IPPB1/415-1229/14-4/KS | Interpretacja indywidualna

Czy otrzymanie przez wspólnika rzeczowych składników majątku w zamian za wypłatę zysku w formie pieniężnej, będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku dochodowego od osób fizycznych?
IPPB1/415-1229/14-4/KSinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nieruchomości
 3. wypłata z zysku
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.), uzupełnionego pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 stycznia 2015 r., nr IPPB1/415-1229/14-2/KS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku w formie udziału w nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty zysku w formie udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki Sp.j., która prowadzi działalność w zakresie obsługi naprawy pojazdów mechanicznych oraz sprzedaży hurtowej części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych. Ww. spółce jawnej jest dwóch wspólników i zgodnie z umową spółki Wnioskodawca i jego wspólnik posiadają po 50 % udziałów w spółce. W spółce jawnej prowadzona jest pełna księgowość.

Zysk wypracowany przez spółkę jawną w latach poprzednich na podstawie uchwał wspólników został pozostawiony w spółce jako kapitał zapasowy i stanowi kwotę X. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanego zysku wspólnicy odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy.

Spółka jawna w trakcie jej trwania zakupiła ze środków własnych zabudowaną nieruchomość, Ww. nieruchomość stanowi środek trwały spółki.

Wartość księgowa nieruchomości aktualnie wynosi Y.

Wartość rynkowa nieruchomości wg operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi kwotę Z.

Wspólnicy planują podjąć uchwałę o wypłacie kapitału zapasowego przeznaczając go do wypłaty Wspólnikom zgodnie z ich udziałem w zysku. Z tym, że zamiast wypłaty w formie pieniężnej spółka jawna przeniesie na rzecz Wnioskodawcy i wspólnika własności przedmiotowej nieruchomości w części 1/2 na rzecz każdego z nich.

Wartość otrzymanego udziału we własności przedmiotowej nieruchomości przez Wspólnika, wyceniona na podstawie cen rynkowych, będzie równa wierzytelności przysługującej Wspólnikowi od spółki jawnej z tytułu jego prawa do udziału w zysku.

Mając powyższe na względzie powstało pytanie o skutki otrzymania przez Wnioskodawcę udziału we własności przedmiotowej nieruchomości.

Pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu 28 stycznia 2015 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 16 stycznia 2015 r., nr IPPB1/415-1229/14-2/KS Wnioskodawca poinformował, że czynność będąca przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej miała miejsce w dniu 10 grudnia 2014 r. Ponadto Wnioskodawca poinformował, że zgodnie z wypisem z kartoteki budynków z dnia 1 września 2014 r. na ww. nieruchomości znajduje się budynek przemysłowy. Z pozwolenia na użytkowanie wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Powiatowego z dnia 12 października 2004 r. wynika, że jest to hala magazynowa z wydzieloną częścią biurowo-socjalną.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy otrzymanie przez wspólnika rzeczowych składników majątku w zamian za wypłatę zysku w formie pieniężnej, będzie rodziło obowiązek podatkowy w podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy otrzymanie od spółki jawnej udziału we własności nieruchomości w zamian za wypłatę z zysku w formie pieniężnej będzie dla Wnioskodawcy oraz spółki jawnej neutralne podatkowo w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po pierwsze ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym wyłącznie osoby fizyczne, (art. 1 ustawy o PIT).

Spółka jawna jako osobowa spółka prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej.

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1 a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. oraz art. 30c. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Podatnikami, zatem podatku dochodowego od osób fizycznych w sytuacji przychodu osiąganego przez spółkę jawną, są jej wspólnicy.

Zatem w myśl ustawy o PIT to wspólnicy mają obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, a następnie mają obowiązek uiścić ewentualną dopłatę po zakończeniu roku podatkowego.

