ILPP1/4512-1-899/15-5/MK | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie od podatku od towarów i usług dostawy nieruchomości zabudowanej budynkami i budowlami.
ILPP1/4512-1-899/15-5/MKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. nieruchomość zabudowana
 3. zwolnienia z podatku od towarów i usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 17 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wydania nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów w Spółce (pytania oznaczone we wniosku nr 1, nr 3 do nr 15) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wydania nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów w Spółce (pytania oznaczone we wniosku nr 1, nr 3 do nr 15). Dnia 17 marca 2016 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

A” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Wnioskodawca” lub „A” lub „Spółka”), została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wnioskodawca prowadzi działalność handlową, hurtową i detaliczną obejmującą armaturę łazienkową, ceramikę sanitarną, systemy grzewcze i instalacyjne. Udziałowcami w Spółce są trzy osoby fizyczne. Każdy z udziałowców posiada 1/3 udziałów w liczbie 141 udziałów (łącznie 423 udziały). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, który prowadzi działalność opodatkowaną. Spółka nie prowadziła i nie prowadzi działalności zwolnionej od podatku VAT, oprócz sporadycznego udzielania pożyczek.

W związku z planami restrukturyzacji Spółki z wykorzystaniem instytucji umorzenia udziałów, w dniu 9 lipca 2010 r. Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej w przedmiocie podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania umorzenia udziałów oraz opodatkowania przekazania nieruchomości tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów. Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe, a Spółka z uwagi na wątpliwości dotyczące skutków podatkowych dla Spółki odstąpiła od realizacji planów związanych z restrukturyzacją.

W dniu 10 października 2012 r. Spółka otrzymała od działającego z upoważnienia Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu interpretację indywidualną z dnia 8 października 2012 r. W powołanej interpretacji organ podatkowy uwzględniając wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 marca 2011 r. oraz wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 maja 2012 r. stwierdził, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lipca 2010 r. jest prawidłowe. Z uwagi jednak na zmianę planów Spółka zaniechała dalszych czynności w przedmiocie umorzenia udziałów.

Plany wspólników Spółki uległy modyfikacji i obecnie w zmienionej rzeczywistości gospodarczej ponownie udziałowcy rozważają zmianę w strukturze właścicielskiej Spółki przy wykorzystaniu operacji umorzenia udziałów. Sytuacja ulegnie jednak modyfikacji w stosunku do planu z roku 2010.

Obecnie wspólnicy planują, że jeden z nich, Pan B, zamierza wycofać się ze Spółki, natomiast dwóch pozostałych właścicieli zamierza kontynuować prowadzenie działalności w tej formie. Rozważaną metodą wycofania się ze spółki przez Pana B jest dokonanie wystąpienia udziałowca ze Spółki w wyniku umorzenia udziałów w Spółce w zamian za wynagrodzenie, na podstawie art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), zwanej dalej K.s.h. Mając zatem na uwadze powyższe, stosownie do art. 199 § 2 k.s.h., udziałowcy „A” planują podjąć na Zgromadzeniu Wspólników uchwałę w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w określonej kwocie. Ponieważ Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na dokonanie wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały wyłącznie w formie pieniężnej, wobec czego uzupełniająca część wynagrodzenia zostanie wypłacona w formie niepieniężnej. Składnikami tymi będą nieruchomości. Zasadnicza część wynagrodzenia będzie miała formę pieniężną, a nieruchomości będą stanowić jedynie uzupełnienie. Wynagrodzenie będzie wypłacane w transzach, po dniu 1 stycznia 2016 r. Również wydanie nieruchomości przez Spółkę, jako wynagrodzenie za umarzane udziały, nastąpi po dniu 1 stycznia 2016 r. Umowa o przeniesienie udziałów przez Pana B na Spółkę zostanie zawarta po podjęciu na Zgromadzeniu Wspólników uchwały w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów. Nie będzie stosowana przewidziana w k.s.h. procedura umorzenia automatycznego lub przymusowego. Dodatkowo, na dzień złożenia niniejszego wniosku, Pan B rozważa dokonanie zmian w zakresie sposobu zarządzania posiadanymi udziałami, niezależnie od tego, czy faktycznie do umorzenia udziałów dojdzie. Zmiany rozważane przez Pana B będą realizowane równolegle do procesu umorzenia udziałów i będą zależeć od faktycznych działań podjętych przez Pana B. Zmiany te mogą polegać bądź:

 • na zarządzaniu udziałami za pośrednictwem spółki z o.o. (dalej SPV), która stanie się właścicielem pakietu udziałów w „A” należącego obecnie do Pana B, bądź;
 • na zarządzaniu udziałami za pośrednictwem Spółki jawnej utworzonej przez Pana B z inną osobą lub osobami fizycznymi. Spółka jawna stanie się właścicielem pakietu udziałów w „A” należącego obecnie do Pana B i za jej pośrednictwem będą realizowane prawa udziałów.

Z uwagi na fakt, że na dzień złożenia niniejszego wniosku mamy do czynienia z działaniami planowanymi jest również możliwe, że do żadnych zmian nie dojdzie i udziały zostaną umorzone bezpośrednio przez Pana B. Biorąc powyższe plany pod uwagę na dzień złożenia wniosku Spółka nie wie jeszcze dokładnie w jakich warunkach udziały w „A” zostaną umorzone. Możliwe są następujące warianty realizacji umorzenia udziałów:

 1. dobrowolne umorzenie udziałów w „A” przez SPV na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na dobrowolne umorzenie udziałów w „A” posiadanych przez Spółkę jawną na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 199 § 2 k.s.h.;
 2. dobrowolne umorzenie udziałów w „A” przez B na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 199 § 2 k.s.h.

Podsumowując, obecnie, w porównaniu do stanu faktycznego stanowiącego podstawę wydania interpretacji indywidualnej z dnia 8 października 2012 r., różnica będzie polegać na tym, że w ramach dobrowolnego umorzenia udziałów:

 • dojdzie do umorzenia udziałów wyłącznie jednego udziałowca, a nie dwóch;
 • wynagrodzenie w postaci nieruchomości będzie miało charakter uzupełniający;
 • może dojść do wydania nieruchomości na rzecz: osoby fizycznej, spółki jawnej lub spółki z o.o. wcześniej przewidywano wydanie nieruchomości wyłącznie na rzecz osób fizycznych.

W ramach umorzenia udziałów Spółka planuje wydać jako wynagrodzenie następujące nieruchomości opisane poniżej jako Nieruchomości o numerach od I do VI:

I) prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 2393/629, położonej w miejscowości (...), o powierzchni 3.010 m2 objęte prowadzoną przez Sąd Rejonowy księgą wieczystą oraz prawo własności budynków posadowionych na gruncie, stanowiących odrębne od gruntu prawo własności (dalej: „Nieruchomość nr 1”). Spółka nabyła wskazaną nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży w dniu 9 lipca 1997 r. od „C”. Cena nabycia nie zawierała podatku VAT i nie skorzystała z prawa do odliczenia tego podatku w związku z nabyciem nieruchomości. Spółka poniosła koszty sporządzenia aktu notarialnego, w tym wynagrodzenie notariusza zawierające podatek VAT. W tym zakresie Spółka skorzystała z prawa do odliczenia podatku VAT.

Obecnie na nieruchomości znajdują się następujące obiekty:

 1. portiernia. Obiekt nabyty przez Spółkę i przyjęty do używania w marcu 1998 r. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu;
 2. magazyn. Obiekt nabyty przez Spółkę i przyjęty do używania w marcu 1998 r. Obiekt pierwotnie stanowiący szopę na maszyny został przeznaczony na magazyn i był systematycznie modernizowany i rozbudowywany. Po dniu nabycia Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej kolejno: we wrześniu 2008 r., we wrześniu 2009 r. i w lipcu 2010 r. Spółka korzystała z prawa do odliczenia podatku VAT przy ponoszeniu wydatków na ulepszenie ww. obiektów;
 3. wiata. Obiekt nabyty przez spółkę i przyjęty do używania w marcu 1998 r. Pierwotne przeznaczenie - wiata kombajny. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu;
 4. ogrodzenie. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w maju 1998 r. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu.

Wszystkie wymienione wyżej obiekty, od momentu wprowadzenia do ewidencji, były wykorzystywane do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Żaden z obiektów nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy.

II) prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 2394/629, obecnie 2454, położonej w miejscowości (...), o powierzchni 0,6035 ha objęte prowadzoną przez Sąd Rejonowy księgą wieczystą oraz prawo własności istniejących na tej działce nieruchomości (dalej „Nieruchomość nr 2”). W dniu 25 września 1998 r. D dokonała ustanowienia na rzecz Spółki prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu oraz sprzedaży istniejących na działce gruntu budowli. Czynność nie podlegała opodatkowaniu VAT. W związku z ww. czynnością Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia.

