ILPB2/415-879/14-2/TR | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
ILPB2/415-879/14-2/TRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. grunty
 3. nieruchomości
 4. opodatkowanie
 5. wyłączenie
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz małżonką nabyli wspólnie 15 czerwca 2007 r. nieruchomość niezabudowaną. Zakup nastąpił do majątku wspólnego małżonków. W późniejszym okresie małżonkowie podpisali umowę majątkową małżeńską, w ramach której ustanowili w swoim małżeństwie ustrój rozdzielności. W maju 2014 r. małżonkowie zmienili ponownie ustrój majątkowy w swoim małżeństwie w ten sposób, że przywrócili wspólność majątkową małżeńską. Należy dodać, że grunt nabyty w 2007 r. wszedł pierwotnie do majątku wspólnego małżonków, a po podpisaniu umowy wprowadzającej rozdzielność majątek wspólny nie został nigdy podzielony.

W akcie notarialnym z 2007 r. znalazła się wzmianka, że „kupno jest dokonane z majątku wspólnego i za fundusze pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej przez pana X i przeznaczone na ten cel”. Faktycznie jednak grunt nigdy nie został ujęty w ewidencji środków trwałych, jak i też nie był on faktycznie wykorzystywany na potrzeby indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy ani też innego podmiotu.

Wnioskodawca planuje sprzedaż przedmiotowej działki i chciałby uzyskać potwierdzenie, że transakcja ta będzie zwolniona po Jego stronie z podatku dochodowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym dochód uzyskany przez Wnioskodawcę ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 r. będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwana dalej „ustawą PIT”) jednym ze źródeł przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wskazuje art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy PIT przepisów powyższych nie stosuje się do składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat. Natomiast ust. 3 omawianego przepisu stanowi, że przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Jednoznaczna treść normy prawnej art. 10 ust. 3 ustawy PIT wskazuje, że niniejszym stanie faktycznym Wnioskodawca nie osiągnie przychodu (a zatem również dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości niezabudowanej (gruntu). Nabycie nastąpiło bowiem w czerwcu 2007 r., a zatem 5-letni termin upłynął w czerwcu 2013 r.

Regulacje powyższe skorelowane są z treścią art. 14 ust. 2c ustawy PIT, która również wyłącza z przychodów z działalności gospodarczej m.in. sprzedaż gruntów.

Należy zaznaczyć, że dla powyższej konkluzji bez znaczenia pozostają operacje dokonywane pomiędzy małżonkami w zakresie ustrojów majątkowych małżeńskich. Po zawarciu pierwszej umowy wyłączającej wspólność, Wnioskodawca oraz jego małżonka nie dokonali podziału majątku wspólnego. Zatem grunt nadal wchodził do majątku, w którym nie było wyodrębnionych praw udziałowych. Po przywróceniu wspólności ustawowej małżeńskiej majątek ten nie zmienił swojego statusu.

Podsumowując, Wnioskodawca uważa, że dochód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej będzie zwolniony z podatku z uwagi na regulacje zawarte w art. 10 ust. 1 pkt 8 a ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w tymże przepisie. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Analizując czy sprzedaż danej nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. prawa stanowi bądź będzie stanowić źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy jednocześnie rozstrzygnąć, czy sprzedaż ta nie nastąpiła bądź czy nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem pojęcie działalności gospodarczej charakteryzuje się między innymi prowadzeniem tej działalności w celach zarobkowych, prowadzeniem działalności na własny rachunek, jej zorganizowaniem i ciągłością – zawodowym charakterem, uczestnictwem w obrocie gospodarczym. Ponadto przy ocenie zakresu pojęcia działalności gospodarczej nie można abstrahować od zamiaru podmiotu podejmującego poszczególne czynności.

W świetle powyższego uznać należy, że działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności, czy jej rodziny.

Jak wskazano w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, grunt nabyty w 2007 r. wszedł pierwotnie do majątku wspólnego małżonków, a po podpisaniu umowy wprowadzającej rozdzielność majątek wspólny nie został nigdy podzielony. W akcie notarialnym z 2007 r. znalazła się wzmianka, że „kupno jest dokonane z majątku wspólnego i za fundusze pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej przez pana X i przeznaczone na ten cel”. Faktycznie jednak grunt nigdy nie został ujęty w ewidencji środków trwałych, jak i też nie był on faktycznie wykorzystywany na potrzeby indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy ani też innego podmiotu.

Z powyższego wynika zatem, że analizowana sprzedaż nie nastąpi w wykonaniu opisanej wyżej działalności gospodarczej, bowiem grunt nigdy nie został ujęty w ewidencji środków trwałych, jak i też nie był on faktycznie wykorzystywany na potrzeby indywidualnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy ani też innego podmiotu.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że na gruncie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz obowiązujących przepisów prawa, sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie będzie stanowiła dla Zainteresowanego źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostanie dokonana po upływie pięciu lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym Wnioskodawca nabył tę nieruchomość oraz sprzedaż ta nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej, w rozumieniu cyt. ustawy podatkowej.

Tym samym, przedstawiona transakcja nie będzie skutkowała po stronie Zainteresowanego powstaniem obowiązku uiszczenia podatku dochodowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.