ILPB2/4511-1-282/15-2/WM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/4511-1-282/15-2/WMinterpretacja indywidualna
 1. część składowa
 2. nieruchomości
 3. obowiązek podatkowy
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z 5 marca 2015 r. (data wpływu: 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.
 1. Mąż Wnioskodawczyni przed zawarciem związku małżeńskiego posiadał działkę budowlaną (działkę zakupiono 3 lipca 1985 r. za kwotę 33 880,00 zł).
 2. W trakcie trwania małżeństwa na ww. działce małżonkowie wybudowali ze wspólnych dochodów budynek mieszkalny w stanie surowym (związek małżeński został zawarty 16 listopada 1985 r.).
 3. Po śmierci męża (22 stycznia 2011 r.) w wyniku postępowania spadkowego z 10 czerwca 2011 r. Zainteresowana odziedziczyła 50% nieruchomości (działka + budynek), a drugą połowę otrzymał syn.
 4. Dnia 12 listopada 2013 r. ww. nieruchomość została sprzedana za łączną kwotę 355 000,00 zł., czyli przychód Zainteresowanej ze sprzedaży wyniósł 177 500,00 zł.
 5. W złożonym zeznaniu podatkowym Wnioskodawczyni zadeklarowała, że otrzymane środki ze sprzedaży przeznaczy na inne cele mieszkaniowe w okresie 2 lat.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Od jakiej kwoty Zainteresowana będzie zobowiązana do zapłacenia podatku dochodowego w przypadku, gdy otrzymane środki ze sprzedaży domu nie zostaną wydatkowane na inne cele mieszkaniowe:

 • czy od kwoty przychodu ze sprzedaży, tj. 177 500,00 zł,
 • czy od 50% wartości działki budowlanej, która stanowiła własność męża Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że nakłady na budowę domu (oprócz zakupu działki) ponoszone były w okresie trwania małżeństwa ze wspólnych dochodów Zainteresowanej męża (w tym czasie małżonkowie pracowali zawodowo, jak i zaciągnęli kredyt w banku, który został spłacony) Wnioskodawczyni zauważa, że przychód ze sprzedaży nieruchomości nie stanowi dochodu Zainteresowanej.

Uważam, że mój dochód stanowi 50% wartości działki budowlanej, która została zakupiona przez męża Wnioskodawczyni przed zawarciem związku małżeńskiego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że 3 lipca 1985 r., tj. przed zawarciem związku małżeńskiego mąż Zainteresowanej zakupił działkę budowlaną. W czasie trwania związku małżeńskiego małżonkowie na ww. działce wznieśli budynek mieszkalny. Następnie, po śmierci męża (22 stycznia 2011 r.) Zainteresowana odziedziczyła wynoszący 50% udział w nieruchomości, drugą połowę otrzymał syn Wnioskodawczyni. Dnia 12 listopada 2013 r. przedmiotowa nieruchomość została sprzedana za kwotę 355 000,00 zł.

W związku z powyższym, Zainteresowana złożyła zeznanie podatkowe, w którym zadeklarowała, że w okresie dwóch lat wydatkuje przypadający na Nią przychód ze sprzedaży na cele mieszkaniowe.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 922 ustawy – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 ww. Kodeksu, spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 926 Kodeksu cywilnego).

Z kolei stosownie do art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu stwierdza jedynie nabycie spadku przez spadkobiercę.

Przenosząc powyższe uregulowania na grunt analizowanej sprawy, stwierdzić należy, że datą nabycia wynoszącego 50% udziału w nieruchomości jest data śmierci męża, tj. 22 stycznia 2011 r.

Podkreślić jednak przy tym należy, że przedmiotem nabycia w drodze spadku po mężu był wynoszący 50% udział w nieruchomości – odnoszący się zarówno do działki, jak i do budynku mieszkalnego. Zatem nie można przyjąć za trafny poglądu Wnioskodawczyni, że w wyniku odpłatnego zbycia przedmiotowego udziału w nieruchomości winna zapłacić podatek wyłącznie w odniesieniu do udziału w samej tylko działce budowlanej.

Przywołać w tym miejscu należy treść przepisu art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121, z późn. zm.), w myśl którego nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Zatem, prawo rzeczowe rozróżnia trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe, części budynków (lokalowe).

Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych (art. 47 § 1 ww. ustawy). Co więcej, w myśl art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (...).

Tak więc, biorąc pod uwagę konstrukcję ww. przepisu stwierdzić należy, że budynek trwale związany z nieruchomością stanowi jej część składową, co oznacza, że właścicielem zarówno gruntu, jak i budynku wzniesionego na tym gruncie jest zawsze właściciel nieruchomości, na której budynek ten został wybudowany.

Reasumując, stwierdzić należy, że skoro w wyniku spadkobrania po mężu Zainteresowana nabyła wynoszący 50% udział w nieruchomości – stanowiącej majątek odrębny zmarłego męża – to w wyniku dokonanej sprzedaży tego udziału Wnioskodawczyni zobowiązana jest do rozpoznania po swojej stronie przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości. Zaakcentować przy tym należy, że – stosownie do przywołanego wyżej art. 46 Kodeksu cywilnego – przychód ten należy odnieść do udziału w odziedziczonej nieruchomości – w części dotyczącej zarówno działki, jak i budynku mieszkalnego, stanowiącego część składową działki, na której budynek ten został wzniesiony.

Bez znaczenia pozostaje tutaj kwestia nakładów czynionych wspólnie z mężem na budowę przedmiotowego budynku, bowiem skoro grunt stanowił wyłącznie majątek odrębny męża Wnioskodawczyni to tym samym Zainteresowana czyniła nakłady na cudzą nieruchomość, a nie na swoją własną.

W świetle powyższego, stwierdzić należy, że w przypadku, gdy otrzymane ze sprzedaży udziału w nieruchomości środki nie zostaną w ustawowym okresie przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, Wnioskodawczyni zobowiązana będzie do zapłaty podatku, wraz z odsetkami, od przychodu odnoszonego zarówno do nabytego w spadku udziału w działce, jak i w budynku mieszkalnym.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art.53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.