ILPP1/443-783/14-6/NS | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie wskazania, czy przekazanie nieruchomości i ruchomości opisanych w stanie sprawy wspólnikowi spółki komandytowej (komandytariuszowi) w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.
ILPP1/443-783/14-6/NSinterpretacja indywidualna
 1. budowle
 2. budynek
 3. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 4. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 5. czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług
 6. czynności podlegające opodatkowaniu
 7. dostawa towarów
 8. dywidendy
 9. nieodpłatne przekazanie rzeczy
 10. nieruchomości
 11. opodatkowanie
 12. pierwsze zasiedlenie
 13. przekazanie
 14. przekazanie nieodpłatne
 15. przekazanie towarów
 16. ruchomości
 17. stawki podatku
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, reprezentowanej przez pełnomocnika doradcę podatkowego, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) oraz z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy przekazanie nieruchomości i ruchomości opisanych w stanie sprawy wspólnikowi spółki komandytowej (komandytariuszowi) w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wskazania, czy przekazanie nieruchomości i ruchomości opisanych w stanie sprawy wspólnikowi spółki komandytowej (komandytariuszowi) w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 27 listopada 2014 r.) oraz z dnia 5 grudnia 2014 r. (data wpływu 8 grudnia 2014 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe, uszczegółowienie zadanego pytania oraz własne stanowisko Wnioskodawcy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Podstawową działalnością Spółki komandytowej (dalej: Spółka) jest świadczenie usług związanych z generalną realizacją inwestycji budowlanych, w tym pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne oraz realizacja zadań inwestycyjnych. Spółka prowadzi również działalność deweloperską oraz wynajmuje powierzchnie biurowe i mieszkalne. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT.

Wspólnikiem Spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej komplementariusz oraz dwie osoby fizyczne jako komandytariusze Spółki. Większość praw do udziałów w zyskach Spółki przypada na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi. Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka posiada w swoich aktywach m.in.:

 1. Prawo własności gruntu położonego w miejscowości A wraz z prawem własności budynku hotelowo-restauracyjnego, budynku mieszkalnego do rozbiórki oraz budynku gospodarczego, (...).
  Nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 10 stycznia 2003 r. jeszcze przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie przekształciła się w Spółkę (komandytową) na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych.
  Ze względu na upływ czasu i brak ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług za rok 2003 (z uwagi na upływ terminów przedawnienia), Wnioskodawca nie jest w stanie określić, czy przy nabyciu nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia tej nieruchomości.
  Nieruchomość w A była co najmniej od stycznia 2009 r. przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i wynajem zakończył się 30 maja 2011 r. Z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata.
  Spółka od dnia nabycia nieruchomości, nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, w stosunku do których miałaby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast Spółka w różnym okresie posiadania tej nieruchomości ponosiła wydatki na remonty budynków, budowli bądź środków trwałych znajdujących się na tej nieruchomości, od których to wydatków odliczała podatek naliczony.
  Na stanie tej nieruchomości są ujęte w ewidencji środków trwałych, odrębne środki trwałe takie jak np. kocioł grzewczy, wyposażenie kuchni, od których to wydatków Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego.
 2. Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w miejscowości B wraz z prawem własności budynków (domki (...)) stanowiących odrębne nieruchomości, prawem własności budowli, stanowiących wraz z ruchomościami Ośrodek Wypoczynkowy.
  Nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2000 r. jeszcze przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie przekształciła się w Spółkę (komandytową) na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych.
  Ze względu na upływ czasu i brak ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług za rok 2000 (z uwagi na upływ terminów przedawnienia), Wnioskodawca nie jest w stanie określić, czy przy nabyciu nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, podatek naliczony był odliczony.
  Jednakże, na podstawie aktu notarialnego ustalono, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegało nabycie:
  • domków (...),
  • budowli w postaci wiaty śmietnikowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu,
  natomiast następujące składniki podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%:
  • system instalacji telewizyjnej,
  • wyposażenie określone w załączniku do aktu notarialnego.
  Nieruchomość w B co najmniej od listopada 2010 r. do chwili obecnej jest przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata.
  Spółka poniosła wydatki na ulepszenie budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym upłynął już okres 10 lat od ich poniesienia.
  Spółka poniosła również wydatki na remonty budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przy czym upłynął już okres 10 lat od ich poniesienia.
  Na stanie tej nieruchomości są ujęte w ewidencji środków trwałych, odrębne środki trwałe tj.: szambo – nabycie 08/2005, antena – nabycie 04/2000, magazyn – 03/2006, przy których nabyciu wystąpił podatek naliczony do odliczenia.
 3. Prawo własności gruntu położonego w miejscowości C wraz z prawem własności domu letniskowego (budynek mieszkalny) oraz prawem własności budowli.
  Nabycie nieruchomości nastąpiło w roku 2013 i Spółka nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwagi na fakt, że sprzedaż tej nieruchomości podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług.
  Nieruchomość w C jest przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą od 16 lipca 2013 r. do chwili obecnej i z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.
  Spółka od dnia nabycia nieruchomości, nie ponosiła wydatków na ulepszenie budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, w stosunku do których miałaby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Natomiast wydatki na remonty spoczywają zgodnie z umową dzierżawy na Najemcy.
  Spółka nie posiada innych środków trwałych dotyczących tej nieruchomości.

