IPPB1/415-1118/14-2/MT | Interpretacja indywidualna

Czy kwotę uzyskaną tytułem zapłaty za zbycie nieruchomości lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej działki gruntu oraz we wszelkich częściach posadowionego na niej budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i urządzeń, należy uznać za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
IPPB1/415-1118/14-2/MTinterpretacja indywidualna
  1. grunty
  2. nieruchomości
  3. spadek
  4. sprzedaż nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawcą jest podatnik - osoba fizyczna, który w dniu 08 sierpnia 2014 roku na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej przez notariusza w formie aktu notarialnego, zbył za cenę w kwocie 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy) nieruchomość - lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej działki gruntu oraz we wszelkich częściach posadowionego na niej budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i urządzeń. Odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawca nabył nieruchomość w drodze dziedziczenia w ramach uzyskanego spadku, jako jedyny spadkobierca, po zmarłej w dniu 20 lutego 2004 roku matce. Fakt spadkobrania został poświadczony w dniu 30 maja 2014 roku aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza. W związku z nabyciem spadku po zmarłej matce podatnik uiścił podatek od spadków i darowizn wynikający z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatku od spadków i darowizn, wydanej w dniu 31 lipca 2014 roku, na okoliczność czego w dniu 07 sierpnia 2014 roku zostało wydane przez w/w Naczelnika Urzędu Skarbowego stosowne zaświadczenie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwotę uzyskaną tytułem zapłaty za zbycie nieruchomości lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej działki gruntu oraz we wszelkich częściach posadowionego na niej budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego i urządzeń, należy uznać za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy cała kwota uzyskana przez niego tytułem zapłaty ceny za zbycie nieruchomości, w opisanym stanie faktycznym, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy decydujące znaczenie dla udzielania odpowiedzi na zadane we wniosku pytanie, ma ustalenie kwestii, w jakim momencie - dacie, doszło do nabycia przez Wnioskodawcę własności nieruchomości. Mianowicie, czy nastąpiło to z chwilą śmierci matki Wnioskodawcy czy też z chwilą sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia po zmarłej matce Wnioskodawcy. Powyższe pozwoli stwierdzić czy uzyskana przez Wnioskodawcę kwota stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych czy też nie.

W myśl art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny dalej kc spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 kc). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy przesądza, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź notarialny akt poświadczenia dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkodawcy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna dla ustalenia czy powstanie przychód, a w konsekwencji podatek dochodowy do zapłaty jest zatem nie data postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy też, jak w tym przypadku, data poświadczenia dziedziczenia u notariusza, ale dzień otwarcia spadku (czyli data śmierci spadkodawcy).

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt 8 lit a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości.

Ponieważ od końca roku kalendarzowego 2004, w którym nastąpiło otwarcie spadku, czyli śmierć matki Wnioskodawcy a w konsekwencji nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę, do dnia jej zbycia przez Wnioskodawcę minęło ponad 9 lat, to nie została spełniona przesłanka od której uzależnione jest uznawanie kwoty uzyskanej przez Wnioskodawcę tytułem zapłaty za zbycie nieruchomości, jako przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji w zaistniałym stanie faktycznym, do kwoty uzyskanej tytułem zapłaty za zbycie nieruchomości nie należy stosować przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno w brzmieniu obowiązującym w dacie otwarcia spadku tj. w brzmieniu do 31 grudnia 2006 roku, jak; również w brzmieniu obowiązującym w momencie poświadczenia dziedziczenia tj w brzemieniu obowiązującym od 01 stycznia 2009 roku.

Mając na względzie powyższe Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapiały podatku dochodowego ud osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w dniu 08 sierpnia 2014 roku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późń. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest m. in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej, dla określenia właściwej podstawy normującej zasady opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży, istotne jest z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalenie zarówno daty jak i formy nabycia nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość, którą nabył w spadku po zmarłej w dniu 20 lutego 2004 r. matce.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Stosownie do art. 924 i 925 ww. ustawy – spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdzają jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotnym zatem dla podatku dochodowego jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 winien w przypadku Wnioskodawcy powinien być liczony być liczony od końca roku 2004 r.

Reasumując, stwierdzić należy, iż przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku w 2004 r. nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, z uwagi na upływ 5-letniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.