ILPP2/4512-1-926/15-4/AKr | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości – ar. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.
ILPP2/4512-1-926/15-4/AKrinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. pierwsze zasiedlenie
 3. podatek od towarów i usług
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 marca 2016 r. ( data wpływu 11 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku sprzedaży nieruchomości. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 11 marca 2016 r. o doprecyzowanie opisanego zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka) zakupił nieruchomości w drodze licytacji od Urzędu Skarbowego. 31 marca 2015 roku Spółka otrzymała od Urzędu Skarbowego postanowienie o przyznaniu własności tych nieruchomości, które były wcześniej przedmiotem egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy wobec Spółdzielni A w likwidacji. Postanowienie o przybiciu na rzecz Spółki uprawomocniło się 13 marca 2015 roku.

W skład wylicytowanych nieruchomości weszły: działka gruntu o pow. .. ha zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym, prawo użytkowania wieczystego działki o pow. .. ha oraz stanowiący odrębną własność budynek administracyjno-produkcyjny.

Spółka zamierza sprzedać ww. nieruchomości. Sprzedaż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, na dzień sprzedaży nie miną dwa lata od momentu nabycia tych nieruchomości przez Spółkę. Spółka nie dokonała w tym czasie żadnych ulepszeń w ww. nieruchomościach. Koszty, jakie Spółka poniosła w związku z nabyciem tych nieruchomości to koszty sprzątania, demontaż maszyn i urządzeń oraz koszty zabezpieczenia budynku, jednak wydatki te nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Ponadto Spółce przy zakupie ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego – Spółka nie otrzymała od Urzędu Skarbowego faktury VAT, jedynie postanowienie o przyznaniu własności. Spółka nie odliczyła podatku VAT od zakupu nieruchomości. Naczelnik Urzędu Skarbowego, pismem z dnia 13 października 2015 roku, poinformował Spółkę, że Spółdzielnia A w likwidacji na podstawie zawiadomienia z dnia 9 października 2012 roku została wykreślona z urzędu z rejestru jako podatnik VAT i VAT UE.

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany wskazał, że:

 1. Czynność nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę nie była czynnością podlegającą u zbywcy opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż zbywcą w tym przypadku był Urząd Skarbowy, który przeprowadzał egzekucję wobec Spółdzielni A w likwidacji. Urząd Skarbowy przyznając Spółce własność nieruchomości po byłej Spółdzielni A w drodze sprzedaży egzekucyjnej, nie wystawił faktury VAT, zatem Spółka nie odliczyła podatku VAT naliczonego. Jednakże, gdyby sprzedaży dokonała Spółdzielnia A w likwidacji, sprzedaż taka byłaby opodatkowana.
 2. Przed nabyciem nieruchomości po byłej Spółdzielni A w likwidacji przez Spółkę nie doszło do pierwszego zasiedlenia tych nieruchomości, tj. według najlepszej, historycznej wiedzy Spółki nieruchomości te nie były przedmiotem transakcji sprzedaży ani innych czynności podlegających opodatkowaniu, najmu czy dzierżawy.
 3. Spółka zakupionych nieruchomości po byłej Spółdzielni A w likwidacji nie wykorzystywała, nie wykorzystuje obecnie i nie będzie wykorzystywać na żadne cele. Spółka dokonała w ww. nieruchomościach demontażu popsutych oraz niekompletnych maszyn i urządzeń, posprzątała i zabezpieczyła nieruchomości, przygotowując je do sprzedaży.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż zakupionych od Urzędu Skarbowego nieruchomości – po byłej Spółdzielni A w likwidacji – skorzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie artykułu 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż nieruchomości zakupionych w drodze licytacji od Urzędu Skarbowego, po byłej Spółdzielni A w likwidacji, skorzysta ze zwolnienia od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ Spółka przy zakupie ww. nieruchomości nie odliczyła podatku VAT naliczonego, gdyż nie miała podstaw do jego odliczenia – Spółka nie otrzymała od Urzędu Skarbowego faktury VAT, jedynie postanowienie o przyznaniu własności. Ponadto sprzedaż nieruchomości przez Spółkę nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, na dzień sprzedaży nie miną dwa lata od momentu nabycia nieruchomości przez Spółkę i Spółka nie dokonywała w tym czasie żadnych ulepszeń w ww. nieruchomościach.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z powyższych przepisów wynika, że nieruchomość (budynek, budowla, grunt) spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jej sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 22 ustawy – przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak stanowi art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki obniżone, jak również zwolnienie od podatku VAT.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości zabudowanych spełniających określone w przepisach warunki.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie – art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 14a ustawy – przez wytworzenie nieruchomości – rozumie wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Jak wynika z przywołanych uregulowań, zwolnienie od podatku od towarów i usług określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do sprzedaży całości budynków, budowli lub ich części, jeżeli w momencie ich dostawy są one już zasiedlone, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem a ich dostawą jest dłuższy niż 2 lata.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, kluczowym dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków i budowli jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku (budowli) do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, najem – bowiem zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa oraz najem są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Należy zauważyć, że w przypadku, gdy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, należy sprawdzić zakres zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem – zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z treści złożonego wniosku nie wynika, aby przedmiotowe Nieruchomości były wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie na cele zwolnione od podatku VAT, od momentu zakupu przez Spółkę do czasu planowanej sprzedaży nieruchomości nie były/nie będą w żaden sposób wykorzystywane. Zatem nie zostaną spełnione warunki umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy zauważyć, że w myśl art. 29a ust. 8 ustawy – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży (lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu lub zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Z wniosku wynika, że Spółka zakupiła nieruchomości w drodze licytacji od Urzędu Skarbowego. 31 marca 2015 roku Spółka otrzymała od Urzędu Skarbowego postanowienie o przyznaniu własności tych nieruchomości, które były wcześniej przedmiotem egzekucji prowadzonej przez Urząd Skarbowy. Postanowienie o przybiciu na rzecz Spółki uprawomocniło się 13 marca 2015 roku. W skład wylicytowanych nieruchomości weszły: działka gruntu o pow. .. ha zabudowana budynkiem produkcyjno-magazynowym, prawo użytkowania wieczystego działki o pow. .. ha oraz stanowiący odrębną własność budynek administracyjno-produkcyjny. Spółka zamierza sprzedać ww. nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż nie będzie dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia, na dzień sprzedaży nie miną dwa lata od momentu nabycia tych nieruchomości przez Spółkę. Spółka nie dokonała w tym czasie żadnych ulepszeń w ww. nieruchomościach. Koszty, jakie Spółka poniosła w związku z nabyciem tych nieruchomości to koszty sprzątania, demontaż maszyn i urządzeń oraz koszty zabezpieczenia budynku, jednak wydatki te nie przekroczyły 30% wartości początkowej. Ponadto Spółce przy zakupie ww. nieruchomości nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego – Spółka nie otrzymała od Urzędu Skarbowego faktury VAT, jedynie postanowienie o przyznaniu własności. Spółka nie odliczyła podatku VAT od zakupu nieruchomości.

