ILPP5/443-271/14-5/KG | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie czynności nieodpłatnego przekazania (darowizny) nieruchomości.
ILPP5/443-271/14-5/KGinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. nieruchomości
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. sprzedaż przedsiębiorstwa
 5. zorganizowana część przedsiębiorstwa
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 lutego 2015 r. (data wpływu 24 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania (darowizny) nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania (darowizny) nieruchomości. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 lutego 2015 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest czynnym podatnikiem VAT. Z podatku dochodowego od osób fizycznych rozlicza się na zasadach podatku liniowego. Dla celów rozliczenia podatku prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Od 1998 r. ojciec Wnioskodawcy prowadził w M. gospodarstwo rybackie na nieruchomości będącej jego własnością, o powierzchni 3,8 ha, w tym ok 2,40 ha powierzchni wody, w ramach którego w 2002 r. utworzył gospodarstwo agroturystyczne i świadczył usługi turystyczne. Nieruchomość zabudowana była 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem drewnianym gospodarczym o pow. ok 180 m2 przeznaczonym na wydawanie posiłków oraz organizację spotkań integracyjnych, budynkiem socjalno-sanitarnym o pow. 180 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2. Wszystkie budynki są trwale powiązane z gruntem. Na nieruchomości znajdowały się także budowle wodne trwale z gruntem związane.

W dniu 1 stycznia 2004 r. ojciec Wnioskodawcy zawarł umowę dzierżawy ze spółką jawną działającą pod firmą „A” Spółka Jawna i na podstawie tej umowy oddał do użytkowania ww. nieruchomość wraz z budynkami, budowlami i rzeczami ruchomymi związanymi z działalnością agroturystyczną i gastronomiczną. Spółka jawna na bazie dzierżawionej nieruchomości świadczyła usługi agroturystyczne, turystyczne i gastronomiczne.

W 2005 r. Wnioskodawca odziedziczył w formie spadku ww. nieruchomość gruntową w M. wraz z zabudowaniami i rzeczami ruchomymi, obciążoną umową dzierżawy i jako osoba fizyczna wstąpił do umowy dzierżawy jako wydzierżawiający. Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług dzierżawy wystawiał faktury wraz z należnym podatkiem VAT, a przychody z tytułu tych usług wykazywał w przychodach zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi równolegle w mieście J. działalność w zakresie agencji promocji, reklamy oraz sprzedaży pomostów wodnych, zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami gminnymi na podstawie uzyskanej licencji państwowej.

Wnioskodawca w 2008 r., na nieruchomości w M. wybudował budynek z przeznaczeniem na cele hotelowe i gastronomiczne o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m2, w tym część hotelową o powierzchni 557 m2. Część hotelowa wybudowanego budynku nie jest jeszcze zdatna do użytkowania. Budynek ten Wnioskodawca w 2008 roku aneksem do umowy dzierżawy przekazał dzierżawcy spółce jawnej do użytkowania.

Wnioskodawca nie korzystał z prawa do odliczenia naliczonego podatku w związku z budową budynku. Od daty nabycia nieruchomości minęło więcej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano nabycia.

Od daty nabycia rzeczy ruchomych związanych z tą nieruchomością minęło więcej niż pół roku licząc od końca miesiąca, w którym dokonano nabycia.

Wnioskodawca do prowadzonej ewidencji środków trwałych wpisał jedynie drewniane budynki rekreacyjne, budynek socjalno-sanitarny oraz budowle wodne związane z nieruchomością w M. Natomiast nieruchomości gruntowe, budynek drewniany gospodarczy (chata biesiadna), budynek magazynowy, budynek chat (...), budynek smażalni, wybudowany w 2008 r. budynek hotelowo-gastronomiczny, jak i rzeczy ruchome znajdujące się na tych nieruchomościach używane dłużej niż rok nie są wpisane do ewidencji środków trwałych i nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne.

Z dniem 30 czerwca 2013 r. umowa dzierżawy ze spółką jawną została rozwiązana. Od 1 lipca 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność na własny rachunek w zakresie usług gastronomicznych i turystycznych na nieruchomości w M. Wnioskodawca prowadzi ewidencję podatkową, która pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca w 2013 r. dokonał podziału nieruchomości na funkcjonalne działki.

Wnioskodawca zamierza sprzedać osobie prawnej (spółka z o.o.) zespół składników materialnych jak i niematerialnych, związanych z częścią przedsiębiorstwa, prowadzoną na nieruchomości w M., który obejmuje: nieruchomość składającą się z działek nr 1213/2 oraz 1228/1, zabudowanych budynkiem hotelowo-gastronomicznym, działkę nr 1213/6 zabudowaną budynkiem gospodarczym (chata biesiadna) i budynkiem socjalno-sanitarnym oraz działkę nr 1213/7 zabudowaną budowlą (zbiornikiem wodnym), oraz rzeczy ruchome związane z prowadzoną na tej nieruchomości dotychczasową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (usługi gastronomiczne i hotelarskie związane przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych, komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy), a także należności i zobowiązania (spłata kredytów hipotecznych zaciągniętych w bankach na budowę budynku hotelowo-gastronomicznego). Wnioskodawca nie będzie posiadał towarów handlowych ani materiałów związanych z działalnością prowadzoną na nieruchomości w M. na dzień sprzedaży.