Wspólnicy Spółki rozważają wypłatę zysku, w tym poprzez przeniesienie prawa do ww. nieruchomości (dywidenda rzeczowa). Wypłata zysku w formie niepieniężnej zostałaby dokonana na rzecz wspólnika Spółki będącego osobą fizyczną (komandytariusz).

Nieruchomości te będą w całości bądź części wykorzystywane przez wspólnika na potrzeby prowadzonej przez niego indywidualnej działalności gospodarczej i ich wykorzystanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto, w piśmie z dnia 24 listopada 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowany wyjaśnił, że:

 1. W odniesieniu do nieruchomości położonej w miejscowości A:
  1. w świetle aktu notarialnego dot. nabycia nieruchomości oraz przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości;
  2. Spółka rozpoczęła remont budynków i budowli w roku 2014 i jest on kontynuowany. Na chwilę obecną wartość wydatków remontowych wyniosła ok. 700 tys. zł netto;
  3. kocioł grzewczy przyjęto do użytkowania z dniem 31 grudnia 2003 r. i jego wartość początkowa wynosiła 24.338,48 zł, środek ten zlikwidowano z dniem 27 sierpnia 2014 r. Na miejsce starego kotła grzewczego zostały nabyte w roku 2014 dwa nowe kotły grzewcze, których łączna wartość wynosi 18.536,58 zł, natomiast wartość jednostkowa wyniosła odpowiednio: 3.170,73 zł oraz 15.365,85 zł. Wyposażenie kuchni (meble kuchenne) przyjęto do użytkowania z dniem 31 stycznia 2012 r. o wartości początkowej 8.284,50 zł. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu;
  4. poza powyższym, na stanie nieruchomości znajdują się następujące środki trwałe:
   • stacja uzdatniania wody o wartości początkowej 35.000,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 18 sierpnia 2003 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu;
   • oczyszczalnia ścieków o wartości początkowej 31.660,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 30 listopada 2003 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu;
   • piec koza o wartości początkowej 3.495,12 zł, przyjęty do użytkowania w grudniu 2012 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
   • topor o wartości początkowej 1.380,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 31 maja 2013 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
   • rębak o wartości początkowej 9.900,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 31 maja 2013 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
   • agregat prądotwórczy o wartości początkowej 4.495,12 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 listopada 2013 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
   • pulsar o wartości początkowej 10.805,28 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 czerwca 2014 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
   • lornetka o wartości początkowej 6.097,56 zł, przyjęta do użytkowania z dniem 31 sierpnia 2014 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu;
 2. W odniesieniu do nieruchomości położonej w miejscowości B pn. środek Wypoczynkowy:
  1. w świetle aktu notarialnego dot. nabycia nieruchomości, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości;
  2. tak jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu szamba zakupionego w 08/2005, natomiast jego wartość początkowa wynosiła 17.519,21 zł;
  3. w ocenie Spółki szambo położone na tej nieruchomości jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;
  4. tak jak wskazano we wniosku o interpretację, Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu magazynu zakupionego w 03/2006, natomiast jego wartość początkowa wynosiła 34.090,00 zł. Wnioskodawca również nadmienia, że magazyn ten nie stanowi budynku trwale związanego z gruntem.

Natomiast z pisma z dnia 5 grudnia 2014 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. w odniesieniu do nieruchomości położonej w miejscowości A, tj.:
  1. stacja uzdatniania wody o wartości początkowej 35.000,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 18 sierpnia 2003 r.:
   • stacja uzdatniania wody jest trwale związana z gruntem i – w ocenie Spółki – jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;
   • cała nieruchomość – a więc również stacja uzdatniania wody – była przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i wynajem zakończył się 30 maja 2011 r. Z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata;
   • stacja uzdatniania wody nie była modernizowana (nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  2. oczyszczalnia ścieków o wartości początkowej 31.660,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 30 listopada 2003 r.:
   • oczyszczalnia ścieków jest trwale związana z gruntem i – w ocenie Spółki – jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;
   • cała nieruchomość – a więc również stacja uzdatniania wody – była przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i wynajem zakończył się 30 maja 2011 r. Z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata;
   • oczyszczalnia ścieków nie była modernizowana (nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  3. piec koza o wartości początkowej 3.495,12 zł, przyjętego do użytkowania w grudniu 2012 r.:
   • piec koza nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
   • piec koza nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych np. najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
   • piec koza nie był modernizowany (nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  4. topor o wartości początkowej 1.380,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 1 maja 2013 r.:
   • topor nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
   • topor nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych np. najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   • topor nie był modernizowany (nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  5. rębak o wartości początkowej 9.900,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 1 maja 2013 r.:
   • rębak nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
   • rębak nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych np. najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   • rębak nie był modernizowany (nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  6. agregat prądotwórczy o wartości początkowej 4.495,12 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 listopada 2013 r.:
   • agregat prądotwórczy nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
   • agregat prądotwórczy nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych np. najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   • agregat prądotwórczy nie był modernizowany (nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  7. pulsar o wartości początkowej 10.805,28 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 czerwca 2014 r.:
   • pulsar nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
   • pulsar nie był udostępniany osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych np. najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   • pulsar nie był modernizowany (nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
  8. lornetka o wartości początkowej 6.097,56 zł, przyjęta do użytkowania z dniem 31 sierpnia 2014 r.:
   • lornetka nie jest trwale związana z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
   • lornetka nie była udostępniana osobom trzecim na podstawie umów cywilnoprawnych np. najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
   • lornetka nie była modernizowana (nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego.
 2. w odniesieniu do nieruchomości położonej w miejscowości B pn. Ośrodek Wypoczynkowy, tj. magazynu:
  • magazyn nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
  • w ocenie Spółki magazyn nie jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane;
  • magazyn nie był modernizowany (nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 5 grudnia 2014 r.).