Obecnie na nieruchomości znajdują się następujące obiekty:

 1. wiata. Obiekt nabyty i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w listopadzie 1998 r. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu.
 2. wiata magazynowa. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w lipcu 2000 r. Po wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu, w tym w październiku 2011 r. Spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej.
 3. hala magazynowa. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w kwietniu 2002 r. Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.
 4. stalowa wiata magazynowa. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w sierpniu 2008 r. Po jej wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie, w tym we wrześniu 2009 r. Spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej.
 5. plac pod namiot magazynowy i manewrowy. Obiekt wybudowany przez Spółkę przyjęty do ewidencji środków trwałych w grudniu 2008 r. Po jej wybudowaniu Spółka we wrześniu 2009 r. poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej.
 6. kanalizacja deszczowa. Wybudowana przez Spółkę i przyjęta do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. W tym samym miesiącu po wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu, w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej.
 7. parking. Wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. Po jego wybudowaniu Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie.
 8. droga dojazdowa do hal magazynowych. Wybudowana przez Spółkę i przyjęta do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. Po jej wybudowaniu Spółka w październiku 2011 r. poniosła wydatki na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej.
 9. ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. Po wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu, ale wartość wydatków nie przekroczyła 30% wartości początkowej.

Wszystkie wymienione wyżej obiekty od momentu wprowadzenia do ewidencji były wykorzystywane do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Żaden z obiektów nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy.

III) działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 2391/619, położonej w miejscowości (...), o obszarze 0,1127 ha objętą prowadzoną przez Sąd Rejonowy księgą wieczystą wraz z budynkiem użytkowym (dalej: „Nieruchomość nr 3”). Nieruchomość została nabyta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 1999 r. od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tytułu nabycia Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Obecnie na nieruchomości znajduje się jeden obiekt - budynek użytkowy. Obiekt został nabyty wraz z całą nieruchomością i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w grudniu 1999 r. Po nabyciu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu. W lutym 2001 r. wartość wydatków na ulepszenie obiektu przekroczyła 30% wartości początkowej. W późniejszym okresie Spółka ponosiła inne wydatki na ulepszenie, ale ich wartość nie przekraczała 30% wartości początkowej. Ostatnie ulepszenie miało miejsce w lipcu 2006 r. Wskazany obiekt od momentu prowadzenia do ewidencji był wykorzystywany do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obiekt nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy.

IV) działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2456/626 o obszarze 3.108 m2, położoną w miejscowości (...), dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze (dalej: „Nieruchomość nr 4”). Nieruchomość została nabyta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 października 2010 r. W ewidencji gruntów nieruchomość jest oznaczona symbolem PS - pastwiska trwałe. Sprzedawca nie działał jako podatnik VAT. Przy nabyciu ww. nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia. Nieruchomość przylega bezpośrednio do działek 2393/629 i 2454/629.

Obecnie na nieruchomości znajduje się:

 • stacja transformatorowa. Obiekt ten znajdował się na nieruchomości w momencie nabycia. Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie;
 • słupy wraz linią energetyczną średniego napięcia (EN2O kV). Linia znajdowała się na nieruchomości w momencie nabycia. Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.

Na opisanej nieruchomości Spółka planowała wybudowanie parkingu. Plany te nie zostały zrealizowane. W efekcie opisana nieruchomość należy do majątku przedsiębiorstwa, ale nie jest w żaden konkretny sposób użytkowana. Nieruchomość nie jest również przedmiotem najmu lub dzierżawy, w szczególności Spółka nie uregulowała kwestii związanych z wykorzystaniem transformatora i sieci energetycznej przez operatora systemu przesyłowego. Spółka nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

V) prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu nr 513, położonej w (...), o obszarze 1,1296 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy (dalej: „Nieruchomość 5”). Spółka nabyła ww. nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 12 września 2007 r. W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość opisana jest symbolem BI - inne tereny zabudowane. Czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Spółce z tytułu zakupu przysługiwało prawo do odliczenia.

Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wydanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (...) (dalej „Plan”). W świetle postanowień Planu nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym ZPU, dla której jest przewidziana zabudowa przemysłowo-usługowa polegająca na rozbudowie lub wznoszeniu nowych budynków.

Nieruchomość została nabyta w celu utworzenia centrum logistycznego. Do dnia złożenia niniejszego wniosku centrum logistyczne nie zostało utworzone, a przez cały czas od nabycia nieruchomość nie była wykorzystywana do realizacji konkretnego celu gospodarczego. Nieruchomość nie była także przedmiotem najmu lub dzierżawy.

VI) udział w prawie wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu nr 648 wynoszący 200/2000, części położonej w (...), o obszarze 0,3325 ha, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą (dalej „Nieruchomość nr 6”). Spółka nabyła ww. nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 17 lipca 2007 r. Nieruchomość stanowi tereny zurbanizowane niezabudowane, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga. Znajdująca się na działce droga ma charakter drogi utwardzonej. Nie jest to budowla drogowa. Czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Spółce z tytułu zakupu przysługiwało prawo do odliczenia.

Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wydanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta (...) (dalej „Plan”). W świetle postanowień Planu nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym ZPU, dla której jest przewidziana zabudowa przemysłowo-usługowa polegająca na rozbudowie lub wznoszeniu nowych budynków.

Nieruchomość została nabyta w celu utworzenia centrum logistycznego. Do dnia złożenia niniejszego wniosku centrum logistyczne nie zostało utworzone, a przez cały czas od nabycia nieruchomość nie była wykorzystywana do realizacji konkretnego celu gospodarczego. Nieruchomość nie była także przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Dnia 17 marca 2016 r. wniosek uzupełniono o doprecyzowanie opisu sprawy wskazując, że:

W zakresie nieruchomości nr 1:

 1. Spółka nabyła nieruchomość na podstawie transakcji, która nie podlegała VAT i w związku z nabyciem tych obiektów Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
 2. W związku z wybudowaniem ogrodzenia, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT i Spółka skorzystała z tego prawa.
 3. Dotychczas nie doszło do pierwszego zasiedlenia w przypadku portierni, magazynu oraz wiaty. W przypadku nabycia wskazanych obiektów nie doszło dotychczas do ich pierwszego zasiedlenia, ponieważ ww. obiekty były nabyte na podstawie umowy sprzedaży od Kółek Rolniczych, która to czynność nie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. Żaden z ww. obiektów po nabyciu nie został oddany w najem lub dzierżawę.

W zakresie nieruchomości nr 2:

 1. W przypadku wszystkich budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Obiekty zostały nabyte od gminy na podstawie czynności niepodlegającej opodatkowaniu VAT, a po ich nabyciu również nie doszło do „pierwszego zasiedlenia”, np. w wyniku oddania w najem lub dzierżawę.
 2. Jak wskazano we wniosku wiata magazynowa została wybudowana przez Spółkę i przyjęta do ewidencji środków trwałych w lipcu 2000 r. Po wybudowaniu Spółka dodatkowo ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu. Ostatnie wydatki o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej zostały poniesione w październiku 2011 r. Spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od nakładów poniesionych na wybudowanie i ulepszenie.
 3. Spółka po ulepszeniu nie wykorzystywała wiaty do czynności opodatkowanych przez okres 5 lat, gdyż ostatnie ulepszenie o wartości 30% miało miejsce w październiku 2011 r., stąd od tej daty nie upłynęło 5 lat.
 4. Obiekt w postaci stalowej wiaty magazynowej został wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w sierpniu 2008 r. Po jego wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej zostały poniesione we wrześniu 2009 r. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od nakładów poniesionych na wybudowanie i ulepszenie.
 5. Po ulepszeniu ww. stalowej wiaty magazynowej, budowlę tę Spółka wykorzystywała do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez okres co najmniej 5 lat.
 6. W związku z wybudowaniem i ulepszeniem placu pod namiot magazynowy i manewrowy, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 7. Plac pod namiot magazynowy i manewrowy, kanalizacja deszczowa, parking, droga i ogrodzenie stanowią budynek lub budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) - dalej ustawa Prawo budowlane.
 8. Od nakładów na ulepszenie ww. kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 9. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na ulepszenie poniesionych na drogę dojazdową do hal magazynowych.
 10. W związku z wybudowaniem kanalizacji deszczowej, ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, parkingu, drogi dojazdowej do hali magazynowej oraz hali magazynowej Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

W zakresie nieruchomości nr 3:

 1. Od poniesionych nakładów na ulepszenie budynku użytkowego Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 2. Względem wskazanych wyżej budowli nie miało miejsca pierwsze zasiedlenie, o którym mowa wyżej.

W zakresie nieruchomości nr 4:

 1. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego w ewidencji gruntów nieruchomość jest oznaczona symbolem PS - pastwiska trwałe. Sprzedawca nie działał jako podatnik VAT, stąd też czynność, na podstawie której Spółka nabyła nieruchomość była czynnością niepodlegającą zapisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 2. Stacja transformatorowa jest budowlą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane i w jej przypadku nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

W zakresie nieruchomości nr 6:

 1. Znajdująca się na Nieruchomości nr 6 droga utwardzona nie stanowi budowli w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Nie była ona przedmiotem pierwszego zasiedlenia i od tej czynności nie upłynął okres dwóch lat.
 2. Znajdująca się na nieruchomości droga, nie została wybudowana przez Spółkę. Skutkiem czego Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 3. Spółka nie poniosła na drogę nakładów na ulepszenie, które wyniosły co najmniej 30% wartości początkowej tej konstrukcji, i od których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisane w zdarzeniu przyszłym wydanie nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów Spółce stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 5 ust. 1 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)...

