IPPB1/4511-1478/15-2/KS | Interpretacja indywidualna

Czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze zbycia udziału w Nieruchomości jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a updof, a w związku z tym nie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że zbycie Nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie Nieruchomości oraz z uwagi na to, że nie znajduje tutaj zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 3 updof?
IPPB1/4511-1478/15-2/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. zbycie udziału
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. 2015, poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące stan faktyczny.

Wnioskodawca, nabył w 1990 r. do majątku osobistego, objętego małżeńską majątkową wspólnością ustawową, udział w nieruchomości gruntowej wynoszący 1/2 część. Wnioskodawca dokonał nabycia przedmiotowego udziału w nieruchomości jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Udział w pozostałej części powyższej nieruchomości nabyła, także do swojego majątku osobistego, osoba fizyczna, dalej zwana „Współwłaścicielem”, również nie prowadząca działalności gospodarczej.

Wnioskodawca i Współwłaściciel, dalej zwani łącznie „Współwłaścicielami”, dokonali następnie, w latach 1990-1991, zabudowania przedmiotowej nieruchomości. Zabudowanie nieruchomości nastąpiło tzw. systemem gospodarczym i nie było one dokonane w ramach działalności gospodarczej Współwłaścicieli.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym (posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce) zgodnie z przepisami updof. Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, nie był i nie jest czynnym podatnikiem VAT. W latach 1990 - 2015 Wnioskodawca nie prowadził indywidualnej działalności gospodarczej.

W 1991 r. Współwłaściciele oddali nieruchomość do użytkowania spółce cywilnej utworzonej przez Wnioskodawcę i Współwłaściciela, przekształconej następnie (w 2001 r.) w spółkę jawną, dalej zwaną „Spółką”. Począwszy od 1991 r. przedmiotowa nieruchomość była zatem użytkowana przez Spółkę w celach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej - nieruchomość była wykorzystywana do prowadzenia przez Spółkę, będącą posiadaczem stosownej koncesji na obrót paliwami ciekłymi, działalności gospodarczej w zakresie handlu paliwami i innymi towarami. Przedmiotem działalności Spółki nigdy nie był ani obrót nieruchomościami ant pośrednictwo w ich obrocie.

Wnioskodawca, jego żona ani Współwłaściciel nie pobierali od Spółki jakichkolwiek opłat za prawo użytkowania przez nią nieruchomości, nie osiągając w związku z tym jakichkolwiek przychodów z tego tytułu. Spółka użytkowała tę nieruchomość nieodpłatnie.

W 2014 r. Współwłaściciele dokonali podziału powyższej nieruchomości na 4 działki ewidencyjne, spośród których jedna była zabudowana. Podział nieruchomości nie spowodował zmian własnościowych; dotychczasowy schemat współwłasności został zachowany w stosunku do powyższych działek.

Działka zabudowana, na której posadowiona jest stacja paliw i infrastruktura towarzysząca, dalej zwana „Nieruchomością”, była dalej użytkowana przez Spółkę do celów prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

We wrześniu 2015 r. Spółka zaprzestała użytkowania Nieruchomości, dokonała zwrotu Nieruchomości, a Wnioskodawca wraz z żoną oraz Współwłaściciel dokonali następnie odpłatnego zbycia swoich udziałów w Nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze zbycia udziału w Nieruchomości jest przychodem ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a updof, a w związku z tym nie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z uwagi na fakt, że zbycie Nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie Nieruchomości oraz z uwagi na to, że nie znajduje tutaj zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 3 updof...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 updof źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c powyżej, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Stosownie natomiast do ustępu 2 powyższego artykułu, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia:

 1. na podstawie umowy przewłaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelności, w tym pożyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia własności przedmiotu umowy;
 2. w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 3. składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a updof należy stwierdzić, że z uwagi na fakty, że:

 • Wnioskodawca zbył swój udział w Nieruchomości po upływie terminu wskazanego w tym przepisie, oraz że
 • zbycie to nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, gdyż Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej (taka działalność była prowadzona przez Spółkę, z której Wnioskodawca osiągał przychody z tytułu prawa do udziału w jej zyskach), a zbyty udział w Nieruchomości był przedmiotem majątku osobistego Wnioskodawcy, zbycie przedmiotowego udziału w Nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, użytą w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof frazę: „nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej”, należy interpretować literalnie, a nie rozszerzająco, tj. że dotyczy ona wyłącznie sytuacji, gdy osoba fizyczna dokonująca zbycia nieruchomości, udziałów w nieruchomości, praw lub rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 updof, nie dokonuje tego w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w omawianym stanie faktycznym nie znajduje zastosowania ust. 2 artykułu 10 updof. Użyte w tym przepisie pojęcie „składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1” nie obejmuje bowiem składników majątku osobistego osoby fizycznej, niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez tę osobę, które byłyby wykorzystywane przez inny podmiot do prowadzenia przez ten inny podmiot działalności gospodarczej.

Zgodnie ze wspomnianym wyżej art. 14 ust. 2 pkt 1 updof, składnikami majątku do których odwołuje się art. 10 ust. 2 updof są składniki majątku będące:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

- wykorzystywanymi na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (...)”.

Zbyta przez Wnioskodawcę Nieruchomość (nieruchomość gruntowa wraz z zabudowaniami) nie stanowiła środków trwałych Wnioskodawcy, podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy, ani tym bardziej innych składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof. Wnioskodawca nie prowadził bowiem działalności gospodarczej w rozumieniu updof, a tym samym nie mógł wykorzystywać Nieruchomości „na potrzeby związane z działalnością gospodarczą”. Taka działalność nie była również kreowana przez fakt nieodpłatnego udostępnienia Spółce nieruchomości przez Wnioskodawcę; innymi słowy fakt nieodpłatnego udostępnienia Spółce Nieruchomości nie powodował, że Wnioskodawca stawał się przedsiębiorcą z tego tytułu.

W myśl art. 22a ust. 1 pkt 1 updof, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Przy czym, w myśl art. 22c pkt 1 updof, amortyzacji nie podlegają grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - zwane odpowiednio środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi.

W nawiązaniu do powyższego należy stwierdzić, że zabudowania (budynek i budowle) znajdujące się na zbytej Nieruchomości nie spełniały, z perspektywy Wnioskodawcy, definicji środków trwałych podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie były one bowiem, tak zresztą jak i grunt, „wykorzystywane przez podatnika (tutaj: Wnioskodawcę) na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany przez niego ze zbycia udziału w Nieruchomości nie stanowi dla niego przychodu z działalności gospodarczej określonego w art. 14 ust. 2 pkt 1 updof, a w związku z tym przychód ten nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a updof, z uwagi że zbycie udziału w Nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu przez niego działalności gospodarczej i zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i wybudowanie Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.