Ponadto, Wnioskodawca wydzierżawi nabywcy nieruchomość zabudowaną 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2.

Nabywca, na bazie nabytych nieruchomości i rzeczy ruchomych oraz dysponując umową dzierżawy pozostałych nieruchomości związanych z obecną działalnością gospodarczą Wnioskodawcy, kontynuował będzie dotychczasową działalność gospodarczą Wnioskodawcy w M. w zakresie usługi gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych związanych przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych (komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy i inne).

Na nieruchomości w M. znajdują się także działki siedliskowe (działka nr 1213/8, 1210, 1212) zabudowane dwoma drewnianymi budynkami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Działki te zabudowane budynkami Wnioskodawca zamierza aktem darowizny przekazać swojej mamie.

W piśmie z dnia 21 lutego 2015 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, Zainteresowany wyjaśnił, że:

 1. Działki siedliskowe nr 1218/8, 1210, 1212, które Wnioskodawca zamierza aktem darowizny przekazać swojej mamie zostały przez niego nabyte w formie spadku, po ojcu, ich przekazanie wynika z konieczności realizacji postępowania spadkowego, czyli przekazania części nieruchomości tylko dla mamy.
 2. Posadowione na działkach dwa drewniane budynki mieszkalne zostały przez Wnioskodawcę nabyte łącznie z gruntem, na podstawie postepowania spadkowego.
 3. W związku z nabyciem działek nr 1218/8, 1210, 1212 nastąpiło utrzymanie zamieszkania budynków drewnianych, Wnioskodawca budynków tych nie posadowił bo istniały, nie przysługiwało Zainteresowanemu prawo do odliczenia podatku naliczonego w żadnej formie.
 4. Działki siedliskowe wraz z budynkami drewnianymi siedliskowymi nigdy nie wchodziły w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę w spadku po ojcu. W związku z nabyciem, wytworzeniem tych nieruchomości po ojcu Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, zawsze domki pełniły funkcje mieszkalną tylko dla członków rodziny.
 5. Wnioskodawca nieruchomości (domków drewnianych) mających być przedmiotem darowizny dla mamy, nigdy nie wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nie udostępniał ich osobom trzecim na podstawie żadnych umów cywilnoprawnych np. najem, dzierżawa. Zawsze stanowiły one domki mieszkaniowe dla rodziny podatnika.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nieodpłatne przekazanie mamie (darowizna) działek siedliskowych Wnioskodawcy zabudowanych dwoma drewnianymi budynkami mieszkalnymi podlegać będzie podatkowi VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie matce (darowizna) działek siedliskowych zabudowanych dwoma drewnianymi budynkami mieszkalnymi, wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, nie będzie podlegać podatkowi VAT. Te składniki majątku Wnioskodawcy nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, nie stanowią składnika majątkowego prowadzonego przedsiębiorstwa i w dostawie tych towarów Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przez pojęcie „dostawy towarów”, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Interpretując zawarty w ww. artykule zwrot „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” należy podkreślić, że jest to czynność, która daje otrzymującemu towar prawo do postępowania z nim jak właściciel. Uznaje się przy tym, że chodzi tutaj przede wszystkim o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym. Istotą dostawy towarów nie jest bowiem przeniesienie prawa własności. Zwrotu „prawo do rozporządzania jak właściciel” nie można interpretować jako „prawo własności”. Istotny jest przede wszystkim aspekt ekonomiczny, a nie prawny transakcji, w ramach której podatnik przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania towarami jak właściciel. Akcent sformułowanej definicji położony został głównie na podkreślenie przeniesienia ekonomicznego władztwa nad rzeczą w taki sposób, aby nabywca mógł nią dysponować podobnie jak właściciel.

Natomiast w art. 8 ust. 1 ustawy wskazano, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa o podatku od towarów i usług zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Z powyższego jednoznacznie wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W myśl art. 7 ust. 3 ustawy, przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Zatem, opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów, ich imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki. Natomiast zużycie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy dokonywane jest na rzecz podmiotów i na cele wymienione w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, pod warunkiem, że przysługiwało prawo do odliczania podatku naliczonego.

Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to wszelkie przekazanie lub zużycie towarów bez wynagrodzenia (nieodpłatne przekazania), pozostaje neutralne podatkowo (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania).

