ILPP2/4512-1-697/15-2/MN | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT.
ILPP2/4512-1-697/15-2/MNinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. nieruchomości
 4. nieruchomość zabudowana
 5. pierwsze zasiedlenie
 6. sprzedaż nieruchomości
 7. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 8. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 4 września 2015 r. (data doręczenia 14 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości stanowiących działki gruntu nr: 432/15, 432/21, 432/22, 432/23, 432/44, 431/25, 432/19, 432/20, 432/24, 432/42, 432/43; zabudowanych kompleksem budynków o charakterze biurowo-magazynowo-produkcyjnym, położonym w A. (dalej: „Nieruchomość”). Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży Nieruchomości zabudowanej budynkami biurowo-magazynowo-produkcyjnymi i w związku z planowaną sprzedażą dla Wnioskodawcy istotne jest, czy dostawa Nieruchomości (gruntu wraz z budynkami) będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, czy też będzie od tego podatku zwolniona. Wnioskodawca nabył Nieruchomość w 2005 r., a łączna wartość inwestycji, którą Wnioskodawca poniósł na Nieruchomości wyniosła 22.980.944,63 zł. Inwestycja obejmowała przede wszystkim poniesienie nakładów na budynki biurowo-magazynowo-produkcyjne. Całość inwestycji została przez Wnioskodawcę zaliczona do środków trwałych. Ostatnie nakłady inwestycyjne zostały poniesione w 2008 r. Dokonując nakładów na Nieruchomość, Wnioskodawca skorzystał z prawa do odliczenia VAT naliczonego od dokonanej inwestycji i umniejszył kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów oraz usług związanych z inwestycją w Nieruchomość. Nakłady ponoszone na Nieruchomości obejmowały w szczególności: (i) roboty budowlano-montażowe, (ii) roboty budowlane, (iii) prace instalacyjne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Pytanie Wnioskodawcy dotyczy możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy, w związku z art. 43 ust. 7a Ustawy (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) przy dostawie nieruchomości zabudowanej, tj. czy dostawa Nieruchomości zabudowanej w sytuacji poniesienia nakładów inwestycyjnych jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż Nieruchomości nie jest opodatkowana podatkiem od towarów usług i jest z tego podatku zwolniona na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy w związku z art. 43 ust. 7a. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwalnia się od podatku dostawę budynków lub budowli nieobjętą zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 10, jeżeli dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Wartość początkowa obiektów wynosiła u Wnioskodawcy kwotę 292.200,00 zł. Sprzedaż budynków, budowli i ich części korzystać może ze zwolnienia z VAT pod warunkiem spełniania następujących wymogów:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT w przypadku sprzedaży używanych budynków zostało dodatkowo doprecyzowane w ten sposób, że ograniczanie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b nie ma zastosowania jeżeli budynki w stanie ulepszonym były użytkowane przez sprzedawcę przez okres przekraczający 5 lat. Zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i usług, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. Przy sprzedaży gruntów zabudowanych, podstawę opodatkowania ustala się na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, nie wyodrębnia się z podstawy opodatkowania wartości gruntu.

W analizowanej sytuacji, Wnioskodawca dokonał na Nieruchomości nakładów przekraczających w sposób znaczący kwotę odpowiadającą 30% wartości początkowej Nieruchomości, albowiem cena zakupu Nieruchomości wynosiła 292.200.00 zł, natomiast wartość nakładów poniesionych na Nieruchomość przekroczyła sumę 22.000.000,00 zł. Ostatnie nakłady na Nieruchomość zostały przez Wnioskodawcę poniesione w 2008 r. W tej sytuacji Wnioskodawca przyjmuje, że dostawa Nieruchomości, rozumiana również jako sprzedaż budynków, nie będzie objęta podatkiem od towarów i usług, i z tytułu dostawy Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do naliczenia podatku od towarów i usług, albowiem dostawa budynków stanowić będzie pierwsze zasiedlenie w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy, ponieważ będzie to pierwsza dostawa po dokonanej inwestycji w Nieruchomość kwalifikującej się jako ulepszenie, ponieważ wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 Ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. W stanie faktycznym niniejszej sprawy, dostawa budynków następuje po upływie 5 lat od daty kiedy nastąpiło zakończenie inwestycji i budynki były przez Wnioskodawcę użytkowanie w stanie ulepszonym. Zakres inwestycji pozwala jednocześnie uznać, że w 2008 r. doszło do takiego ulepszenia budynków, że kwalifikują się one do uznania, że jest to nowa inwestycja zrealizowana przez Wnioskodawcę. Zgodnie z art. 2 pkt 14a Ustawy, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Z kolei, zgodnie z art. 2 pkt 14, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W analizowanej sytuacji, w ocenie Wnioskodawcy, mamy do czynienia z dostawą powiązaną z pierwszym zasiedleniem, ponieważ następuje ona po ulepszeniu budynków i budowli, których wartość przekroczyła 30% ich wartości początkowej, a jednocześnie zostaje dokonana po upływie 2 lat od daty kiedy nastąpiło ulepszenie. W tej sytuacji nabywca będzie pierwszym podmiotem, któremu budynki i budowle w stanie ulepszonym zostanę wydane po dokonaniu inwestycji. W konsekwencji, dostawa budynków i budowli będzie dostawą realizowaną w ramach pierwszego zasiedlenia.

