IPPB2/4514-109/16-2/LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki - przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 29 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia Nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S. sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Kupujący lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od G.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomość obejmującą kompleks biurowo-usługowy znany pod nazwą „S.” (dalej: Nieruchomość).

Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję w pierwszej połowie 2016 r.

Nieruchomość będąca przedmiotem Transakcji na dzień Transakcji obejmować będzie:

 • prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu nr 24/2 (księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy; dalej: Działka),
 • prawo własności znajdującego się na Działce budynku biurowo-usługowego (dalej: Budynek),
 • prawo własności zlokalizowanych na Działce pozostałych obiektów budowlanych (w tym budowli, obiektów małej architektury), jak również urządzeń i instalacji służących prawidłowemu, zamierzonemu wykorzystaniu Budynku (dalej łącznie: Budowle).

Wnioskodawca chciałby wskazać, że Budynek z funkcjonalnego punktu widzenia składa się z czterech naziemnych części biurowo-usługowych nazywanych „budynkiem A”, „budynkiem B” oraz „budynkiem C” oraz „budynkiem Z.” (taka też nomenklatura stosowana jest przez Zbywcę) zrealizowanych na wspólnej podziemnej platformie, w której zlokalizowany jest parking. Z uwagi na brak technicznej możliwości podzielenia podziemnej platformy przegrodami pionowymi, a tym samym brak możliwości wydzielenia poszczególnych naziemnych części Budynku (tj. „budynku A”, „budynku B”, „budynku C” oraz „budynku Z.”) z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych od fundamentów aż po dach, Budynek stanowi jeden budynek w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409).

Należy dodatkowo uzupełnić, że na Działce może znajdować się także związana z Budynkiem lub Budowlami infrastruktura techniczna, która zgodnie z art. 49 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm., dalej: KC lub Kodeks cywilny) wchodzi w skład przedsiębiorstwa przesyłowego i tym samym nie stanowi przedmiotu Transakcji.

W stosunku do części Budynku, tj. tzw. „budynku B” wraz z częścią garażu podziemnego stosowne pozwolenie na użytkowanie zostało udzielone w drodze decyzji z dnia 14 sierpnia 2014 r., zaś w odniesieniu do tzw. „budynku C” decyzja o pozwoleniu na użytkowanie została wydana w dniu 2 listopada 2015 r. W tych samych datach oddana została do użytkowania również część Budowli. Pozwolenie na użytkowanie dotyczące pozostałych Budowli, tzw. „budynku A” oraz tzw. „budynku Z.” zostanie wydane przed datą Transakcji lub już po tej dacie (w tym przypadku prace budowlane we wskazanym zakresie mogą być już zakończone na dzień Transakcji lub pozostawać nadal w toku w dniu Transakcji).

Zbywca nabył prawo użytkowania wieczystego Działki (oraz dwóch działek sąsiednich) wraz z będącą w trakcie realizacji inwestycją budowlaną polegającą na budowie na Działce Budynku i Budowli na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego z dnia 30 grudnia 2013 r. Sprzedaż podlegała opodatkowaniu VAT a Zbywca odliczył naliczony VAT stosownie do udzielonej mu interpretacji indywidualnej (sygn. akt IPPP2/443-979/13-2/KG). W związku z nabywaniem towarów i usług związanych z kontynuowaną przez Zbywcę budową Budynku i Budowli i wykorzystywanych przez Sprzedającego do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT (polegającej na budowie obiektów celem odpłatnego wynajmu powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości, odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości lub odpłatnej sprzedaży Nieruchomości), Sprzedającemu przysługiwało i przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie tych towarów i usług.

