ILPP1/443-851/14-4/TK | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej oraz przynależnych działek do pojedynczych lokali preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%.
ILPP1/443-851/14-4/TKinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. obniżenie stawki podatku
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 17 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu 16 grudnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej oraz przynależnych działek do pojedynczych lokali preferencyjną stawką VAT w wysokości 8% – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej oraz przynależnych działek do pojedynczych lokali preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%. Wniosek uzupełniono w dniu 16 grudnia 2014 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, Spółka komandytowa, jest czynnym płatnikiem podatku VAT. W roku 2011 został wniesiony do Spółki aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za udziały. W latach 2011–2014, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na przedmiotowym gruncie Spółka wznosiła osiedle domków – czterorodzinnych. Pojedynczy budynek składa się z 4 niezależnych segmentów (lokali). Każdy z segmentów jest oddzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, posiada odrębne wejście. Powierzchnia użytkowa żadnego z 4 lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2. Budynek jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowanych w klasie PKOB-1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Spółka dokonała podziału gruntu. W wyniku dokonanego podziału powstały:

 1. działka na której jest posadowiony budynek – sprzedaż na współwłasność w udziale 1/4;
 2. działka – dojście do budynku, przypisana do dwóch lokali – sprzedaż na współwłasność w częściach ułamkowych 1/2;
 3. działka wokół 1/4 części nieruchomości – sprzedaż na własność 1/1 dla nabywcy lokalu;
 4. na każdy lokal przypada również udział w wysokości 1/32 nieruchomości wspólnej – drogi wewnątrzosiedlowe.

Dostawa pojedynczego lokalu jest oferowana łącznie z wymienionymi udziałami w nieruchomościach wspólnych, jednym aktem notarialnym, z wyszczególnieniem numerów poszczególnych działek i ich udziałem przypadającym na nabywcę.W ramach procesu budowlanego (materiały, usługi) dotyczącego przedmiotowych budynków Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Drogi wewnętrzne i dojścia do budynków zabudowane są nawierzchnią z kostki brukowej.

W dniu 16 grudnia 2014 r. uzupełniono wniosek o następujące informacje:

Sprzedaż pojedynczego lokalu wraz z udziałem w działce:

 • na której posadowiony jest budynek – współwłasność w udziale 1/4;
 • przypisanej do dwóch lokali, stanowiącej dojście do budynku – współwłasność w udziale 1/2;
 • wokół 1/4 części nieruchomości – własność 1/1 dla nabywcy lokalu;
 • wspólnej, stanowiącej drogi wewnątrzosiedlowe – udział w wysokości 1/32

będzie objęta jedną księgą wieczystą.

W akcie notarialnym nie będą odrębnie określone ceny dla pojedynczego lokalu oraz nie będą odrębnie określone ceny dla:

 • 1/4 udziału w działce na której jest budynek;
 • 1/2 udziału w działce stanowiącej dojście do budynku;
 • prawa własności działki wokół 1/4 części nieruchomości;
 • 1/32 udziału we wspólnej działce stanowiącej drogi wewnątrzosiedlowe.

Udział w jakiejkolwiek opisanej powyżej nieruchomości – działce nie może być przedmiotem odrębnej sprzedaży bez jednoczesnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej oraz przynależnych działek do pojedynczych lokali będzie korzystała z preferencyjnej stawki VAT w wysokości 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla dostaw lokali mieszkalnych kwalifikowanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym znajdzie zastosowanie stawka preferencyjna podatku od towarów i usług w wysokości 8%. Stawką preferencyjną powinna być objęta zarówno dostawa lokalu mieszkalnego jak również dostawa udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (drogi wewnątrzosiedlowe, dojście do budynku, działka wokół części nabytej nieruchomości). Stanowisko Spółka opiera na fakcie, że sprzedaż części nieruchomości jest niemożliwa bez zakupu lokalu mieszkalnego i nie może być przedmiotem odrębnego obrotu. Wątpliwości powstały w związku ze sprzedażą na wyłączność i użytkowanie nabywcy działki przynależnej do pojedynczego lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Należy zaznaczyć, że zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a pkt 1 i pkt 2 cyt. ustawy, do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23% natomiast stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym – według art. 41 ust. 12a ustawy – rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy, nie zalicza się:

 1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
 2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Powołany przepis (art. 41 ust. 12 ustawy) stanowi implementację art. 98 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, s. 1, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE, państwa członkowskie mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone. W myśl art. 98 ust. 2 zdanie pierwsze Dyrektywy 2006/112/WE, stawki obniżone mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług, których kategorie są określone w załączniku III. W załączniku tym, zatytułowanym: „Wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można zastosować stawki obniżone, o których mowaw art. 98”, w poz. 10 wskazano na dostawę, budowę, remont i przebudowę budynków mieszkalnych w ramach polityki społecznej.

