IPPB1/4511-544/15-4/KS1 | Interpretacja indywidualna

Które z prac remontowych są zaliczone, aby Wnioskodawca mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej 19% w PIT – 39: wymiana instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych, nowe okna, drzwi wewnętrzne, stara stolarka w zabudowanych na stałe szafach, skucie odpadających tynków, gładzie i malowanie w całym mieszkaniu (mieszkanie z okresu przedwojennego), cyklinowanie podłóg, oczyszczenie i pomalowanie starych żeliwnych grzejników, wymiana starej kuchenki gazowej na nową, zlewozmywaka z nową armaturą?
IPPB1/4511-544/15-4/KS1interpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. przychód
 3. remonty
 4. sprzedaż
 5. stolarka
 6. ulga mieszkaniowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 03 marca 2015 r. (data wpływu) oraz uzupełnieniu wniosku z dnia 28 maja 2015 r. (data wpływu, data nadania 26 maja 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 18 maja 2015 r. Nr IPPB1/4511-544/15-2/MT (data nadania 19 maja 2015 r., data doręczenia 22 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na remont lokalu mieszkalnego jest:

 • nieprawidłowe w części dotyczącej wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na wymianę starej stolarki w zabudowanych na stałe szafach,
 • prawidłowe w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonego na remont lokalu mieszkalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Z uwagi na braki formalne wniosku z dnia 03 marca 2015 r. (data nadania 02.03.2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku.

Pismem z dnia 28 maja 2015 r. (data nadania 26.05.2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny.

W wyniku postanowienia Sądu z dnia 26 sierpnia 2014 roku Wnioskodawca otrzymał po zmarłej matce (zm. 11.05.2014 r.) spadek, w którego skład wchodziły dwa mieszkania: w C. i w W. W dniu 24.10.2014 r. Strona sprzedała mieszkanie w C. (spółdzielcze własnościowe - akt notarialny z dnia 24.10.2014 r.), pozostawiając sobie lokal mieszkalny w W., stanowiący odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 83,6 m2: wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

O zwolnieniu z podatku spadkowego Strona otrzymała zaświadczenie z Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 14 października 2014 r.

Remont mieszkania, w którym Wnioskodawca jest zameldowany i mieszka , Strona finalizuje i będzie finalizowała ze sprzedaży nieruchomości w C. Realizację prac Wnioskodawca rozpoczął w budynku w W. gdzie na stałe zamieszkuje, w dniu 06.02.2014 r. od wymiany starej aluminiowej instalacji elektrycznej i wstawienia nowych drzwi wejściowych z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym.

Wnioskodawca prosi o opinię, które z prac remontowych są zaliczone, aby mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej - 19% w PIT-39: wymiana instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych, nowe okna, drzwi wewnętrzne, stara stolarka w zabudowanych na stałe szafach, skucie odpadających tynków, gładzie i malowanie w całym mieszkaniu (mieszkanie z okresu przedwojennego), cyklinowanie podłóg, oczyszczenie i pomalowanie starych żeliwnych grzejników, wymiana starej kuchenki gazowej na nową, zlewozmywaka z nową armaturą.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 18 maja 2015 r. Nr IPPB1/4511-544/15-2/MT Wnioskodawca wskazał że:

Sąd Rejonowy w postanowieniu z dnia 26. sierpnia 2014 r. stwierdził, że Wnioskodawca nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w C. przy ulicy S. oznaczony nr 1.

Aktem Notarialnym z dnia 24 października 2014 r. Wnioskodawca zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, o którym mowa wyżej.

Po dacie zbycia lokalu mieszkalnego w C. tj. 24.10.2014 r. Wnioskodawca dokonał rozporządzeń mających na celu wymianę drzwi wejściowych, wymiany instalacji elektrycznej, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, skucie starych tynków, położenie szlichty i malowanie lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca faktycznie wydał sumę 25 000 00 zł na remont lokalu mieszkalnego w którym zamieszkuje.

Podnieść należy, że poniesione inwestycje są w toku.

Zeznaniem podatkowym złożonym w I Urzędzie Skarbowym Wnioskodawca zadeklarował, że z sumy 119 000,00 zł stanowiącej zapłatę za lokal mieszkaniowy w C., na remont mieszkania położonego w W. przy ul. K. wydał 25 000 00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Które z prac remontowych są zaliczone, aby Wnioskodawca mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej 19% w PIT – 39: wymiana instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych, nowe okna, drzwi wewnętrzne, stara stolarka w zabudowanych na stałe szafach, skucie odpadających tynków, gładzie i malowanie w całym mieszkaniu (mieszkanie z okresu przedwojennego), cyklinowanie podłóg, oczyszczenie i pomalowanie starych żeliwnych grzejników, wymiana starej kuchenki gazowej na nową, zlewozmywaka z nową armaturą...

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na remont mieszkania ze środków pozyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowią zdaniem Wnioskodawcy wydatki mieszkaniowe o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako takie powinny być zwolnione od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe w części dotyczącej wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na wymianę starej stolarki w zabudowanych na stałe szafach, natomiast prawidłowe w pozostałej części.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i ww. praw majątkowych decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 11.05.2014 r. zmarła matka Wnioskodawcy. W wyniku postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca otrzymał po zmarłej spadek, w którego skład wchodziły dwa mieszkania: w C. i W. W dniu 24 października 2014 r. Wnioskodawca aktem notarialnym zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w C., pozostawiając sobie lokal mieszkalny w Warszawie, stanowiący odrębną nieruchomość o pow. Użytkowej 83,6 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położony przy ul. K.. Wnioskodawca po zbyciu nieruchomości w C. rozpoczął remont ww. mieszkania w W, w którym mieszka i jest zameldowany. Wnioskodawca finalizuje i będzie finalizował remont ze sprzedaży nieruchomości w C.. Wnioskodawca po dniu 24 października 2014 r., a więc po dokonaniu zbycia lokalu mieszkalnego w C. dokonał rozporządzeń mających na celu wyminę drzwi wejściowych, wymianę instalacji elektrycznej, cyklinowanie i lakierownia podłóg, skucie starych tynków, położenie szlichty i malowanie lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca wydał sumę 25 000 00 zł na remont lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkuje. Jednocześnie Wnioskodawca wskazał, że poniesione inwestycje są w toku.

