IPPB1/415-600/12-2/JB | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości nr 1, w tym kwota 550.000,00 zł, jaką Wnioskodawczyni otrzymała w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1 i wydatkowała na zakup udziałów w Nieruchomości 2 będzie podlegać zwolnieniu od podatku PIT na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
IPPB1/415-600/12-2/JBinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nieruchomości
 3. sprzedaż
 4. udział
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 25.04.2012 r. (data wpływu 02.05.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni otrzymała od swoich rodziców w roku 2009 na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego darowiznę nieruchomości położonej w W. Wnioskodawczyni zawarła w dniu 4 lutego 2010 r. w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży otrzymanej w darowiźnie nieruchomości (dalej zwaną: „Nieruchomość 1”).

W wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży kupujący Nieruchomość 1 zapłacili Wnioskodawczyni w dniu 4 lutego 2010 r. część ceny sprzedaży w kwocie 550.000,00 złotych (pięćset pięćdziesiąt tysięcy). Wnioskodawczyni zawarła wraz z rodzicami w dniu 12 lutego 2010 r. umowę kupna nieruchomości zabudowanej położnej w W. (dalej zwaną: ‚„Nieruchomość 2”). Wnioskodawczyni nabyła udział w nieruchomości zabudowanej wynoszący 11/15 za kwotę 550.000,00 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy).

Całość przypadającej na Wnioskodawczynię ceny sprzedaży w kwocie 550.000,00 PLN została zapłacona przez Wnioskodawczynię w dniu zawarcia umowy kupna Nieruchomości 2, tj. w dniu 12 lutego 2010 r.

W dniu 1 kwietnia 2010 r. w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1 Wnioskodawczyni zawarła również w formie aktu notarialnego umowę ostateczną sprzedaży Nieruchomości 1 i otrzymała resztę ceny sprzedaży w kwocie 450.000, 00 zł.

Kwota 550.000,00 zł. otrzymana na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1 została zaliczona na poczet umówionej ceny sprzedaży Nieruchomości 1, a okoliczność wcześniejszego otrzymania części ceny umówionej z tytułu sprzedaży Nieruchomości 1 została wskazana w ostatecznej umowie sprzedaży Nieruchomości 1.

Wnioskodawczyni złożyła w ustawowym terminie zeznanie PIT-39, w którym wykazała kwotę dochodu ze sprzedaży Nieruchomości 1, jako kwotę dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Wnioskodawczyni jest w trakcie wydatkowania pozostałej kwoty uzyskanej z tytułu sprzedaż Nieruchomości 1 na budowę budynku mieszkalnego położonego na Nieruchomości 2, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem.

Do końca roku 2012 Wnioskodawczyni poniesie wydatki na budowę tego budynku w kwocie nie mniejszej niż 450.000,00 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) zł. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym dochód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości nr 1, w tym kwota 550.000,00 zł, jaką Wnioskodawczyni otrzymała w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1 i wydatkowała na zakup udziałów w Nieruchomości 2 będzie podlegać zwolnieniu od podatku PIT na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT jako wydatki na własne cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT źródłami przychodów jest m. in.; odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 30e ust. 1 ustawy o PIT od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W świetle natomiast przepisu art. 30e ust. 4 ustawy o PIT po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. la pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Przepis art. 30e ust 6 ustawy o PIT stanowi natomiast, że przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania, jeżeli:

 1. budowa i sprzedaż budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika;
 2. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw stanowi przychód z działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Z kolei, zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnić się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 25 ustawy o PIT za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   • położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30:
 3. wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:
  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  3. gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  4. gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a).

Dodatkowo, należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 21 ust. 28 ustawy o PIT przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własności lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

W świetle powyższych przepisów, zdaniem Wnioskodawczyni, uzyskany przez nią dochód z tytułu sprzedaży Nieruchomość 1 w kwocie 1.000.000,00 PLN będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PlT.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki, jakie poniosła na nabycie Nieruchomości 2 w kwocie 550.000 zł oraz wydatki, jakie poniosła i poniesie do końca 2012 r. na budowę budynku położnego na Nieruchomości 2 kwalifikują się do wydatków przewidzianych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Wydatki, bowiem jakie Wnioskodawczyni poniosła i będzie ponosić do końca roku 2012 na budowę budynku mieszkalnego położonego na Nieruchomości nr 2, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielem i w którym posiada 11/15 udziałów kwalifikują się w świetle przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1d ustawy o PIT jako wydatki poniesione na cele, o których mowa w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.

Powyższe zwolnienie dotyczy również części dochodu w kwocie 550.000 zł otrzymanego z tytułu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości 1 i wydatkowanego na nabycie prawa własności udziałów w Nieruchomości 2, co miało miejsce przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży Nieruchomości 1.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, iż w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych (np. orzeczenie WSA w Bydgoszczy z dnia 23 czerwca 2010 r. o sygn. akt I SA/Sd 419/10, czy też wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2005 r. o sygn. III SA/Wa 2479/04), podkreśla się, iż wcześniejsze otrzymanie ceny tytułem sprzedaży nieruchomości (czy to w formie zaliczki, zadatku, czy przedpłaty) nie zmienia faktu, że stanowi ono przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Takie też stanowisko zajął NSA w wyroku z dnia 5 kwietnia 2000 r. o sygn. I SA/Gd 535/98, w którym Sąd uznał, iż data zbycia nieruchomości jest o tyle nieistotna, że przychód może nastąpić wcześniej, jeżeli strony tak postanowią. Faktycznie zatem, zdaniem NSA, na poczet ceny ustalonej w umowie strony mogą uzyskać przychody przed zawarciem tej umowy.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone przez organy skarbowe w wydawanych przez nie interpretacjach np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 października 2009 r. o sygn. IPPB4/415-486/09-4/JK2, czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2011 r. o sygn. IPPB1/415-944/10-2/RS.

Należy dodać, iż w świetle przepisu art. 11 ust. l ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości powstaje z chwilą jego otrzymania, a nie z chwilą zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na nabycie Nieruchomości 2 oraz wydatki, jakie zostały poniesione i będą poniesione przez Wnioskodawczynię do końca 2012 r. na budowę budynku położonego na Nieruchomości 2, które kwalifikują się w świetle przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT do wydatków na własne cele mieszkaniowe, dochód otrzymany ze sprzedaży Nieruchomości 1 będzie podlegał w całości zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych oraz przywołanych tez wyroków - wskazać należy, iż orzeczenia te dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, jak również powołane wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami sądów i innych organów podatkowych, to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, iż nie stanowią materialnego prawa podatkowego.

Krańcowo podkreślić należy, iż tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy w zakresie objętym zadanym przez Wnioskodawcę pytaniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.