ILPB2/4511-1-119/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
ILPB2/4511-1-119/15-2/TRinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. sprzedaż nieruchomości
  3. zwolnienie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2015 r. (data wpływu 5 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Realizując uprawnienie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Zainteresowana nabyła wspólnie ze swoim bratem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Nabyte przez nich nieruchomości przed przeprowadzeniem w 1946 r. dekretu PKWN o reformie rolnej wchodziły w skład majątku ziemskiego ojca.

Wnioskodawczyni wraz z bratem są ustawowymi spadkobiercami zmarłego ojca i uprawnienie zawarte w treści art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. nie jest pierwokupem, tylko pierwszeństwem w nabyciu nieruchomości. Pierwszeństwo jest w przeciwieństwie do pierwokupu kategorią prawną nieuregulowaną w przepisach Kodeksu cywilnego.

W najbliższym czasie Zainteresowana wspólnie z bratem zamierzają odpłatnie zbyć nieruchomości zakupione od Agencji Nieruchomości Rolnych korzystając ze zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Zainteresowaną wspólnie z bratem nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych w związku z realizacją pierwszeństwa w ich nabyciu, a następnie sprzedaż tak nabytych nieruchomości w okresie krótszym niż 5 lat, za cenę sprzedaży wyższą od ceny nabycia, ale o mniej niż 100%, wyczerpuje kryteria, o których mowa w art. 21 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i zwalnia Zainteresowaną z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych bez względu na to, że biorąc pod uwagę charakter tych nieruchomości (w większości użytków rolnych) mógłby mieć w takiej sytuacji zastosowanie, przynajmniej hipotetycznie, art. 21 pkt 28 wskazanej ustawy, co jednak nie jest objęte zapytaniem Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ustawodawca w art. 21 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa, że zwolnione z obowiązku podatkowego są przychody uzyskane w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest to, aby cena nabycia danej nieruchomości nie była równa połowie (50%) lub nie była niższa od połowy (50%) ceny zbycia.

Przepisy o gospodarce nieruchomościami są zawarte w ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami .

Pierwsza z tych ustaw nie odnosi się do prawa pierwokupu, lecz jedynie wprowadza pojęcie pierwszeństwa w nabyciu, które zostało uregulowane w art. 29 ust. 1, przy czym tylko pkt 1 oraz pkt 3 odnoszą się do osób fizycznych.

W drugiej ustawie z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami prawo pierwokupu zostało uregulowane w art. 109-111, ale odnosi się do prawa przysługującego gminie, a nie osobom fizycznym.

Szukając odniesienia do osób fizycznych należałoby wskazać na art. 34 ust. 1 tej ustawy, gdzie określone jest uprawnienie osób fizycznych zwane, analogicznie jak to miało miejsce w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa „pierwszeństwem w nabyciu nieruchomości”.

Ustawowe prawo pierwokupu jest przede wszystkim uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 596-602 k.c.). Podmioty korzystające z prawa pierwokupu określa też art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, do której jednak nie odwołuje się art. 21 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazany art. 21 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odwołuje się bowiem tylko do przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W tym stanie faktycznym doszło zatem do nieprecyzyjnego określenia w art. 21 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tej kategorii podatników, która jest wyłączona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Nie ma w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz w ustawie o gospodarce nieruchomościami osób fizycznych realizujących prawo pierwokupu. Przepisy obu tych ustaw odnoszą się tylko do osób fizycznych realizujących pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. W tym wypadku zwolnienie podatkowe przysługuje zatem takiej osobie jak Wnioskodawczyni, która korzysta z uprawnienia zawartego w treści art. 29 ust. 1 pkt 1 wskazanej na wstępie ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Z analizy wniosku wynika, że wątpliwości Zainteresowanej wzbudza wyłącznie interpretacja art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), od której to interpretacji zależy zastosowanie zwolnienia od podatku w sytuacji przedstawionej we wniosku.

Na mocy tegoż przepisu, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami; nie dotyczy to przypadków, gdy właściciel nieruchomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, nabył jej własność w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego bądź odpłatnym zbyciem nieruchomości za cenę niższą o co najmniej 50% od wysokości uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie lub w związku z realizacją prawa pierwokupu.

W tym miejscu należy jednoznacznie podkreślić, że wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe nie stanowią standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do przedmiotowego zwolnienia winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Z przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika zatem, że zwalnia on od podatku dochodowego przychody uzyskane przez zbywcę nieruchomości z tytułu sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją przez nabywcę prawa pierwokupu, stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Innymi słowy, aby przychód uzyskany przez zbywcę mógł korzystać z analizowanego zwolnienia, to nabywca nieruchomości musiałby dokonywać zakupu w związku z realizacją przez siebie prawa pierwokupu; nie odwrotnie.

Zadane przez Zainteresowaną pytanie podatkowe w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego dotyczy natomiast możliwości skorzystania z ww. zwolnienia w sytuacji nabycia przez Wnioskodawczynię nieruchomości w związku z realizacją pierwszeństwa w ich nabyciu, a następnie sprzedaży tak nabytych nieruchomości w okresie krótszym niż 5 lat.

Analizowana sytuacja dotyczy zatem skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości, w której to transakcji Zainteresowana zamierza wystąpić w roli zbywcy uzyskującego przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości. W stosunku do tak osiągniętego przychodu i omawianej transakcji Wnioskodawczyni nie będzie zatem nabywcą nieruchomości nabywającym te nieruchomości w związku z realizacją prawa pierwokupu – lecz zbywcą – a zatem nie zostanie spełniona przedstawiona wyżej przesłanka umożliwiająca zastosowanie uregulowania zwalniającego od podatku przychód z tejże sprzedaży.

Reasumując: na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego przychód uzyskany przez Zainteresowaną ze sprzedaży nieruchomości nie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na niespełnienie wszystkich przesłanek wskazanych w tymże przepisie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.