ILPB2/4511-1-249/16-2/MKI | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca podaje, że w dniu 17 listopada 2003 r. na podstawie aktu notarialnego, wraz z bratem otrzymał w darowiźnie od rodziców nieruchomość gruntową, w skład której wchodziły: działka nr 30/1 o powierzchni 2,18 ha oraz zabudowania gospodarcze znajdujące się na ww. działce. Zainteresowany wraz z bratem otrzymał ww. nieruchomość po 1/2 udziału.

We wrześniu 2015 r. nastąpił podział nieruchomości - działki nr 30/1 na działki od nr 30/4 do nr 30/21. Zgodnie z nowymi pomiarami geodezyjnymi i wykazem zmian danych ewidencyjnych powierzchnia łączna działek wynosi 2,2747 ha.

W dniu 4 lutego 2016 r. na podstawie aktu notarialnego nastąpiło nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności w odniesieniu do nieruchomości nr 30/4 oraz nr 30/5. Częściowe zniesienie współwłasności było nieodpłatne bez spłat i dopłat, przy czym wartość rynkowa nieruchomości stanowiących przedmiot umowy określona została na kwotę 300.000 zł.

W posiadaniu Wnioskodawcy i jego brata, w udziałach po 1/2 udziału pozostało 16 działek o łącznej powierzchni 1,8425 ha.

Wnioskodawca i jego brat zamierzają znieść współwłasność pozostałych nieruchomości, które posiadają w udziałach. Zniesienie tej współwłasności nie będzie skutkować zwiększeniem udziału w posiadanej nieruchomości i nie będzie towarzyszył temu obowiązek dokonania spłat lub dopłat.

Po zniesieniu współwłasności Wnioskodawca i jego brat zamierzają zbywać należące do nich nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku sprzedaży nieruchomości po zniesieniu współwłasności będzie ciążył na Wnioskodawcy podatek dochodowy od sprzedaży...
  2. Czy w opisanym przypadku za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę otrzymania darowizny tj. 2003 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, za datę nabycia nieruchomości należy uznać datę otrzymania darowizny w listopadzie 2003 r.

Zniesienie współwłasności nie będzie skutkowało zwiększeniem udziału w ww. nieruchomości i nie będzie towarzyszyć jej obowiązek dokonania spłat i dopłat, w związku z tym podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości nie będzie należny – art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że jeżeli sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych określonych w tym przepisie następuje przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw majątkowych następuje po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z analizy wniosku wynika, że dnia 17 listopada 2003 r. Zainteresowany wraz bratem nabyli - w drodze darowizny od rodziców - nieruchomość gruntową w skład, której wchodziła działka nr 30/1 o powierzchni 2,18 ha oraz zabudowania gospodarcze znajdujące się na ww. działce. Zainteresowany wraz bratem nabyli po 1/2 udziału nieruchomości.

We wrześniu 2015 r. nastąpił podział nieruchomości – działki nr 30/1 na działki od nr 30/4 do nr 30/21. Zgodnie z nowymi pomiarami geodezyjnymi i wykazem zmian danych ewidencyjnych powierzchnia łączna działek wynosi 2,2747 ha.

Następnie 4 lutego 2016 r. na podstawie aktu notarialnego nastąpiło nieodpłatne częściowe zniesienie współwłasności w odniesieniu do nieruchomości nr 30/4 oraz nr 30/5. Częściowe zniesienie współwłasności było nieodpłatne bez spłat i dopłat.

W posiadaniu Wnioskodawcy i jego brata, w udziałach po 1/2 udziału pozostało 16 działek o łącznej powierzchni 1,8425 ha.

Wnioskodawca i jego brat zamierzają znieść współwłasność pozostałych nieruchomości, które posiadają w udziałach. Zniesienie tej współwłasności nie będzie skutkowało zwiększeniem udziału w posiadaniu nieruchomości i nie będzie towarzyszył temu obowiązek dokonania spłat lub dopłat.

Po zniesieniu współwłasności Wnioskodawca i jego brat zamierzają zbywać należące do nich nieruchomości.

Dla określenia skutków podatkowych sprzedaży działek rozstrzygnąć należy, czy w wyniku zniesienia współwłasności doszło do nowego nabycia nieruchomości.

Wskazać należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbyło się bez spłat i dopłat. Za datę nabycia nieruchomości lub prawa - w przypadku ich sprzedaży, które przypadły danej osobie w wyniku zniesienia współwłasności, należy zatem przyjąć datę ich pierwotnego nabycia, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości lub prawa w wyniku zniesienia współwłasności mieści się w udziale, jaki przysługuje tej osobie w majątku objętym współwłasnością i zniesienie współwłasności zostało dokonane bez spłat i dopłat. Gdy w wyniku zniesienia współwłasności udział danej osoby ulega powiększeniu mamy do czynienia z nabyciem, gdyż zwiększa się stan jej majątku osobistego.

Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia współwłasności podatnik otrzymuje nieruchomość, której wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał.

Z analizy wniosku wynika, że na skutek dokonanego w 2016 r. (oraz planowanego) zniesienia współwłasności wartość nabytych przez Zainteresowanego nieruchomości nie przekroczyła i nie przekroczy wartości udziału jaki pierwotnie przysługiwał Wnioskodawcy we współwłasności nieruchomości.

Stwierdzić zatem należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi dla Wnioskodawcy nowej daty nabycia nieruchomości.

Reasumując stwierdzić należy, że Zainteresowany działki otrzymane na ww. zasadach zniesienia współwłasności nabył wyłącznie w 2003 r. W konsekwencji, sprzedaż tych działek nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwagi na upływ pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. W konsekwencji, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do zapłaty podatku w związku z odpłatnym zbyciem przedmiotowych działek.

W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.