IPPB1/415-1330/14-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, odpłatne zbycie każdej z Nieruchomości dokonane po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, nie będzie powodować powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu podatku PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, w tym na podstawie art 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza) oraz pkt 8 (tj. odpłatne zbycie nieruchomości) ustawy o PIT ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia24 listopada 2014 r. (data wpływu 26 listopada 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna posiada miejsce zamieszkania w Polsce i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT w Polsce („Wnioskodawca”). Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Polski w innym zakresie niż obrót nieruchomościami (tj. działalność prawniczą).

Dodatkowo, Wnioskodawca jest w dniu złożenia tego wniosku wyłącznym właścicielem/ wieczystym użytkownikiem łącznie (i) 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się na terenie miasta W.oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości na terenie Polski oraz właścicielem budynków i budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie ww. nieruchomości są dalej zwane we wniosku jako „Nieruchomości”).

Nieruchomości zostały nabyte przez Wnioskodawcę w następujący sposób: w 1997 r. (dwie nieruchomości), w 2004 r. (jedna nieruchomość), w 2007 r. (jedna nieruchomość), w 2008 r. (jedna nieruchomość), w 2010 r. (jedna nieruchomość), w 2011 r. (jedna nieruchomość), w 2012 r. (cztery nieruchomości) oraz w 2013 r. (jedna nieruchomość). Jedna z Nieruchomości została nabyta w dwóch częściach: w 2004 r. (większa jej część) oraz w 2007 r. (mniejsza jej część).

Nieruchomości były nabywane przez Wnioskodawcę częściowo ze środków własnych, częściowo z kredytów.

Po nabyciu Nieruchomości, Wnioskodawca nie wprowadził żadnej z nabytych Nieruchomości do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przez okres od momentu nabycia, niektóre z Nieruchomości były lub są nadal wynajmowane przez Wnioskodawcę prywatnie (tj. poza prowadzoną działalnością gospodarczą), a jeżeli dana Nieruchomość jest wynajmowana, to Wnioskodawca opłaca od czynszu z wynajmu Nieruchomości zryczałtowany podatek dochodowy wg stawki 8,5 % przychodu.

Dla terenów, na którym znajdują się niektóre z Nieruchomości zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego („MPZP”), jednakże MPZP zostały uchwalone bez jakiegokolwiek udziału Wnioskodawcy.

Od dnia nabycia Nieruchomości, Wnioskodawca (i) nie dokonywał żadnych podziałów Nieruchomości, (ii) nie uczestniczył w przeprowadzonej budowie drogi ani (iii) w żaden inny sposób nie działał w celu zwiększenia wartości Nieruchomości.

Wnioskodawca zamierza odpłatnie zbyć Nieruchomości w takim samym stanie w jakim je nabył, po upływie co najmniej 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie każdej z Nieruchomości.

Do dnia złożenia wniosku, w latach 2001, 2006, 2008 i 2012 Wnioskodawca odpłatnie zbył łącznie 5 nieruchomości, z których cztery stanowiły lokale mieszkalne znajdujące się w W. (są to nieruchomości zbyte w latach 2001, 2006 i 2008). Nieruchomość zbyta w 2012 r. stanowiła nieruchomość niezabudowaną, która została zbyta przez Wnioskodawcę za kwotę 24.000.000 PLN.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, odpłatne zbycie każdej z Nieruchomości dokonane po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, nie będzie powodować powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu podatku PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, w tym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza) oraz pkt 8 (tj. odpłatne zbycie nieruchomości) ustawy o PIT ...

Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku, odpłatne zbycie każdej z Nieruchomości dokonane po upływie 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, nie będzie powodować powstania u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu podatku PIT zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o PIT, w tym na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza) oraz pkt 8 (tj. odpłatne zbycie nieruchomości) ustawy o PIT.

