.in. nieruchomości gruntowej, budynku i budowlach);
  2. prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkiem i budowlami.
 4. Jednocześnie, na podstawie Umowy Centrum W. zbyła na rzecz Spółki inne składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami. Dodatkowo, w związku z zawarciem Umowy na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Spółka wstąpiła we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych przez Centrum W. z najemcami powierzchni zbywanego budynku. Centrum W. przeniosła na Spółkę również zabezpieczenia związane z tymi umowami najmu w postaci m.in. gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, depozytów lub kaucji gwarancyjnych. Nabyte na podstawie Umowy składniki majątkowe składały się na C. w G. (Polska) (dalej: „Centrum Handlowe”).
 5. Centrum Handlowe zostało wybudowane w dwóch etapach: część obejmująca hipermarket i niewielką galerię handlową została ukończona w 2001 roku natomiast nowowybudowana część obejmująca rozbudowaną galerię handlową została ukończona w 2013 roku. Przed zawarciem Umowy część powierzchni budynku / część budowli stanowiących jej przedmiot była wynajmowana podmiotom trzecim (a najem podlegał opodatkowaniu VAT). Przedmiot Umowy nie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT. W związku z nabyciem przedmiotu Umowy, Spółce przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury wystawionej przez Centrum W.. Spółka wykazała powyższy podatek naliczony VAT w deklaracjach VAT-7 i w całości odliczyła ten podatek / uzyskała zwrot podatku.
 6. Obecnie, Spółka planuje sprzedać składniki majątkowe nabyte na podstawie Umowy na rzecz Wnioskodawcy (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkami i budowlami, m.in. rampami, schodami, i ścieżką rowerową, chodnikiem, drogą oraz parkingiem. Przedmiotem niniejszego wniosku są położone w G. działki o następujących numerach: 328/7, 329/7, 330/7, 380/5, 760/7, 762/6, 767/1, 783/7, 876, 877, 878, 879, 880, 881. Wszystkie działki, które będą przedmiotem Transakcji, są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Przedmiotem Transakcji nie będą lokale, o których mowa w Punkcie 3a), ponieważ odrębna własność tych lokali została zniesiona na podstawie oświadczenia Spółki z dnia 18 lutego 2015 r.
 8. Jednocześnie, w ramach planowanej Transakcji zostaną przeniesione na Nabywcę następujące składniki ściśle związane z powyższymi nieruchomościami:
  1. prawa autorskie do dokumentacji, na podstawie której zostały wybudowane niektóre zbywane budowle i część budynku ukończona w 2013 roku oraz treści zamieszczonych na portalach społecznościowych oraz stronach internetowych promujących Centrum Handlowe;
  2. zabezpieczenia udzielone przez wykonawców zbywanych budowli i budynku (gwarancje bankowe, kaucje gwarancyjne, polisy ubezpieczeniowe); w zakresie w jakim będzie to konieczne w celu przeniesienia zabezpieczeń na Nabywcę, Nabywca może nabyć ogół praw i obowiązków wynikających z umów z wykonawcami;
  3. prawa wynikające z 10-letniego ubezpieczenia ryzyka ujawnienia się wad ukrytych w części zbywanego budynku ukończonej w 2013 roku;
  4. prawo własności rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie zbywanego budynku i budowli (m.in. meble i dekoracje);
  5. prawa do znaku słowno-graficznego Riviera wraz z prawami autorskimi do logo Centrum Handlowego m.in. umieszczonego na zbywanym budynku, a także prawa do domeny internetowej związanej z Centrum Handlowym;
  6. prawa do korzystania z oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych wykorzystywanych do obsługi Centrum Handlowego.
