ILPB2/4511-1-1064/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/4511-1-1064/15-2/MKinterpretacja indywidualna
  1. dziedziczenie
  2. nieruchomości
  3. sprzedaż
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2015 r. (data wpływu 27 października 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresach:

  • sprzedaży nieruchomości,
  • obowiązków podatkowych synów.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 1 marca 1983 r. Wnioskodawczyni oraz jej mąż (E.K.) zawarli umowę o dożywocie w związku z czym nabyli nieruchomość zabudowaną (budynek mieszkalny przy ul. (...)).

W dniu 26 grudnia 1991 r. mąż Zainteresowanej zmarł. Na mocy ustawy spadek po zmarłym nabyli z dobrodziejstwem inwentarza: Wnioskodawczyni oraz dwoje dzieci (M.K. i T.K.) każdy w udziale 1/3.

W dniu 27 kwietnia 2015 r. spadkobiercy uzyskali notarialne poświadczenie dziedziczenia stosownie do art. 95a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Protokół Dziedziczenia – akt notarialny repertorium A numer (...)). Z treści poświadczenia wynika, że spadkobiercy nabyli spadek z mocy ustawy, na podstawie art. 926 § 1, art. 931 § 1, art. 1012 i art. 1015 § 1 w zw. z art. 1016 Kodeksu cywilnego. Akt Poświadczenia Dziedziczenia został zarejestrowany w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia.

Następnie w dniu 11 maja 2015 roku spadkobiercy indywidualnie złożyli do Urzędu Skarbowego zeznanie podatkowe z tytułu nabycia praw do spadku, w skład którego weszło prawo własności do 1/2 nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego dnia 19 czerwca 2015 roku wydał Decyzje: (A.L. znak: ...; M.K. znak: ...; T.K. znak: ...), ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn z tytułu nabycia spadku po zmarłym E.K.. Wnioskodawczyni oraz jej starszemu synowi, M. K., przyznano ulgę podatkową wynikającą z art. 16 ust. 1 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Natomiast młodszemu synowi Zainteresowanej, T.K., przyznano tylko ulgę wynikającej z art. 9 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. W dniu 13 lipca 2015 r. wniesiono odwołania od ww. decyzji, tj. o ich uchylenie w całości i orzeczenie co do istoty w sprawach poprzez ustalenie, że przedmiotowe zobowiązania podatkowe wygasły w całości (art. 59 ust. 1 pkt 9, art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej) i umorzenie postępowań podatkowych. Decyzjami z dnia 17 września 2015 r.: (A.L. znak: ..., M.K. znak: ..., T.K. znak: ...) Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzje organu podatkowego pierwszej instancji. Obecnie Spadkobiercy noszą się z zamiarem sprzedaży ww. nieruchomości.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze sprzedażą ww. nieruchomości Wnioskodawczyni oraz pozostali spadkobiercy będą zobowiązani dopełnić obowiązku wynikającego z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie do zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% oraz wykazania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości w zeznaniu podatkowym, a tym samym, czy okres pięciu lat od daty nabycia nieruchomości liczy się od daty otwarcia spadku (26 grudnia 1991 r.) czy od daty poświadczenia dziedziczenia (27 kwietnia 2015 r.)...

Z uwagi na treść ww. pytania informuje się, że w odniesieniu do synów Wnioskodawczyni w dniu 25 stycznia 2016 r. wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania nr ILPB2/4511-1-1064/15-3/MK.

Zdaniem Wnioskodawczyni powołując się na przepisy Kodeksu cywilnego spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 925 k.c. w zw. z art. 924 k.c.). W terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o nabyciu spadku, składa oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Brak w tym terminie jakiegokolwiek oświadczenia spadkobiercy jest równoznaczne z przyjęciem spadku (wprost lub tak jak w przypadku Zainteresowanej z dobrodziejstwem inwentarza).

Z kolei, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych są wolne od podatku dochodowego w całości, jeśli doszło do niej po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W przypadku Wnioskodawczyni nabycie nieruchomości nastąpiło w dwóch datach. Zawarcie umowy o dożywocie 1 marca 1983 r. (repertorium A nr ... oraz z chwilą otwarcia spadku, tj. 1991 r.). Natomiast w przypadku synów Zainteresowanej (M.K. i T.K.) nabycie nieruchomości nastąpiło z chwilą otwarcia spadku (śmierci ojca).

Przy czym akt poświadczenia dziedziczenia stanowi – jak sama nazwa wskazuje – jedynie potwierdzenie prawa spadkobiercy do spadku od momentu jego otwarcia, czyli od śmierci spadkodawcy (w przypadku Wnioskodawczyni 26 grudnia 1991 r.).

Mając powyższe na uwadze Zainteresowana uważa, że planowane przez nią i jej synów odpłatne zbycie nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat i tym samym nie będzie rodziło obowiązku podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy źródłami przychodów są odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego przepisu, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1983 r. Wnioskodawczyni i jej mąż nabyli, na podstawie umowy o dożywocie własność nieruchomości zabudowanej. W 1991 r. maż Zainteresowanej zmarł. Do spadku oprócz Wnioskodawczyni powołani zostali również dwaj synowie. Spadkobiercy nabyli spadek w udziałach po 1/3. W 2015 r. spadkobiercy uzyskali poświadczenie dziedziczenia – akt poświadczenia dziedziczenia. Obecnie spadkobiercy zamierzają sprzedać rzeczoną nieruchomość.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) spadek stanowią prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób, stosownie do przepisów niniejszej ustawy. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast, zgodnie z art. 1025 § 1 Kodeksu cywilnego, prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, czy też akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza, potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Zatem, w świetle poczynionych dotychczas uwag oprócz daty pierwotnego nabycia, np. tytułem umowy sprzedaży, darowizny, czy dożywocia jak w analizowanym przypadku, to data nabycia spadku (data śmierci spadkodawcy) wyznacza początek terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że sprzedaż nieruchomości (udziału), który Zainteresowana nabyła tytułem dziedziczenia w 1991 r. nastąpi po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Tym samym planowane przez spadkobierców, w tym przez Wnioskodawczynię odpłatne zbycie nie będzie stanowić źródła przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z tym nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W rezultacie stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.