Jednakże samo stwierdzenie, że podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu nie jest wystarczającą przesłanką, aby daną czynność opodatkować podatkiem od towarów i usług. Istotnym jest, aby podmiot działał w charakterze podatnika, a więc osoby prowadzącej działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego, uwzględniając definicję działalności gospodarczej należy stwierdzić, że dostawa towarów lub świadczenie usług będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko w sytuacji, gdy dokonane zostaną przez podmiot o statusie podatnika, który działa w takim charakterze w odniesieniu do tej konkretnie czynności. Natomiast dla stwierdzenia, że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy.

Zaznaczyć przy tym należy, że nie każda czynność dokonana przez podmiot mający status podatnika, będzie podlegać opodatkowaniu. Status podatnika podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. Zatem za działalność rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi indywidualną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest czynnym podatnikiem VAT. Od 1998 r. ojciec Wnioskodawcy prowadził w M. gospodarstwo rybackie na nieruchomości będącej jego własnością, o powierzchni 3,8 ha, w tym ok 2,40 ha powierzchni wody, w ramach którego w 2002 r. utworzył gospodarstwo agroturystyczne i świadczył usługi turystyczne. Nieruchomość zabudowana była 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem drewnianym gospodarczym o pow. ok 180 m2 przeznaczonym na wydawanie posiłków oraz organizację spotkań integracyjnych, budynkiem socjalno-sanitarnym o pow. 180 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2. Wszystkie budynki są trwale powiązane z gruntem. Na nieruchomości znajdowały się także budowle wodne trwale z gruntem związane. W dniu 1 stycznia 2004 r. ojciec Wnioskodawcy zawarł umowę dzierżawy ze spółką jawną i na podstawie tej umowy oddał do użytkowania ww. nieruchomość wraz z budynkami, budowlami i rzeczami ruchomymi związanymi z działalnością agroturystyczną i gastronomiczną. Spółka jawna na bazie dzierżawionej nieruchomości świadczyła usługi agroturystyczne, turystyczne i gastronomiczne. W 2005 r. Wnioskodawca odziedziczył w formie spadku ww. nieruchomość gruntową w M. wraz z zabudowaniami i rzeczami ruchomymi, obciążoną umową dzierżawy i jako osoba fizyczna wstąpił do umowy dzierżawy jako wydzierżawiający. Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług dzierżawy wystawiał faktury wraz z należnym podatkiem VAT, a przychody z tytułu tych usług wykazywał w przychodach zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi równolegle działalność w zakresie agencji promocji, reklamy oraz sprzedaży pomostów wodnych, zajmuje się także zarządzaniem nieruchomościami gminnymi na podstawie uzyskanej licencji państwowej. Wnioskodawca w 2008 r., na nieruchomości w M. wybudował budynek z przeznaczeniem na cele hotelowe i gastronomiczne o łącznej powierzchni użytkowej 1600 m2, w tym część hotelową o powierzchni 557 m2. Część hotelowa wybudowanego budynku nie jest jeszcze zdatna do użytkowania. Budynek ten Wnioskodawca w 2008 r. aneksem do umowy dzierżawy przekazał dzierżawcy spółce jawnej do użytkowania. Z dniem 30 czerwca 2013 r. umowa dzierżawy ze spółką jawną została rozwiązana. Od 1 lipca 2013 r. Wnioskodawca prowadzi działalność na własny rachunek w zakresie usług gastronomicznych i turystycznych na nieruchomości w M. Wnioskodawca prowadzi ewidencję podatkową, która pozwala na przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do tej części przedsiębiorstwa. Wnioskodawca w 2013 r. dokonał podziału nieruchomości na funkcjonalne działki. Wnioskodawca zamierza sprzedać osobie prawnej (spółka z o.o.) zespół składników materialnych jak i niematerialnych, związanych z częścią przedsiębiorstwa, prowadzoną na nieruchomości w M., który obejmuje: nieruchomość składającą się z działek nr 1213/2 oraz 1228/1, zabudowanych budynkiem hotelowo-gastronomicznym, działkę nr 1213/6 zabudowaną budynkiem gospodarczym (chata biesiadna) i budynkiem socjalno-sanitarnym oraz działkę nr 1213/7 zabudowaną budowlą (zbiornikiem wodnym), oraz rzeczy ruchome związane z prowadzoną na tej nieruchomości dotychczasową działalnością gospodarczą Wnioskodawcy (usługi gastronomiczne i hotelarskie związane przede wszystkim z organizacją imprez weselnych oraz innych imprez okolicznościowych, komunie, chrzciny, zabawy karnawałowe, sylwestrowe, rocznice, stypy), a także należności i zobowiązania (spłata kredytów hipotecznych zaciągniętych w bankach na budowę budynku hotelowo-gastronomicznego). Wnioskodawca nie będzie posiadał towarów handlowych ani materiałów związanych z działalnością prowadzoną na nieruchomości w M. na dzień sprzedaży. Ponadto, Wnioskodawca wydzierżawi nabywcy nieruchomość zabudowaną 6 budynkami drewnianymi, rekreacyjnymi, przeznaczonymi pod krótkotrwały wynajem, o łącznej pow. 275 m2, budynkiem magazynowym o pow. 144 m2, budynkiem chat (...) o pow. 120 m2 oraz budynkiem smażalni o pow. 110 m2.

