IPPB1/4511-358/15-4/ES | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż części nieruchomości (1/2) nabytej w 1999 r., nastąpi po upływie okresu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
IPPB1/4511-358/15-4/ESinterpretacja indywidualna
 1. nabycie nieruchomości
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. spadek
 5. sprzedaż
 6. sprzedaż udziałów
 7. spółka cywilna
 8. udział
 9. zbycie nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2015 r. (data wpływu 16 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2015 r. (data nadania 8 czerwca 2015 r., data wpływu 10 czerwca 2015 r.) na wezwanie organu z dnia 1 czerwca 2015 r. Nr IPPB1/4511-358/15-2/ES (data nadania 1 czerwca 2015 r., data doręczenia 3 czerwca 2015 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni i jej mąż jako wspólnicy spółki cywilnej działającej pod nazwą „J. i S-ka”, w dniu 24 czerwca 1999 r. na podstawie Umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego przed notariuszem, nabyli do majątku spółki cywilnej prawo własności zabudowanej nieruchomości objętej księgą wieczystą, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powyższa nieruchomość stanowi działkę geodezyjną nr 798/1 o powierzchni 3662 m2. Na działkach znajdują się następujące budynki: budynek magazynowo-administracyjny, budynek produkcyjny-piekarnia, budynek hydrofornii, budynek wartowni, stacja trafo.

Powyższa nieruchomość stanowiła Nieruchomość przedsiębiorstwa.

Wspólnicy spółki cywilnej „J. i S-ka” postanowili o zakończeniu działalności gospodarczej oraz dokonali rozwiązaniu spółki cywilnej. Spółka cywilna została wyrejestrowana z ewidencji działalności gospodarczej na podstawie decyzji z dnia 29 grudnia 2000 r.

W związku z rozwiązaniem spółki cywilnej, nieruchomość weszła do majątku wspólnego małżonków.

W okresie od dnia 1 czerwca 2001 r. do dnia 1 kwietnia 2011 r. Nieruchomość była wynajmowana spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z przeznaczeniem na prowadzenie piekarni. Następnie Nieruchomość została użyczona spółce jawnej, której wyłącznymi wspólnikami byli Jeremi i Izabela M. oraz syn Antoni M.

W związku z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy Jeremim M. oraz Izabelą M. w wyniku zawartej w dniu 1 kwietnia 2005 r. Umowy Majątkowej Małżeńskiej, udziały w przysługującym im prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków wynosiły po 1/2 części.

Spółka E. M. Sp. j. zakończyła działalność gospodarczą na Nieruchomości z dniem 31 września 2013 r.

Wyżej opisana nieruchomość nie jest środkiem trwałym przedsiębiorstwa, ani składnikiem majątku przedsiębiorstwa.

Izabela M. nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jeremi M. zmarł w dniu 1 marca 2014 r. W skład masy spadkowej po zmarłym Jeremim M. wchodzi udział 1/2 w nieruchomości (Pozostały udział w wysokości 1/2 przynależny jest Izabeli M. na mocy wyżej wymienionej Umowy Majątkowej Małżeńskiej).

W ostatnich dwóch latach budowle posadowione na nieruchomości, a wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, nie stanowiły lub przekraczały 30% wartości początkowej.

Aktualnie Izabela M. zamierza sprzedać swój udział 1/2 w Nieruchomości uzyskany na mocy Umowy Majątkowej Małżeńskiej z dnia 1 kwietnia 2005 r.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 1 czerwca 2015 r. Nr IPPB1/4511-358/15-2/ES Wnioskodawczyni poinformowała, że wniosek o wydanie interpretacji dotyczy udziału 1/2, w Nieruchomości uzyskanego na mocy Umowy Majątkowej Małżeńskiej z dnia 1 kwietnia 2005 r. - w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej małżeńskiej; wspólność łącznia przekształciła się na wspólność w częściach ułamkowych.

W związku ze śmiercią Jeremiego M. w skład masy spadkowej wchodził udział 1/2 przynależny mężowi. Po zmarłym mężu został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia; na mocy którego otrzymałam dodatkowy udział w wysokości 1/8 w nieruchomości.

Reasumując w chwili obecnej Wnioskodawczyni posiada:

 1. udział 1/2 - nabyty na mocy Umowy Majątkowej Małżeńskiej z dnia 1 kwietnia 2005 r,
 2. udział 1/8 - nabyty na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia 3 kwietnia 2014 r.
  - łącznie posiada 5/8 udziału w nieruchomości.