W art. 10 ust. 1 ustawy o PIT został wymieniony katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem PIT. W katalogu tym znajduje się m.in. (i) źródło przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) oraz (ii) źródło przychodów „odpłatne zbycie nieruchomości” (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o PIT w ustawie o PIT, ilekroć w ustawie o PIT jest mowa o: „działalności gospodarczej” oznacza to działalność zarobkową: (a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, (b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, (c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych, podlegających ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wykorzystywanych m.in. na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i lit. c) ustawy o PIT wymienia z kolei jako źródło przychodu „odpłatne zbycie nieruchomości/prawa wieczystego użytkowania nieruchomości”. Zgodnie więc z art. 5a pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i lit. c) ustawy o PIT jeżeli określony przychód jest zaliczany do źródła „odpłatne zbycie nieruchomości/prawa wieczystego użytkowania nieruchomości”, to nie może zostać jednocześnie zaliczony do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza” w podatku PIT.

Jednakże art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i lit c) ustawy o PIT przewiduje, iż „odpłatne zbycie nieruchomości/prawa wieczystego użytkowania nieruchomości” stanowi źródło przychodu w rozumieniu ustawy o PIT tylko w określonych okolicznościach. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i lit. c) ustawy o PIT jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, a także prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie (i) nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz (ii) zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości/prawa wieczystego użytkowania nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i lit. c) ustawy o PIT a contrario wynika więc wniosek, iż odpłatne zbycie Nieruchomości dokonane poza działalnością gospodarczą po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku PIT, albowiem nie stanowi w ogóle źródła przychodu w myśl ustawy o PIT.

Wnioskodawca uważa zatem iż odpłatne zbycie każdej z Nieruchomości w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku nie spowoduje powstania przychodu w podatku PIT ze źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, albowiem nie znajdzie do każdej z Nieruchomości zastosowania przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o PIT, który stanowi wyłącznie o odpłatnym zbyciu składników majątku będących środkami trwałymi wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarcza. Z uwagi na to, iż Wnioskodawca (i) od nabycia nie ujął żadnej z Nieruchomości w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w swojej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz (ii) od nabycia wynajmował Nieruchomości (o ile były one wynajęte) wyłącznie w formie najmu prywatnego (a zatem poza „działalnością gospodarczą” w rozumieniu art. 5 pkt 6 ustawy o PIT), nie można stwierdzić, iż zbycie każdej z Nieruchomości przez Wnioskodawcę spowoduje powstanie przychodu w podatku PIT ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”.

W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przychód uzyskany z tytułu odpłatnego zbycia każdej z Nieruchomości nie bodzie podlegał opodatkowaniu podatkiem PIT, jeżeli odpłatne zbycie nastąpi po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanej Nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 • pkt 3 - pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • pkt 8 - odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu podatnika jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Zatem przychód z tego źródła nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 2. zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w cytowanym wyżej przepisie art. 5a pkt 6 ustawy wymaga, aby był to jeden z wymienionych w lit. a)-c) rodzajów działalności oraz opiera się na następujących przesłankach:

 • zarobkowym celu działalności,
 • wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 • prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednakże brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, iż działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie bowiem działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Za takim rozumieniem pojęcia „zorganizowany” przemawia również definicja słownikowa. Zgodnie z Nowym Słownikiem Poprawnej Polszczyzny Wydawnictwo Naukowe PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego Warszawa 2000, organizować to przygotowywać, zakładać jakieś przedsięwzięcie, bądź w znaczeniu drugim nadawać czemuś reguły, wprowadzać porządek (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 7 maja 2008 r. I SA/Op 18/08).

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Nie wyklucza on jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo lub do czasu osiągnięcia postawionego przez dany podmiot celu i to bez względu na okres, w którym cel ten miałby być realizowany. Do zachowania ciągłości wystarczające jest, aby z całokształtu okoliczności sprawy wynikał zamiar powtarzania określonego zespołu konkretnych działań w celu osiągnięcia efektu w postaci zarobku.

Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Z kolei przepis art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.) stanowi, iż przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio;

Z powyższych przepisów wynika, że przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości może stanowić przychód z dwóch źródeł tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) lub z odpłatnego zbycia nieruchomości, o którym mowa w cyt. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy. Ustalenie, z jakiego źródła pochodzi przychód, ma ogromne znaczenie dla ustalenia chociażby takich kwestii, jak ustalenie sposobu opodatkowania przychodu, możliwości odliczenia kosztów jego uzyskania itp. W pewnych sytuacjach możliwe jest występowanie wątpliwości, do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować danego rodzaju przychód. Jeden i ten sam przychód stanowić może przychód wyłącznie z jednego źródła. Ponadto nie jest możliwa sytuacja, w której ten sam przychód będzie np. zakwalifikowany częściowo do jednego źródła, a częściowo do innego.

