ILPB2/436-339/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Wyłączenie – art. 2 pkt 1 lit. f.
ILPB2/436-339/14-2/WSinterpretacja indywidualna
 1. nieruchomości
 2. szkoły
 3. wyłączenie
 1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Przedmiot opodatkowania -> Wyłączenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Centrum Szkoleniowego, przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2014 r. (data wpływu 18 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowe (...). Zgodnie z wpisem do CEIDG, główna działalność gospodarcza wykonywana przez firmę to:

 1. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.8),
 2. Działalność edukacyjna zespołów przedszkoli i szkół (PKD: 85.60.Z),
 3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.8),
 4. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD: 85.51.2),
 5. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD: 85.52.Z),
 6. Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD: 85.53.Z),
 7. Nauka języków obcych (PKD: 85.59.A).

W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza zakupić budynek, który będzie wykorzystywany do działalności statutowej, czyli oświatowej firmy (prowadzenie w nim szkół o prawach szkół publicznych, gimnazjum, liceum oraz szkoły dla dorosłych zarejestrowanych w Urzędzie Miasta). Szkoły są zarejestrowane pod nr REGON(...).

Zakup wspomnianego budynku jest czyniony w związku z realizacją działalności szkolnej, zostanie zmieniona funkcja budynku na oświatową. Budynek jest niezbędny do realizacji zajęć szkolnych. Sprzedający określił, że sprzedaż jest zwolniona z VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zakup przedstawionej nieruchomości w celu przeznaczenia jej na cele edukacyjne, jest objęty opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych i czy w związku z tym podatek ten powinien być pobierany przez notariusza podczas podpisywania aktu notarialnego kupna wspomnianej nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży, oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych. Przy czym obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży - ciąży na kupującym zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy o PCC.

Z uwagi jednak na rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo Wnioskodawcy (działalność szkolna, edukacyjna, oświatowa) umowa zakupu przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem na cele oświatowe nie powinna być objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Art. 2 ustawy o PCC stanowi, że nie podlegają opodatkowaniu:

 1. czynności cywilnoprawne w sprawach:
  1. nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że umowa zakupu nieruchomości przeznaczonej przez firmę na cele oświatowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o PCC.

Z tego wynika, że notariusz nie powinien pobierać podatku od czynności cywilnoprawnych przy podpisywaniu aktu notarialnego kupna nieruchomości przeznaczonej na cele edukacyjne.

Interpretacja indywidualna, jest niezbędna, aby nie został pobrany podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakupie wspomnianej nieruchomości na cele edukacyjne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649 ze zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie sprzedaży, na kupującym.

Jak z powyższego wynika umowa sprzedaży, co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych przewidziano jednak sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia.

Jako, że pojęcie „sprawa” ma charakter ogólny, to należy przyjąć, że powyższe uregulowanie będzie dotyczyło tych wszystkich spraw, dla których materialnoprawna podstawa rozstrzygnięcia zawarta jest w przepisach regulujących kwestie wymienione w art. 2 pkt 1 lit. f) powołanej ustawy.

Przepisy dotyczące spraw podlegających wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie dotyczącym nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej znajdują się w następujących aktach prawnych:

 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 2. ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowe Wiedza Wanda Musiał. W najbliższym czasie Wnioskodawca zamierza zakupić budynek, który będzie wykorzystywany do działalności statutowej, czyli oświatowej firmy.

Zakup wspomnianego budynku jest czyniony w związku z realizacją działalności szkolnej, zostanie zmieniona funkcja budynku na oświatową. Budynek jest niezbędny do realizacji zajęć szkolnych.

A zatem, skoro zakup przedmiotowej nieruchomości dokonany zostanie na prowadzenie działalności szkolnej, i wykorzystywany będzie do działalności statutowej firmy – oświatowej, powyższa czynność korzystać będzie z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W związku z powyższym podatek ten nie będzie pobierany przez notariusza podczas podpisywania aktu notarialnego kupna wspomnianej nieruchomości.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.