IPPB1/4511-328/16-3/KS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
2.Czy przychód ze sprzedaży Działki 2 na której nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychódz prowadzonej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późń. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości gruntowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego (rozlicza się w formie ryczałtu) i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym na terytorium RP. Jest podatnikiem podatku VAT. Obecnie ma zawieszoną działalność gospodarczą. Wnioskodawca jest właścicielem działki nr 477/1 dalej jako „Działka 1” oraz działki nr 477/2 dalej jako „Działka 2” (dalej łącznie jako „Nieruchomość”). Nieruchomość ta nabyta została przez Wnioskodawcę w 1990 r. jako działka rolna.

Na Działce 1 został wybudowany budynek warsztatowy. Teren ten wraz z położonym na nim budynkiem został przeznaczony na jednoosobową działalność gospodarczą Wnioskodawcy. Działalność gospodarcza prowadzona była od roku 1997 do 31 grudnia 2015. Działka 1 nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych oraz nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Działka 2 nie była wykorzystywana do działalności gospodarczej oraz nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca z uwagi na zły stan swojego zdrowia planuje zbyć Działkę 1 oraz Działkę 2.

Wnioskodawca nie działa jako profesjonalista, zajmujący się obrotem nieruchomościami, a jako podmiot prywatny, sprzedający składnik majątku pochodzący z jego majątku prywatnego, co do którego nie prowadził żadnych działań marketingowych, mających na celu zwiększenie potencjalnego grona nabywców, jak również nie korzystał i nie będzie korzystał z usług profesjonalnych pełnomocników, którzy będą pośredniczyć w sprzedaży nieruchomości.

Wnioskodawca wskazuje, iż właściwy Urząd Gminy pobiera od niego podatek od nieruchomości zgodny z przepisami regulującymi wymiar poszczególnych podatków. Pierwszy to podatek od nieruchomości związany z działalnością za teren 1600 m2 oraz za budynek warsztatowy 205 m2. Drugi podatek to podatek od pozostałej części nieruchomości - podatek rolny - pobierany od części nieruchomości która nigdy nie była zabudowana ani wykorzystywana przez Wnioskodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy przychód ze sprzedaży Działki 1, na której prowadzona była działalność gospodarcza, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej...
  2. Czy przychód ze sprzedaży Działki 2 na której nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej...

Odpowiedź na pytanie Nr 2 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pytanie Nr 1 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód ze sprzedaży Działki 2 na której nigdy nie była prowadzona działalność gospodarcza, nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia. Działka 2 została nabyta przez Wnioskodawcę w 1990 r.

Wnioskodawca nie działa jako profesjonalista, zajmujący się obrotem nieruchomościami, jako podmiot prywatny, sprzedający składnik majątku pochodzący z jego majątku prywatnego, co do którego nie prowadził żadnych działań marketingowych, mających na celu zwiększenie potencjalnego grona nabywców, jak również nie korzystał i nie będzie korzystał z usług profesjonalnych pełnomocników, którzy będą pośredniczyć w sprzedaży nieruchomości.

Dlatego zdaniem Wnioskodawcy przy określaniu skutków podatkowych sprzedaży Działki 2 należy stosować art. 10 ust. 1 pkt 8 pdof i w konsekwencji przyjąć, że opisana we wniosku transakcja, z uwagi na upływ 5-letniego terminu od dnia nabycia, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.