Wydanie nieruchomości nr 1.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdująca się na nieruchomości portiernia oraz wiata będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdujący się na nieruchomości magazyn korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdujące się na nieruchomości ogrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)...

Wydanie nieruchomości nr 2.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdująca się na działce gruntu wiata istniejąca w dniu nabycia nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdujące się na nieruchomości wybudowane we własnym zakresie obiekty opisane we wniosku pod numerami od 2 do 9 będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% i w tym zakresie nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień z podatku zawarte w u.p.t.u. oraz przepisach wykonawczych do ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)...

Wydanie nieruchomości nr 3.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 3 znajdujący się na działce gruntu budynek użytkowy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)...

Wydanie nieruchomości nr 4.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 4 nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 4 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 4 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)...

Wydanie nieruchomości nr 5.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 5 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 12)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że do wydania Nieruchomości nr 5 nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 13)...

Wydanie nieruchomości nr 6.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 6 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 14)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że do wydania Nieruchomości nr 6 nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 15)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wydanie nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów. Stanowisko Wnioskodawcy - pytanie oznaczone w interpretacji nr 1.

W ocenie Wnioskodawcy w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, wydanie nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów w Spółce stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u., w związku z art. 5 ust. 1 u.p.t.u.

Kwestia wydania nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów była przedmiotem rozbieżnych orzeczeń sądów administracyjnych. W dniu 16 listopada 2015 r. w uchwale I FPS 6/15 NSA orzekł, że przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 u.p.t.u. We wskazanej uchwale sąd wskazał, że przyjęcie, iż przekazanie wspólnikowi przez spółkę nieruchomości w zamian za nabyte od tego wspólnika udziały w celu ich umorzenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT naruszałoby zasadę powszechności, wynikającą z art. 1 ust. 2 Dyrektywy 112, a także stawiałoby w sytuacji korzystniejszej wspólnika, który otrzymuje towar (nieruchomość), od spółki, w stosunku do podmiotu niebędącego wspólnikiem. Stąd też Sąd stwierdził, że w sytuacji, gdy przekazane towary zostały nabyte przez spółkę do celów jej działalności gospodarczej, to transakcja przekazania tych towarów udziałowcowi, odbywająca się także w ramach instytucji umorzenia udziałów, stanowi dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wydanie nieruchomości nr 1.

Stanowisko Wnioskodawcy - pytania oznaczone w interpretacji nr 2-4.

W ocenie Wnioskodawcy dostawa portierni, wiaty oraz magazynu będzie zwolniona z VAT. Natomiast dostawa ogrodzenia będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 23%.

Co do zasady stawka podatku stosowana w przypadku dostawy towarów wynosi 23% (art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 u.p.t.u.). Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział wyjątki od powyższej zasady, które polegają na opodatkowaniu sprzedaży niektórych towarów stawkami obniżonymi, bądź na ich zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W przypadku wydania nieruchomości, które ma nastąpić w związku z umorzeniem udziałów Spółki, rozważać należy zastosowanie:

 • zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., odrębnie dla każdego przedmiotu dostawy;
 • zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., dla gruntów niezabudowanych;
 • zwolnień od podatku zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. oraz art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u., które odnoszą się do dostawy budynków, budowli lub ich części i będą mogły znaleźć zastosowanie w przypadku nieruchomości zabudowanych.

W przypadku wydania znajdujących się na Nieruchomości nr 1 obiektów takich jak: portiernia, magazyn, wiata, ogrodzenie, nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., który ma zastosowanie tylko do gruntów niezabudowanych. Zastosowania nie znajdzie także zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., ponieważ ww. obiekty były i są wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług, z wyjątkiem, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Co do zasady zatem, w ramach wskazanego zwolnienia, dostawa budynku, budowli lub ich części jest zwolniona z VAT. Wyjątkiem jest dostawa budynku, budowli lub ich części dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w okresie 2 lat od pierwszego zasiedlenia.

Przez „pierwsze zasiedlenie”, zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r., należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu,
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z treści art. 2 pkt 14 u.p.t.u., wynika zatem, że przez „pierwsze zasiedlenie” należy rozumieć sytuację, w której zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

 • dojdzie do nabycia budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika;
 • dana nieruchomość zostanie przejęta przez nabywcę do użytkowania;
 • wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT prowadzącą do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu u.p.t.u., będzie oddanie budynku do użytkowania w związku z zawarciem umowy sprzedaży, jak również w związku z zawarciem umowy najmu, dzierżawy lub leasingu. Natomiast sam fakt wykorzystywania nieruchomości do działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług nie prowadzi do „pierwszego zasiedlenia” (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 listopada 2015 r., sygnatura IPPP1/4512-784/15-4/AŻ).

W świetle przedstawionego zakresu zwolnienia, w przypadku nabycia przez Spółkę obiektów: portierni, magazynu, (...) sprzedaży jednakże czynność ta nie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. W konsekwencji w przypadku ww. obiektów nie doszło do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. Do „pierwszego zasiedlenia” dojdzie w wyniku dostawy ww. obiektów tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały. W konsekwencji, do ww. dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Do ww. dostawy rozważać można zastosowanie zwolnienia z VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. Zgodnie z powołanym przepisem zwolniona od opodatkowania podatkiem VAT jest dostawa budynków, budowli lub ich części, w części nieobjętej zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., pod warunkiem że:

 • w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;
 • dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Warunek ten nie ma zastosowania jeżeli – stosownie do art. 43 ust. 7a u.p.t.u. – budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W świetle powyższego:

 • do dostawy portierni oraz wiaty zastosowanie znajdzie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. W związku z nabyciem wskazanych obiektów Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. obiektów;
 • do dostawy magazynu również znajdzie zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. W związku z nabyciem wskazanych obiektów Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast drugi z warunków zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b u.p.t.u. nie ma zastosowania, stosownie do art. 43 ust. 7a u.p.t.u., ponieważ Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie (ostatnie w lipcu 2010 r.) jednakże magazyn w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat;
 • do dostawy ogrodzenia zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt l0a u.p.t.u., nie znajdzie zastosowania ponieważ w związku z wybudowaniem ww. obiektu, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z uwagi na brak zastosowania pozostałych zwolnień przewidzianych w ustawie dostawa ogrodzenia będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 23%.

Wydanie nieruchomości nr 2.

Stanowisko Wnioskodawcy - pytanie oznaczone w interpretacji nr 5.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdująca się na działce gruntu wiata istniejąca w dniu nabycia będzie korzystać ze zwolnienia od podatku do towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

W świetle przedstawionych wyżej uwag dotyczących zwolnień w przypadku wiaty nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., który ma zastosowanie tylko do gruntów niezabudowanych. Zastosowania nie znajdzie także zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., ponieważ ww. wiata była i jest wykorzystywana w ramach działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W przypadku omawianego obiektu, który został nabyty przez Spółkę w roku 1998 nie doszło do jego pierwszego zasiedlenia ponieważ ww. obiekt był nabyty na podstawie czynności, która nie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. W konsekwencji w przypadku wiaty nie doszło do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. Do „pierwszego zasiedlenia” dojdzie w wyniku dostawy wiaty tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały. W konsekwencji do ww. dostawy nie może znaleźć zastosowania zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Do dostawy wiaty znajdzie natomiast zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. W związku z nabyciem wiaty Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie było czynnością niepodlegającą VAT), a także Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. obiektu, co wypełnia przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

Stanowisko Wnioskodawcy – pytanie oznaczone w interpretacji nr 6.

W ocenie Wnioskodawcy, w związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdujące się na nieruchomości wybudowane we własnym zakresie obiekty opisane we wniosku pod numerami od 2 do 9 będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%. W tym zakresie nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku zawarte w u.p.t.u. oraz przepisach wykonawczych do ustawy.

Wymienione we wniosku znajdujące się na gruncie stanowiącym Nieruchomość nr 2 obiekty ponumerowane od 2 do 9 zostały wybudowane we własnym zakresie przez Spółkę po nabyciu nieruchomości. Do tych obiektów zalicza się: wiata magazynowa, hala magazynowa, stalowa wiata magazynowa, plac pod namiot magazynowy i manewrowy, kanalizacja deszczowa, parking, droga dojazdowa do hal magazynowych oraz ogrodzenie wraz z bramą wjazdową.

W świetle przedstawionych wyżej uwag dotyczących zwolnień od podatku VAT w tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., który ma zastosowanie tylko do gruntów niezabudowanych. Zastosowania nie znajdzie także zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., ponieważ ww. obiekty były i są wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług oraz przy ich wybudowaniu przysługiwało Spółce prawo do odliczenia.