Czy przekazanie nieruchomości i ruchomości opisanych w stanie sprawy wspólnikowi spółki komandytowej (komandytariuszowi) w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w sytuacji uznania, że czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca występuje o wyjaśnienie, czy będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku:

 1. przekazania wspólnikowi nieruchomości w A, w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, przekazanie to należy traktować jako nieodpłatne przekazanie towaru stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), przy czym Spółka skorzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT;
 2. przekazania wspólnikowi nieruchomości w B i C, w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, nie będzie stanowiło dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i dostawa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nawet w sytuacji uznania, że przekazanie to podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to Spółka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT;
 3. przekazania wspólnikowi ruchomości w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, które są związane z nieruchomościami w A, B i C, przy których nabyciu nie wystąpił podatek naliczony, to takie przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;
 4. przekazania wspólnikowi ruchomości w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, które są związane z nieruchomościami w A, B i C, przy których nabyciu wystąpił podatek naliczony, to takie przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki właściwej dla danego składnika (towaru).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów – w myśl art. 7 ust. 1 ustawy – rozumie się co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • wszelkie inne darowizny

jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Z powyższych przepisów wynika więc, że aby doszło do opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • dokonującym dostawy jest podatnik podatku od towarów i usług,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem dostawy jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu w całości lub w części.

Natomiast nieodpłatne przekazanie towaru, od którego nie przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, nie stanowi dostawy towarów w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, podstawowa stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy o VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści tego przepisu wynika, że dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu. Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Natomiast stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, wolna od podatku jest również dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednakże zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Dalej Wnioskodawca podnosi, że stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Ad. 1a Opodatkowanie przekazania nieruchomości w A.

Ponieważ Spółka nie jest w stanie ustalić, czy przy nabyciu nieruchomości (w tym budynków i budowli) wystąpił podatek naliczony i Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, należy ocenić czy zostały spełnione warunki zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Jak to przedstawiono w stanie sprawy, nieruchomość w A była przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, co najmniej od stycznia 2009 r. i wynajem zakończył się 30 maja 2011 r. Z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata.

Zatem z uwagi na oddanie nieruchomości w najem przynajmniej od stycznia 2009 r. w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, doszło do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Co więcej, upłynął już okres 2 lat od daty tego pierwszego zasiedlenia a datą planowanego przekazania nieruchomości (dostawy). Jednocześnie, Spółka nie ponosiła wydatków na ulepszenie tej nieruchomości.

Reasumując, Spółka będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku w stosunku do dostawy budynków i budowli nieruchomości w A, a z uwagi na przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, zwolnienie od podatku będzie dotyczyło również przekazania prawa własności gruntu związanego z budynkami i budowlami na tym gruncie.

Ad. 1b Opodatkowanie przekazania nieruchomości w B i C.

Z uwagi na fakt, że Spółce przy nabyciu tych nieruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż taki podatek w ogólne nie był naliczany, w konsekwencji, nieodpłatne przeniesienie prawa do nieruchomości na rzecz wspólnika Spółki, nie będzie stanowiło dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Za kwalifikacją przekazania nieruchomości w formie dywidendy rzeczowej jako nieodpłatna dostawa towaru wypowiedział się np. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 9 marca 2012 r., nr ILPP2/443-1665/11-4/MR czy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 5 lipca 2012 r., nr IPPP2/443-411/12-3/AO.

Ponadto, nawet w sytuacji uznania, że przekazanie tych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to z uwagi na fakt, że Spółce przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od budynków i budowli trwale związanych z gruntem, to Spółka skorzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, bowiem Spółka nie dokonywała nakładów na te nieruchomości (ulepszenie), których wartość przekraczała 30% wartości początkowej tych nieruchomości, a jeżeli takie nakłady w przeszłości wystąpiły, to upłynęło już ponad 5 lat od przyjęcia tych nieruchomości do użytkowania po ich ulepszeniu.

Ad. 1c Opodatkowanie przekazania ruchomości w A, B i C, gdy nie wystąpił podatek naliczony przy ich nabyciu.