W świetle powyższego zatem za każdym razem, kiedy spółka jawna „osiąga przychód”, jest to przychód osób, będących wspólnikami tej spółki i jako taki właśnie jest opodatkowany. Oznacza to, że każdy przychód, który spowodował zwiększenie zysku lub kapitałów własnych został już opodatkowany jako przychód jej wspólników na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 52 ust. 1 KSH, wspólnik spółki jawnej może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

Gdy spółka osiągnie dodatni wynik finansowy, wspólnicy mogą podzielić zysk między siebie zgodnie z kodeksowymi lub umownymi zasadami. Mogą też wyłączyć całość bądź część wypracowanego zysku od podziału i pozostawić go w spółce jako kapitał zapasowy. Jednocześnie wspólnicy spółki osobowej mogą w każdym czasie podzielić pozostawiony kapitał zapasowy i przeznaczyć go do wypłaty Wspólnikom.

W świetle powyższego wypłata z kapitału zapasowego stanowi odzwierciedlenie uzyskiwanego i opodatkowanego już przez wspólników zysku z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej.

W przedmiotowej sprawie wartość udziału we własność przedmiotowej nieruchomości otrzymanego z majątku spółki jawnej przez każdego ze Wspólników, wyceniona na podstawie cen rynkowych, będzie równa kwocie wierzytelności przysługującej wspólnikowi od spółki jawnej z tytułu jego prawa do udziału w zyskach.

W świetle powyższego otrzymanie przez Wspólnika udziału we własności nieruchomości będzie czynnością neutralną podatkowo bowiem, wartość udziału w nieruchomości będzie odpowiadała wartości opodatkowanego już zysku wypracowanego z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki jawnej.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust, 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art, 19 stosuje się odpowiednio.

Z powyższej regulacji wynika, że aby przeniesienie własności nieruchomości spowodowało powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych musi mieć charakter odpłatny. Przeniesienie prawa własności nieruchomości w zamian za wypłatę z zysku nie jest czynnością odpłatną.

Zdaniem Wnioskodawcy Spółka wydając rzecz jako zysk reguluje tylko ciążące na niej zobowiązanie zgodnie z art. 52 ustawy KSH (wypłata z zysku).

Nie powstaje z tego tytułu po stronie Spółki żadne przysporzenie majątkowe. W przedmiotowym przypadku bowiem mamy do czynienia z jednostronną czynnością prawną polegającą na przeniesieniu rzeczy (praw) na wspólników uprawnionych do udziału w zysku. Wypłata z zysku na rzecz Wspólników spółki nie jest czynnością wzajemną, gdyż świadczeniu spółki nie odpowiada jakiekolwiek świadczenie Wspólników. Spółka przekazuje Wspólnikom część posiadanego majątku w formie pieniężnej bądź rzeczowej z tego powodu, że spełnione zostaną przewidziane umową spółki i przepisami prawa wymogi dotyczące podziału zysku.

Taka czynność prawna nie jest więc odpłatnym zbyciem nieruchomości, a w przypadku, gdy nieruchomość ta stanowiła środek trwały ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - nie stanowi także odpłatnego zbycia środka trwałego w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT. W konsekwencji taka czynność prawna nie prowadzi do powstania u Wspólników spółki jawnej przychodu z działalności gospodarczej i jest obojętna podatkowo. Inna interpretacja ww. przepisu niż przedstawiona przez Wnioskodawcę doprowadziłaby de facto do ponownego opodatkowania zysku Wspólników, co w świetle ustawy o podatku dochodowym nie jest uzasadnione.

W świetle powyższego przekazanie Wspólnikom nieruchomości na współwłasność w zamian za wypłatę wcześniej opodatkowanego zysku, zdaniem Wnioskodawcy nie będzie stanowić przychodu o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. akt II FSK 835/12 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku o sygn. akt I Sa/Ke 658/13 z dnia 30.12.2013 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 z późn.zm.) spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka osobowa prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

Zgodnie z art. 22 § 1 spółką jawną jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Z kolei, art. 28 Kodeksu spółek handlowych precyzuje, że majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

W świetle powyższych regulacji majątek spółki jawnej jest prawnie wydzielony.

Natomiast na mocy art. 51 § 1 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Wobec powyższego zysk w spółce jawnej jest dzielony pomiędzy wspólników z końcem każdego roku obrotowego (zasadniczo roku kalendarzowego). Przy czym zysk nie musi być koniecznie podzielony i wypłacony wspólnikom.