Przepis art. 2 pkt 12 ustawy określa, że przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Jak wynika z powołanego art. 2 pkt 12 ustawy, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to zgodnie z art. 2 pkt 12 cyt. ustawy – budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Zgodnie z cyt. rozporządzeniem dział PKOB 11 obejmuje:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne – 111,
 • budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe – 112, w tym: budynki o trzech i więcej mieszkaniach (PKOB 1122),
 • budynki zbiorowego zamieszkania – 113.

Powołane wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), w części I „Objaśnienia wstępne” pkt 2 „Pojęcia podstawowe” stanowi m.in., że:

 • budynki to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów,
 • budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

W tym miejscu wskazać należy, że stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Przez budowlę rozumie się natomiast każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane).

W myśl natomiast art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Z kolei przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki (art. 3 pkt 9 ustawy Prawo budowlane).

Problematyka współwłasności natomiast została uregulowana w art. 195-221 ustawy Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 195 ww. ustawy, własność tej samej rzeczy może także przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność). Z treści art. 196 § 1 ww. ustawy wynika, że współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika.Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu (art. 196 § 2). Zgodnie z art. 197 kodeksu cywilnego, domniemywa się, że udziały współwłaścicieli są równe. Stosownie do art. 198 kodeksu cywilnego, każdy ze współwłaścicieli, może swym udziałem swobodnie rozporządzać, bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Z uwagi na treść ww. przepisów kodeksu cywilnego, należy stwierdzić, że w zakresie pojęcia towarów, jako budynków, budowli i ich części oraz gruntów, mieści się również współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej.

Należy jednocześnie zauważyć, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 6 października 2009 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Po 700/09 stwierdził m.in: „działka budowlana musi mieć zapewniony nie tylko grunt pod budowę budynku mieszkalnego, ale również drogę dojazdową oraz odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla użytkowników nieruchomości w zależności od sposobu zabudowy. Powyższe warunki z pewnością będą dotyczyły budynku mieszkalnego, którego mieszkańcy muszą mieć zapewniony dojazd oraz miejsce postojowe dla użytkowanych przez nich samochodów. Z powyższych przepisów wynika zatem, że do sprzedaży lokalu mieszkalnego konieczna jest również sprzedaż udziału w gruncie w części wyznaczonej na drogę dojazdową oraz w części wyznaczonej na miejsca postojowe dla pojazdów. Uznać należy zatem, że nie ma możliwości nabycia (a więc i zbycia) lokalu mieszkalnego bez udziału w drodze dojazdowej oraz w parkingu. Części te nie mogą być bowiem przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży.

Z powyższego wynika więc, że jeżeli w ramach jednej nieruchomości następuje sprzedaż na odrębną własność lokalu mieszkalnego wraz ze stosownym udziałem w jej częściach wspólnych, w ramach którego określono sposób korzystania z części nieruchomości wspólnej w ten sposób, że przydzielono nabywcy prawo do wyłącznego korzystania z określonego garażu, miejsca postojowego, ogródka, lub udziału w drodze dojazdowej to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlega jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca, działając jako spółka, jest czynnym płatnikiem podatku VAT. W roku 2011 został wniesiony do Spółki aport w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntów w zamian za udziały. W latach 2011–2014, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na przedmiotowym gruncie Spółka wznosiła osiedle domków czterorodzinnych. Pojedynczy budynek składa się z 4 niezależnych segmentów (lokali). Każdy z segmentów jest oddzielony trwałymi ścianami w obrębie budynku, posiada odrębne wejście. Powierzchnia użytkowa żadnego z 4 lokali mieszkalnych nie przekracza 150 m2. Budynek jest sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowanych w klasie PKOB-1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach.

Spółka dokonała podziału gruntu. W wyniku dokonanego podziału powstały:

 1. działka na której jest posadowiony budynek – sprzedaż na współwłasność w udziale 1/4;
 2. działka – dojście do budynku, przypisana do dwóch lokali – sprzedaż na współwłasność w częściach ułamkowych 1/2;
 3. działka wokół 1/4 części nieruchomości – sprzedaż na własność 1/1 dla nabywcy lokalu;
 4. na każdy lokal przypada również udział w wysokości 1/32 nieruchomości wspólnej – drogi wewnątrzosiedlowe.

Dostawa pojedynczego lokalu jest oferowana łącznie z wymienionymi udziałami w nieruchomościach wspólnych, jednym aktem notarialnym, z wyszczególnieniem numerów poszczególnych działek i ich udziałem przypadającym na nabywcę.

