ILPB2/4511-1-1093/15-4/DJ | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.
ILPB2/4511-1-1093/15-4/DJinterpretacja indywidualna
  1. nabycie
  2. nieruchomości
  3. spadek
  4. zbycie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 5 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 13 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie odpłatnego zbycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni chce sprzedać mieszkanie nabyte w drodze spadku i uniknąć zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości. Ojciec Zainteresowanej, zmarł 26 maja 2010 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 21 września 2010 roku Zainteresowana stała się jedynym po nim spadkobiercą.

Jednocześnie, od marca 2010 r., jeszcze przed śmiercią ojca, toczyła się sprawa spadkowa po zmarłym bracie ojca – stryju Wnioskodawczyni. Stryj w testamencie zapisał swój majątek czyli mieszkanie ojcu Zainteresowanej. Stryj zmarł w lutym 2009 r. Sprawa o uprawomocnienie testamentu została założona już we wrześniu 2009, natomiast z przyczyn formalnych rozpoczęła się w marcu 2010 r.

Ojciec Zainteresowanej zmarł niedługo potem, bo w maju 2010 roku. Ze względu na to, że dzieci stryja z dwóch różnych, zakończonych rozwodem małżeństw podważyły testament - sprawa toczyła się do tego czasu i dopiero 17 marca 2015 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego, że jedynym spadkobiercą po stryju jest jego brat – ojciec Zainteresowanej.

Majątek odziedziczony po stryju i bracie zmarłego ojca Zainteresowanej to kawalerka - mieszkanie. Rzeczoznawca wycenił mieszkanie wg obowiązujących kryteriów i wedle tej wyceny dzieci stryja wystąpiły do Wnioskodawczyni o należny zachowek. Zainteresowana zamierza sprzedać mieszkanie, żeby spłacić te należności.

Podsumowując: stryj w testamencie zapisał mieszkanie swojemu bratu. Stryj zmarł w lutym 2009 roku. Ojciec w swoim testamencie zapisał swój majątek córce, czyli Wnioskodawczyni. Ojciec zmarł w 2010 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego we wrześniu 2010 roku Zainteresowana stała się po nim jedynym spadkobiercą. Sprawa spadkowa po stryju uprawomocniła się 17 marca 2015 roku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Od jakiej daty Wnioskodawczyni będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, nabytej w spadku po ojcu zmarłym w 2010 roku...

Zdaniem Wnioskodawczyni - od dnia 1 stycznia 2016 roku będzie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że pod pojęciem nabycia należy rozumieć wszelkie prawem przewidziane formy przeniesienia tytułu własności z jednego podmiotu na drugi. W szczególności będą to czynności cywilnoprawne: odpłatne np. umowa sprzedaży czy umowa zamiany, a także nieodpłatne, np. umowa darowizny czy dziedziczenie.

Z analizy treści wniosku wynika, że Zainteresowana otrzymała w spadku po zmarłym w dniu 26 maja 2010 roku ojcu lokal mieszkalny (kawalerkę). Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 21 września 2010 roku stała się jedynym po nim spadkobiercą. Nieruchomość tę ojciec Wnioskodawczyni nabył w testamencie po zmarłym w lutym 2009 roku bracie, przy czym sprawa spadkowa po stryju uprawomocniła się 17 marca 2015 roku, czyli już po śmierci ojca Wnioskodawczyni (spadkobiercy).

Zainteresowana zamierza sprzedać mieszkanie, żeby spłacić dzieci stryja, które wystąpiły o należny zachowek.

Wnioskodawczyni oczekuje wskazania konkretnej daty, po której mogłaby dokonać odpłatnego zbycia kawalerki, aby odpłatne zbycie nieruchomości nie stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego tytułu w ogóle nie podlegała opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia potwierdza jedynie prawo spadkobierców do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z analizy wniosku wynika, że ojciec Wnioskodawczyni nabył spadek po swoim bracie w dniu jego śmierci, tj. w lutym 2009 roku. Nie ma w tym przypadku znaczenia fakt, że sprawa spadkowa po stryju uprawomocniła się 17 marca 2015 roku, czyli już po śmierci ojca Wnioskodawczyni. Analogicznie rzecz ujmując, dniem nabycia spadku przez Wnioskodawczynię jest data śmierci ojca, a więc 26 maja 2010 roku. Data postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w tym przypadku jest nieistotna, ponieważ jak już wcześniej wspomniano postanowienie potwierdza jedynie prawo Zainteresowanej do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Tym samym, sprzedaż nieruchomości nie będzie opodatkowana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. W analizowanej sytuacji Wnioskodawczyni nabyła nieruchomość w 2010 roku, a zatem bieg terminu pięcioletniego należy liczyć od końca 2010 roku.

Reasumując, od dnia 1 stycznia 2016 roku odpłatne zbycie nieruchomości, nabytej w drodze spadku po zmarłym w 2010 roku ojcu nie będzie dla Zainteresowanej źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli kwota uzyskana z tego zbycia nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Ponadto informuje się również, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony, do oceny dokumentów załączonych do wniosku; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego, przedstawionym przez Wnioskodawczynię i stanowiskiem Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.