Z uwagi na fakt, że Spółce przy nabyciu ruchomości nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż taki podatek nie wystąpił, w konsekwencji, nieodpłatne przeniesienie prawa do ruchomości na rzecz wspólnika Spółki, nie będzie stanowiło dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 1c Opodatkowanie przekazania ruchomości w A, B i C, gdy wystąpił podatek naliczony przy ich nabyciu.

W sytuacji, gdy wystąpił podatek naliczony przy nabyciu ruchomości związanych z tymi nieruchomościami i Spółce przy nabyciu tych ruchomości przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, to ich przekazanie będzie stanowiło dostawę towarów na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

Jednocześnie Wnioskodawca stwierdza, że w świetle analizy aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o VAT, dostawa używanych ruchomości nie korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, zatem Spółka będzie zobligowana do wykazania podatku należnego z tytułu przekazania wspólnikowi takich ruchomości, według stawek właściwych dla danej ruchomości (towaru).

Natomiast w piśmie z dnia 5 grudnia 2014 r. – stanowiącym uzupełnienie do wniosku – Zainteresowany stwierdził, że – jego zdaniem – w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania wspólnikowi przez Spółkę – w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej – budynków, budowli, środków trwałych oraz wyposażenia dotyczącego nieruchomości w A, B i C:

 1. przekazanie wspólnikowi budynków (wraz z gruntem) w A, B oraz C, w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, nie będzie stanowiło dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (bowiem Spółce nie przysługiwało prawo odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu) i dostawa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nawet w sytuacji uznania, że przekazanie to podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to Spółka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź 10a ustawy o VAT;
 2. przekazanie wspólnikowi następujących budowli (wraz z gruntem) położonych w A: stacja uzdatniania wody i oczyszczalnia ścieków oraz w B: szambo, w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, przekazanie to należy traktować jako nieodpłatne przekazanie towaru stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym Spółka skorzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT;
 3. przekazanie wspólnikowi budowli w postaci wiaty śmietnikowej położonej w B, w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, nie będzie stanowiło dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT (bowiem Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu) i dostawa ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nawet w sytuacji uznania, że przekazanie to podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, to Spółka jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 bądź 10a ustawy o VAT;
 4. przekazanie wspólnikowi w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej następujących ruchomości (środków trwałych): 2 kotły grzewcze, wyposażenie kuchni (meble kuchenne), piec koza, topor, rębak, agregat prądotwórczy, pulsar, lornetka, które są związane z nieruchomościami w A; systemu instalacji telewizyjnej, anteny, magazynu, związanego z nieruchomością w B; przy których nabyciu wystąpił podatek naliczony, to takie przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i będzie opodatkowane wg stawki właściwej dla danej ruchomości;
 5. przekazanie wspólnikowi w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej następujących ruchomości: wyposażenia niestanowiącego środków trwałych, które są związane z nieruchomościami w A, B i C, przy których nabyciu wystąpił podatek naliczony, to takie przekazanie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i będzie opodatkowane wg stawki właściwej dla danej ruchomości;
 6. przekazanie wspólnikowi w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej następujących ruchomości: wyposażenia niestanowiącego środków trwałych, które są związane z nieruchomościami w A, B i C, przy których nabyciu nie wystąpił podatek naliczony, to takie przekazanie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Należy zauważyć, że dostawa towarów rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel obejmuje każdą czynność polegającą na przeniesieniu dobra materialnego przez stronę, która przyznaje drugiej stronie prawo do faktycznego dysponowania nim, jakby była właścicielem tego dobra.

Natomiast jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE. L Nr 347, poz. 1, z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE. Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów i tym samym opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie (za wynagrodzeniem).

Ustawodawca jednakże przewidział od powyższej reguły wyjątki, które zostały zawarte – w przypadku dostawy towarów – w art. 7 ust. 2 oraz – w przypadku świadczenia usług – w art. 8 ust. 2 ustawy.

Na mocy art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).

Co należy rozumieć przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, ustawodawca sprecyzował w art. 7 ust. 4, natomiast definicję próbki zawarł w art. 7 ust. 7 ustawy.

Z powołanego wyżej przepisu art. 7 ust. 2 ustawy wynika, że ustawodawca zrównuje czynności dokonane bez wynagrodzenia z czynnościami odpłatnymi, przy spełnieniu warunków wymienionych w tym przepisie z zastrzeżeniem wypływającym z ust. 3 tego artykułu (wyłączenie zrównania z uwagi na przedmiot objęty czynnością nieodpłatną). W ten sposób wszelkie nieodpłatne przekazanie przez podatnika należących do jego przedsiębiorstwa towarów, innych niż prezenty o małej wartości i próbki, wchodzi w zakres objęty pojęciem „odpłatnej dostawy towarów”, o ile podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem aby nieodpłatne przekazanie towarów – w świetle powołanego art. 7 ust. 2 ustawy – podlegało opodatkowaniu VAT konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

 • nieodpłatne przekazanie dokonywane jest przez podatnika podatku VAT,
 • przekazane przez podatnika towary należą do jego przedsiębiorstwa,
 • przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tego towaru lub jego części składowych.

