ILPP5/4512-1-112/16-5/WB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie od podatku zbycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismami z dnia: 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 22 kwietnia 2016 r.) oraz 6 kwietnia 2016 r. (data wpływu 9 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku zbycia nieruchomości. Wniosek został uzupełniony pismami w dniu 22 kwietnia 2016 r. o informację, że złożony w dniu 12 kwietnia 2016 r. ORD-IN stanowi nowy wniosek oraz w dniu 9 czerwca 2016 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2007 r. Zainteresowany nabył działkę o powierzchni 1,0484 ha wraz z budynkami i budowlami. Wjazd na działkę następuje przez betonowy most. W dolnej części działki znajduje się parterowy budynek mieszkalny z poddaszem, zabudowania gospodarcze, blaszany garaż, drewniana altana. Część zabudowań gospodarczych wcina się w skarpę. Obiekt jest przedwojenny, niezamieszkały i wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. Nieruchomość została kupiona od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja nie była opodatkowana podatkiem VAT. Od transakcji zapłacono podatek od czynności cywilnoprawnych. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi (dopuszcza się rodzaje usług np: hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego, rolno-przemysłowe itp). Po nabyciu zostały wykonane tylko koncepcje możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem zabudowy mieszkalnictwem jednorodzinnym, wielorodzinnym i pensjonatowym. Nie wykonano już dalszych prac dotyczących ewentualnego projektu budowy ponieważ nieruchomość została przeznaczona na sprzedaż. Żaden obiekt przedmiotowej nieruchomości nigdy nie był i nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Zainteresowany nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenia ww. nieruchomości, nie udostępniał i nie udostępnia jej osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych.

W piśmie z dnia 6 kwietnia 2016 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu, Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami oraz działalność hotelową. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży została nabyta w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Wnioskodawca wskazując w opisie sprawy, że wjazd na działkę następuje przez betonowy most, chciał wskazać, że działka od ulicy jest oddzielona Kudowskim Potokiem. Betonowy most nie stanowi części składowej działki. Zabudowania gospodarcze, blaszany garaż, drewniana altana są budynkami i budowlami przyporządkowane nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Zakup nieruchomości traktowany był jako zakup towarów. Zainteresowany wskazał, że po nabyciu przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie, oddanie do użytkowania budynków/budowli znajdujących się na nieruchomości. Przed nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatku VAT nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zbycie nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Powyższe oznacza, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. W sytuacji zatem, gdy dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT zwalnia się od podatku, dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że: 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Jak wynika z opisu wniosku przy nabyciu nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i dokonywano wydatki, ale nie stanowiły one 30% wartości początkowej oraz, że przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od poniesionych wydatków. Z kolei w okresie własności, nieruchomość nie była przedmiotem najmu lub dzierżawy, lub innej czynności o podobnym charakterze. Przy uwzględnieniu regulacji art. 29a ust. 8 ustawy, powyższe zwolnienie lub opcja opodatkowania znajdzie zastosowanie również do dostawy gruntu, na którym ww. budynki są posadowione. Reasumując Wnioskodawca stwierdza, że dostawa nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary – na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy (...).

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2007 r. Zainteresowany nabył działkę o powierzchni 1,0484 ha wraz z budynkami i budowlami. Wjazd na działkę następuje przez betonowy most. W dolnej części działki znajduje się parterowy budynek mieszkalny z poddaszem, zabudowania gospodarcze, blaszany garaż, drewniana altana. Część zabudowań gospodarczych wcina się w skarpę. Obiekt jest przedwojenny, niezamieszkały i wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. Nieruchomość została kupiona od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja nie była opodatkowana podatkiem VAT. Od transakcji zapłacono podatek od czynności cywilnoprawnych. W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi (dopuszcza się rodzaje usług np: hotelarskie, gastronomii, rzemiosła usługowego, rolno-przemysłowe itp). Po nabyciu zostały wykonane tylko koncepcje możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem zabudowy mieszkalnictwem jednorodzinnym, wielorodzinnym i pensjonatowym. Nie wykonano już dalszych prac dotyczących ewentualnego projektu budowy ponieważ nieruchomość została przeznaczona na sprzedaż. Żaden obiekt przedmiotowej nieruchomości nigdy nie był i nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy. Zainteresowany nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenia ww. nieruchomości, nie udostępniał i nie udostępnia jej osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami oraz działalność hotelową. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży została nabyta w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Zabudowania gospodarcze, blaszany garaż, drewniana altana są budynkami i budowlami przyporządkowane nieruchomości. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Ponadto, po nabyciu przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie, oddanie do użytkowania budynków/budowli znajdujących się na nieruchomości. Przed nabyciem nieruchomości w rozumieniu ustawy o podatku VAT nie doszło do pierwszego zasiedlenia.

Przy tak postawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą kwestii, czy zbycie nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane wyżej regulacje prawne należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy) jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. Należy bowiem wskazać, że przedmiotowa transakcja będzie dotyczyła towaru w rozumieniu ustawy oraz będzie dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług (o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w tych przepisach warunki.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

  1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
  2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest – co do zasady – zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

  1. wybudowaniu lub
  2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

  1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

  1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
  2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – możliwość zrezygnowania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Jak wynika z informacji przedstawionych w opisie sprawy, Zainteresowany jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie obrotu nieruchomościami będącą czynnym, zarejestrowany podatnikiem VAT. W 2007 r. Wnioskodawca nabył działkę od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wraz z budynkami i budowlami (parterowy budynek mieszkalny z poddaszem, zabudowania gospodarcze, blaszany garaż, drewniana altana). Transakcja nie była opodatkowana podatkiem VAT. Nieruchomość została nabyta w celu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Żaden obiekt posadowiony na przedmiotowej nieruchomości nigdy nie był i nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej Wnioskodawcy, w tym nie został udostępniony osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Zainteresowany nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie ww. budynków i budowli. Jak wskazał Wnioskodawca ani przed nabyciem nieruchomości ani po jej nabyciu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków i budowli na niej posadowionych.

Jak wynika z powyższego, w analizowanym przypadku nie zostaną spełnione – wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – przesłanki warunkujące zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy ww. budynków i budowli. Sprzedaż ww. obiektów będzie bowiem następować w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim.

W związku z brakiem możliwości zastosowania zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należy przeanalizować możliwość zwolnienia w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Aby sprzedaż mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu muszą być spełnione oba warunki określone w tym przepisie.

Planowana dostawa budynków i budowli będzie spełniać warunki do objęcia jej zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Powyższe wynika z faktu, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz Zainteresowany nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie posadowionych na niej budynków i budowli.

Odnosząc przytoczone wyżej przepisy do sprawy będącej przedmiotem wniosku należy stwierdzić, że ponieważ Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości oraz nie ponosił żadnych nakładów na ulepszenie posadowionych na niej budynków i budowli – planowana ich sprzedaż będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Tym samym również dostawa gruntu, na którym posadowione są ww. obiekty – zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy – będzie korzystać ze zwolnienia (analogicznie jak sprzedaż budynków i budowli, które są z tym gruntem związane).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego. W szczególności dla przyjętego rozstrzygnięcia kluczowe znaczenie miała informacja, że zarówno przed nabyciem nieruchomości ani po jej nabyciu nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków i budowli posadowionych na przedmiotowej nieruchomości.

Zaznaczenia wymaga również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.