IPPB1/4511-285/15-2/MT | Interpretacja indywidualna

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
IPPB1/4511-285/15-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. spadek
 3. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2015 r. (data wpływu 26 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. W dniu 2014-10-03, Wnioskodawca razem z 3 braćmi sprzedali:
  1. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku nr 11 wraz ze związanym z własnością lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej (zwanej dalej lokalem nr 1).
  2. stanowiący odrębną nieruchomość lokal mieszkalny nr 2, położony w budynku nr 11 wraz ze związanym z własnością lokalu udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej (zwanej dalej lokalem nr2).
 2. W lokalu 1 i 2 Wnioskodawcy przysługiwał udział w wysokości 1/4 (jedna czwarta).
 3. Udział 1/4 w lokalu nr 1 Wnioskodawca nabył w następujący sposób:
  1. 1/18 w dniu 7 września 1985 roku w spadku po zmarłej Wandzie (babci Wnioskodawcy) - postanowienie Sądu Rejonowego , Wydział III Cywilny z dnia 29 kwietnia 1988 roku o nabyciu spadku),
  2. 11/96 w dniu 29 marca 2000 roku w spadku po zmarłej Kazimierze (matce Wnioskodawcy)
   • postanowienie Sądu Rejonowego Wydział VIII Cywilny z dnia 30 listopada 2012 roku o stwierdzenie nabycia spadku.
  3. 23/288 w dniu 10 sierpnia 2012 roku w spadku po zmarłym Witoldzie (ojcu Wnioskodawcy).
 4. Udział 1 /4 w lokalu nr 2 Wnioskodawca nabył w następujący sposób:
  1. 3/16 w dniu 29 marca 2000 roku w spadku po zmarłej Kazimierze ( matce Wnioskodawcy).
  2. 1/16 w dniu 10 sierpnia 2012 roku w spadku po zmarłym Witoldzie (ojcu Wnioskodawcy).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przychód ze sprzedaży udziału w lokalu 1 i 2 jak wyżej w części odziedziczonej po babce i matce jest opodatkowane źródłem przychodu wymienionym w art. 10 ust 1 pkt 8 a) ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy

Przychód ze sprzedaży udziału w lokalu 1 i 2 jak wyżej w części odziedziczonej po babce i matce nie jest opodatkowanym źródłem przychodu wymienionym w art. 10 ust 1 pkt 8 a) ustawy.

Uzasadnienie:

 1. zbycie nie nastąpiło w wyniku działalności gospodarczej.
 2. Ustawa nie definiuje daty nabycia udziału w nieruchomości tytułem spadku. Zdaniem Wnioskodawcy wg. art. 925 Kodeksu Cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Wg art. 924 K.C. spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
 3. Spadek po babce i matce, został otwarty z chwilą ich śmierci, odpowiednio 7 września 1985 roku i 29 marca 2000 roku.
 4. W związku z tym, że minęło ponad 5 lat od daty śmierci matki i babki, sprzedaż udziału w nieruchomości, która miała -miejsce w roku 2014 - nie jest opodatkowanym źródłem przychodu wymienionym w art. 10 ust 1 pkt 8a ustawy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej, dla określenia właściwej podstawy normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, istotne jest z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać udział w nieruchomości, który nabył w spadku po zmarłej w dniu 7 września 1985 r. babce oraz zmarłej w dniu 29 marca 2000 r. matce.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotnym zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 winien w przypadku Wnioskodawcy powinien być liczony być liczony od końca roku 1985 r. oraz od końca 2000 r.

Reasumując, stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości nieruchomości nabytego w drodze spadku po zmarłej w 1985 r. babce oraz zmarłej w 2000 r. matce nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.