Z analizy wniosku wynika, że Wnioskodawca jest w dniu złożenia tego wniosku wyłącznym właścicielem/wieczystym użytkownikiem łącznie (i) 9 nieruchomości gruntowych zabudowanych znajdujących się na terenie miasta W. oraz (ii) na terenie 5 innych miejscowości na terenie Polski oraz właścicielem budynków i budowli wybudowanych na nieruchomościach znajdujących się w wieczystym użytkowaniu. Dodatkowo, w dniu złożenia tego wniosku, Wnioskodawca jest również właścicielem dwóch lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość (wszystkie ww. nieruchomości są dalej zwane we wniosku jako „Nieruchomości”).Wnioskodawca zamierza odpłatnie zbyć Nieruchomości w takim samym stanie w jakim je nabył, po upływie co najmniej 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie każdej z Nieruchomości. Dla terenów, na którym znajdują się niektóre z Nieruchomości zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego („MPZP”), jednakże MPZP zostały uchwalone bez jakiegokolwiek udziału Wnioskodawcy.

W celu zakwalifikowania działań podjętych przez Wnioskodawcę do właściwego źródła przychodu, czyli ustalenia czy sprzedaż będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze zamiar, okoliczności i cel działań związanych z odpłatnym zbyciem nieruchomości. Co do zasady sprzedaż przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności nie stanowią działalności gospodarczej.

Z ww. okoliczności sprawy wynika, jednak że Wnioskodawca, działa jako osoba fizyczna, a podejmowane przez Niego czynności rodzą bezpośrednio dla Wnioskodawcy określone prawa i obowiązki. Niewątpliwie sprzedaż przez Wnioskodawcę Nieruchomości będzie miało zarobkowy charakter, czyli nastawiony będzie na osiągnięcie zysku (dochodu). Zorganizowany sposób działania w obrocie gospodarczym oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń. Istotnym przejawem działania w sposób zorganizowany jest również to, że aktywność Wnioskodawcy koncentruje się na podejmowaniu działań zmierzających zarówno do utrzymania źródła przychodu w zakresie sprzedaży będących w posiadaniu Wnioskodawcy Nieruchomości, jak i do rozszerzenia tego źródła. Wnioskodawca w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego wskazał bowiem, że do momentu złożenia wniosku Wnioskodawca odpłatnie zbył łącznie 5 nieruchomości – 4 lokale mieszkalne oraz nieruchomość niezabudowaną za kwotę 24.000.000 PLN. Obecnie Wnioskodawca planuje sprzedaż kolejnych Nieruchomości.

Zatem, w świetle przytoczonej powyższej definicji działalności gospodarczej stwierdzić należy, że działanie takie jest rodzajem aktywności określonej jako działalność handlowa podjęta w celu zarobkowym, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. A zatem, w kontekście powołanych wyżej definicji, przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

Z całokształtu opisanego określonego zespołu działań Wnioskodawcy wynika, że przedmiotowa sprzedaż będzie następować w warunkach wskazujących na jej handlowy i zarobkowy charakter. W realiach badanej sprawy, mając także na uwadze ilość nieruchomości, nie sposób uznać, że czynności podejmowane przez Wnioskodawcę będą miały charakter okazjonalny i przypadkowy. Całokształt tych czynności świadczy bowiem o celowym działaniu, które ujawnia zamiar zbycia nieruchomości.

W konsekwencji, na gruncie badanej sprawy nie znajdzie zastosowania przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 stawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychód uzyskany ze sprzedaży Nieruchomości – w okolicznościach wskazujących na to, że sprzedaż ta wykonywana będzie w ramach prowadzonej działalności – winien być opodatkowany, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego właśnie źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego należało uznać za nieprawidłowe.

Zastrzec jedynie należy, iż tut. organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie objętym zadanym przez Niego pytaniem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.