IPPB1/4511-271/16-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z opisaną we wniosku transakcją sprzedaży Wnioskodawca nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof’), jak również w konsekwencji spełnienia warunku upływu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto Nieruchomość, oraz upływu 6 lat od wycofania Nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 10 ust 2. pkt 3 updof?
IPPB1/4511-271/16-2/MTinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. wycofanie
 5. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r, poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2016 r. (data wpływu 7 marca 2016 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości wycofanej z działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości W. („Nieruchomość”). Nieruchomość składa się z dwóch działek, o łącznej powierzchni około 6000 m2., objęta jest dwoma księgami wieczystymi i została nabyta przez Wnioskodawcę w listopadzie 2009 r.

Nieruchomość została nabyta od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (nie działającej w ramach sprzedaży jako podatnik VAT) i nabycie nie podlegało opodatkowaniu VAT. Działki składające się na Nieruchomość były w dacie nabycia, oraz w dalszym ciągu, zabudowane budynkami niemieszkalnymi o złym stanie technicznym i są przeznaczone do wyburzenia (pozwolenie na rozbiórkę nie zostało jeszcze wydane i nie są prowadzone prace rozbiórkowe). Zgodnie z rejestrem gruntów działki składające się na Nieruchomość stanowią teren zabudowy przemysłowej.

W dacie nabycia Nieruchomości (jak również obecnie) Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej. Przedmiotowa Nieruchomość została pierwotnie nabyta przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - tj. z zamiarem budowy zakładu produkcyjnego i w miesiącu nabycia (tj. listopadzie 2009 r.) działki gruntu zostały wprowadzone do rejestru środków trwałych.

W dacie nabycia Nieruchomości nie była ona objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego znajdowała się ona na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług. Już przed nabyciem Nieruchomości (na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od sprzedającego), w listopadzie 2009. Wnioskodawca podjął starania o uzyskanie warunków zagospodarowania przestrzennego zezwalających na budowę na Nieruchomości budynków zakładu produkcyjnego. Już w grudniu 2009 r. (miesiąc po nabyciu Nieruchomości), ze względu na prowadzone prace dotyczące sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego Nieruchomość okazało się, że na Nieruchomości nie będzie możliwe zrealizowanie planowanej inwestycji w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i w konsekwencji w grudniu 2009 r. Wnioskodawca wycofał Nieruchomość z prowadzonej działalności gospodarczej i grunty i budynki zostały wykreślone z rejestru środków trwałych.

Nieruchomość została zatrzymana przez Wnioskodawcę na celów prywatnych, tj. z zamiarem budowy domu jednorodzinnego (bezpośrednim sąsiedztwie działki w szybkim tempie pojawiała się zabudowa mieszkaniowa oraz nowoczesna infrastruktura). W tym okresie Wnioskodawca występował o przyłącze energetyczne i wyraził zgodę na przeprowadzenia kanalizacji przez teren Nieruchomości. Ostatecznie jednak wnioskodawca zrezygnował z planów budowy domu jednorodzinnego ze względu na rozwód z żoną.

Należy podkreślić, że od grudnia 2009 r. Wnioskodawca nie prowadził żadnych działań dotyczących Nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ani nie ponosił żadnych kosztów związanych z tymi działaniami. Wnioskodawca nie wynajmował/nie dzierżawił Nieruchomości. Wnioskodawcy nie jest również wiadome aby Nieruchomości (budynki znajdujące się na Nieruchomości) były kiedykolwiek przedmiotem najmu/dzierżawy podlegającej opodatkowaniu VAT czy też aby Nieruchomości (budynki znajdujące się na Nieruchomości) była kiedykolwiek przedmiotem dostawy (np. sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT).

Dla celów podatku od nieruchomości przeznaczone do rozbiórki budynki znajdujące się na Nieruchomości nie są wykazywane jako związane z prowadzona działalnością gospodarczą. Wnioskodawca nie dokonywał żadnych ulepszeń budynków znajdujących się na Nieruchomości i w konsekwencji nie odliczał podatku VAT naliczonego związanego z ulepszeniami. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać powyższą Nieruchomość.

Od daty nabycia Nieruchomości Wnioskodawca nie prowadził żadnych działań związanych z podziałem czy też związanych ze sprzedażą Nieruchomości. Wnioskodawca jedynie zamieścił ogłoszenie dotyczące sprzedaży nieruchomości i zamierza w przyszłości zawrzeć umowę sprzedaży Nieruchomości.