W myśl art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia wynika, że w dniu 24 października 2014 r. Wnioskodawca sprzedał lokal mieszkalny w C. nabyty w drodze spadku po zmarłej 11 maja 2014 r. matce.

Wobec powyższego, odpłatne zbycie ww. lokalu mieszkalnego w dniu 24 października 2014 r. tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 cytowanej ustawy).

Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Jednakże podkreślić należy, że stosownie do art. 21 ust. 28 ustawy, za wydatki o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntulub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Z analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia wyliczone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Do wydatków tych zalicza się m. in. wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) wydatki na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Z treści art. 21 ust. 1 pkt . 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ze zwolnienia może korzystać wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości pod warunkiem wydatkowania na cele mieszkaniowe. Tym samym udokumentować należy sposób wydatkowania tego przychodu, a nie przychodu wydatkowanego zanim jeszcze u podatnika pojawił się przychód ze sprzedaży. Przepis jednoznacznie bowiem stanowi, że nie chodzi o wydatkowanie na cele mieszkaniowe jakiegokolwiek przychodu, ale o wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży.

Ponadto, z ww. przepisu wynika również, że zwolnienie może obejmować jedynie ten przychód z odpłatnego zbycia, który będzie wydatkowany począwszy od dnia odpłatnego zbycia. To oznacza, że dla obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania uwzględnione mogą być jedynie wydatki poniesione najwcześniej w dniu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw. Zwrot „począwszy od” wyraża w swoim znaczeniu pierwszy moment od jakiego można dokonać określonych czynności lub podjąć określone działanie.

W tym miejscu wskazać należy, że przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęć zawartych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia.

W związku z powyższym zasadne będzie odwołanie się do określeń z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 6, 7a i 8 ustawy Prawo budowlane ilekroć w ustawie jest mowa o:

 • budowie - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;
 • przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji;
 • remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

W ustawie Prawo budowlane brak jest jednak definicji legalnej modernizacji. W związku z tym należy sięgnąć do definicji słownikowej zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.) zgodnie z którą modernizacja to unowocześnienie i usprawnienie czegoś prowadzące do zwiększenia jego wartości użytkowej.

Jednak należy wskazać, że pojęcie to ma charakter potoczny i nie zostało oddzielnie wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani w ustawie Prawo budowlane. Z uwagi na to że pojęcia: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont są pojęciami powszechnie stosowanymi w zakresie inwestycji, zatem uznać należy, iż modernizacja mieści się pod wskazanymi pojęciami.

Mając na uwadze powyższe przepisy uprawniające do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może wydatkować przychód ze zbycia lokalu mieszkalnego w C. na remont lub modernizację lokalu mieszkalnego w Warszawie, którego jest właścicielem.

Jednakże podkreślić należy, że nie wszystkie poniesione przez Wnioskodawcę i wskazane we wniosku wydatki mieszczą się w dyspozycji ww. przepisu i mogą uzasadniać zwolnienie z opodatkowania.

Przyjmując, za Wnioskodawcą – co zostało przez niego wskazane we wniosku i uzupełnieniu do wniosku, że realizację prac remontowych w lokalu mieszkalnym w W. dokonuje po dacie zbycia lokalu mieszkalnego w C. tj. 24 października 2014 r., stwierdzić należy, że Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 25 pkt 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 dokonując następujących wydatków na własne cele mieszkaniowe jak: wymiana instalacji elektrycznej, drzwi wejściowych, nowych okien, drzwi wewnętrznych, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, skucie starych tynków, położenie szlichty i malowanie lokalu mieszkalnego, oczyszczenie i pomalowanie starych żeliwnych grzejników, a także wymiana starej kuchenki gazowej na nową oraz wymiana zlewozmywaka z nową armaturą.

Natomiast nie będzie stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe wymiana starej stolarki w zabudowanych na stałe szafach. Wydatek ten związany jest bowiem z wyposażeniem mieszkania i jako taki nie może być traktowany na równi z wydatkami remontowymi. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych - tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r. sygn. akt II FSK 639/05. Wymiana starej stolarki w zabudowanych na stałe szafach nie jest zatem wydatkiem związanym z remontem (czy modernizacją) budynku mieszkalnego.

Zatem, mając na względzie powyższe uregulowania prawne oraz przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na wymianę starej stolarki w zabudowanych na stałe szafach nie mieści się w dyspozycji w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tym samym wydatkowanie kwot na ten cel nie uzasadnia zwolnienia z opodatkowania. Natomiast poniesienie pozostałych wydatków wymienionych we wniosku będzie uprawniało Wnioskodawcę do przedmiotowego zwolnienia, o ile zostało dokonane w terminie dwóch lat od daty zbycia lokalu mieszkalnego tj. 24 października 2014 r.

Warto również nadmienić, iż w przypadku, gdyby Wnioskodawca rozpoczął remont nieruchomości w W. przed uzyskaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości w C. wówczas rodzi to wątpliwości nie tylko czy Wnioskodawca poniósł w ogóle wydatki i w jakiej kwocie, ale również, że wydatkowane środki nie pochodziły bynajmniej ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w C. co byłoby równoznaczne z brakiem prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży ww. nieruchomości.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.