Naczelnik Urzędu Skarbowego, pismem z dnia 13 października 2015 roku, poinformował Spółkę, że Spółdzielnia A w likwidacji na podstawie zawiadomienia z dnia 9 października 2012 roku została wykreślona z urzędu z rejestru jako podatnik VAT i VAT UE.

Czynność nabycia nieruchomości przez Wnioskodawcę nie była czynnością podlegającą u zbywcy opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż zbywcą w tym przypadku był Urząd Skarbowy, który przeprowadzał egzekucję wobec Spółdzielni A w likwidacji. Przed nabyciem nieruchomości po byłej Spółdzielni A w likwidacji przez Spółkę nie doszło do pierwszego zasiedlenia tych nieruchomości, tj. nieruchomości te nie były przedmiotem transakcji sprzedaży ani innych czynności podlegających opodatkowaniu, najmu czy dzierżawy. Spółka zakupionych nieruchomości nie wykorzystywała, nie wykorzystuje obecnie i nie będzie wykorzystywać na żadne cele. Spółka dokonała w ww. nieruchomościach demontażu popsutych oraz niekompletnych maszyn i urządzeń, posprzątała i zabezpieczyła nieruchomości, przygotowując je do sprzedaży.

W analizowanej sprawie, kluczowym elementem jest ustalenie, czy w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a jeżeli tak, to w którym momencie.

Jak wynika z opisu sprawy, nie doszło dotąd do wydania opisanych nieruchomości do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Tym samym należy stwierdzić, że nie doszło do pierwszego zasiedlenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy.

Zatem, dostawa nieruchomości nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Należy zatem w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości przeanalizować warunki zwolnienia wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Przy dostawie nieruchomości, będących przedmiotem wniosku, zostanie spełniony warunek określony w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy, ponieważ przy ich nabyciu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Spełniony zostanie również warunek wskazany w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, z uwagi na to, że Zainteresowany nie ponosił wydatków na ulepszenie tej nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż zakupionych od Urzędu Skarbowego nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Wskazać ponadto należy, że w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe, jednakże z uwagi na zastosowanie innego przepisu prawa niż wskazany przez Wnioskodawcę.

Tut. Organ pragnie również zauważyć, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa Wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę, co wynika wprost z przepisu art. 14 b § 1, 2 i 3 ustawy Ordynacja podatkowa. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 tut. Organ dokonuje oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Z powyższych przepisów wynika, że organ rozpatrując wniosek o wydanie interpretacji nie podejmuje wyjaśnienia stanu faktycznego tj. nie przeprowadza dowodów oraz nie analizuje załączonych do wniosku dokumentów, lecz dokonuje oceny prawnej przedstawionych we wniosku okoliczności w kontekście zadanego pytania przyporządkowanego do danego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Zauważa się również, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.