Część powierzchni w Budynku została już oddana najemcom do użytkowania na podstawie odpłatnych umów najmu (lub będzie to miało miejsce przed dniem Transakcji) - na dzień Transakcji nie upłyną jeszcze dwa lata od momentu oddania najemcom tych powierzchni do użytkowania. W stosunku do części powierzchni w Budynku zostały już zawarte umowy najmu, ale powierzchnie będące ich przedmiotem zostaną wydane najemcom do użytkowania dopiero po dniu Transakcji. Pozostałe powierzchnie w Budynku, inne obiekty budowlane (w tym budowle) zlokalizowane na Działce nie były dotąd przedmiotem najmu (nie można jednak wykluczyć, że na dzień Transakcji niektóre z tych obiektów lub ich części będą również przedmiotem najmu).

Budynek i Budowle wchodzące w skład Nieruchomości nie były ulepszane (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) w wyniku poniesienia wydatków stanowiących co najmniej 30% ich wartości początkowej.

Sprzedający i Nabywca będą zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi w momencie zawarcia Transakcji.

W tym miejscu Wnioskodawca chciałby podkreślić, że przedmiotem Transakcji pomiędzy nim a Zbywcą nie będą dwie działki gruntu o numerach ewidencyjnych 22 i 24/1 (dla których Sąd Rejonowy prowadzi księgi wieczyste - działki te sąsiadują z Działką wchodzącą w skład Nieruchomości i są zabudowane obiektami budowlanymi (w tym budowlami i obiektami małej architektury), jak również urządzeniami i infrastrukturą. Jak dotąd, zabudowane w powyższy sposób działki pełniły funkcję pomocniczą dla Nieruchomości (stanowiąc początkowo część zaplecza budowlanego) - Zbywca planuje sprzedać je innemu niż Wnioskodawca podmiotowi.

Na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego, wskutek nabycia Nieruchomości, Nabywca wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z zawartych umów najmu dotyczących powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości.

Ponadto, w wyniku Transakcji na Nabywcę zostaną przeniesione niektóre prawa i obowiązki, należności i zobowiązania Sprzedającego ściśle związane z Nieruchomością oraz umowami najmu obciążającymi Nieruchomość, w szczególności:

 • prawa i zobowiązania związane z zabezpieczeniami ustanowionymi przez poszczególnych najemców, w tym prawa z gwarancji bankowych oraz kaucje pieniężne najemców;
 • prawa z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancje jakości wynikające z umów budowlanych dotyczących Nieruchomości;
 • prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej oraz ewentualnie prawa własności przemysłowej ściśle związane z Nieruchomością;
 • ewentualne prawa do znaków pod jakimi funkcjonuje Nieruchomość oraz ewentualne prawa do domen internetowych i (o ile będą) prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do materiałów znajdujących się na stronie internetowej, na której znajdują się informacje dot. Budynku;
 • ewentualnie prawa z licencji dotyczących pewnych urządzeń lub systemów znajdujących się na terenie Nieruchomości;
 • dokumentacja związana z Nieruchomością i jej wynajmem, tj. w szczególności dokumenty prawne dotyczące Nieruchomości, umowy najmu, oryginały pozwoleń i decyzji administracyjnych, dokumentacja techniczna oraz projektowa i powykonawcza;
 • określone ruchomości związane z Nieruchomością (w szczególności z Budynkiem) służące jej odpowiedniemu funkcjonowaniu;

Planowanej Transakcji nie będzie towarzyszyło, co do zasady, przeniesienie pozostałych praw i obowiązków Zbywcy.

W szczególności, zgodnie z intencją stron, w wyniku Transakcji na Nabywcę nie zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z umowy o generalne wykonawstwo zawartej przez Zbywcę. Nabywca nie nabędzie również całego szeregu praw, obowiązków, zobowiązań i należności z umów, które są związane z prawidłowymfunkcjonowaniem Nieruchomości. Lista elementów, które nie zostaną przeniesione na Nabywcę w wyniku Transakcji obejmuje w szczególności:

 • prawa i obowiązki wynikające z umowy związanej z zarządzaniem Nieruchomością;
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia Nieruchomości;
 • prawa i obowiązki wynikające z umów m.in. w zakresie:
  • dostawy mediów do Nieruchomości (energia elektryczna, dostawa wody i odbiór ścieków, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci),
  • usług serwisowych (np. monitoring, obsługa techniczna Budynku, konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych, ochrona, mycie elewacji, utrzymanie czystości).