Należy wskazać, że omawiany przepis jest odpowiednikiem art. 16 Dyrektywy 2006/112/WE, zgodnie z którym, wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów. Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednakże wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki.

Generalnie zatem, z uwagi na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów (rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności darowizny, pod warunkiem jednak, że podatnikowi przysługiwało prawo do całkowitego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług związanych z generalną realizacją inwestycji budowlanych, w tym pozyskiwanie nieruchomości na cele inwestycyjne oraz realizacja zadań inwestycyjnych. Spółka prowadzi również działalność deweloperską oraz wynajmuje powierzchnie biurowe i mieszkalne. Spółka jest czynnym podatnikiem VAT. Wspólnikiem Spółki jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jej komplementariusz oraz dwie osoby fizyczne jako komandytariusze Spółki. Większość praw do udziałów w zyskach Spółki przypada na rzecz wspólników będących osobami fizycznymi. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka posiada w swoich aktywach m.in.:

 1. Prawo własności gruntu położonego w miejscowości A wraz z prawem własności budynku hotelowo-restauracyjnego, budynku mieszkalnego do rozbiórki oraz budynku gospodarczego. Nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 10 stycznia 2003 r. jeszcze przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie przekształciła się w Spółkę (komandytową) na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych. W świetle aktu notarialnego dot. nabycia nieruchomości oraz przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości. Na stanie tej nieruchomości są ujęte w ewidencji środków trwałych, odrębne środki trwałe takie jak np. kocioł grzewczy, wyposażenie kuchni, od których to wydatków Spółka dokonała odliczenia podatku naliczonego. Kocioł grzewczy przyjęto do użytkowania z dniem 31 grudnia 2003 r. i jego wartość początkowa wynosiła 24.338,48 zł, środek ten zlikwidowano z dniem 27 sierpnia 2014 r. Na miejsce starego kotła grzewczego zostały nabyte w roku 2014 dwa nowe kotły grzewcze, których łączna wartość wynosi 18.536,58 zł, natomiast wartość jednostkowa wyniosła odpowiednio: 3.170,73 zł oraz 15.365,85 zł. Wyposażenie kuchni (meble kuchenne) przyjęto do użytkowania z dniem 31 stycznia 2012 r. o wartości początkowej 8.284,50 zł. Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy ich nabyciu. Poza powyższym, na stanie nieruchomości znajdują się następujące środki trwałe:
  • stacja uzdatniania wody o wartości początkowej 35.000,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 18 sierpnia 2003 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu;
  • oczyszczalnia ścieków A o wartości początkowej 31.660,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 30 listopada 2003 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu;
  • piec koza o wartości początkowej 3.495,12 zł, przyjęty do użytkowania w grudniu 2012 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
  • topor o wartości początkowej 1.380,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 31 maja 2013 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
  • rębak o wartości początkowej 9.900,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 31 maja 2013 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
  • agregat prądotwórczy o wartości początkowej 4.495,12 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 listopada 2013 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
  • pulsar o wartości początkowej 10.805,28 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 czerwca 2014 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jego nabyciu;
  • lornetka o wartości początkowej 6.097,56 zł, przyjęta do użytkowania z dniem 31 sierpnia 2014 r., Spółce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy jej nabyciu;
  Prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w miejscowości B wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości, prawem własności budowli, stanowiących wraz z ruchomościami Ośrodek Wypoczynkowy. Nabycie nieruchomości nastąpiło w dniu 7 kwietnia 2000 r. jeszcze przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która następnie przekształciła się w Spółkę (komandytową) na podstawie art. 551 Kodeksu spółek handlowych. W świetle aktu notarialnego dot. nabycia nieruchomości, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu nieruchomości. Na podstawie aktu notarialnego ustalono, że zwolnieniu od podatku od towarów i usług podlegało nabycie:
  • domków,
  • budowli w postaci wiaty śmietnikowej,
  • prawa wieczystego użytkowania gruntu,
  natomiast następujące składniki podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%:
  • system instalacji telewizyjnej,
  • wyposażenie określone w załączniku do aktu notarialnego.
  Na stanie tej nieruchomości są ujęte w ewidencji środków trwałych, odrębne środki trwałe tj.: szambo – nabycie 08/2005, antena – nabycie 04/2000, magazyn– 03/2006, przy których nabyciu wystąpił podatek naliczony do odliczenia.
 2. Prawo własności gruntu położonego w miejscowości C wraz z prawem własności domu letniskowego (budynek mieszkalny) oraz prawem własności budowli. Nabycie nieruchomości nastąpiło w roku 2013 i Spółka nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z uwagi na fakt, że sprzedaż tej nieruchomości podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Wspólnicy Spółki rozważają wypłatę zysku, w tym poprzez przeniesienie prawa do ww. nieruchomości (dywidenda rzeczowa). Wypłata zysku w formie niepieniężnej zostałaby dokonana na rzecz wspólnika Spółki będącego osobą fizyczną (komandytariusz).