Na nieruchomości w M. znajdują się także działki siedliskowe (działka nr 1213/8, 1210, 1212) zabudowane dwoma drewnianymi budynkami mieszkalnymi wykorzystywanymi na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Działki te zabudowane budynkami Wnioskodawca zamierza aktem darowizny przekazać swojej mamie. Ww. działki siedliskowe zostały przez Wnioskodawcę nabyte w formie spadku, po ojcu, ich przekazanie wynika z konieczności realizacji postępowania spadkowego, czyli przekazania części nieruchomości tylko dla mamy. Posadowione na działkach dwa drewniane budynki mieszkalne zostały przez Wnioskodawcę nabyte łącznie z gruntem, na podstawie postepowania spadkowego. W związku z nabyciem działek nr 1218/8, 1210, 1212 nastąpiło utrzymanie zamieszkania budynków drewnianych, których Wnioskodawca nie posadowił, bo istniały już w chwili nabycia przez niego nieruchomości w drodze spadku. Nie przysługiwało Zainteresowanemu prawo do odliczenia podatku naliczonego w żadnej formie. Działki siedliskowe wraz z budynkami drewnianymi siedliskowymi nigdy nie wchodziły w skład przedsiębiorstwa otrzymanego przez Wnioskodawcę w spadku po ojcu. W związku z nabyciem tych nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Domki zawsze pełniły funkcje mieszkalną tylko dla członków rodziny. Wnioskodawca nigdy nie wykorzystywał ww. nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nie udostępniał ich osobom trzecim na podstawie żadnych umów cywilnoprawnych np. najem, dzierżawa. Zawsze stanowiły one domki mieszkaniowe dla rodziny podatnika.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości, czy nieodpłatne przekazanie w formie darowizny działek siedliskowych na rzecz matki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji, gdy wpisuje się w definicję dostawy towaru lub świadczenia usług i zostanie wykonana przez działającego w tym zakresie podatnika VAT.

W celu wyjaśnienia wątpliwości Wnioskodawcy należy zatem ustalić, czy w odniesieniu do planowanej transakcji nieodpłatnego przekazania (darowizny) nieruchomości Zainteresowany będzie działał w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. Równocześnie, musi być również spełniona przesłanka przedmiotowa, a zatem należy mieć na uwadze przepisy art. 7 i 8 ustawy.

W analizowanym przypadku – jak wynika z opisu sprawy – nieruchomości, które mają być przedmiotem darowizny na rzecz matki Wnioskodawcy zostały przez niego nabyte w drodze spadku po ojcu, przy czym nie wchodzą one w skład przedsiębiorstwa, które Wnioskodawca również nabył na mocy spadkobrania po ojcu. Przedmiotowe nieruchomości nie były wykorzystywane przez Zainteresowanego w działalności gospodarczej, w szczególności nie były udostępniane osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych. Nieruchomości mające być przedmiotem darowizny – jak wskazał Wnioskodawca – zawsze stanowiły domki mieszkaniowe dla jego rodziny, a ich przekazanie matce w drodze darowizny jest wynikiem realizacji postępowania spadkowego.

Jak wynika z powyższego w niniejszej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że Wnioskodawca dokonując nieodpłatnego przekazania (darowizny) nieruchomości na rzecz matki wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać transakcję zbycia towaru za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarczy rozpoznać dostawę towarów, wymagane jest bowiem by podmiotu dokonujący tego zbycia występował w związku z tą transakcją jako podatnika podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że dokonując nieodpłatnego przekazania (darowizny) matce działek siedliskowych zabudowanych dwoma drewnianymi budynkami mieszkalnymi Wnioskodawca będzie korzystać z przysługującego mu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, co oznacza, że nie wypełni przesłanek zdefiniowanych w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, i nie wystąpi w roli podatnika podatku od towarów i usług. Skutkiem powyższego planowana transakcja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania (darowizny) nieruchomości. Interpretacją indywidualną z dnia 5 marca 2015 r., nr ILPP5/443-271/14-4/KG rozpatrzono wniosek w części dotyczącej zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług w zakresie uznania za zorganizowaną część przedsiębiorstwa zespołu składników majątkowych mających być przedmiotem sprzedaży i wyłączenia od opodatkowania lub też zwolnienia od podatku tej sprzedaży. Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych został załatwiony odrębnymi pismami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.