Opodatkowanie zbycia udziału 1/8 uzyskanego na podstawie dziedziczenia nie budzi wątpliwości Wnioskodawczyni, albowiem nie upłynął jeszcze okres 5 lat od końca roku w którym nastąpiło nabycie udziału. Przedmiotem wniosku jest przyszła sprzedaż udziału, 1/2 nabytego na skutek zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej w dniu 1 kwietnia 2005 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż udziału 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą przez Izabelę M., będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosowanie do art. 10 ust. 1 pkt . 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem, jest odpłatne zbycie udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Stan faktyczny niniejszej sprawy wskazuje, iż przyszła sprzedaż udziału w nieruchomości następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości. Sprzedaż będzie dotyczyła składnika majątku osobistego (odrębnego) Wnioskodawcy. Składnik ten Izabela M. nabyła w dniu 1 kwietnia 2005 r. - w dacie tej współwłasność małżeńska łączna uległa zamianie na współwłasność w części ułamkowej.

Należy wskazać również, iż zbycie udziału w opisanej powyżej nieruchomości nie będzie wykonywana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż sprzedaż nieruchomości będzie czynnością jednorazową - Izabela M. nie trudni się sprzedażą nieruchomości. Nieruchomość nie była również po dniu 1 kwietnia 2005 r. składnikiem majątkowym żadnego przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Ze zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawczyni i jej mąż jako wspólnicy spółki cywilnej nabyli do majątku spółki cywilnej prawo własności zabudowanej nieruchomość. Powyższa nieruchomość stanowiła Nieruchomość przedsiębiorstwa. Spółka cywilna została wyrejestrowana z ewidencji działalności gospodarczej z dnia 29 grudnia 2000 r.

W związku z rozwiązaniem spółki cywilnej, nieruchomość weszła do majątku wspólnego małżonków. W okresie od dnia 1 czerwca 2001 r. do dnia 1 kwietnia 2011 r. Nieruchomość była wynajmowana spółce z o.o., a następnie została użyczona spółce jawnej, której wyłącznymi wspólnikami byli Wnioskodawczyni, jej mąż i syn. W związku z ustaniem wspólności majątkowej małżeńskiej pomiędzy małżonkami w wyniku zawartej w dniu 1 kwietnia 2005 r. Umowy Majątkowej Małżeńskiej, udziały w przysługującym im prawie użytkowania wieczystego oraz własności budynków wynosiły po 1/2 części. Spółka jawna zakończyła działalność gospodarczą z dniem 31 września 2013 r. Przedmiotowa nieruchomość nie jest środkiem trwałym przedsiębiorstwa, ani składnikiem majątku przedsiębiorstwa. Wnioskodawczyni zamierza sprzedać swój udział 1/2 w Nieruchomości uzyskany na mocy Umowy Majątkowej Małżeńskiej z dnia 1 kwietnia 2005 r.

Wskazać należy, iż stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną. Cechą charakterystyczną tego typu współwłasności jest to, iż niemożliwe jest ustalenie wielkości udziału małżonków we współwłasności (współwłasność bezudziałowa) oraz żaden z małżonków w czasie jej trwania nie może rozporządzać swymi prawami do majątku wspólnego.

Ustawowy ustrój majątkowy między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu na skutek zawartej między nimi umowy (art. 47 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), na skutek orzeczenia sądu (art. 52 § 1 ww. Kodeksu) albo z mocy prawa, np. ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 ww. Kodeksu). Zarówno w wypadku umownego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa, jak i w przypadku zniesienia tej wspólności przez Sąd między małżonkami (byłymi małżonkami) ustaje wspólność ustawowa, a do majątku, który był nią objęty stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 42 ww. Kodeksu).

Z treści wniosku wynika, iż małżonkowie w 2005 r. zawarli między sobą umowę majątkową małżeńską, ustanawiając swoje udziały w wysokości 1/2 w odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. Zatem został ograniczony ustawowy ustrój majątkowy, a czynność ta nie jest jednoznaczna z podziałem majątku wspólnego. Wobec powyższego, za datę nabycia nieruchomości, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego (do majątku wspólnego), t.j. 1999 r. Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, winien być liczony od końca 1999 r. Termin ten upłynął więc z dniem 31 grudnia 2004 r.

Biorąc pod uwagę stwierdzić należy, że sprzedaż części nieruchomości (1/2) nabytej w 1999 r., nastąpi po upływie okresu pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, sprzedaż ta nie będzie stanowiła źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.