IPPB1/415-35/12-5/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wolno odliczyć całość odsetek od kredytu, który został zaciągnięty łącznie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków na budowę nieruchomości, która zostanie wprowadzona do środków trwałych spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 03.01.2012 r. (data wpływu 16.01.2012 r.) uzupełnionym pismem (data nadania 05.03.2012 r., data wpływu 07.03.2012 r. złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-35/11-2/AM z dnia 24.02.2012 r. (data nadania 24.02.2012 r., data doręczenia 27.02.2012 r) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.01.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Od 2010 r. Wnioskodawcy, ojcu Wnioskodawcy oraz bratu Wnioskodawcy przysługuje łącznie w równych częściach prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oraz własność budynku (pawilon handlowy). W czerwcu 2010 r. Wnioskodawca otrzymał pozwolenie na rozbiórkę budynku handlowego usytuowanego na ww. działce oraz na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową. W sierpniu 2010 r. Wnioskodawca i brat Wnioskodawcy wraz z współmałżonkami podpisali umowę kredytową na budowę systemem gospodarczym nieruchomości komercyjnej na ww. działce. W 2011 roku otrzymano pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową. W 2011 r. Wnioskodawca wraz z ojcem i bratem zawarł umowę spółki cywilnej w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z obrotem nieruchomościami. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. Kredytowana nieruchomość będzie w całości wykorzystywana w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia 29.02.2012 r. będącym uzupełnieniem do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) z dnia 16.01 2012 roku Wnioskodawca uzupełnił informacje dotyczące przedstawionego zdarzenia przyszłego, a mianowicie wskazał, iż:

  • Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową budowany był z zamiarem wykorzystywania go dla celów działalności gospodarczej.
  • Spółka nie stanie się właścicielem budynku, o którym mowa powyżej, ponieważ spółka cywilna nie ma podmiotowości prawnej. W związku z powyższym, to wspólnicy spółki cywilnej są właścicielami budynku, a nie spółka cywilna. Budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową formalnie zostanie wprowadzony do spółki w drodze aportu.
  • Jak już wspomniano powyżej, budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową został wybudowany z zamiarem wykorzystywania go dla celów działalności gospodarczej.
  • Pozwolenie na użytkowanie ww. budynku zostało wydane 26 sierpnia 2011 r. (decyzja stała się ostateczna 6 października 2011 r.).
  • Umowa spółki cywilnej została zawarta 01 września 2011.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, wolno odliczyć całość odsetek od kredytu, który został zaciągnięty łącznie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz ich małżonków na budowę nieruchomości, która zostanie wprowadzona do środków trwałych spółki...

Zdaniem Wnioskodawcy całość odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości, która zostanie wprowadzona do środków trwałych spółki cywilnej stanowi koszt uzyskania przychodów bez względu na fakt, czy wspólnicy ponieśli je samodzielnie, czy łącznie z małżonkami.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) (dalej: ustawa o PIT), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kwalifikując, zatem wydatek w koszty podatkowe trzeba stwierdzić, że spełnia on dwa warunki: wydatek musi być poniesiony w celu uzyskania przychodu lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodów oraz nie może to być wydatek wymieniony w zamkniętym katalogu negatywnym, wymienionym w przepisie art. 23 ustawy o PIT

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym warunki wymienione w ustawie o PIT zostały spełnione:

  • zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez wspólników z pro wadzonej działalności gospodarczej,
  • odsetki nie zwiększają kosztów inwestycji zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy.

Poniesione wydatki na odsetki od kredytów na budowę nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają przyczynowo-skutkowy związek z osiąganymi przychodami, ponieważ bez finansowania zewnętrznego, które wiąże się z ponoszeniem kosztów odsetek od kapitału pożyczonego przez bank budowa nieruchomości byłaby niemożliwa. Ponadto wydatki na spłatę odsetek od kredytu na wybudowanie środków trwałych, które zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT.

W świetle powyższego należy uznać, że dopiero zapłacenie odsetek daje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, gdy zaciągnięty kredyt pozostaje w związku z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę z prowadzonej przez jej wspólników działalności gospodarczej, to odsetki od tego kredytu - o ile nie zwiększają kosztów inwestycji - powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty.

