ILPB2/4511-1-595/15-2/WS | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż nieruchomości.
ILPB2/4511-1-595/15-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. nieruchomości
 3. spłata kredytu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej uznania wydatku na zakup udziału w mieszkaniu syna, jako wydatku na cele mieszkaniowe,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej uznania wydatku na spłatę kredytu, jako wydatku na cele mieszkaniowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W dniu 6 lutego 2015 r na mocy umowy darowizny Wnioskodawczyni otrzymała od swojego męża dom. Dom ten sprzedała za kwotę 120 000,00 zł w dniu 15 maja 2015 r., tj. przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny. Wobec powyższego zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie darowizny przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zrodziło obowiązek podatkowy w postaci zapłaty 19% podatku dochodowego. Zainteresowana chciałaby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 poprzez przeznaczenie w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło zbycie domu (darowizny) części przychodu uzyskanego ze sprzedaży domu na własne cele mieszkaniowe, a zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży domu jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach ze sprzedaży. Wobec powyższego Wnioskodawczyni rozważa przyjęcie jednego z dwóch poniższych rozwiązań:

 1. kupno od syna 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym za kwotę 95 000,00 zł,
 2. otrzymanie od syna darowizny w postaci 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym i przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży domu w wysokości równowartości udziału w tym mieszkaniu, tj. 95 000,00 na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego mieszkania.

Syn sfinansował zakup mieszkania gotówką oraz kredytem hipotecznym zaciągniętym w dniu 20 grudnia 2010 r. W umowie kredytowej (w dniu jej podpisania) jako kredytobiorcy występują: syn, mąż i Wnioskodawczyni. Mąż zmarł w marcu 2015 r. i obecnie jako kredytobiorcy w umowie widnieją Wnioskodawczyni i jej syn. Właścicielem mieszkania jest syn, a Wnioskodawczyni figuruje w umowie kredytowej w celu poprawienia zdolności kredytowej syna.

Na chwilę obecną kredyt został spłacony w wysokości ponad 50% i w całości przez syna Wnioskodawczyni. Pozostała część kredytu w wysokości 95 000,00 zł odpowiada 1/3 wartości mieszkania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy poniesienie wydatków w wysokości 95 000,00 zł na zakup 1/3 udziału w mieszkaniu syna, po uzyskaniu przychodu ze zbycia domu spełniają wymóg poniesienia wydatku na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy poniesienie wydatku na spłatę kredytu na zakup mieszkania, którego w części Wnioskodawczyni zostanie właścicielką w wyniku darowizny otrzymanej od syna spełnia wymóg poniesienia wydatku na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 uopdof za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe (ust. 1 art. 131 ) uważa się m.in. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącą odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu - wobec powyższego zdaniem Wnioskodawczyni wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży domy na nabycie 1/3 udziału w mieszkaniu może korzystać ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2.

Z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 uopdof wynika, że wydatkiem poniesionym na własny cel mieszkaniowy może być spłata kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia na cel określony w pkt 1.

W założonym przez Wnioskodawczynię drugim rozwiązaniu środki przeznaczone na własny cel mieszkaniowy czyli spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu pochodzą ze sprzedaży domu nabytego w drodze darowizny w dniu 6 lutego 2015 r. jak również kredyt, który ma być spłacony z tych środków zaciągnięty został przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży domu, natomiast Wnioskodawczyni figuruje w umowie kredytowej jako kredytobiorca.

Wobec powyższego zdaniem Wnioskodawczyni spełnione zostały warunki do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w części dotyczącej uznania wydatku na zakup udziału w mieszkaniu syna, jako wydatku na cele mieszkaniowe,
 • nieprawidłowe – w części dotyczącej uznania wydatku na spłatę kredytu, jako wydatku na cele mieszkaniowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w powyższym przepisie, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że w dniu 6 lutego 2015 r na mocy umowy darowizny Wnioskodawczyni otrzymała od swojego męża dom. Dom ten sprzedała za kwotę 120 000,00 zł w dniu 15 maja 2015 r., tj. przed upływem 5 lat od otrzymania darowizny.

W związku z powyższym, po stronie Zainteresowanej wystąpiło źródło przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji do przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania prawne wskazać należy, że ustawodawca uzależnia skorzystanie ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego.

Zatem w odniesieniu do możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji przeznaczenia przychodu ze sprzedaży domu na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, którego w części Wnioskodawczyni zostanie właścicielką w wyniku darowizny otrzymanej od syna, należy stwierdzić co następuje.

W przedmiotowej sprawie nabywcą mieszkania, na zakup którego został zaciągnięty kredyt, był syn Wnioskodawczyni. Pomimo przystąpienia do długu Wnioskodawczyni, mieszkanie kupione przez syna nie było własnością Zainteresowanej. Dlatego też przedstawiony we wniosku sposób wydatkowania przychodu nie będzie wypełniać dyspozycji realizacji własnego celu mieszkaniowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy bowiem podkreślić, że wydatki aby były zwolnione z opodatkowania, powinny być poniesione na własne cele mieszkaniowe przez podatnika.

Wnioskodawczyni mogłaby skorzystać ze zwolnienia tylko wtedy, gdyby – przy spełnieniu pozostałych warunków – przeznaczyła uzyskany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu, który został przez nią zaciągnięty na własne cele mieszkaniowe. Wnioskodawczyni stanie się wprawdzie właścicielką udziału w mieszkaniu obciążonym kredytem, ale otrzyma go pod tytułem darmym, bo w drodze umowy darowizny.

Natomiast w odniesieniu do możliwości skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji przeznaczenia przychodu ze sprzedaży domu na zakup udziału w mieszkaniu syna, należy stwierdzić, że w tej sytuacji Zainteresowana będzie mogła skorzystać z ww. zwolnienia, bowiem wydatek poniesiony na zakup udziału w lokalu mieszkalnym uważa się za wydatek poniesiony na własny cel mieszkaniowy, wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, Wnioskodawczyni nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy uzyskany przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania przez swojego syna. Poniesiony bowiem wydatek na spłatę kredytu na zakup mieszkania, którego w części Wnioskodawczyni zostanie właścicielką w wyniku darowizny otrzymanej od syna nie można uznać za wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei poniesienie wydatków na zakup udziału w mieszkaniu syna, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym jeśli Wnioskodawczyni wydatkuje część uzyskanego przychodu na zakup udziału w mieszkaniu, to w odniesieniu do tej części może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.