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy przekazanie nieruchomości i ruchomości opisanych w stanie sprawy wspólnikowi spółki komandytowej (komandytariuszowi) w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto w sytuacji uznania, że czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, Wnioskodawca występuje o wyjaśnienie, czy będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ustawa o podatku od towarów i usług, ani przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „dywidenda”. Zatem w celu jego zdefiniowania należy odwołać się do słownika języka polskiego. Zgodnie z definicją słownikową, zawartą w internetowym słowniku języka polskiego (http://sjp.pwn.pl), słowo dywidenda oznacza „część rocznego zysku spółki akcyjnej dzielona między akcjonariuszy odpowiednio do posiadanych przez nich akcji”.

Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030), zwanej dalej k.s.h., każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 52 § 2 k.s.h.).

Na podstawie art. 52 § 1 k.s.h., wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

Natomiast w myśl art. 37 § 1 cyt. ustawy - przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.

Ponadto zasady dotyczące wypłaty dywidendy przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zostały uregulowane w art. 191 – art. 198 k.s.h.

Jak stanowi art. 191 § 1 k.s.h., wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Natomiast w myśl ust. 2 powołanego przepisu, umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197.

Stosownie natomiast do § 3 cytowanego przepisu, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów.

Zgodnie z art. 192 k.s.h, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Natomiast zgodnie z art. 193 § 1 cyt. Kodeksu, uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Umowa spółki – stosownie do zapisów art. 193 § 2 k.s.h. – może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

W myśl art. 193 § 3 k.s.h., dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1.

Dywidendę wypłaca się – jak stanowi § 4 cyt. przepisu – w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.

Stosownie do treści art. 194 ww. Kodeksu, umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Zatem z powyższych przepisów wynika, że dywidenda jest formą partycypowania przez akcjonariuszy w zysku rocznym spółki. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zyskach spółki, której akcji jest posiadaczem, pod warunkiem przeznaczenia go uchwałą walnego zgromadzenia do wypłaty. Wypłata dywidendy jest jednostronnym świadczeniem spółki na rzecz akcjonariusza.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych nie określają formy wypłaty dywidendy. W praktyce obrotu gospodarczego najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Jednak dozwolona jest także wypłata dywidendy w naturze, np. w formie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub w towarze (dywidenda rzeczowa). Ta forma wypłaty dywidendy jest możliwa tylko wówczas, gdy statut spółki wprost ją przewiduje.

W analizowanej sprawie Wnioskodawca zamierza wypłacić wspólnikom spółki dywidendę w formie niepieniężnej, w postaci nieruchomości oraz ruchomości.

Podkreślenia wymaga fakt, że wypłata dywidendy jest szczególnym rodzajem czynności prawnej. Źródłem nabycia przedmiotu dywidendy i tytułem do uzyskania przysporzenia przez wspólnika spółki nie jest umowa cywilnoprawna, ale uchwała walnego zgromadzenia wspólników (akt o charakterze właścicielskim) w oparciu o odpowiednie zapisy umowy spółki. Jest to czynność wyraźnie uregulowana w Kodeksie spółek handlowych i nie mają do niej zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży lub zamiany.

Mając na uwadze powyższe przepisy w zakresie podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że dostawę towarów stanowią – co do zasady – tylko czynności mające za przedmiot towar, natomiast usługę stanowią te wszystkie czynności podatnika wykonywane w ramach działalności gospodarczej, których nie można zaklasyfikować jako dostawy towarów. Wskazać należy, że zgodnie z ogólnymi regułami konstrukcyjnymi systemu VAT, usługą jest każde świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument (beneficjent), tj. odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść (choćby potencjalną).

Natomiast opodatkowanie dywidendy rzeczowej jest zgodne z zasadą powszechności opodatkowania podatkiem VAT wyrażającej się tym, że określone transakcje podlegają temu podatkowi niezależnie od formy, w której zostały dokonane, również zbycie nieruchomości czy też innych towarów w formie wypłaty dywidendy. Jeżeli w ramach wypłaty dywidendy zamiast wypłaty pieniędzy Wnioskodawca będzie przekazywać prawo własności nieruchomości i ruchomości, mamy do czynienia z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z tytułu nieodpłatnego przekazania towaru – w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 7 ust. 2 ustawy.