W przypadku ww. obiektów nie doszło również do ich pierwszego zasiedlenia ponieważ żaden ze wskazanych obiektów po wybudowaniu, nie był przedmiotem oddania do używania na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT. W konsekwencji w przypadku ww. obiektów nie doszło do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. Do „pierwszego zasiedlenia” dojdzie w wyniku dostawy ww. obiektów tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały. W konsekwencji do ww. dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Do dostawy ww. obiektów nie znajdzie także zastosowania zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. W związku z wybudowaniem ww. obiektów Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co wyklucza możliwość zastosowania ww. zwolnienia. Tym samym, bez znaczenia będzie okoliczność, że drugi z warunków zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b u.p.t.u. w niektórych przypadkach nie ma zastosowania, stosownie do art. 43 ust. 7a u.p.t.u. Tylko w przypadku dróg dojazdowych ostatnie ulepszenia zostały dokonane przed upływem 5 lat, tj. w grudniu 2011 r.

W konsekwencji w tym zakresie nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku zawarte w u.p.t.u. oraz przepisach wykonawczych do ustawy, stąd też dostawa ww. obiektów będzie podlegać opodatkowaniu według stawki 23%.

Wydanie nieruchomości nr 3.

Stanowisko Wnioskodawcy – pytanie oznaczone w interpretacji nr 7.

W ocenie Wnioskodawcy, wydanie tytułem wynagrodzenia za umorzone udziały budynku użytkowego znajdującego na Nieruchomości nr 3 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.

W świetle przedstawionych wyżej uwag dotyczących zwolnień w tym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., który ma zastosowanie tylko do gruntów niezabudowanych. Zastosowania nie znajdzie także zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. ponieważ ww. obiekt był i jest wykorzystywany w ramach działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług.

W przypadku omawianego obiektu, który został nabyty przez Spółkę w roku 1999 nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia ponieważ ww. obiekt był nabyty na podstawie umowy Sprzedaży, jednakże czynność ta nie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. W konsekwencji w przypadku ww. obiektów nie doszło do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. Do „pierwszego zasiedlenia” dojdzie w wyniku dostawy ww. obiektów tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały. W konsekwencji do ww. dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Do dostawy ww. obiektu znajdzie natomiast zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. W związku z nabyciem budynku Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie było czynnością niepodlegającą VAT). Natomiast drugi z warunków zawarty w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b u.p.t.u., nie ma zastosowania stosownie do art. 43 ust. 7a u.p.t.u. Jakkolwiek Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie (ostatnie w lipcu 2006 r.), jednakże obiekt w stanie ulepszonym był wykorzystywany przez Spółkę do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Wydanie nieruchomości nr 4.

Stanowisko Wnioskodawcy – pytania oznaczone w interpretacji nr 8-10.

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku wydania Nieruchomości nr 4, tytułem wynagrodzenia w zamian za umorzone udziały:

 • nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 u.p.t.u.;
 • zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku od towarów i usług na, podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u.;
 • wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Z punktu widzenia u.p.t.u. Nieruchomość nr 4 jest nieruchomością zabudowaną. Zabudowę stanowi stacja transformatorowa oraz linia średniego napięcia, która w świetle przepisów prawa budowlanego stanowi obiekt liniowy zaliczany do budowli. Okoliczność, że na działce gruntu znajdują się tego rodzaju obiekty powoduje, że ww. teren nie może zostać zaliczony do terenów niezabudowanych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

W ocenie Wnioskodawcy wydanie Nieruchomości nr 4 nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. zgodnie, z którym w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwolniona od podatku jest dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z nabyciem ww. Nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Jednakże z uwagi na fakt, że Nieruchomość stała się składnikiem przedsiębiorstwa podatnika którego działalność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w ocenie Spółki, Nieruchomość ta nie może być uznana za towar wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W przypadku omawianych obiektów znajdujących się na działce stanowiącej Nieruchomość nr 4, nabytą przez Spółkę w roku 2010 nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia ponieważ ww. nieruchomość została nabyta na podstawie umowy sprzedaży, jednakże czynność ta nie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. W konsekwencji w przypadku ww. obiektów nie doszło do „pierwszego zasiedlenia” w rozumieniu art. 2 pkt 14 u.p.t.u. Do „pierwszego zasiedlenia” dojdzie w wyniku dostawy ww. obiektów tytułem wynagrodzenia za umarzane udziały. W konsekwencji do ww. dostawy nie znajdzie zastosowania zwolnienie zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u.

Do dostawy ww. nieruchomości znajdzie natomiast zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. W związku z nabyciem działki wraz stacją transformatorową i linią energetyczną Spółce nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (nabycie było czynnością niepodlegającą VAT), a także Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie ww. obiektów, co wypełnia przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. Z tych też względów nie znajdzie zastosowania opodatkowanie według stawki 23%.

Wydanie nieruchomości nr 5.

Stanowisko Wnioskodawcy – pytanie nr 11 i 12.

Zdaniem Wnioskodawcy wydanie Nieruchomości nr 5, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 146a ust. 1 u.p.t.u., podstawowa stawka podatku wynosi 23%. Opisana w stanie sprawy dostawa Nieruchomości niezabudowanej nie będzie korzystać z żadnego ze zwolnień zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych do ustawy. W szczególności do wskazanej dostawy nie znajdą zastosowania zwolnienia uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 9 u.p.t.u., co zostało uzasadnione poniżej. Z uwagi na niezabudowany charakter Nieruchomości nr 5 zastosowania nie znajdą również zwolnienia przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a u.p.t.u. W konsekwencji omawiana sprzedaż podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, tj. 23%.

W ocenie Wnioskodawcy wydanie Nieruchomości nr 5, nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwolniona od podatku jest dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dotyczy:

 • wszystkich towarów, tj. zarówno nieruchomości, jak i ruchomości;
 • towarów, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT;
 • towarów wykorzystywanych, niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat), wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Takie stanowisko jest prezentowane przez organy podatkowe w interpretacjach wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów (np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2014 r., sygn. ILPP5/443-67/14-2/KG).

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie sprawy, zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. nie ma zastosowania. Spółka nabyła nieruchomość w roku 2007 jako czynny podatnik VAT. W cenie nabycia Nieruchomości nr 5 zawarty był podatek VAT, który Spółka odliczyła. W związku z nabyciem nieruchomości Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa Spółka skorzystała. Nabycie nieruchomości zostało dokonane z zamiarem jej wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie doszło też do sytuacji polegającej na wykorzystywaniu Nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Spółka takiej działalności nie prowadzi.

W ocenie Wnioskodawcy wydanie Nieruchomości nr 5 nie podlega także zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Za tereny budowlane uważa się, stosownie do art. 2 pkt 33 u.p.t.u., grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W świetle powyższego zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy dostawy, których przedmiotem są nieruchomości niezabudowane, których m.in. w świetle MPZP nie można zakwalifikować jako terenów budowlanych. Nakaz odniesienia do postanowień MPZP powoduje, że przeznaczenie nieruchomości (użytek) wynikające z ewidencji gruntów jest bez znaczenia z punktu widzenia zastosowania zwolnienia.

Analizowana nieruchomość jest niezabudowana a MPZP przewiduje dla niej podstawowe przeznaczenie jako teren przemysłowo-usługowy, na którym przewiduje się modernizację obiektów istniejących oraz budowę nowych budynków.

Wydanie nieruchomości nr 6.

Stanowisko Wnioskodawcy – pytania oznaczone w interpretacji nr 13 i 14.

Zdaniem Wnioskodawcy wydanie Nieruchomości nr 6, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23%.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 146a ust. 1 u.p.t.u., podstawowa stawka podatku wynosi 23%. Opisana dostawa Nieruchomości niezabudowanej nie będzie korzystać z żadnego ze zwolnień zawartego w ustawie o podatku od towarów i usług oraz przepisach wykonawczych do ustawy. W szczególności do wskazanej dostawy nie znajdą zastosowania zwolnienia uregulowane w art. 43 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 9 u.p.t.u., co zostało uzasadnione poniżej. Z uwagi na niezabudowany charakter Nieruchomości nr 6 zastosowania nie znajdą również zwolnienia przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a u.p.t.u. W konsekwencji omawiana sprzedaż podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki VAT, tj. 23%.

W ocenie Wnioskodawcy wydanie Nieruchomości nr 6 nie podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., zwolniona od podatku jest dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dotyczy:

 • wszystkich towarów, tj. zarówno nieruchomości, jak i ruchomości;
 • towarów, przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT;
 • towarów wykorzystywanych, niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat), wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Takie stanowisko jest prezentowane przez organy podatkowe w interpretacjach wydawanych z upoważnienia Ministra Finansów (np. interpretacja indywidualna wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 maja 2014 r., sygn. ILPP5/443-67/14-2/KG).

