ILPB2/4511-1-100/15-2/TR | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/4511-1-100/15-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. podstawa opodatkowania
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. testament
 5. zapis testamentowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2015 r. (data wpływu 26 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ojciec Zainteresowanej – J.P. w testamencie z dnia 29 lipca 2011 r. zostawił Zainteresowanej w spadku swoją część w całości własności. W testamencie tym, ojciec oświadczył swoją wolę, że zapisuje swojej drugiej córce – E.K. działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 362/2 i 358/1.

Dnia 1 czerwca 2012 r. sąd rejonowy wydział cywilny wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po J.P. na podstawie testamentu notarialnego z dnia 29 lipca 2011 r. przez Wnioskodawczynię (córkę) w całości. Podatek od spadków i darowizn od nabycia tytułem dziedziczenia został przez Zainteresowaną rozliczony z urzędem skarbowym.

Ponieważ siostra Wnioskodawczyni (E.K.) postanowiła swoją część spadku przyznaną w zapisie testamentowym, czyli działki nr: 362/2 i 358/1 sprzedać, a nie wystąpiła do Zainteresowanej ani do sądu o przeniesienie własności nieruchomości na rzecz zapisobiercy w wykonaniu zapisu objętego opisanym w testamencie J.P. i w dniu 22 grudnia 2014 r. w kancelarii notarialnej został sporządzony akt sprzedaży tychże działek, gdzie sprzedającym w świetle prawa jest Zainteresowana i B.P.(żona po zmarłym J.P.).

Łączna cena działek wynosiła 32 000 zł, z czego 16 000 zł umową darowizny przekazała B.P. na rzecz swojej córki E.K.

Pozostałe 16 000 zł Wnioskodawczyni tytułem wzajemnych rozliczeń w wykonaniu zapisu dokonanego w testamencie przez ojca – J.P. wręczyła ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 część we współwłasności nieruchomości, tj. działek nr: 362/2 i 358/1, swojej siostrze – E.K., i które roszczenie – rozliczenie wyczerpuje zobowiązanie Zainteresowanej w całości wobec testamentu ojca.

Ponieważ Wnioskodawczyni i siostra zaliczają się do I grupy podatkowej w rozumieniu art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn, z tytułu wykonania zapisu testamentowego nie pobrano podatku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Zainteresowana – jako spadkobierca własności po ojcu (J.P.), który dokonał zapisu o przekazaniu jego części w postaci działek nr: 362/2 i 358/1 gruntu swojej córce E.K. – w sytuacji wywiązania się z tego zapisu, tytułem wzajemnych rozliczeń zapisu dokonanego w testamencie, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 podatek dochodowy od osób fizycznych płaci się w przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W opinii Zainteresowanej, jednak nie ma tu zastosowania ww. przepis, ponieważ z zapisu testamentowego wynika, że grunt został przekazany na rzecz siostry, natomiast Wnioskodawczyni jako osoba widniejąca jako właściciel (ponieważ siostra nie dokonała przeniesienia własności nieruchomości na rzecz zapisobiorcy) sprzedała ten grunt, a pieniądze przekazała na rzecz siostry (gdyż taka była jej wola, że chce otrzymać pieniądze).

W rozumieniu Wnioskodawczyni, więc nie sprzedała swojej rzeczy, tylko wykonała polecenie testamentowe ojca, w związku z czym uważa, że podatek dochodowy w tej sytuacji nie wystąpi, jak również nie ma obowiązku składania zeznania PIT-39.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, kwota uzyskana z tego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu dochodu ma moment ich nabycia.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.), spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą śmierci przechodzą na następców prawnych.

Na podstawie art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego, spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc, dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 926 § 1 Kodeksu cywilnego, powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu. Z działu III Księgi IV ustawy Kodeks cywilny – Zapis i polecenie wynika natomiast, że oprócz powołania spadkobiercy, spadkodawca może również zobowiązać spadkobiercę do spełnienia określonego świadczenia majątkowego lub do określonego działania.

Z kolei stosownie do art. 968 § 1 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis).

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że dnia 1 czerwca 2012 r. sąd rejonowy wydział cywilny wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia praw do spadku po J.P. przez Wnioskodawczynię (córkę) w całości, zgodnie z testamentem z dnia 29 lipca 2011 r. Zainteresowana odziedziczyła po ojcu udziały we własności działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 362/2 i 358/1. W testamencie tym, ojciec zapisał swojej drugiej córce – E.K. ww. działki.

W dniu 22 grudnia 2014 r. w kancelarii notarialnej został sporządzony akt sprzedaży tychże działek, gdzie sprzedającym w świetle prawa jest Zainteresowana i B.P. (żona po zmarłym J.P.). Wnioskodawczyni, tytułem wzajemnych rozliczeń w wykonaniu zapisu dokonanego w testamencie przez ojca – J.P., kwotę 16 000 zł ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/2 część we współwłasności nieruchomości, tj. działek nr: 362/2 i 358/1, przekazała swojej siostrze – E.K.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie opisanego we wniosku stanu faktycznego doszło do sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, w których udziały Wnioskodawczyni nabyła w drodze dziedziczenia po ojcu. Tym samym – wbrew twierdzeniu Zainteresowanej – to właśnie Wnioskodawczyni (a nie siostra Wnioskodawczyni) była właścicielem tychże udziałów. Co więcej – jak Wnioskodawczyni podała w opisie stanu faktycznego – sprzedającym w świetle prawa jest Zainteresowana i B.P. (żona po zmarłym J.P.).

W konsekwencji, należy stwierdzić, że rzeczona sprzedaż stanowi dla Zainteresowanej źródło przychodu o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ Zainteresowana (wraz z B.P.) sprzedała udziały, których była właścicielem, w przedmiotowych nieruchomościach – tj. w działkach gruntu nr: 362/2 i 358/1 – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym te udziały nabyła.

Z kolei zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Niezależnie od powyższego wyjaśnić należy, że pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć zatem związek przyczynowo-skutkowy.

Z uwagi na to, że wykonanie zapisu testamentowego związane było z nabyciem przez Wnioskodawczynię spadku obejmującego sprzedaną nieruchomość, zastosowanie znajduje art. 22 ust. 6d ww. ustawy, stosownie do którego za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Przepis art. 22 ust. 6d ww. ustawy w sposób jednoznaczny wskazuje, że do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku zaliczane są wyłącznie:

 • udokumentowane nakłady na tą nieruchomość zwiększające jej wartość,
 • kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej nieruchomości przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Żadnej z powyższych kategorii nie stanowi więc zapis testamentowy, w konsekwencji koszty jego poniesienia nie mogą być przyjęte – w rozumieniu analizowanego przepisu – jako koszty obniżające podstawę obliczenia podatku z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów w nieruchomościach.

Reasumując: przypadający na Zainteresowaną dochód ze sprzedaży udziałów w przedmiotowych nieruchomościach – tj. działkach gruntu nr: 362/2 i 358/1 – podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach wynikających z art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i winien zostać rozliczony w zeznaniu podatkowym PIT-39 za rok 2014. Podatek wynikający z tego rozliczenia winien zostać zapłacony w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poniesiony przez Zainteresowaną wydatek związany z wykonaniem ciążącego na Wnioskodawczyni zapisu testamentowego nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, jak również nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w nieruchomościach nabytych w drodze spadku, w konsekwencji czego, Wnioskodawczyni nie ma możliwości pomniejszenia przypadającej na Jej udziały kwoty uzyskanej ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości o kwotę uiszczonej na rzecz siostry zapisu testamentowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.