 9. Dodatkowo, w związku z dokonaniem Transakcji, na mocy art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, Nabywca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki wynikające z umów najmu zawartych z najemcami powierzchni zbywanego budynku. Na Nabywcę zostaną przeniesione również związane z tymi umowami najmu zabezpieczenia w postaci m.in. gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, depozytów lub kaucji gwarancyjnych. W stosunku do umów najmu nieobjętych dyspozycją art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. takich których przedmiot najmu nie został jeszcze wydany najemcom, Spółka przeniesie prawa i obowiązki wynikające z takich umów na rzecz Nabywcy.
  Składniki majątkowe wymienione w pkt 6, 8 i 9 będą stanowić „Przedmiot Transakcji”.
 10. Do wydania Nabywcy Przedmiotu Transakcji dojdzie nie wcześniej niż w dniu dokonania Transakcji (zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Spółką a Nabywcą).
 11. W ramach Transakcji, Nabywca nie przejmie żadnych innych składników majątkowych / aktywów Spółki. W szczególności, z przedmiotu Transakcji zostaną wyłączone następujące składniki:
  1. prawa i obowiązki z umowy z dnia 29 października 2014 r. o zarządzanie nieruchomością oraz świadczenia usług związanych z wynajmem powierzchni, na podstawie której Mayland Real Estate sp. z o.o. zobowiązała się m.in. do zarządzania nieruchomościami, poszukiwaniem dla Spółki najemców, a także zarządzania już zawartymi umowami najmu, których stroną jest Spółka;
  2. prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie procesem budowlanym z dnia 29 października 2014 r. zawartej z Mayland Real Estate sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której Mayland Real Estate sp. z o.o. zobowiązała się m.in. do realizacji robót budowlanych w Centrum Handlowym;
  3. prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę z dostawcami mediów doprowadzanych do wszystkich nieruchomości będących przedmiotem Transakcji (z wyjątkiem pojedynczych umów na dostawę mediów, które ze względów biznesowych, w ramach Transakcji mogą zostać przeniesione na Nabywcę);
  4. prawa i obowiązki wynikające z umowy kredytowej oraz umów pożyczek, na podstawie których Spółka otrzymała środki pieniężne na sfinansowanie nabycia Centrum Handlowego;
  5. prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie sprawami administracyjnymi, prawnymi i finansowymi zawartej z Mayland Real Estate sp. z o.o.;
  6. prawa i obowiązki wynikające z umowy o świadczenie usług doradczych, na podstawie której Parinvest i Fonciere Euris (spółki z siedzibą we Francji) zobowiązały się m.in. do świadczenia usług doradczych na rzecz Spółki związanych z prowadzeniem Centrum Handlowego;
  7. prawa i obowiązki z umów o prowadzenie rachunków bankowych Spółki;
  8. środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych Spółki;
  9. księgi i dokumenty związane z działalnością gospodarczą Spółki;
  10. inne należności i zobowiązania Spółki;
  11. ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz od ataków terrorystycznych zbywanego budynku i budowli.
 12. Spółka nie zatrudnia pracowników (zatem w ramach Transakcji nie dojdzie do przejścia pracowników, zakładu pracy, ani części zakładu pracy Spółki na Nabywcę).
 13. Nabywca będzie musiał wykonać szereg czynności w celu wykorzystania nabytych w ramach Transakcji składników do prowadzenia działalności gospodarczej. W szczególności Nabywca:
  1. zapewni niezbędne do prowadzenia działalności środki pieniężne i źródła finansowania;
  2. zawrze niezbędne umowy na dostawę mediów do nabytych nieruchomości;
  3. zapewni kompleksową obsługę administracyjną, prawną i finansową, bez której prowadzenie działalności nie byłoby możliwe (wykorzystując zatrudnionych przez siebie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje lub zawierając odrębne umowy z podmiotami świadczącym takie usługi);