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie sprawy, zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., nie ma zastosowania. Spółka nabyła nieruchomość w roku 2007 jako czynny podatnik VAT. W cenie nabycia Nieruchomości nr 6 zawarty był podatek VAT, który Spółka odliczyła. W związku z nabyciem nieruchomości Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa Spółka skorzystała. Nabycie nieruchomości zostało dokonane z zamiarem jej wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie doszło też do sytuacji polegającej na wykorzystywaniu Nieruchomości wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT. Spółka takiej działalności nie prowadzi.

W ocenie Wnioskodawcy wydanie Nieruchomości nr 6 nie podlega także zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Za tereny budowlane uważa się, stosownie do art. 2 pkt 33 u.p.t.u., grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W świetle powyższego zwolnienie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotyczy dostaw, których przedmiotem są nieruchomości niezabudowane, których m.in. w świetle MPZP nie można zakwalifikować jako terenów budowlanych. Nakaz odniesienia do postanowień MPZP powoduje, że przeznaczenie nieruchomości (użytek) wynikające z ewidencji gruntów jest bez znaczenia z punktu widzenia zastosowania zwolnienia.

Analizowana nieruchomość jest niezabudowana a MPZP przewiduje dla niej podstawowe przeznaczenie jako teren przemysłowo-usługowy, na którym przewiduje się modernizację obiektów istniejących oraz budowę nowych budynków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ad. 1.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Należy w tym miejscu zauważyć, że dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, rozumiana jest przez ustawodawcę jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W określeniu „jak właściciel” zawiera się możliwość uznania za dostawę owego faktycznego przeniesienia władztwa nad rzeczą. W rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług „dostawa” oznacza wszelkiego rodzaju rozporządzanie towarem (sprzedaż, zamiana, darowizna, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego).

Odpłatność czynności (dostawy towarów czy też świadczenia usług) oznacza wykonanie tej czynności za wynagrodzeniem. Aby uznać daną czynność za odpłatną konieczny jest bezpośredni związek pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług a otrzymanym wynagrodzeniem. Dostawcę towarów lub usługodawcę musi łączyć z odbiorcą stosunek prawny, z którego wynika obowiązek dostawy towarów lub świadczenia usług oraz wysokość wynagrodzenia za dokonanie tych czynności. Wynagrodzenie musi być konkretną wielkością wyrażalną w pieniądzu.

Odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza czynnik przedmiotowy – opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy – czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednak nie każda czynność dokonana przez podmiot będący podatnikiem, będzie podlegać opodatkowaniu. Status bycia podatnikiem podatku od towarów i usług nie powoduje automatycznie rozciągnięcia skutków podatkowych na całą sferę aktywności danego podmiotu. W sytuacji, gdy w zakres prowadzonej przez podmiot działalności gospodarczej nie wchodzi obrót papierami wartościowymi, to czynność samego nabycia lub sprzedaży akcji czy udziałów nie jest traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Udział w spółce posiadającej osobowość prawną jest prawem majątkowym, które może być przedmiotem transakcji (prawo zbywalne), nie mieści się jednak ani w definicji towarów, ani usług w rozumieniu ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność handlową hurtową i detaliczną obejmującą armaturę łazienkową, ceramikę sanitarną, systemy grzewcze i instalacyjne. Udziałowcami w Spółce są trzy osoby fizyczne. Każdy z udziałowców posiada 1/3 udziałów w liczbie 141 udziałów (łącznie 423 udziały). Spółka jest czynnym podatnikiem VAT, który prowadzi działalność opodatkowaną. Spółka nie prowadziła i nie prowadzi działalności zwolnionej od podatku VAT oprócz sporadycznego udzielania pożyczek. Obecnie wspólnicy planują, że jeden z nich, Pan B, zamierza wycofać się ze Spółki, natomiast dwóch pozostałych właścicieli zamierza kontynuować prowadzenie działalności w tej formie. Rozważaną metodą wycofania się ze spółki przez udziałowca jest dokonanie wystąpienia udziałowca ze Spółki w wyniku umorzenia udziałów w Spółce w zamian za wynagrodzenie na podstawie art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), zwanej dalej K.s.h. Mając zatem na uwadze powyższe, stosownie do art. 199 § 2 K.s.h., udziałowcy „A” planują podjąć na Zgromadzeniu Wspólników uchwałę w sprawie dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w określonej kwocie. Ponieważ Spółka nie posiada wystarczających środków finansowych na dokonanie wypłaty wynagrodzenia za umorzone udziały wyłącznie w formie pieniężnej, wobec tego uzupełniająca część wynagrodzenia zostanie wypłacona w formie niepieniężnej. Składnikami tymi będą nieruchomości. W ramach umorzenia udziałów Spółka planuje wydać jako wynagrodzenie następujące nieruchomości opisane poniżej jako Nieruchomości o numerach od I do VI.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy opisane w zdarzeniu przyszłym wydanie nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów Spółce stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 u.p.t.u. w związku z art. 5 ust. 1 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Zasady, na podstawie których Wnioskodawca zamierza dokonać umorzenia udziałów zostały zawarte w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), dalej: K.s.h.

Zgodnie z art. 199 § 1 K.s.h., udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników. W przypadku umorzenia przymusowego uchwała powinna zawierać również uzasadnienie (art. 199 § 2 K.s.h).

Za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia (art. 199 § 3 K.s.h.).

Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym (art. 199 § 4 K.s.h.).

W przypadku ziszczenia się określonego w umowie spółki zdarzenia, o którym mowa w § 4, zarząd powinien powziąć niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku (art. 199 § 5 K.s.h.).

Zgodnie z tym przepisem, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe) lub też w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Przesłanki i tryb umorzenia określa umowa spółki.

Zatem warunkiem generalnym dopuszczalności umorzenia, jest zamieszczenie klauzuli przewidującej taką możliwość w umowie spółki.

Umorzenie udziałów jest czynnością zmierzającą do unicestwienia pewnej partii lub wszystkich udziałów i sprowadza się do pozbawienia praw udziałowca ucieleśnionych w tych udziałach. Umorzenie udziałów powoduje w konsekwencji likwidację określonej cząstki kapitału zakładowego albo samych udziałów, gdy umorzenie nie jest połączone z obniżeniem kapitału zakładowego (odbywa się z zysku), jak również utratę praw organizacyjnych i obligacyjnych związanych z udziałem (ale nie osobistych, dopóki się jest wspólnikiem).

W świetle przedstawionych regulacji prawa podatkowego uznać należy, że czynność nabycia przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia (w trybie art. 199 Kodeksu spółek handlowych) w zamian za wynagrodzenie nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, ani też świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego, przedmiotowa czynność nie mieści się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie wspólnik dokona umorzenia udziałów Wnioskodawcy za wynagrodzeniem w formie niepieniężnej, tj. w formie nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej poprzez przekazanie określonych nieruchomości stanowiących majątek Wnioskodawcy czyli wykorzystywanej w jego działalności gospodarczej. Z powyższego wynika zatem, że rozliczenie pomiędzy Wnioskodawcą a wspólnikiem nastąpi poprzez przeniesienie własności majątku rzeczowego (nieruchomości) Wnioskodawcy na rzecz wspólnika.

Powyższe oznacza, że pomiędzy stronami zaistniała więź o charakterze zobowiązaniowym – Wnioskodawca zobowiązał się w zamian za umorzenie udziałów przenieść na rzecz wspólnika składnik majątku (nieruchomość). Stwierdzić tym samym należy, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy umorzeniem udziałów a dostawą towarów w zakresie przeniesienia prawa do rozporządzania towarem.

Podkreślić przy tym należy, że zapłaty (wynagrodzenia) nie można utożsamiać jedynie ze świadczeniem pieniężnym. Także świadczenie o charakterze rzeczowym jest wynagrodzeniem. Przykładowo więc zamiana towarów, zamiana towaru na usługę i odwrotnie, wydanie towarów (świadczenie usług) w zamian za wierzytelności itp. będzie uznane odpowiednio za odpłatną dostawę towarów czy też odpłatne świadczenie usług. Mamy bowiem do czynienia z konkretną korzyścią, która należna jest za dokonywane świadczenie.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że sama czynność nabycia przez Wnioskodawcę od wspólnika udziałów własnych w celu umorzenia nie jest objęta podatkiem od towarów i usług. Natomiast przekazanie w zamian za umorzone udziały towaru (nieruchomości) – tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie – odpowiada hipotezie art. 7 ustawy. Za taką oceną przemawia fakt, że mamy tutaj do czynienia z dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, jako przeniesienie prawa do rozporządzenia towarami jak właściciel i dodatkowo ma ona charakter odpłatny. Pojęcie „rozporządzenia towarami jak właściciel”, jak już wyżej wskazano, należy rozumieć szeroko. Spośród czynności „przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” można na pewno wymienić sprzedaż i zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym prowadzi do podobnego rezultatu.