W związku ze sprzedażą Nieruchomości, Sprzedający rozwiąże powyższe umowy zawarte z różnymi podmiotami dokonując rozliczenia należności i zobowiązań z nich wynikających.

Po Transakcji, na Nabywcy będzie spoczywał obowiązek zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości. Nabywca zawrze nowe umowy dotyczące zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Nieruchomości w zakresie, w jakim uzna to za uzasadnione. Nie wyklucza się jednak tymczasowego korzystania przez Nabywcę z praw wynikających z powyższych umów (na podstawie odpowiednich porozumień zawartych z dostawcami lub Zbywcą, przy zachowaniu odpowiednich rozliczeń pomiędzy stronami) - jedynie do czasu zawarcia odpowiednich umów przez Nabywcę. Jednocześnie niewykluczone, iż część z nowo zawartych przez Nabywcę umów będzie zawarta z dotychczasowymi dostawcami usług na rzecz Zbywcy. Może się również okazać, że w stosunku do niektórych z tych umów zamiast wskazanej powyżej konstrukcji (w której Sprzedający rozwiązuje określoną umowę), Nabywca wstąpi wprawa i obowiązki Sprzedającego. Jednakże nie jest to opcja preferowana przez Nabywcę i jeśli będzie miała miejsce to będzie to sytuacja wyjątkowa.

Dodatkowo dla wyjaśnienia, jeżeli na dzień Transakcji nie zostaną zakończone wspomniane prace budowlane dotyczące nieoddanych jeszcze do użytkowania pozostałych Budowli, tzw. „budynku A” oraz tzw. „budynku Z.” - Zbywca rozwiąże z dostawcą usług umowę o generalne wykonawstwo a Nabywca zawrze stosowną umowę we własnym zakresie (najpewniej z tym samym podmiotem).

Ponadto, przedmiotem Transakcji między Sprzedającym i Nabywcą nie będą prawa, obowiązki, zobowiązania i należności z umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Sprzedającego (nie są one bezpośrednio związane z Nieruchomością), w szczególności:

 • umowy rachunków bankowych Sprzedającego (w tym rachunków bankowych, za pośrednictwem których dokonuje on rozliczeń z najemcami),
 • umowy o świadczenie usług księgowych, prawnych, doradczych,
 • środki pieniężne Sprzedającego zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie (poza kaucjami pieniężnymi najemców lub wykonawców),
 • zobowiązania inwestycyjne z tytułu zaciągniętych pożyczek / kredytów związanych z Nieruchomością,
 • tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedającego,
 • księgi rachunkowe Sprzedającego i inne dokumenty (np. handlowe, korporacyjne) związane z prowadzeniem przez Sprzedającego działalności gospodarczej (poza dokumentami ściśle związanymi z Nieruchomością, które zostaną przekazane Nabywcy),
 • firma Sprzedającego,
 • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu lokalu, gdzie zarejestrowana jest siedziba Sprzedającego. Sprzedający nie zatrudnia pracowników.

Sprzedający nie prowadzi osobnych ksiąg w stosunku do Nieruchomości.

Nieruchomość, będąca przedmiotem planowanej Transakcji, nie stanowi formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Sprzedającego w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Po przeprowadzeniu planowanej Transakcji Nieruchomość nie będzie stanowiła formalnie i organizacyjnie wydzielonej części przedsiębiorstwa Nabywcy w działalności gospodarczej prowadzonej przez Nabywcę.

Po Transakcji może dojść pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą do rozliczenia płatności dokonanych przez najemców na poczet kosztów mediów i innych usług zapewnianych najemcom w związku z wynajmem powierzchni Nieruchomości oraz do rozliczenia czynszów najmu należnych za miesiąc, w którym zostanie dokonana Transakcja.