Fakt wypłaty zysku u wspólników spółki jawnej nie skutkuje, co do zasady, powstaniem dochodu do opodatkowania. Wypłata z tytułu podziału zysku uregulowana w art. 52 Kodeksu spółek handlowych stanowi odzwierciedlenie uzyskanego dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki jawnej. Od tego dochodu wspólnicy w ciągu roku opłacają zaliczki na podatek, a po zakończeniu roku ewentualnie uiszczają dopłatę podatku wynikającego z rocznego zeznania podatkowego.

W konsekwencji, wypłata na rzecz wspólnika środków z tytułu podziału zysku spółki jawnej, o której mowa w wyżej przytoczonym art. 52 Kodeksu spółek handlowych, nie skutkuje powstaniem obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wyjaśnić należy, że organ podatkowy nie ocenia skutków cywilnoprawnych podejmowanych przez podatników działań. Organ podatkowy ocenia skutki podatkowoprawne i dokonując tej oceny stwierdza, że wypłata zysku już opodatkowanego wspólnikom spółki jawnej nie generuje przychodu.

Jednakże w opisanym stanie faktycznym (wbrew stanowisku Wnioskodawcy), nie zachodzą okoliczności zanalizowane powyżej, które wyłączyłyby z przedmiotu opodatkowania czynność przekazania wspólnikom spółki jawnej udziału w nieruchomości. W istocie nastąpi odpłatne zbycie przez spółkę jawną nieruchomości, na rzecz poszczególnych wspólników. Zmieni się bowiem właściciel przedmiotowej nieruchomości, a czynność ta będzie miała charakter odpłatny.

Przechodząc na płaszczyznę przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy. przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Jak już podkreślono wyżej spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zalicza spółki jawnej do kategorii podatników. Podatnikami są poszczególni wspólnicy spółki jawnej. W związku z powyższym, przychody i koszty związane z działalnością spółki osobowej, wspólnicy powinni określać proporcjonalnie do posiadanego udziału w zysku spółki.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2014 r. przychodem z działalności gospodarczej są również: przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Wskazać należy, że podstawowe znaczenia ma wyjaśnienie pojęcia „odpłatnego zbycia” sformułowanego przez ustawodawcę w treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy wyjaśnieniu pojęcia „odpłatne zbycie” należy posłużyć się wykładnią językową, ponieważ ustawodawca nie zdefiniował tego określenia w sposób odmienny na potrzeby art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego „odpłatność - to obowiązek zwrotu kosztów, obowiązek zapłacenia” oraz „odpłatny” - to taki, za który się płaci, wymagający zapłacenia, zwrotu kosztów (M. Szymczak (red.), tom II s.467).

W ocenie tut. Organu podatkowego w przedmiotowej sprawie dojdzie do odpłatnego zbycia składnika majątku w postaci nieruchomości na podstawie przepisów art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Powyższa ocena wynika z rozumienia pojęcia odpłatnego zbycia. Czynność prawna jest odpłatna, jeżeli podmiot który dokonał przysporzenia otrzymuje w zamian korzyść majątkową stanowiąca ekwiwalent tego przysporzenia. Zauważyć należy, że przekazanie składników majątkowych powoduje przejście własności tych składników ze spółki jawnej na wspólników. W ten sposób składniki majątkowe zmieniają właściciela, a spółka jawna zwalnia się z ciążącego na niej zobowiązania w postaci roszczenia wspólników o wypłatę niepodzielonego zysku. W przypadku, gdy składnik majątku spółki jawnej zmieni właściciela bez tytułu daremnego, spółka jawna zwalnia się z ciążącego na niej zobowiązania w postaci roszczenia przysługującego wspólnikom o wypłatę niepodzielonego zysku, to tak czynność prawna mieści się niewątpliwie w pojęciu odpłatności, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nadto wyjaśnić należy, że o ile wypłata niewypłaconego zysku w formie pieniężnej jest dla spółki ją wypłacającej neutralna podatkowo, o tyle w sytuacji przekazania składników majątkowych, która skutkuje przejściem własności tych składników ze spółki na wspólników spółka uzyskuje w zamian za przekazanie składników majątkowych na rzecz wspólników, korzyść majątkową polegającą na zwolnieniu się z obowiązku wypłaty niewypłaconego zysku. Należy zauważyć, że wypłata w formie pieniężnej pochodzi z wypracowanego zysku spółki jawnej i jest wypłacana z tej części osiągniętego dochodu, która pozostanie po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast odmienna sytuacja ma miejsce, gdy spółka dokonuje wypłaty zysku w formie niepieniężnej, kosztem swojego majątku, a czynność ta wypełnia dyspozycje art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy. Składniki majątkowe przekazane odpłatnie wspólnikom na własności stanowią element majątku Spółki, który wcześniej nie podlegał opodatkowaniu.