Zatem przekazanie składników majątku o charakterze rzeczowym pomiędzy Wnioskodawcą a wspólnikiem stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy i tym samym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wnioskodawca przekazując towar (nieruchomość) dokona przeniesienia władztwa ekonomicznego nad nią, co wypełnia definicję dostawy towarów. Przedmiotowa czynność stanowi czynność odpłatną, gdyż wspólnik otrzymał nieruchomość w zamian za umorzone udziały w spółce Wnioskodawcy.

Wnioskodawca dokonując dostawy nieruchomości działać będzie w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Dokona on bowiem przekazania nieruchomości stanowiących składnik prowadzonej działalności gospodarczej, a zatem dokona tej czynności w ramach swojej aktywności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przekazanie nieruchomości (niezabudowanej lub zabudowanej) tytułem wynagrodzenia za umorzenie udziałów w spółce Wnioskodawcy dokonywane w ramach operacji umorzenia udziałów stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Należy bowiem zauważyć, że w wyniku ww. czynności dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem (nieruchomością) przez Wnioskodawcę na rzecz wspólnika, zaś Wnioskodawca w odniesieniu do tej czynności występuje w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2 – 14.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110 wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej dwa lata.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez sprzedającego czynności podlegających opodatkowaniu. Jednakże czynność ta nie musi być faktycznie opodatkowana (nie musi prowadzić do powstania podatku należnego), bowiem za czynność taką należy również rozumieć czynność podlegającą opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże na mocy przepisów szczególnych – korzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, przez którą należy rozumieć sprzedaż, a także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment sprzedaży w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a także moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

Ponadto, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku również dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat (art. 43 ust. 7a ustawy).

W myśl art. 43 ust. 11 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ponadto na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Natomiast zwolnienie dotyczące terenów niezabudowanych zawarte jest w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, i stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy).

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen – „teren budowlany oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę”.

Zatem także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy art. 2 pkt 33 w zgodny sposób odpowiada zatem także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

Z powyższej analizy wynika, że nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości. Bez znaczenia zatem pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe oznacza, że generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., niebędących terenami budowlanymi – są zwolnione od podatku VAT.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy należy przeanalizować możliwość zastosowania zwolnienia na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, lub prawa do użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego – w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Zgodnie z art. 29a ust. 9 ustawy – przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że – co do zasady – grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku. Ponadto, przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w wieczystym użytkowaniu.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 do pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o:

 1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
  1. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  2. budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
  3. obiekt małej architektury;
 2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
  • 2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
 3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach umorzenia udziałów Spółka planuje wydać jako wynagrodzenie następujące nieruchomości opisane poniżej jako Nieruchomości o numerach od I do VI:

I) prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 2393/629 oraz prawo własności budynków posadowionych na gruncie, stanowiących odrębne od gruntu prawo własności (Nieruchomość nr 1). Spółka nabyła wskazaną nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży w dniu 9 lipca 1997 r. Cena nabycia nie zawierała podatku VAT i nie skorzystała z prawa do odliczenia tego podatku w związku z nabyciem nieruchomości. Spółce nie przysługiwało zatem prawo do odliczenia podatku VAT.

Obecnie na nieruchomości znajdują się następujące obiekty:

 • portiernia. Obiekt nabyty przez Spółkę i przyjęty do używania w marcu 1998 r. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu;
 • magazyn. Obiekt nabyty przez Spółkę i przyjęty do używania w marcu 1998 r. Obiekt pierwotnie stanowiący szopę na maszyny został przeznaczony na magazyn i był systematycznie modernizowany i rozbudowywany. Po dniu nabycia Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej kolejno: we wrześniu 2008 r., we wrześniu 2009 r. i w lipcu 2010 r. Spółka korzystała z prawa do odliczenia podatku VAT przy ponoszeniu wydatków na ulepszenie ww. obiektów.
 • wiata. Obiekt nabyty przez Spółkę i przyjęty do używania w marcu 1998 r. Pierwotne przeznaczenie - wiata kombajny. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu;
 • Ogrodzenie. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w maju 1998 r. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu. W związku z wybudowaniem ogrodzenia Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Dotychczas nie doszło do pierwszego zasiedlenia w przypadku portierni, magazynu oraz wiaty. W przypadku nabycia wskazanych obiektów nie doszło dotychczas do ich pierwszego zasiedlenia ponieważ ww. obiekty były nabyte na podstawie umowy sprzedaży od C, która to czynność nie stanowiła czynności opodatkowanej VAT. Żaden z ww. obiektów po nabyciu nie został oddany w najem lub dzierżawę.

Wszystkie wymienione wyżej obiekty od momentu wprowadzenia do ewidencji były wykorzystywane do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

II) prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym nr 2394/629 oraz prawo własności istniejących na tej działce nieruchomości (Nieruchomość nr 2). W dniu 25 września 1998 r. Gmina dokonała ustanowienia na rzecz Spółki prawa użytkowania wieczystego ww. działki gruntu oraz sprzedaży istniejących na działce gruntu budowli. Czynność nie podlegała opodatkowaniu VAT. W związku z ww. czynnością Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia.

Obecnie na nieruchomości znajdują się następujące obiekty:

 1. wiata. Obiekt nabyty i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w listopadzie 1998 r. Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie obiektu.
 2. wiata magazynowa. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w lipcu 2000 r. Po wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu, w tym w październiku 2011 r. Spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej.
  Wiata magazynowa została wybudowana przez Spółkę i przyjęta do ewidencji środków trwałych w lipcu 2000 r. Po wybudowaniu Spółka dodatkowo ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu. Ostatnie wydatki o wartości przekraczającej 30% wartości początkowej zostały poniesione w październiku 2011 r. Spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od nakładów poniesionych na wybudowanie i ulepszenie.
  Spółka po ulepszeniu nie wykorzystywała wiaty do czynności opodatkowanych przez okres 5 lat, gdyż ostatnie ulepszenie o wartości 30% miało miejsce w październiku 2011 r., stąd od tej daty nie upłynęło 5 lat.
 3. hala magazynowa. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w kwietniu 2002 r. Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie. W związku z wybudowaniem hali magazynowej Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 4. stalowa wiata magazynowa. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w sierpniu 2008 r. Po jej wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie, w tym we wrześniu 2009 r. Spółka poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej.
  Obiekt w postaci stalowej wiaty magazynowej został wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych w sierpniu 2008 r. Po jego wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej. Ostatnie wydatki na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej zostały poniesione we wrześniu 2009 r. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od nakładów poniesionych na wybudowanie i ulepszenie. Po ulepszeniu ww. stalowej wiaty magazynowej, budowlę tą Spółka wykorzystywała do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez okres co najmniej 5 lat.
 5. plac pod namiot magazynowy i manewrowy. Obiekt wybudowany przez Spółkę przyjęty do ewidencji środków trwałych w grudniu 2008 r. Po jej wybudowaniu Spółka we wrześniu 2009 r. poniosła wydatki na ulepszenie obiektu w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej. W związku z wybudowaniem i ulepszeniem placu pod namiot magazynowy i manewrowy, Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
  Plac pod namiot magazynowy i manewrowy stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane.
 6. kanalizacja deszczowa. Wybudowana przez Spółkę i przyjęta do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. W tym samym miesiącu po wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu, w kwocie przekraczającej 30% jego wartości początkowej. Kanalizacja deszczowa stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Od nakładów na ulepszenie ww. kanalizacji deszczowej Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. W związku z wybudowaniem kanalizacji deszczowej Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 7. parking. Wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. Po jego wybudowaniu Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie. Parking stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. W związku z wybudowaniem parkingu, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 8. droga dojazdowa do hal magazynowych. Wybudowana przez Spółkę i przyjęta do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. Po jej wybudowaniu Spółka we październiku 2011 r. poniosła wydatki na ulepszenie w kwocie przekraczającej 30% wartości początkowej. Droga stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków na ulepszenie poniesionych na drogę dojazdową do hal magazynowych. W związku z wybudowaniem drogi dojazdowej do hali magazynowej Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.
 9. ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Obiekt wybudowany przez Spółkę i przyjęty do ewidencji środków trwałych we wrześniu 2009 r. Po wybudowaniu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu, ale wartość wydatków nie przekroczyła 30% wartości początkowej. Ogrodzenie stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. W związku z wybudowaniem ogrodzenia wraz z bramą wjazdową Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług.

Wszystkie wymienione wyżej obiekty od momentu wprowadzenia do ewidencji były wykorzystywane do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Żaden z obiektów nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy.

W przypadku wszystkich budynków i budowli znajdujących się na nieruchomości nie doszło do ich pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Obiekty zostały nabyte od gminy na podstawie czynności niepodlegającej opodatkowaniu VAT, a po ich nabyciu również nie doszło do „pierwszego zasiedlenia” np. w wyniku oddania w najem lub dzierżawę.