Przedmiotem działalności gospodarczej Sprzedającego jest między innymi wynajem powierzchni komercyjnych wchodzących w skład Nieruchomości. Nie została jeszcze podjęta decyzja, czy po Transakcji Sprzedający będzie prowadził dalszą działalność gospodarczą, czy też zostanie zlikwidowany.

Po nabyciu Nieruchomości, Nabywca zamierza prowadzić działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu VAT polegającą na odpłatnym wynajmie powierzchni wchodzących w skład Nieruchomości. Nabywca planuje wykonywać powyższą działalność przy wykorzystaniu własnych zasobów (względnie, przy pomocy profesjonalnych usługodawców).

Intencją Nabywcy oraz Zbywcy jest, aby Transakcja została udokumentowana fakturą z VAT w stawce 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Nabywca będzie miał prawo do obniżenia VAT o VAT naliczony wynikający z faktury dokumentującej sprzedaż Nieruchomości oraz do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym...
 2. Czy nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana interpretacja indywidualna z dnia 2 marca 2016 r. Nr IPPP2/4512-68/16-2/MT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Nabycie przez Nabywcę Nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC w związku z faktem, że będzie ono podlegać opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) Ustawy o PCC, podatkowi temu podlegają między innymi umowy sprzedaży rzeczy, do których zaliczane są również nieruchomości. Niemniej, na mocy art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC, opodatkowaniu PCC nie podlegają czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT lub jeżeli przynajmniej jedna strona jest z niego zwolniona, z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwolnionych z VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo prawo użytkowania wieczystego.

Jak wykazano powyżej, sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać w całości opodatkowaniu VAT. Konsekwentnie, Transakcja nie będzie opodatkowana PCC na podstawie art. 2 pkt 4 Ustawy o PCC a na Nabywcy nie będzie ciążyć obowiązek rozliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu nabycia Nieruchomości (z tytułu Transakcji).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy tylko i wyłącznie w zakresie przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 223), podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) i przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym (art. 4 pkt 1 cyt. ustawy).

Stosownie do art. 2 pkt 4 ww. ustawy nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:

 1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
 2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

W związku z tym podkreślić należy, że jakkolwiek zapytanie Wnioskodawcy dotyczy opodatkowania sprzedaży Nieruchomości podatkiem od czynności cywilnoprawnych, to jednak w pierwszej kolejności rozstrzygnięcia wymaga kwestia czy powyższa czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem ocena ta ma zasadnicze znaczenie dla ewentualnego objęcia ich podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Objęcie tych czynności podatkiem od towarów i usług może bowiem skutkować wyłączeniem obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1a pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, użyte w ustawie określenie podatek od towarów i usług oznacza podatek od towarów i usług w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) lub podatek od wartości dodanej pobierany na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich.

Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku umów sprzedaży nieruchomości o wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika podatku od towarów i usług, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że S. sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca, Kupujący lub Nabywca) planuje nabyć za wynagrodzeniem (dalej: Transakcja) od G.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna (dalej: Sprzedający lub Zbywca) nieruchomość obejmującą kompleks biurowo-usługowy znany pod nazwą „S.” (dalej: Nieruchomość). Wnioskodawca planuje przeprowadzić Transakcję w pierwszej połowie 2016 r.

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2016 r. Nr IPPP2/4512-68/16-2/MT w zakresie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził stanowisko Wnioskodawcy w trybie art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, że: „Podsumowując, z uwagi na fakt, iż dostawa obiektów budowlanych zlokalizowanych na Działce:

 • nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT i
 • nie podlega również obligatoryjnemu zwolnieniu z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT,

stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania Transakcji podstawową stawką VAT należy uznać za prawidłowe.”

Reasumując należy stwierdzić, że jeżeli w istocie przedstawiona we wniosku sprzedaż Nieruchomości będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, powyższa czynność zostanie wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.