  4. zawrze umowy niezbędne do ubezpieczenia i utrzymania nabytych nieruchomości w należytym stanie.
 14. W związku z Transakcją Nabywca wypłaci Spółce wynagrodzenie z tytułu nabycia składników majątkowych będących przedmiotem Transakcji (dalej: „Wynagrodzenie”).
 15. Intencją Wnioskodawcy jest nabycie od Spółki jedynie wybranych składników majątkowych.
 16. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, w żaden sposób organizacyjnie wyodrębniony, w szczególności jako dział, wydział, oddział, w strukturze organizacyjnej Zbywcy. Przedmiot Transakcji nie jest, ani na moment Transakcji nie będzie, również wyodrębniony finansowo w księgach rachunkowych Spółki, w szczególności Zbywca nie sporządza odrębnego rachunku zysków i strat oraz bilansu dla Przedmiotu Transakcji, a także nie wyłącza z rachunków zysków i strat oraz bilansów sporządzanych przez Spółkę składników majątkowych związanych z wynajmem powierzchni Centrum Handlowego, które nie wejdą do Przedmiotu Transakcji, np. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Spółki.
 17. W zależności od daty finalizacji Transakcji, sprzedaż budynku (jego części) albo poszczególnych budowli (ich części) w ramach Transakcji może nastąpić
  1. w ramach ich pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, albo w okresie krótszym niż 2 lata od daty ich pierwszego zasiedlenia;
  2. po upływie dwóch lat od ich pierwszego zasiedlenia.
 18. W zakresie w jakim dostawa budynku albo budowli w ramach Transakcji nastąpi po upływie dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, zarówno Zbywca, jak i Nabywca najpóźniej na dzień poprzedzający dzień dokonania Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części.
 19. Możliwe jest, że w dacie dokonania Transakcji niecała powierzchnia sprzedawanego budynku i nie wszystkie sprzedawane budowle będą wynajmowane przez Zbywcę podmiotom trzecim. Spółka nie wyklucza również, że na moment Transakcji część działek wchodzących w skład Przedmiotu Transakcji nie będzie zabudowana.
 20. Zarówno Spółka jak i Wnioskodawca będą na moment Transakcji zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT.
 21. Wśród nabywanych budynków i budowli mogą znajdować się takie, w odniesieniu do których wydatki na ulepszenie, w rozumieniu przepisów ustawy o CIT, poniesione po ich nabyciu przez Spółkę na podstawie Umowy, stanowiły mniej niż 30% wartości początkowej tych składników, jak i takie, w odniesieniu do których wydatki na ulepszenie mogły stanowić co najmniej 30% ich wartości początkowej.
 22. W odniesieniu do budynków i budowli będących przedmiotem Transakcji, Zbywcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługiwało Spółce również w odniesieniu do wydatków na ich ulepszenie.
 23. Spółka wystawi na Wnioskodawcę fakturę VAT dokumentującą przeprowadzenie transakcji.
 24. Wnioskodawca pragnie poinformować, że Zbywca wystąpi z analogicznym wnioskiem mającym na celu potwierdzenie charakteru Transakcji dla potrzeb podatku VAT.
 25. Wnioskodawca i Spółka nie są podmiotami powiązanymi.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że Przedmiot Transakcji nie będzie stanowił przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o VAT i tym samym Transakcja nie będzie podlegała wyłączeniu od opodatkowania na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT...
 2. W przypadku odpowiedzi na pytanie nr 1 potwierdzającej, iż Przedmiot Transakcji nie stanowi przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy Wnioskodawca, w zakresie w jakim będzie wykorzystywał Przedmiot Transakcji do prowadzenia działalności opodatkowanej, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturze dokumentującej nabycie składników majątkowych w ramach opisanej Transakcji...
 3. Czy w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC)...