Jednocześnie zauważyć należy, iż przepisy nie uzależniają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od pożyczek (kredytów) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu. Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy kredytowej zawartej z bankiem. Jednakże to na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek udowodnienia faktu, że pobrane środki zostały faktycznie przeznaczone na cel związany z przedmiotem prowadzonej działalności. Istotne dla oceny, czy ponoszone wydatki spełniają kryterium związku z uzyskiwanym przychodem z działalności gospodarczej, jest np. to, czy spłata kredytu dotyczy składnika majątku nabytego do majątku przedsiębiorstwa lub chociażby majątku osobistego przedsiębiorcy, ale wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Oznacza to, że nie można odmówić prawa do zaliczenia w koszty zapłaconych odsetek od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez łącznie przez wszystkich wspólników spółki oraz ich małżonków w sytuacji, gdy kredyt ten był zaciągnięty dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli zatem osoba fizyczna zaciągnie kredyt (nawet ze współmałżonkiem), jako konsument nie przedsiębiorca, ale środki z tego kredytu przeznaczy w całości na działalność gospodarczą, to odsetki będą stanowić koszt uzyskania przychodu w pełnej wysokości.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że łącznie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej wraz z małżonkami zaciągnęli kredyt hipoteczny na budowę nieruchomości, która w całości wykorzystywana jest do prowadzonej działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej.

W związku z powyższym, odsetki od kredytu będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zaciągnięty kredyt pozostanie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą a odsetki od kredytu muszą zostać faktycznie zapłacone i nie mogą zwiększać kosztów inwestycji. Bez znaczenia na skorzystanie z prawa do zaliczenia odsetek od kredytu w koszty uzyskania przychodów pozostaje natomiast fakt czy kredyt został udzielony tylko wspólnikom czy wspólnikom wraz z ich małżonkami.

Reasumując stwierdzić należy, iż odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego przez małżonków w celu budowy nieruchomości wykorzystywanej wyłącznie w działalności gospodarczej spółki po wprowadzeniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych stanowią w całości koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty rat kredytowych.

Źródłem finansowania budowy nieruchomości komercyjnej jest kredyt hipoteczny zaciągnięty łącznie przez wszystkich wspólników spółki cywilnej oraz małżonków wspólników. Zgodnie z przepisami prawa bankowego - w celu zaciągnięcia kredytu przez osoby będące w związku małżeńskim wymagana jest zgoda małżonków.

Biorąc pod uwagę przepisy prawa bankowego oraz regulacje prawne wynikające z ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 37 § 1 krio), do dokonania czynności, które przekraczają czynności zwykłego zarządu konieczna jest zgoda małżonka. Zawarcie umowy kredytowej na budowę nieruchomości komercyjnej jest niewątpliwie czynnością, która wykracza poza zakres zwykłego zarządu. Dlatego bez zgody małżonka umowa kredytowa nie zostałaby zawarta.

W związku z powyższym ponoszone przez odsetki powinny stanowić w całości koszt podatkowy wspólników spółki cywilnej w dacie jego poniesienia. W takiej sytuacji bez znaczenia pozostaje fakt, że żony wspólników nie są wspólnikami spółki cywilnej. Skoro dla skuteczności zawarcia umowy kredytowej konieczna była zgoda współmałżonków wspólników spółki cywilnej, to odsetki od kredytu zaciągniętego razem z żonami pod nieruchomość, która wykorzystywana jest w działalności gospodarczej spółki stanowi w całości koszt podatkowy.

W sytuacji, gdy składnik majątku wspólnego małżonków jest wykorzystywany w całości w działalności gospodarczej jednego z małżonków (stanowi środek trwały), odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę nieruchomości spłacone po wprowadzeniu nieruchomości do ewidencji środków trwałych stanowić będą w całości koszty uzyskania przychodów. Odsetki od kredytu na budowę nieruchomości naliczone i zapłacone przez podatników po dniu przekazania środka trwałego do używania należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, iż pożyczka hipoteczna zaciągnięta została przez wszystkich wspólników łącznie i ich współmałżonków, a nie przez firmę Wnioskodawcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2010 r. została zawarta umowa kredytowa, na wybudowanie nieruchomości komercyjnej, której kredytobiorcami zostali wspólnie bracia wraz ze swoimi małżonkami Nie ulega wątpliwości, że bez wiedzy i zgody współmałżonka żaden bank nie udzieliłby tego kredytu hipotecznego. Biorąc powyższe pod uwagę, odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę nieruchomości komercyjnej, wspólnicy spółki mogą zaliczyć w całości w ciężar kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty, bez względu na fakt czy kredyt zaciągnęli wszyscy wspólnicy łącznie czy z małżonkami, które nie są wspólnikami spółki cywilnej.

Podobne stanowisko przedstawili m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2008 r. nr IPPBI/415-569/08-2/AŻ, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 13 października 2009 r. nr ITPB1/415-613/09/MM oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 17 sierpnia 2009 r. nr IPPB1/415-39 1/09-2/IF.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji Podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.