Z powyższego bezsprzecznie zatem wynika, że na gruncie przedmiotowej sprawy, wypłacie ww. zysku niejako towarzyszy inna czynność prawna tj. odpłatne zbycie nieruchomości (środka trwałego w spółce), która to czynności powoduje powstanie przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następuje więc odpłatne zbycie środka trwałego tj. jego przejście z majątku odrębnego spółki jawnej do majątku poszczególnych wspólników tej spółki. Czynność ta ma również charakter odpłatny gdyż w zamian za przekazanie majątku nastąpi wygaśnięcie po stronie spółki zobowiązania z tytułu wypłaty dla wspólników. Spełnione są zatem określone w ww. przesłanki.

W świetle powołanych przepisów stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie w wyniku przeniesienia własności nieruchomości (udziału w nieruchomości) ze Spółki jawnej na poszczególnych wspólników dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 powoływanej ustawy. Zbycie własności nieruchomości mieści się w dyspozycji powoływanego przepisu traktującego o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychód z tego tytułu należy więc kwalifikować, proporcjonalnie do udziału wspólników w zyskach spółki, jako przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podsumowując powyższe stwierdzić należy, że w związku z przeniesieniem własności nieruchomości (udziału w nieruchomości) należącej do Spółki jawnej na rzecz wspólników, powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

W przedmiotowej sprawie, z uwagi na okoliczność, że czynność będąca przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej miała miejsce w dniu 10 grudnia 2014 r. (co wynika z uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) tut. Organ podatkowy dokonał oceny prawnej stanowiska Wnioskodawcy w kontekście zaistniałego stanu faktycznego a nie zdarzenia przyszłego.

Krańcowo zastrzec należy, że tut. Organ podatkowy nie podziela stanowiska wyrażonego przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 maja 2014 r., sygn. II FSK 835/12 oraz przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach z dnia 30 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 658/13 z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu niniejszej interpretacji indywidualnej. Zauważyć ponadto należy, że orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach dotyczących skutków podatkowych wypłaty zysku w spółce osobowej w formie przeniesienia nieruchomości na wspólników tej spółki nie jest jednolite (wyrok NSA z dnia 2 kwietnia 2014 r., sygn. II FSK 1005/12, wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. VIII SA/Wa 506/14.

Wskazać również należy, że niezależnie od obowiązku uwzględniania ocen wyrażonych w orzecznictwie, organ upoważniony do wydawania interpretacji indywidualnych nie jest związany orzeczeniem wydanym w innej sprawie. Orzeczenia sądów, są bowiem rozstrzygnięciami w konkretnych sprawach, osadzonymi w określonym stanie faktycznym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z póź. zm.) w swoim rozdziale III określa zamknięty katalog źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Nie przewiduje on takiej mocy dla orzecznictwa sądowego, w tym orzecznictwa sądów administracyjnych (w Polsce nie obowiązuje system precedensów sądowych). W związku z powyższym, nie negując takiego orzecznictwa, jako cennego źródła w zakresie wskazywania kierunków wykładni norm prawa podatkowego, należy zauważyć, że moc obowiązująca wyroków zamyka się w obrębie spraw, w których zostały wydane.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.