Art. 43 ust. 1 pkt 10 stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę używanych budynków i budowli za wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

W odniesieniu do planowanej przez Wnioskodawcę transakcji, nie zachodzi więc podstawa do zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10. W tej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 43 ust. 1 pkt 10a, który ma zastosowanie w odniesieniu do tych dostaw, które nie są objęte zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 10. Powiązanie normy z art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 7a powoduje, że dostawa budynków i budowli będzie korzystała ze zwolnienia.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z dwóch podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Kluczowym elementem dla zastosowania ww. przepisu jest ustalenie, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotowych budynków oraz czy Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynków, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to czy były one niższe niż 30% wartości początkowej tego obiektu.

Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków będących przedmiotem wniosku. Ponadto, Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie ww. budynków, w stosunku do którego miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zatem, dostawa budynków będzie korzystała ze zwolnienia przewidzianego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Budynki, w stosunku do których Wnioskodawca dokonał nakładów, były przez Wnioskodawcę wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych, ponieważ w budynkach zlokalizowanych na Nieruchomości, Wnioskodawca prowadzi działalność produkcyjną, a sprzedaż wyrobów Wnioskodawcy stanowi czynności opodatkowane i trwała dłużej niż 5 lat.

Reasumując, dostawa nieruchomości zabudowanej budynkiem nie będzie podlegała opodatkowaniu 23% stawką podatku, wobec spełnienia przesłanek do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z zapisem zawartym w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Według art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Tym samym, dostawa nieruchomości zabudowanej przedmiotowym kompleksem budynków stanowi – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 oraz art. 7 ust. 1 ustawy – czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatna dostawa towarów.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

I tak, w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy – przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości stanowiących działki gruntu, zabudowanych kompleksem budynków o charakterze biurowo-magazynowo -produkcyjnym. Wnioskodawca podjął decyzję o sprzedaży Nieruchomości. Wnioskodawca nabył Nieruchomość w 2005 r., a łączna wartość inwestycji, którą Wnioskodawca poniósł na Nieruchomości wyniosła 22.980.944,63 zł. Inwestycja obejmowała przede wszystkim poniesienie nakładów na budynki biurowo-magazynowo-produkcyjne. Całość inwestycji została przez Wnioskodawcę zaliczona do środków trwałych. Ostatnie nakłady inwestycyjne zostały poniesione w 2008 r. Dokonując nakładów na Nieruchomość, Wnioskodawca skorzystał z prawa do odliczenia VAT naliczonego od dokonanej inwestycji i umniejszył kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów oraz usług związanych z inwestycją w Nieruchomość. Nakłady ponoszone na Nieruchomości obejmowały w szczególności: (i) roboty budowlano-montażowe, (ii) roboty budowlane, (iii) prace instalacyjne.

Z wniosku wynika również, że wartość początkowa obiektów wynosiła 292.200,00 zł. Wnioskodawca dokonał zatem na Nieruchomości nakładów przekraczających w sposób znaczący kwotę odpowiadającą 30% wartości początkowej Nieruchomości, albowiem wartość nakładów poniesionych na Nieruchomość przekroczyła sumę 22.000.000,00 zł. Ostatnie nakłady na Nieruchomość zostały przez Wnioskodawcę poniesione w 2008 r. Dostawa budynków następuje więc po upływie 5 lat od daty kiedy nastąpiło zakończenie inwestycji i budynki były przez Wnioskodawcę użytkowanie w stanie ulepszonym. Nabywca będzie pierwszym podmiotem, któremu budynki i budowle w stanie ulepszonym zostanę wydane po dokonaniu inwestycji. Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków będących przedmiotem wniosku. Ponadto, Wnioskodawca poniósł wydatki na ulepszenie ww. budynków, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Budynki, w stosunku do których Wnioskodawca dokonał nakładów, były przez niego wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych dłużej niż 5 lat.

Tym samym, przedmiotem wniosku jest dostawa nieruchomości, która – zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 14 lit. b ustawy – odbywa się w ramach pierwszego zasiedlenia. Bowiem, oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu (sprzedaży), będzie miało miejsce po dokonaniu ulepszenia Nieruchomości, a wydatki poniesione na to ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły więcej niż 30% wartości początkowej.

W konsekwencji – ze względu na wypełnienie przesłanki negatywnej określonej w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a ustawy – przedmiotowa dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednakże, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

Zatem, dla zastosowania zwolnienia od podatku zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy spełnione muszą być łącznie oba warunki (a i b) wskazane w tym przepisie, z wyjątkiem przewidzianym w art. 43 ust. 7a ustawy.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca ponosił wydatki na ulepszenie budynków znajdujących się na przedmiotowej Nieruchomości, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Jednakże, budynki, w stosunku do których Wnioskodawca dokonał nakładów, były przez niego wykorzystywane do realizacji czynności opodatkowanych dłużej niż 5 lat.

W konsekwencji spełnienie warunku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, w związku ze ziszczeniem się wyjątku, o którym mowa w art. 43 ust. 7a ustawy – dla zastosowania zwolnienia od podatku – w niniejszej sprawie nie będzie wymagane.

Tym samym, dla zastosowania analizowanego zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy – w przedmiotowej sprawie – spełniony musi zostać jedynie pozostały warunek określony w lit. a tego przepisu.

Jednakże, jak wynika z opisu sprawy – Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu budynków będących przedmiotem wniosku.

W rezultacie, nie zostanie spełniony pozostały warunek umożliwiający zastosowanie zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, wymieniony w lit. a tego przepisu. Bowiem, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosunku do nieruchomości będących przedmiotem wniosku.

Reasumując, przy dostawie przedmiotowej Nieruchomości zabudowanej, nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy – z uwagi na brak spełnienia łącznie obu warunków wskazanych w tym przepisie, tj. warunku, o którym mowa w lit. a tego przepisu.

Należy zauważyć, że stosownie do przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej – składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto, zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku – zapytania sformułowanego na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu sprawy. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.