Jak wskazano wyżej opodatkowaniu VAT podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tego towaru, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania je za prezenty o małej wartości lub próbki. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie (w tym także darowizna) tych towarów, pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie warunki wynikające z art. 7 ust. 2 ustawy nie będą spełnione w odniesieniu do następujących nieruchomości:

 1. prawa własności gruntu położonego w miejscowości A wraz z prawem własności budynku hotelowo-restauracyjnego, budynku mieszkalnego do rozbiórki oraz budynku gospodarczego;
 2. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w miejscowości B wraz z prawem własności budynków (domki) stanowiących odrębne nieruchomości, prawem własności budowli w postaci wiaty śmietnikowej (Ośrodek Wypoczynkowy);
 3. prawa własności gruntu położonego w miejscowości C wraz z prawem własności domu letniskowego (budynek mieszkalny) oraz prawem własności budowli,

Spółka nie miała bowiem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych nieruchomości. Tym samym czynność wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej w postaci prawa własności ww. nieruchomości nie będzie stanowić nieodpłatnego przekazania towaru, a więc nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Opodatkowaniu będzie natomiast podlegać jako odpłatna dostawa towarów – na mocy art. 7 ust. 2 ustawy – czynność wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej w postaci następujących nieruchomości i ruchomości:

 1. dwóch kotłów grzewczych nabytych w roku 2014,
 2. wyposażenia kuchni (meble kuchenne),
 3. stacji uzdatniania wody,
 4. oczyszczalni ścieków,
 5. pieca koza,
 6. topora,
 7. rębaka,
 8. agregatu prądotwórczego,
 9. pulsara,
 10. lornetki,
 11. systemu instalacji telewizyjnej,
 12. anteny,
 13. magazynu,

gdyż przy nabyciu tych ruchomości Zainteresowanemu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Jednakże dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest generalnie zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie – według art. 2 pkt 14 ustawy – rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, że oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy również zauważyć, że w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – po spełnieniu określonych warunków – możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Powyższe prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Należy ponadto wskazać, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki lub budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku, również sprzedaż gruntu będzie korzystała ze zwolnienia od podatku.

Jeżeli przy zbyciu nieruchomości wystąpią przesłanki uniemożliwiające zastosowanie opisanych zwolnień od podatku VAT, to w przypadku towarów (do których zaliczają się również nieruchomości) może znaleźć zastosowanie inne zwolnienie przewidziane w art. 43 ustawy, jeżeli zostaną spełnione warunki wskazane w tym przepisie.

Według art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy wprowadzono – z dniem 1 stycznia 2014 r. – zmianę mającą na celu pełniejsze odwzorowanie przepisu art. 136 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE, umożliwiającego zastosowanie zwolnienia od podatku dla dostawy towarów wykorzystywanych wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku, jeżeli przy nabyciu lub wytworzeniu tych towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. Zmiana ta wiąże się również z odejściem od dotychczasowego warunku, że tylko w stosunku do towarów używanych przez podatnika, gdy okres ich używania wynosił co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel, możliwe było zastosowanie zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 2 ustawy, obowiązujący do 31 grudnia 2013 r.).

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy dotyczy wszystkich towarów – zarówno nieruchomości, jak i ruchomości – przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych – niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) – wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że na miejsce starego kotła grzewczego na nieruchomości w A zostały nabyte w roku 2014 dwa nowe kotły grzewcze, których łączna wartość wynosi 18.536,58 zł, natomiast wartość jednostkowa wyniosła odpowiednio: 3.170,73 zł oraz 15.365,85 zł. Wyposażenie kuchni (meble kuchenne) przyjęto do użytkowania z dniem 31 stycznia 2012 r. o wartości początkowej 8.284,50 zł. Poza powyższym, na stanie nieruchomości znajdują się następujące środki trwałe:

 1. stacja uzdatniania wody o wartości początkowej 35.000,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 18 sierpnia 2003 r., jest ona trwale związana z gruntem i – w ocenie Spółki – jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Cała nieruchomość – a więc również stacja uzdatniania wody – była przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą co najmniej od stycznia 2009 r. i wynajem zakończył się 30 maja 2011 r. Z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata. Stacja uzdatniania wody nie była modernizowana (nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 2. oczyszczalnia ścieków o wartości początkowej 31.660,00 zł, przyjęta do użytkowania w dniu 30 listopada 2003 r., jest ona trwale związana z gruntem i – w ocenie Spółki – jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Cała nieruchomość – a więc również stacja uzdatniania wody – była przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą co najmniej od stycznia 2009 r. i wynajem zakończył się 30 maja 2011 r. Z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata. Oczyszczalnia ścieków nie była modernizowana (nie ponoszono wydatków na jej ulepszenie), a więc nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 3. piec koza o wartości początkowej 3.495,12 zł, przyjęty do użytkowania w grudniu 2012 r. nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
 4. topor o wartości początkowej 1.380,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 1 maja 2013 r., nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
 5. rębak o wartości początkowej 9.900,00 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 1 maja 2013 r. nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
 6. agregat prądotwórczy o wartości początkowej 4.495,12 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 listopada 2013 r. nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
 7. pulsar o wartości początkowej 10.805,28 zł, przyjęty do użytkowania z dniem 22 czerwca 2014 r. nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego;
 8. lornetka o wartości początkowej 6.097,56 zł, przyjęta do użytkowania z dniem 31 sierpnia 2014 r. nie jest trwale związana z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego.

System instalacji telewizyjnej został zakupiony wraz z Ośrodkiem Wypoczynkowym w dniu 7 kwietnia 2000 r. i stanowi ruchomość.