Wnioskodawca jest obecnie zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej. Należy podkreślić że Nieruchomość której dotyczy niniejszy wniosek o interpretację nie była nigdy faktycznie wykorzystywana na potrzeby tej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w związku z opisaną we wniosku transakcją sprzedaży Wnioskodawca nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof’), jak również w konsekwencji spełnienia warunku upływu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto Nieruchomość, oraz upływu 6 lat od wycofania Nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 10 ust 2. pkt 3 updof...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż Wnioskodawca z tytułu opisanej we wniosku planowanej transakcji sprzedaży własności Nieruchomości nie będzie podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług („ustawa o VAT”), a w konsekwencji, dla Wnioskodawcy z tytułu dokonania przedmiotowej sprzedaży nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w przypadku uznania że Wnioskodawca z tytułu opisanej we wniosku planowanej transakcji sprzedaży własności Nieruchomości będzie podatnikiem podatku od towarów i usług, przedmiotowa sprzedaż nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43. ust. 1. pkt l0a Ustawy o VAT (Wnioskodawca prosi o odpowiedź na niniejsze pytanie jedynie w przypadku uznania stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 za nieprawidłowe)...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone we wniosku nr 1 W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2 i nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad: 1

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z opisaną we wniosku transakcją sprzedaży Wnioskodawca nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 10 ust, 1 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („updof’), jak również w konsekwencji spełnienia warunku upływu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto Nieruchomość, oraz upływu 6 lat od daty wycofania Nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży Nieruchomości na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 oraz art. 10 ust 2. pkt 3 updof.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 updof, odrębnym źródłem przychodów są między innymi określone w pkt 3 i 8 tego przepisu:

 1. pozarolnicza działalność gospodarcza,
 2. odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,
   - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ponadto, zgodnie z art. 10. ust. 2. pkt 3, przepisów przytoczonego powyżej ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 updof stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
  - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w tym przepisie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Nieruchomość została nabyta w listopadzie 2009 r. i już w grudniu 2009 r. została przeznaczona na cele osobiste. Od tamtej pory nie jest w żaden sposób związana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Wnioskodawcę. Od grudnia 2009 r. Wnioskodawca nie dokonywał żadnych czynności związanych z Nieruchomością wskazujących na zamiar podjęcia działalności gospodarczej związanej z Nieruchomością.

Wnioskodawca nie zamierza dokonać transakcji sprzedaży Nieruchomości w wykonaniu działalności gospodarczej, bowiem dokonuje jedynie sprzedaży składnika majątku prywatnego. Należy również wskazać, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości do dnia planowanej transakcji sprzedaży upłynęło ponad 5 lat.

W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ma miejsce wówczas gdy sprzedaż dokonywana jest z pewną regularnością, powtarzalnością, w sposób profesjonalny, a w odniesieniu do tych rzeczy i praw można użyć określenia towary handlowe (por. choćby pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 kwietnia 2006 r., sygn. akt II FSK 612/05). Nie jest zatem sprzedażą wykonywaną w ramach działalności gospodarczej jednorazowe zbycie nieruchomości, nabytej ponad 5 lat temu i przeznaczonej na cele prywatne.

W konsekwencji Wnioskodawca podkreśla, iż biorąc pod uwagę powyższe, sprzedaż Nieruchomości, w przypadku opisanej w zdarzeniu przyszłym transakcji sprzedaży, nie może stanowić źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof. W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof.

Ponadto, należy wskazać, że w przypadku nieruchomości które zostały nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ale następnie zostały z tej działalności wycofane, zgodnie z art. 10 ust 2 pkt 3 updof, zbycie tych nieruchomości może podlegać opodatkowaniu jedynie jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. W sytuacji Wnioskodawcy należy podkreślić, że od daty wycofania Nieruchomości z działalności gospodarczej upłynęło już ponad 6 lat i w konsekwencji art. 10 ust 2 pkt 3 updof nie ma zastosowania.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy w związku z opisaną w zdarzeniu przyszłym transakcją sprzedaży Wnioskodawca nie uzyska przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, jak również w konsekwencji spełnienia warunku upływu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto Nieruchomość, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 updof.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu

na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.