III) działkę gruntu o numerze ewidencyjnym nr 2391/619 wraz z budynkiem użytkowym (Nieruchomość nr 3). Nieruchomość została nabyta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 9 lipca 1999 r. od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie czynności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z tytułu nabycia Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obecnie na nieruchomości znajduje się jeden obiekt - budynek użytkowy. Obiekt został nabyty wraz z całą nieruchomością i wprowadzony do ewidencji środków trwałych w grudniu 1999 r. Po nabyciu Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie obiektu. W lutym 2001 r. wartość wydatków na ulepszenie obiektu przekroczyła 30% wartości początkowej. W późniejszym okresie Spółka ponosiła inne wydatki na ulepszenie, ale ich wartość nie przekraczała 30% wartości początkowej. Ostatnie ulepszenie miało miejsce w lipcu 2006 r. Od poniesionych nakładów na ulepszenie budynku użytkowego Wnioskodawcy przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Względem wskazanych wyżej budowli nie miało miejsce pierwsze zasiedlenie, o którym mowa wyżej. Wskazany obiekt od momentu prowadzenia do ewidencji był wykorzystywany do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Obiekt nie był przedmiotem najmu lub dzierżawy.

IV) działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 2456/626 (Nieruchomość nr 4). Nieruchomość została nabyta na podstawie umowy sprzedaży z dnia 8 października 2010 r. W ewidencji gruntów nieruchomość jest oznaczona symbolem PS - pastwiska trwałe. Sprzedawca nie działał jako podatnik VAT. Przy nabyciu ww. nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia. Czynność na podstawie, której Spółka nabyła nieruchomość była czynnością niepodlegającą zapisom ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Nieruchomość przylega bezpośrednio do działek 2393/629 i 2454/629.

Obecnie na nieruchomości znajduje się:

 • stacja transformatorowa. Obiekt ten znajdował się na nieruchomości w momencie nabycia. Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie;
 • słupy wraz linią energetyczną średniego napięcia (EN2O ky). Linia znajdowała się na nieruchomości w momencie nabycia. Spółka nie ponosiła wydatków na jego ulepszenie.

Stacja transformatorowa jest budowlą w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane i w jej przypadku nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

Na opisanej nieruchomości Spółka planowała wybudowanie parkingu. Plany te nie zostały zrealizowane. W efekcie opisana nieruchomość należy do majątku przedsiębiorstwa, ale nie jest w żaden konkretny sposób użytkowana. Nieruchomość nie jest również przedmiotem najmu lub dzierżawy, w szczególności Spółka nie uregulowała kwestii związanych z wykorzystaniem transformatora i sieci energetycznej przez operatora systemu przesyłowego. Spółka nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.

V) nieruchomość V to prawo wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu nr 513. Spółka nabyła ww. nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 12 września 2007 r. (akt notarialny Repertorium A nr 5590/2007). W ewidencji gruntów przedmiotowa nieruchomość opisana jest symbolem BI - inne tereny zabudowane. Czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Spółce z tytułu zakupu przysługiwało prawo do odliczenia.

Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wydanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej („Plan”). W świetle postanowień Planu nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym ZPU, dla której jest przewidziana zabudowa przemysłowo-usługowa polegająca na rozbudowie lub wznoszeniu nowych budynków.

VI) udział w prawie wieczystego użytkowania niezabudowanej działki gruntu nr 648 (Nieruchomość nr 6). Spółka nabyła ww. nieruchomość na podstawie umowy sprzedaży z dnia 17 lipca 2007 r. Nieruchomość stanowi tereny zurbanizowane niezabudowane, w ewidencji gruntów oznaczona jako droga. Znajdująca się na działce droga ma charakter drogi utwardzonej. Nie jest to budowla drogowa. Czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Spółce z tytułu zakupu przysługiwało prawo do odliczenia. Nieruchomość znajduje się na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wydanym na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta („Plan”). W świetle postanowień Planu nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym ZPU, dla której jest przewidziana zabudowa przemysłowo-usługowa polegająca na rozbudowie lub wznoszeniu nowych budynków.

Znajdująca się na Nieruchomości nr 6 droga utwardzona nie stanowi budowli w rozumieniu art. 3 ustawy Prawo budowlane. Nie była ona przedmiotem pierwszego zasiedlenia i od tej czynności nie upłynął okres dwóch lat. Znajdująca się na nieruchomości droga, nie została wybudowana przez Spółkę. Skutkiem czego Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Spółka nie poniosła na drogę nakładów na ulepszenie, które wyniosły co najmniej 30% wartości początkowej tej konstrukcji, i od których Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.

Nieruchomość została nabyta w celu utworzenia Centrum logistycznego. Do dnia złożenia niniejszego wniosku centrum logistyczne nie zostało utworzone, a przez cały czas od nabycia nieruchomość nie była wykorzystywana do realizacji konkretnego celu gospodarczego. Nieruchomość nie była także przedmiotem najmu lub dzierżawy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii:

Wydanie nieruchomości nr 1.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdująca się na nieruchomości portiernia oraz wiata będą korzystać ze zwolnienia od podatku do towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdujący się na nieruchomości magazyn korzysta ze zwolnienia od podatku do towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdujące się na nieruchomości ogrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 5)...

Wydanie nieruchomości nr 2.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdująca się na działce gruntu wiata istniejąca w dniu nabycia nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdujące się na nieruchomości wybudowane we własnym zakresie obiekty opisane we wniosku pod numerami od 2 do 9 będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% i w tym zakresie nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień z podatku zawarte w u.p.t.u. oraz przepisach wykonawczych do ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 7)...

Wydanie nieruchomości nr 3.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że w związku z wydaniem Nieruchomości nr 3 znajdujący się na działce gruntu budynek użytkowy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku do towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 8)...

Wydanie nieruchomości nr 4.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 4 nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 9)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 4 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)...
 3. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 4 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)...

Wydanie nieruchomości nr 5.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 5 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 12)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że do wydania Nieruchomości nr 5 nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 13)...

Wydanie nieruchomości nr 6.

 1. Czy prawidłowe jest stanowisko, że wydanie Nieruchomości nr 6 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 14)...
 2. Czy prawidłowe jest stanowisko, że do wydania Nieruchomości nr 6 nie znajdzie zastosowania zwolnienie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u. oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 u.p.t.u. (pytanie oznaczone we wniosku nr 15)...

W tym miejscu tut. Organ wyjaśnia, że ze względu na treść art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, nie ma on zastosowania względem zabudowanych nieruchomości nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz elementy stanu sprawy wskazać należy, że:

a) w zakresie nieruchomości nr 1.

Dostawa budynku portierni, magazynu oraz budowli wiaty i ogrodzenia nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Powyższe wynika z faktu, że w związku z nabyciem nieruchomości i posadowionych na niej obiektów Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, co oznacza, że w chwili zakupu nieruchomości nie doszło do pierwszego zasiedlenia o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Do czynności tej nie doszło również podczas wykorzystywania tejże nieruchomości w prowadzonej działalności gospodarczej ze względu na brak najmu lub dzierżawy tych obiektów. Powyższe potwierdza sam Wnioskodawca wskazując, że względem tych obiektów nie doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy. Niemniej dostawa budynku portierni, magazynu oraz wiaty spełnia przesłanki do zastosowania względem niej zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Z analizy sprawy wynika bowiem, że nabyciu nieruchomości nie towarzyszyło uzyskanie prawa do odliczenia podatku VAT. Jednocześnie Spółka względem portierni i wiaty nie ponosiła wydatków na ulepszenie tychże obiektów. W takim kształcie sprawy spełnione zostały przesłanki do zastosowania względem dostawy obiektów portierni i wiaty zwolnienia od podatku od towarów i usług na powołanej podstawie, tj. art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Dodać w tym miejscu należy, że dostawa magazynu również korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. I choć na magazyn poniesiono nakładu w wysokości przekraczającej 30% wartości początkowej od których Spółka uprawniona była odliczyć podatek od towarów i usług to jednak ze względu na fakt, że nakłady te poniesiono w lipcu 2010 r. i od tej czynności upłynął 5 letni okres wykorzystywania ulepszonego magazynu do wykonywania czynności opodatkowanych, to – uwzględniając art. 43 ust. 7a ustawy – Spółka uprawniona jest zastosować względem dostawy magazynu zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

W konsekwencji powyższego dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się pod opisanymi budynkami i budowlami (wiaty, magazynu i portierni) także będzie korzystać ze zwolnienia, co wynika z art. 29a ust. 8 ustawy.

Odmiennie kształtuje się jednak sytuacja prawna ogrodzenia znajdującego się na opisanej nieruchomości nr 1. Dostawa ogrodzenia będzie bowiem opodatkowana podatkiem VAT według stawki podstawowej, tj. 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy. Ogrodzenie wybudował Wnioskodawca, tym samym nie miało miejsca, w odniesieniu do tego ogrodzenia, pierwsze zasiedlenie, skutkiem czego jego dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Ponadto w związku z wytworzeniem nieruchomości (ogrodzenia) Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług, co skutkuje brakiem prawa do zastosowania względem dostawy ogrodzenia zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Oznacza to, że wydanie ogrodzenia na podstawie powołanego art. 41 ust. 1 ustawy w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, opisana we wniosku nieruchomość nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Brak powyższego uprawnienia wynika z faktu, że nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności gospodarczej zwolnionej. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Spółka nie prowadzi i nie prowadziła działalności gospodarczej zwolnionej od podatku od towarów i usług. W konsekwencji nie mogły zostać spełnione przesłanki zawarte w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, który to obliguje by określone towary służyły wykonywaniu wyłącznie czynności zwolnionych od podatku. Tym samym dostawa ogrodzenia będzie opodatkowana 23% stawką podatku od towarów i usług.

b) w zakresie nieruchomości nr 2.