Szambo położone na nieruchomości pn. Ośrodek Wypoczynkowy zostało zakupione w sierpniu 2005 r., natomiast jego wartość początkowa wynosiła 17.519,21 zł. W ocenie Spółki, szambo jest budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane. Wskazana nieruchomość wraz z szambem co najmniej od listopada 2010 r. do chwili obecnej jest przedmiotem wynajmu na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i z tego tytułu Spółka była opodatkowana podatkiem od towarów i usług według stawki 23%, a więc okres wynajmu wynosił co najmniej 2 lata. Magazyn położony na ww. nieruchomości został zakupiony w marcu 2006 r., natomiast jego wartość początkowa wynosiła 34.090,00 zł. Magazyn nie jest trwale związany z gruntem, stanowi ruchomość w rozumieniu prawa cywilnego. Ruchomością jest również antena, która została nabyta w kwietniu 2000 r.

Uwzględniając definicję pierwszego zasiedlenia zawartą w art. 2 pkt 14 ustawy – ważną dla zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy – wskazać należy, że aby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynków, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie nie musi być dostawą towarów. Istotą pierwszego zasiedlenia – jak wynika z powołanego przepisu – jest oddanie do użytkowania, które następuje w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwszym zasiedleniem (poza opodatkowaną sprzedażą danej nieruchomości) może być więc także oddanie nieruchomości do używania innemu podmiotowi np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy itp.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że planowane wydanie w ramach dywidendy w formie niepieniężnej nieruchomości w postaci następujących budowli: stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków znajdujących się na nieruchomości A oraz szamba położonego na nieruchomości pn. Ośrodek Wypoczynkowy, nie zostanie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy – jak wynika bowiem z opisu sprawy – do pierwszego zasiedlenia ww. budowli doszło w chwili oddania ich w najem w ramach czynności opodatkowanej podatkiem VAT w latach 2009-2010. W niniejszej sytuacji spełniony zostanie również drugi warunek umożliwiający zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż między pierwszym zasiedleniem a dostawą tych obiektów minie okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym, dostawa ta będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Tym samym – na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy – ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystać będzie także dostawa gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są te budowle.

Zaznacza się ponadto, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest konieczność wykorzystywania towarów będących przedmiotem dostawy wyłącznie do działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów.

W świetle powyższej regulacji prawnej oraz odnosząc się do opisu sprawy należy uznać, że transakcja wydania w formie dywidendy niepieniężnej następujących ruchomości:

 1. dwóch kotłów grzewczych nabytych w roku 2014,
 2. wyposażenia kuchni (meble kuchenne),
 3. pieca koza,
 4. topora,
 5. rębaka,
 6. agregatu prądotwórczego,
 7. pulsara,
 8. lornetki,
 9. systemu instalacji telewizyjnej,
 10. anteny,
 11. magazynu,

nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy. Na powyższe stwierdzenie wskazuje fakt, że Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych ruchomości.

Należy ponadto zauważyć, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla dostawy ww. towarów, w związku z czym, dostawa ta będzie opodatkowana według stawki podatku VAT właściwej dla danego towaru.

Podsumowując, przekazanie wspólnikowi spółki komandytowej (komandytariuszowi) w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej następujących nieruchomości, przy nabyciu których Spółka nie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego:

 1. prawa własności gruntu położonego w miejscowości A wraz z prawem własności budynku hotelowo-restauracyjnego, budynku mieszkalnego do rozbiórki oraz budynku gospodarczego;
 2. prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w miejscowości B wraz z prawem własności budynków (domki) stanowiących odrębne nieruchomości, prawem własności budowli w postaci wiaty śmietnikowej (Ośrodek Wypoczynkowy);
 3. prawa własności gruntu położonego w miejscowości C wraz z prawem własności domu letniskowego (budynek mieszkalny) oraz prawem własności budowli,

nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z kolei wydanie w ramach dywidendy w formie niepieniężnej nieruchomości w postaci następujących budowli: stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków znajdujących się na nieruchomości w A oraz szamba położonego na nieruchomości pn. Ośrodek Wypoczynkowy, będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jednakże korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Natomiast opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT podlegać będzie czynność wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej w postaci następujących ruchomości:

 1. dwóch kotłów grzewczych nabytych w roku 2014,
 2. wyposażenia kuchni (meble kuchenne),
 3. pieca koza,
 4. topora,
 5. rębaka,
 6. agregatu prądotwórczego,
 7. pulsara,
 8. lornetki,
 9. systemu instalacji telewizyjnej,
 10. szamba,
 11. anteny,
 12. magazynu.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej wskazania, czy przekazanie nieruchomości i ruchomości opisanych w stanie sprawy wspólnikowi spółki komandytowej (komandytariuszowi) w wykonaniu uchwały o wypłacie zysku w formie niepieniężnej, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz czy Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Natomiast kwestia dotycząca ustalenia, czy w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka skorzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w związku z dostawą opisanych nieruchomości bądź ruchomości, byłaby zobligowana do dokonania korekty stosownie do art. 91 ustawy oraz w jaki sposób należałoby dokonać takiej korekty została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2014 r. nr ILPP1/443-783/14-3/NS.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dyrektor

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.