ILPB2/4511-1-623/15-5/WS | Interpretacja indywidualna

Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a objęcie udziałów nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości.
ILPB2/4511-1-623/15-5/WSinterpretacja indywidualna
 1. gospodarstwo rolne
 2. nieruchomości
 3. objęcie udziałów
 4. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a objęcie udziałów nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości jest:

 • prawidłowe - w odniesieniu do określenia przychodu z tytułu zbycia środków trwałych i nieruchomości,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów,
 • bezprzedmiotowe - w odniesieniu do pytania nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a objęcie udziałów nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości,
 • objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a objęcie udziałów nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości,
 • sprzedaży spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości,
 • sprzedaży spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym własne gospodarstwo rolne. Wnioskodawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (zarejestrowany, jako podatnik VAT). Wnioskodawca zamierza objąć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny. Przedmiotem aportu będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Część udziałów Wnioskodawca obejmie za aport o wartości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów, a część za aport o wartości wyższej niż wartość nominalna udziałów; przy czym nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy (aggio). Ponadto Wnioskodawca planuje sprzedać tej samej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Przedmiotem aportu oraz przedmiotem sprzedaży będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które Wnioskodawca nabył na własność wcześniej niż przed pięciu laty oraz środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, których Wnioskodawca jest właścicielem przez okres nie dłuższy niż pięć lat. Część środków trwałych, o których mowa powyżej była modernizowana przez Wnioskodawcę.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa powyżej będzie prowadziła działalność rolniczą; w szczególności zachowany będzie charakter rolny środków trwałych i nieruchomości, które będą wniesione przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęcia udziałów w tej spółce za taki wkład niepieniężny:
  1. przy objęciu udziałów za aport o wartości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów lub
  2. przy objęciu udziałów za aport o wartości wyższej niż wartość nominalna udziałów, gdzie nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy (aggio)...
 2. Czy dla obliczania upływu pięciu lat, to jest okresu, o którym mowa powyżej, ma znaczenie data ostatniej modernizacji tego środka/nieruchomości, czy rozstrzygająca jest w tym przypadku data nabycia lub wybudowania środka trwałego/nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w szczególności z tego względu, że Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym oraz przedmiot aportu zachowa charakter rolny. Dla obliczania upływu pięciu lat bez znaczenia jest data ostatniej modernizacji, ponieważ rozstrzygająca jest data nabycia lub wybudowania środka trwałego lub nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe - w odniesieniu do określenia przychodu z tytułu zbycia środków trwałych i nieruchomości,
 • nieprawidłowe – w odniesieniu do określenia przychodu z tytułu objęcia udziałów,
 • bezprzedmiotowe - w odniesieniu do pytania nr 2.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ww. ustawy zawarty jest katalog źródeł przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zapis art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Z kolei zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

W myśl natomiast art. 10 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych i nieruchomości do spółki kapitałowej jest wyłączone ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy, obejmującego odpłatne zbycie rzeczy i praw.

Katalog przychodów należących do kapitałów pieniężnych wymieniony został w art. 17 powołanej ustawy, w myśl którego za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy).

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

 1. zarejestrowania spółki, spółdzielni albo
 2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
 3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo
 4. podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo
 5. w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Na tle analizy przytoczonych powyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód kwalifikowany do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość akcji (udziałów) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza objąć udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny. Przedmiotem aportu będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a objęcie udziałów nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości.

Część udziałów Wnioskodawca obejmie za aport o wartości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów, a część za aport o wartości wyższej niż wartość nominalna udziałów; przy czym nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy (aggio).

Mając na uwadze wyżej przywołane uregulowania prawne oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy wskazać, że art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym w analizowanej sprawie bezprzedmiotowe jest rozstrzyganie, czy dla obliczania upływu pięciu lat, to jest okresu, o którym mowa w ww. przepisie, ma znaczenie data ostatniej modernizacji tego środka/nieruchomości, czy rozstrzygająca jest w tym przypadku data nabycia lub wybudowania środka trwałego/nieruchomości.

Natomiast w sytuacji przedstawionej we wniosku zastosowanie znajdzie cytowany wcześniej art. 10 ust. 1 pkt 7 oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei z art. 17 ust. 2 ww. ustawy wynika, że przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7, 9-10, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19.

Istotnym w rozpatrywanej sprawie jest zwrot „nominalna wartość udziałów (akcji)”. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną formalną (por. Słownik języka polskiego pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 537).

Wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej, innej wielkości, która nie byłaby już wartością nominalną. Użycie przez ustawodawcę pojęcia „nominalna” wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim wypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ściśle już określona w umowie spółki.

Użycie przez prawodawcę podczas konstruowania norm prawnych określenia „odpowiednio” oznacza, że przepis, do którego odwołano się ma zostać zastosowany jedynie w zakresie, w jakim da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym. W art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość objętych udziałów, czyli wartość umownie określona przez strony, stąd, wykluczone jest jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe. Odpowiednie zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy polega wyłącznie na zastosowaniu zdania pierwszego, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

Wobec powyższego skonstatować należy, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 tej ustawy. Słowo „odpowiednie” oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku zdarzenia, stwierdzić należy, iż w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę aportu, którego przedmiotem będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za udziały, Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wartości nominalnej uzyskanych udziałów spółki, objętych za wniesiony aport. Nie ma przy tym znaczenia, fakt iż wartość nominalna obejmowanych udziałów będzie niższa od wartości rynkowej wnoszonych aportem składników majątku.

Stosownie do art. 30b ust. 1 ww. ustawy, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e.

Zgodnie z art. 30b ust. 5 ww. ustawy dochodów, o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Na podstawie art. 30b ust. 6 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego (w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – art. 45 ust. 1 ww. ustawy) podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. 14, dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy.

Reasumując, planowane przez Wnioskodawcę wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci środków trwałych i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będzie stanowić źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże planowane przez Wnioskodawcę objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci środków trwałych i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, nie będzie obojętne podatkowo, bowiem u Wnioskodawcy powstanie przychód, o którym mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z kapitałów pieniężnych w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje że w zakresie:

 • objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością za wkład niepieniężny, którego przedmiotem będą środki trwałe i nieruchomości wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, a objęcie udziałów nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości,
 • sprzedaży spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy sprzedaż nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości,
 • sprzedaży spółce z ograniczoną odpowiedzialnością środków trwałych i nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w sytuacji gdy sprzedaż nastąpi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych środków trwałych i nieruchomości,

w dniu 14 października 2015 r. wydane zostały odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.