Analizując sytuację prawną nieruchomości nr 2 wskazać należy, że dostawa posadowionej na niej wiaty korzystać będzie ze zwolnienia od podatku VAT, a wydanie budynków i budowli określonych w pkt 2 do pkt 9 (tj. wiaty magazynowej, hali magazynowej, stalowej wiaty magazynowej, placu pod namiot magazynowy i manewrowy, kanalizacji deszczowej, parkingu, drogi dojazdowej do hal, ogrodzenia z bramą wjazdową) będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej, tj. 23%.

Powyższe wynika z faktu, że opisana we wniosku wiata nie została po raz pierwszy zasiedlona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, skutkiem czego brak prawa do zastosowania względem niej zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Niemniej z opisu sprawy wynika, że w związku z nabyciem wiaty Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług oraz nie ponoszono nakładów na jej ulepszenie. Konsekwencją powyższego spełnione zostały przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, na podstawie którego zwolnienie dostawy wiaty jest prawnie możliwe.

Odmiennie rozstrzygnąć należy sytuację prawno-podatkową wiaty magazynowej, stalowej wiaty magazynowej, placu pod namiot magazynowy i manewrowy, drogę dojazdową pod halę, kanalizację deszczową, hali magazynowej, parkingu oraz ogrodzenia z bramą wjazdową, których wydanie będzie opodatkowane podatkiem VAT w stawce podstawowej, tj. 23%. Z opisu sprawy wynika, że obiekty te nie zostały po raz pierwszy zasiedlone, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy, przez co ich dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Następnie w związku z ich wytworzeniem Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT przez co spełniona została negatywna przesłanka, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy, wykluczająca prawo do zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Dodatkowo wskazać należy, że nieruchomość ta nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT przez co nie ma prawnej możliwości zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji powyższego stwierdzić należy, że na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się pod wiatą korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, a w pozostałym zakresie nieruchomości dostawa gruntu będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej, tj. 23%.

c) w zakresie nieruchomości nr 3.

W zakresie wydania nieruchomości nr 3 stwierdzić należy, że dostawa budynku użytkowego posadowionego na nieruchomości będzie transakcją zwolnioną od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. Powyższe wiąże się z faktem, że wydanie nieruchomości opisanej jako nr 3 nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Jak wskazał sam Wnioskodawca budynek użytkowy nie był po raz pierwszy zasiedlony w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy. Niemniej dostawa budynku użytkowego spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy. W związku z nabyciem budynku oraz całej nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, przez co spełniona została przesłanka określona w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy. Jednakże Spółka ponosiła w lutym 2001 r. nakłady na ulepszenie budynku, które przekroczyły 30% wartości początkowej obiektu. W sprawie zatem pojawia się negatywna przesłanka zawarta w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b) ustawy. Niemniej budynek po ulepszeniu wykorzystywany był w okresie dłuższym niż 5 lat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, co oznacza, że na podstawie art. 43 ust. 7a ustawy, dostawa spełnia przesłanki zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy umożliwiające zastosowanie zwolnienia od podatku VAT.

Skutkiem powyższego dostawa gruntu na którym posadowiony jest budynek użytkowy – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – również spełnia warunki do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

d) w zakresie nieruchomości nr 4.

W zakresie dostawy/wydania nieruchomości nr 4 wskazać należy, że znajdująca się na niej stacja transformatorowa korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Powyższe wynika z faktu, że transakcja dostawy/wydania budowli stacji transformatorowej nie spełnia przesłanek do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Nabycie nieruchomości nastąpiło w ramach czynności niepodlegających ustawie o podatku od towarów i usług, a ponadto jej wykorzystywanie nie wiązało się z zawarciem umowy najmu lub dzierżawy, przez co nie wystąpiło pierwsze zasiedlenie nieruchomości, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy. Konsekwencją powyższego jest brak prawa do zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Niemniej w związku z nabyciem nieruchomości Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług i nie ponosiła ona nakładów na ulepszenie znajdujących się na niej budowli, skutkiem czego spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Skutkiem powyższego grunt, na którym znajduje się budowla korzystająca ze zwolnienia również – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – korzysta ze zwolnienia.

Ponadto organ wskazuje, że w związku z faktem, że nieruchomość ta jest zabudowana budowlą oraz nie była wykorzystywana w działalności zwolnionej od podatku VAT, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy.

e) w zakresie nieruchomości nr 5.

Analizując sytuację prawną nieruchomości nr 5 wskazać należy, że jej dostawa będzie transakcją opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, według podstawowej stawki podatku od towarów i usług, tj. 23%. Powyższe wynika z faktu, że grunt ten zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziany został pod zabudowę przemysłowo-usługową. W konsekwencji powyższego grunt ten zapisami art. 2 pkt 33 ustawy, został uznany za teren budowlany. Skutkiem takiej kwalifikacji dokonana dostawa nieruchomości nr 5 nie może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Uwzględniając natomiast fakt, że nieruchomość ta nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT stwierdzić należy, że jej dostawa nie może również korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Skutkiem powyższego wydanie/dostawa nieruchomości nr 5 winna być – na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy – opodatkowana podatkiem od towarów i usług, w stawce podstawowej, tj. 23%.

f) w zakresie nieruchomości nr 6.

Analizując wydanie nieruchomości nr 6 wskazać należy, że transakcja ta będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%. Jak wynika bowiem z opisu sprawy nieruchomość nr 6 jest gruntem niezabudowanym przeznaczonym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. W takim kształcie sprawy jest to teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy, którego dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Oznacza to, że transakcja ta winna być na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy w związku z art. 146a pkt 1 ustawy opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, tj. 23%.

Ponadto skoro nieruchomość nie była wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku to transakcja wydania/dostawy nieruchomości nie może korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Podsumowując:

 1. Wydanie nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów Spółce stanowi odpłatną dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy w związku z art. 5 ust. 1 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1).

Wydanie nieruchomości nr 1.

 1. Dostawa portierni oraz wiaty znajdującej się na nieruchomości nr 1 będzie korzystać ze zwolnienia od podatku do towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
 2. W związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdujący się na nieruchomości magazyn korzysta ze zwolnienia od podatku do towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 4).
 3. W związku z wydaniem Nieruchomości nr 1 znajdujące się na nieruchomości ogrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 5).

Wydanie nieruchomości nr 2.

 1. W związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdująca się na działce gruntu wiata istniejąca w dniu nabycia nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 6).
 2. W związku z wydaniem Nieruchomości nr 2 znajdujące się na nieruchomości wybudowane we własnym zakresie obiekty opisane we wniosku pod numerami od 2 do 9 będą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% i w tym zakresie nie znajdzie zastosowania żadne ze zwolnień od podatku zawarte w ustawie oraz przepisach wykonawczych do ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 7).

Wydanie nieruchomości nr 3.

 1. W związku z wydaniem Nieruchomości nr 3 znajdujący się na działce gruntu budynek użytkowy będzie korzystać ze zwolnienia od podatku do towarów i usług (pytanie oznaczone we wniosku nr 8).

Wydanie nieruchomości nr 4.

 1. Wydanie Nieruchomości nr 4 nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i pkt 9 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 9).
 2. Wydanie Nieruchomości nr 4 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 10).
 3. Wydanie Nieruchomości nr 4 nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 11).

Wydanie nieruchomości nr 5.

 1. Wydanie Nieruchomości nr 5 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 12).
 2. Do wydania Nieruchomości nr 5 nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 13).

Wydanie nieruchomości nr 6.

 1. Wydanie Nieruchomości nr 6 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, według stawki 23% (pytanie oznaczone we wniosku nr 14).
 2. Do wydania Nieruchomości nr 6 nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 15).

W tym miejscu tut. Organ wyjaśnia, że niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie opodatkowania podatkiem VAT wydania nieruchomości w związku z umorzeniem udziałów w Spółce (pytania oznaczone we wniosku nr 1, nr 3 do nr 15).

Natomiast kwestia korzystania z ochrony prawnej w związku z zastosowaniem się do interpretacji z dnia 8 października 2012 r. (pytanie oznaczone we wniosku nr 2), została załatwiona postanowieniem z dnia 11 marca 2016 r. nr ILPP1/4512-1-899/15-3/MK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
IPPP2/4512-1280/15-4/AO | Interpretacja indywidualna

nieruchomość zabudowana
ITPP2/4512-1058/15/PS | Interpretacja indywidualna

zwolnienia z podatku od towarów i usług
ITPP1/4512-82/16/BS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.