W ramach procesu budowlanego (materiały, usługi) dotyczącego przedmiotowych budynków Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Drogi wewnętrzne i dojścia do budynków zabudowane są nawierzchnią z kostki brukowej. Sprzedaż pojedynczego lokalu wraz z udziałem w działce:

 • na której posadowiony jest budynek – współwłasność w udziale 1/4;
 • przypisanej do dwóch lokali, stanowiącej dojście do budynku – współwłasność w udziale 1/2;
 • wokół 1/4 części nieruchomości – własność 1/1 dla nabywcy lokalu;
 • wspólnej, stanowiącej drogi wewnątrzosiedlowe – udział w wysokości 1/32

będzie objęta jedną księgą wieczystą.

W akcie notarialnym nie będą odrębnie określone ceny dla pojedynczego lokalu oraz nie będą odrębnie określone ceny dla:

 • 1/4 udziału w działce na której jest budynek;
 • 1/2 udziału w działce stanowiącej dojście do budynku;
 • prawa własności działki wokół 1/4 części nieruchomości;
 • 1/32 udziału we wspólnej działce stanowiącej drogi wewnątrzosiedlowe.

Udział w jakiejkolwiek opisanej powyżej nieruchomości – działce nie może być przedmiotem odrębnej sprzedaży bez jednoczesnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do opodatkowania sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej oraz przynależnych działek do pojedynczych lokali preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%. Tym samym dla przedmiotowej transakcji należy rozważyć zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT.

W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. do budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz do lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

W tym miejscu należy podkreślić, że obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie i w przepisach wykonawczych do ustawy.

W przypadku preferencyjnego rozwiązania, o którym mowa w art. 41 ust. 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, istotne jest zatem określenie, czy i w jakim zakresie ustawodawca odwołuje się w nim do klasyfikacji statystycznych, a w przypadku braku takiego odwołania, jakie znaczenie należy przypisać normie tam zawartej.

Z powołanego wyżej przepisu art. 41 ust. 12 ustawy wynika, że warunkiem zastosowania 8% stawki, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Z uwagi na to, że jak wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy, sprzedawane lokale należą do budynku sklasyfikowanego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów budowanych w klasie PKOB-1122 – budynki o trzech i więcej mieszkaniach, sprzedaż tych lokali mieszkalnych będzie korzystała z preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Jednocześnie należy zauważyć, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Wobec powyższego analogiczną stawkę podatku VAT należy zastosować do dostawy gruntu, na którym posadowiony jest ww. budynek, stosownie do uregulowań art. 29a ust. 8 ustawy – przepis ten obejmuje swoim zakresem także grunty będące w użytkowaniu wieczystym.

Ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla zbycia pojedynczego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w działce:

 • na której posadowiony jest budynek – współwłasność w udziale 1/4;
 • przypisanej do dwóch lokali, stanowiącej dojście do budynku – współwłasność w udziale 1/2;
 • wokół 1/4 części nieruchomości – własność 1/1 dla nabywcy lokalu;
 • wspólnej, stanowiącej drogi wewnątrzosiedlowe – udział w wysokości 1/32

wymaga analizy okoliczności, w których dochodzi do tego zbycia. Istotne znaczenie dla ustalenia właściwej stawki VAT ma sposób sprzedaży prawa do korzystania z ww. części wspólnych oraz ich przynależność do lokalu mieszkalnego.

Przede wszystkim analizie poddać należy okoliczność, czy ww. części wspólne są, czy też nie mogą być przedmiotem odrębnej własności, a przez to czy mogą stanowić przedmiot samodzielnego obrotu, a więc czy mogą być sprzedawane i nabywane tylko i wyłącznie z lokalem mieszkalnym, do którego zostały przypisane, czy też odrębnie.

Wnioskodawca w opisie sprawy wskazał, że dostawa pojedynczego lokalu jest oferowana łącznie z wymienionymi udziałami w nieruchomościach wspólnych, jednym aktem notarialnym z wyszczególnieniem numerów poszczególnych działek i ich udziałem przypadającym na nabywcę oraz będzie objęta jedną księga wieczystą. Udział w jakiejkolwiek opisanej powyżej nieruchomości – działce nie może być przedmiotem odrębnej sprzedaży bez jednoczesnej sprzedaży lokalu mieszkalnego. Poza tym w akcie notarialnym nie będą odrębnie określone ceny dla pojedynczego lokalu oraz nie będą odrębnie określone ceny dla udziału w poszczególnych nieruchomościach wspólnych.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz treść powołanych przepisów, należy stwierdzić, że jeżeli sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z odpowiednimi udziałami w nieruchomości wspólnej oraz przynależnych działek do pojedynczych lokali następuje w ramach jednego aktu notarialnego i jednej księgi wieczystej, to sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji i podlegać będzie stawce podatku od towarów i usług w wysokości 8%, właściwej dla lokalu mieszkalnego na podstawie art. 41 ust. 12 w związku z art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem przepisów art. 41 ust. 12c ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nieruchomości
IPPB4/415-943/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

obniżenie stawki podatku
ILPP1/443-732/14-2/TK | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
IPPB4/415-807/14-2/AM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.