Niniejsza interpretacja dotyczy podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana w dniu 30 czerwca 2015 r. odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP3/4512-432/15-2/MC.

Zdaniem Wnioskodawcy,

W opinii Wnioskodawcy, w związku z nabyciem Przedmiotu Transakcji, które będzie podlegać opodatkowaniu VAT, nie będzie na nim ciążył obowiązek uiszczenia PCC z tytułu przedmiotowej Transakcji.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o PCC, podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Jednocześnie, stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy, obowiązek podatkowy z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

Ponadto, stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze strony z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana VAT;
 2. zwolniona z VAT, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Mając na uwadze treść przywołanego przepisu ustawy o PCC, w ocenie Wnioskodawcy, skoro nabycie Przedmiotu Transakcji będzie opodatkowane VAT (jak zostało wskazane w uzasadnieniu stanowiska Wnioskodawcy do pytania nr 1 i pytania nr 2), powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a ustawy o PCC.

Podsumowując, skoro opisana Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania PCC na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o PCC. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty PCC w związku z nabyciem nieruchomości w ramach Transakcji opisanej w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym.

Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe:

 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 26 września 2014 roku, znak IPPB2/436-358/14-2/LS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „(...) skoro transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”;
 • w interpretacji Dyrektora IS w Warszawie z dnia 7 stycznia 2013 roku, znak IPPB2/436-567/12-2/MZ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym: „(...) jeżeli nabycie Nieruchomości będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług lub będzie korzystało ze zwolnienia, a Strony wybiorą opcję opodatkowania przedmiotowej transakcji podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych”.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

 1. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
 2. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • (uchylone),
  • umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. u. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży – wynosi 2%, gdy przedmiot umowy stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome, prawo użytkowania wieczystego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz wynikające z przepisów prawa spółdzielczego: prawo do domu jednorodzinnego oraz prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że U. GmbH z siedzibą w Hamburgu (dalej: „Wnioskodawca” lub „Nabywca”) funkcjonuje w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w oparciu o przepisy niemieckiego prawa handlowego, odpowiednika polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wnioskodawca jest podmiotem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, specjalizującym się w zarządzaniu aktywami otwartych funduszy inwestycyjnych rynku nieruchomości. C. sp. z o.o. (dalej: „Spółka” lub „Zbywca”) prowadzi działalność na rynku nieruchomości (m.in. wynajmuje powierzchnię użytkową na terenie centrum handlowego). Usługi wynajmu powierzchni podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej: „VAT”). Usługi te prowadzone są przy wykorzystaniu składników majątkowych nabytych przez Spółkę na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 29 października 2014 r. z Centrum W. sp. z o.o. jako sprzedającym (dalej: „Umowa”). Obecnie, Spółka planuje sprzedać składniki majątkowe nabyte na podstawie Umowy na rzecz Wnioskodawcy (dalej: „Transakcja”). W ramach Transakcji Spółka przeniesie na Nabywcę prawo własności nieruchomości gruntowych i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanych budynkami i budowlami, m.in. rampami, schodami, i ścieżką rowerową, chodnikiem, drogą oraz parkingiem. Przedmiotem niniejszego wniosku są działki o następujących numerach: 328/7, 329/7, 330/7, 380/5, 760/7, 762/6, 767/1, 783/7, 876, 877, 878, 879, 880, 881. Wszystkie działki, które będą przedmiotem Transakcji, są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W interpretacji indywidualnej z dnia 30 czerwca 2015 r. Nr IPPP3/4512-432/15-2/MC w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „(...) Transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT jako odpłatna dostawa towarów. Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym zdarzeniu przyszłym nie dochodzi bowiem do wyłączenia Transakcji od opodatkowania VAT jako zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (kwestia poruszona w stanowisku Wnioskodawcy do pytania nr 1). Jednocześnie, jak wskazano powyżej, jeśli Transakcja zostanie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed upływem dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, dojdzie do obligatoryjnego opodatkowania Transakcji. Natomiast w sytuacji, w której Transakcja zostanie dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia strony Transakcji złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wspólne oświadczenie, o którym mowa w art. 43 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT, że wybierają opodatkowanie dostawy takiego budynku albo budowli lub ich części.

Zatem, jeżeli transakcja sprzedaży Nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność będzie korzystała z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 2 pkt 4 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, wskazać należy, że rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.