ILPB2/415-992/14-2/WS | Interpretacja indywidualna

Nabycie nieruchomości – przejęcie długu.
ILPB2/415-992/14-2/WSinterpretacja indywidualna
  1. banki
  2. nabycie
  3. nieruchomości
  4. przejęcie długu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2014 r. (data wpływu 6 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nabycia nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 1 kwietnia 2008 roku Wnioskodawczyni wraz ze swoim konkubentem nabyła lokal mieszkalny. Cena sprzedaży przedmiotowego lokalu o pow. 48,73 m2 ustalona została na kwotę 239 849,06 zł. Wnioskodawczyni i jej konkubent nabyli przedmiotowy lokal mieszkalny do majątków odrębnych w udziale po 1/2 części każde z nich.

Środki na zakup przedmiotowej nieruchomości pochodziły w całości z kredytu udzielonego w dniu 12 lutego 2008 roku przez bank. Kredyt zaciągnięty został we franku szwajcarskim. Kredytobiorcami są Wnioskodawczyni i jej ówczesny konkubent. Spłata ww. kredytu zabezpieczona została m.in. hipoteką ustanowioną na nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię i jej konkubenta. Stan zadłużenia na dzień 22 września 2014 roku wynosi 401 351,42 zł (110 071,48 CHF).

Wnioskodawczyni i jej konkubent podjęli decyzję o rozstaniu. W związku z powyższym koniecznym stanie się uregulowanie stanu prawnego nieruchomości nabytej w 2008 roku wspólnie przez Wnioskodawczynię jej konkubenta (łącznie dalej zwani „Stronami”).

Strony postanowiły zawrzeć umowę, treścią której konkubent przeniesie na Wnioskodawczynię swój udział we własności nieruchomości (nieodpłatne zniesienie współwłasności). Wnioskodawczyni zobowiąże się wobec konkubenta do spłaty całości kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup przedmiotowego lokalu mieszkalnego, przy czym zobowiązanie Wnioskodawczyni polegać będzie na rzeczywistej spłacie wszystkich rat kredytu hipotecznego i podjęciu wszelkich starań celem formalnego przejęcia długu jej konkubenta wynikającego z ww. kredytu (przejęcie długu).

Dla porządku, Wnioskodawczyni zauważa, że na dzień 22 września 2014 roku wartość opisanego lokalu mieszkalnego szacuje na około 280 000 zł, a zatem wartość części będącej własnością konkubenta wynosi 140 000 zł. Jednocześnie stan zadłużenia kredytu hipotecznego wynosi 401 351,42 zł, w tym udział konkubenta, jako współkredytobiorcy, wynosi 200 675,71 zł. Oczywistym jest więc, że zadłużenie konkubenta znacznie przewyższa wartość 1/2 lokalu będącego przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy w związku z zawarciem umowy pomiędzy stronami, mocą której Wnioskodawczyni zobowiąże się do spłaty w całości kredytu jej i konkubenta (przejęcie długu) wraz z przeniesieniem przez konkubenta na nią udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego (nieodpłatne zniesienie współwłasności) po stronie Wnioskodawczyni powstanie przychód, a tym samym zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wynika z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, na podstawie umowy Wnioskodawczyni nabędzie udział w nieruchomości. Nastąpi również przejęcie przez Wnioskodawczynię długu. W wyniku przejęcia długu konkubent przestanie być zobowiązany wobec swojego dotychczasowego wierzyciela (banku) do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Mając na uwadze powyższe, w wyniku przeniesienia na rzecz Wnioskodawczyni udziału w nieruchomości, po stronie Wnioskodawczyni wystąpi nabycie, a nie odpłatne zbycie i ww. czynność nie będzie stanowiła dla Wnioskodawczyni źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla celów podatkowych przyjmuje się - co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie - że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Odnosząc przedstawione we wniosku zdarzenie na grunt cytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie źródło przychodu z tytułu zawartej umowy. Wnioskodawczyni nie uzyska żadnej korzyści majątkowej kosztem innego podmiotu, gdyż nabywając udział w nieruchomości przejmie de facto zobowiązanie kredytowe ciążące na konkubencie. Nabędzie zatem wprawdzie prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości (nieodpłatne zniesienie współwłasności) ale przejmie od zbywcy zobowiązanie do spłaty kredytu (przejęcie długu). Nabycie nie będzie miało więc charakteru nieodpłatnego przysporzenia w jej majątku. Nie jest to więc źródło przychodu podlegające opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że w odniesieniu do podatku od spadków i darowizn, w dniu 5 stycznia 2015 r. wydana została interpretacja indywidualna nr ILPB2/436-280/14-2/WS.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.